Contestatie la executare (respinsă)-Nelegalitatea titlului executor

Sentinţă civilă 322 din 26.05.2009


Tip speţă-Sentinta Civila  nr. 322/26 .05. 2009

Titlu-Contestatie la executare (respinsă)-Nelegalitatea titlului executor .

Domeniu alocat –Contestaţie la executare .

Prin cererea înregistrată  iniţial pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr.458/88/2008,  contestatorii A.N şi A.M.au solicitat pe calea contestaţiei la executare  anularea formelor de executare pornite împotriva lor de intimatul-creditor C.L.  MĂCIN, jud. Tulcea, în dosarul de executare nr..../2008.

Tribunalul Tulcea prin sentinţa civilănr.1240/12.06.2008 a declinat competenţa de soluţionare a cauzei  Judecătoriei Măcin, ca instanţă de executare.

Urmare acestei sentinţe, cauza a fost înregistrată pe  rolul Judecătoriei Măcin sub nr. .../253/2008 din 02.08.2008.

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr.452/88/2008,  contestatorul M.S.  a solicitat pe calea contestaţiei la executare anularea formelor de executare pornite împotriva  sa în acelaşi dosar de executare nr.953/2008 de acelaşi  creditor-intimat C.L. Măcin.

Tribunalul Tulcea prin sentinţa civilă nr.1269/12.06.2008 a declinat competenţa de soluţionare  a cauzei  Judecătoriei Măcin.

Urmare acestei sentinţe, cauza a fost  înregistrată pe rolul Judecătoriei Măcin sub nr. .../253/2008 din 06.08.2008.

Avându-se în vedere faptul că în ambele cauze  s-a solicitat anularea formelor de executare efectuate  în acelaşi dosar de executare nr.953/2008, instanţa prin încheierea de şedinţa publică din 30 oct.2008  a dispus conexarea dosarului  .../253/2008 la dosarul mai vechi, .../253/2008.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa  reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.159/26.01.2006 a Tribunalului Tulcea, rămasă definitivă prin  Decizia civilă nr.170/CA din 06.07.2006 a Curţii de Apel Constanţa (prin care s-a respins recursul) s-a admis sesizarea Direcţiei de Control Financiar Ulterior a Camerei de Conturi a judeţului Tulcea privind stabilirea răspunderii juridice în sarcina  lui M.S. şi A.C. (decedat) prin moştenitori A.N. şi A.M. pentru plata unor despăgubiri civile în favoarea C.L.  Măcin.

Astfel, prin sentinţa menţionată, contestatorii din acţiunea de faţă au fost obligaţi să plătească C.L. Măcin, suma de 657.171.339 lei cu titlu de prejudiciu nerecuperat şi 191.947.687 lei cu titlu de dobânzi.

Prin contestaţia la executare, contestatorii M.S, A.N. şi A.M au solicitat anularea formelor de executare efectuate  în dosarul de executare nr.953/10.01.2008, motivat de faptul că prejudiciul reţinut în sentinţa civilă nr.159/2006 a Tribunalului Tulcea nu există în realitate, pentru că între C.L. Măcin şi SC.”Tehnocom Impex” SRL – Tulcea a existat o compensare .

Astfel, au arătat contestatorii, deşi pentru suma respectivă a operat compensarea, C.L.  i-a dat o altă destinaţie decât ea iniţială fără însă a avea acordul societăţii menţionate.

Se mai arată că întreaga sumă a fost admisă la masa credală la cererea creditorului C.L. Măcin în dosarul judecătorului sindic D.N. (D.N.) nr.473/2006.

Ulterior, contestatorii au invocat în cadrul  contestaţiei la executare şi un alt motiv, respectiv acela că somaţiile emise de P.M sunt lovite de nulitate, întrucât sunt emise de un organ necompetent.

De asemenea, s-a solicitat introducerea în  cauză în calitate de intimată şi a P.M. , întrucât formele de executare, respectiv, somaţiile nr.1788 şi nr.1789 din 14.02.2008, emise pe numele lui A.N. şi respectiv, A.M., precum şi somaţia nr.1790/14.02.2008 emisă pe numele lui M.S. sunt emise de P.M., aceasta fiind introdusă în cauză în calitate de intimată alături de C.L. Măcin, faţă de care  se solicită iniţial judecarea în contradictoriu a contestaţiei la executare.

Instanţa din oficiu, în şedinţa publică din 30 oct.2008 a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a intimatului C.L. Măcin, excepţie ce a fost pusă în discuţia  părţilor în şedinţa publică din acea dată şi asupra căreia instanţa nu s-a pronunţat, dispunând unirea acesteia cu fondul  cauzei.

În susţinerea motivului invocat, în sensul că s-a operat compensarea sumei reprezentând prejudiciu nerecuperat stabilită prin sentinţa civilă nr.159/2006 a Judecătoriei Măcin, contestatorii au depus la dosar copia facturii seria TL AGA nr.0568550 emisă de P.M. către SC. T.I.  SRL – Tulcea în valoare de 849.119.029  lei în care  se specifică: subvenţie plătită în plus de primărie -657.171.339 lei şi dobândă şi penalităţi – 191.947.687 lei.

La solicitările contestatorilor admise de instanţă, la dosarul cauzei s-a depus de către intimata  P.M., evidenţa contabilă – contul debitor pe anul 2004 al SC.”T.I.” SRL – Tulcea şi s-a efectuat o expertiză contabilă ce a avut ca obiectiv verificarea faptului – dacă factura seria TL AGA nr.0568550/08.11.2004 se regăseşte în evidenţele contabile ale Primăriei Măcin şi dacă suma a fost canalizată pentru acoperirea creanţei sau pentru acoperirea  altor cheltuieli.

Instanţa, analizând contestaţia de faţă prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate şi a prevederilor legale în vigoare, reţine că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente:

În privinţa excepţiei lipsei calităţii procesuale  pasive a intimatului pârât C.L. Măcin, instanţa reţine că aceasta este nefondată câtă vreme:

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului, în speţă intimat şi cel despre care se  pretinde că este obligat în raportul juridic dedus judecăţii.

Or, în speţa de faţă, C.L. Măcin are calitate procesuală pasivă, întrucât, aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr.159/2006, acesta este titularul  dreptului de creanţă în sumă totală de 849.119.029 lei reprezentând  prejudiciul nerecuperat şi dobânzi, prin sentinţa civilă menţionată contestatorii din acţiunea de faţă fiind obligaţi a-i plăti această sumă Consiliului Local Măcin, şi nu Primăriei Măcin cea care a emis formele de executare.

Susţinerea C.L. Măcin din precizările depuse la fila 19-dosar, în sensul că el nu poate avea calitate procesuală, întrucât este autoritate deliberativă, Primăria având rol de autoritate executivă cf. prevederilor Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale este eronată, întrucât calitatea de creditor, aşa cum am arătat, o are cf. sentinţei civile nr.159/2006 a Tribunalului Tulcea o are Consiliul Local Măcin.

La rândul ei şi Primăria Măcin are calitate procesuală pasivă, aceasta fiind cea care a emis formele de executare a  căror nulitate se solicită a se constata, hotărârea de faţă trebuind a-i fi opozabilă.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa constată că formele de executare, respectiv somaţiile nr.1788, 1789 şi 1790 din 14.02.2008 sunt lovite de nulitate  absolută, fiind emise de un organ  necompetent, în speţă, Primăria Măcin, în considerarea a celor ce urmează:

Aşa cum rezultă din cuprinsul celor  trei somaţii emise pe numele fiecăruia  dintre contestatori, acestea sunt emise de Primăria Măcin, cf. prevederilor OG. nr.92/2003 privind Codul de pr5ocedură civilă.

Or, tocmai cf. prevederilor OG.nr.92/2003, Primăria Măcin nu este, în speţa de faţă, organul competent a efectua formele de executare, întrucât:

Primăria, mai exact, Primarul are competenţa de organ de executare fiscală numai pentru îndeplinirea de către  debitorii obligaţiei fiscale a obligaţiilor fiscale.

Potrivit art.22 din Codul de procedură fiscală, prin obligaţii fiscale, în sensul prezentului Cod  se înţeleg:

a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;

b) obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;

c) obligaţia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;

d) obligaţia de a plăti majorări de întârziere, aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligaţii de plată accesorii;

e) obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează prin stopaj la sursă;

f) orice alte obligaţii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.

Or, având în vedere prevederile legale invocate, şi analizând sentinţa civilă nr.159/2006 a Tribunalului Tulcea, cf. căreia contestatorii sunt obligaţi să-i plătească Consiliului Local Măcin, suma totală de 849.119.029 lei, se poate observa că nu suntem  în prezenţa unei obligaţii fiscale.

Astfel, atât în cuprinsul sentinţei civile nr.159/2006 a Tribunalului Tulcea, cât şi-n cuprinsul  Deciziei  civile nr. 170/CA/2006 a Curţii de Apel Constanţa, se motivează soluţia obligării contestatorilor la plata sumei stabilite, pe temeiul răspunderii civile delictuale (a se vedea în acest sens alin. ultim de la pagina nr.4 a sentinţei civile nr.159/2006 a Tribunalului Tulcea).

La rândul său Curtea de Apel Constanţa, deşi nu mai precizează expres temeiul „răspunderii civile delictuale”, vorbeşte de o răspundere „specială” (paragraful penultim  al paginii nr.4 din decizie) care implicit este tot  o răspundere  civilă delictuală (câtă vreme teoria  şi practica limitează doar două cazuri de  răspunderi: contractuală – ceea ce nu-i cazul în speţă şi delictuală.

Chiar dacă, am stabili ipotetic că obligaţia contestatorilor  de plată a respectivei sume de bani către  intimatul Consiliul Local Măcin ar fi o obligaţie fiscală, Primăria  Măcin în mod eronat a început executarea silită a debitorilor prin emiterea somaţiilor, întrucât, nu suntem în prezenţa unui titlu executoriu.

Astfel, alin.1 al art.141 din OG. nr.92/2003 reglementează clar  titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite, precizând că:

„Executarea silită a creanţelor fiscale se  efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu”.

După cum se poate observa, în cauza de faţă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru începerea executării silite conform dispoziţiilor art.141 din C.pr.fiscală, pentru că:

- nu suntem nici în situaţia de la teza  I a alineatului 1 al art. invocat, nici în situaţia de la teza a II-a, respectiv un alt înscris care, potrivit legii constituie titlu executoriu. 

Astfel, obligaţia de plată a contestatorilor care, aşa cum am arătat, îşi are temeiul pe răspunderea civilă delictuală, este stabilită printr-o hotărâre judecătorească, respectiv, sentinţa civilă nr.159/26.01.2006 care, potrivit dispoziţiilor art.374 C.pr.civilă, nu se poate executa „dacă nu este învestită cu formulă executorie prev. de art. 269 alin.1 C.pr.civilă”.

Este adevărat că acelaşi articol menţionat şi excepţiile regulii enunţate, respectiv, încheierile executorii, hotărârile executorii provizorii şi alte hotărâri prevăzute de lege care se execută fără formulă executorie, însă nu suntem în nici una din situaţiile de excepţie enumerate.

Or, sentinţa civilă nr.159/2006 nu poartă formula executorie prev.de art.269 al.1 C.pr.civilă, nefiind deci învestită cu formulă executorie şi mergând mai departe cu raţionamentul nefiind titlu executoriu şi deci, neputând  fi începută executarea silită, întrucât nu există titlu executoriu.

În consecinţă, faţă de  considerentele astfel expuse, instanţa urmează să respingă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Consiliul Local Măcin, să admită contestaţia  la executare formulată de contestatorii A.N., A.M. şi M.S. şi să constate ca fiind lovite de nulitate absolută formele de  executare emise de intimata  Primăria or. Măcin pe numele acestora, respectiv somaţiile nr.1788, 1789 şi 1790/14.02.2008.

1