4.Cerere de stabilire sumă definitivă – art. 906 alin. (4) C.pr.civ. Obligație de a face

Hotărâre 12539 din 08.12.2021


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 19.05.2021, sub numărul de dosar menţionat anterior, creditorul a solicitat stabilirea sumei definitive datorate cu titlu de penalități de către pârât, ca urmare a nerespectării de către acesta a obligației de a face stabilite în sarcina sa potrivit titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. XXX pronunţată de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. XXX, nici după trecerea termenului de 3 luni scurs de la momentul comunicării Încheierii de stabilire de penalități de întârziere emisă anterior de către instanţă, cu cheltuieli de judecată.

 Deși hotărârea era executorie, pârâtul nu a înțeles să respecte obligația trasată de către instanță nici până la această dată.

Devin incidente prevederile articolului 906 alin. 4 C.pr.civ., care stabilesc fixarea de către instanță a sumei definitive care i se datorează creditorului cu acest titlu, prin încheiere definitivă dată cu citarea părților, pentru perioada 16.02.2021 – 15.05.2021.

 În drept, au fost invocate prev. 906 C.pr.civ.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în temeiul prevederilor O.U.G. nr. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (f.5, f.46).

La data de 22.11.2021, debitorul, legal citat prin curator desemnat din oficiu av. PAM, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată, apreciind că creditorul nu a făcut dovada demersurilor privind executarea silită a debitoarei, iar perioada pentru care se solicită penalitățile este ulterioară introducerii acțiunii.

În drept, a invocat art. 205 C.pr.civ.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Prin Sentinţa civilă XXX pronunţată de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. XXX (f.9-12), a fost admisă cererea formulată de reclamant, cu obligarea pârâtului să comunice reclamantului copii xerox ale registrelor de intrări-ieșiri ale APMA și până la data pronunțării prezentei, extrasele de cont bancar pentru fiecare din conturile deținute de APMA din anul 2014 și până la pronunțarea prezentei sentințe, raportul cenzorului supus spre aprobare în ședința APMA din data de 16.06.2018, actele contabile din anul 2014 până la data pronunțării prezentei sentințe, contractele încheiate sau prelungite APMA cu persoane fizice și furnizorii din anul 2014 și până la data pronunțării sentinței, statele de plată cu suma brută și netă pe care a primit-o fiecare angajat din anul 2014 și până la data pronunțării prezentei sentințe, registrul de intrări și plăți al APMA din anul 2014 și până la pronunțarea prezentei sentințe, dovezile plăților făcute de numitul CM pentru cotele restante la întreținere, penalitățile de întârziere și onorariul avocatului pentru notificarea și acțiunea ce a făcut obiectul dosarului nr. XXX al Judecătoriei sector 1 București.

Instanţa reţine că, urmare a cererii de executare silită formulată de către creditor, a fost deschis dosarul execuţional, în vederea punerii în executare a titlului executoriu reprezentant de hotărârea anterior menţionată.

Prin Încheierea civilă din data de 16.12.2020 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti  în dosarul nr. XXX (f.6-8) s-a stabilit în sarcina debitorului obligaţia de plată a sumei de 100 lei pe zi de întârziere până la momentul îndeplinirii obligaţiei de a face stabilită în sarcina sa în baza titlului executoriu.

Debitorul, până la momentul de faţă, nu a probat îndeplinirea acestei obligaţii deşi îi revenea în sarcina sa demersul de dovedire a acestei împrejurări prin raportare la art. 249 C.pr.civ. Dimpotrivă, adresa comunicată creditorului de către B.E.J.A. XXX la data de 22.11.2021 (f.56-57) dovedește contrariul.

În drept, potrivit art. 906 C.pr.civ., „(1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

 (2) Când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu .

 (3) Atunci când obligaţia are un obiect evaluabil în bani, penalitatea prevăzută la alin. (2) poate fi stabilită de instanţă între 0,1% şi 1% pe zi de întârziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligaţiei.

 (4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere, dată cu citarea părţilor. Creditorul poate solicita fixarea sumei definitive cu titlu de penalităţi de întârziere după trecerea fiecărui termen de 3 luni în care debitorul nu îşi execută obligaţia prevăzută în titlu executoriu, până la stingerea ei completă.

 (5) Penalitatea va putea fi înlăturată ori redusă, pe calea contestaţiei la executare, dacă debitorul execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu şi dovedeşte existenţa unor motive temeinice care au justificat întârzierea executării.

 (6) Încheierea dată în condiţiile alin. (4) este executorie.

 (7) Acordarea de penalităţi în condiţiile alin. (1) - (4) nu exclude obligarea debitorului la plata de despăgubiri, la cererea creditorului, în condiţiile art. 892 sau ale dreptului comun.”

 În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa reţine că obligaţia impusă prin titlul executoriu în sarcina debitorului este o obligaţie de a face, care nu poate fi adusă la îndeplinire decât de debitor însuşi, astfel încât creditorul este îndreptăţit să recurgă la mijlocul de constrângere prevăzut de art. 906 alin. (2) C.pr.civ., constând în aplicarea unei penalităţi, zilnic, până la îndeplinirea obligaţiilor stabilite în titlul executoriu.

În cauză debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina sa, nici măcar în contextul în care instanţa de executare l-a obligat la plata unei sume de 100 lei cu titlu de penalităţi pe zi de întârziere.

Debitorul tergiversează în continuare executarea titlului executoriu, aspecte care nu îi pot fi imputate creditorului, care deja a trebuit să demareze proceduri judiciare, obținând o hotărâre judecătorească favorabilă, neputând fi admis ca după aceste procese să fie supus unor alte întârzieri.

În acest context, instanța nu poate reține susținerile debitorului din întâmpinare în sensul că nu s-a făcut dovada demersurilor privind executarea silită a debitoarei, din moment ce acestea există la dosar. Tot astfel, afirmațiile privind schimbarea de către creditor a perioadei de referință (inițial solicitând stabilirea sumei definitive pentru perioada 16.02.2021- 15.05.2021, iar apoi modificând în perioada 16.06.2021 – 15.09.2021) nu prezintă relevanță, din moment ce modificarea cererii a fost realizată anterior primului termen de judecată, în speță la data de 27.10.2021 (f.45-47), în acord cu exigențele art. 204 C.pr.civ. iar debitoarea a cunoscut această modificare.

Pe cale de consecință, instanța va admite cererea, debitorul urmând a fi obligat la plata către creditor, în temeiul art. 906 alin. (1) rap. la art. 906 alin. (4) C.pr.civ., a sumei de 9.000 lei cu titlu de penalităţi de întârziere stabilite prin Încheierea civilă din data de 16.12.2020 pronunţată de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. XXX, pentru neîndeplinirea obligaţiei de a face stabilită prin Sentinţa civilă nr. XXX pronunţată de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. XXX (pentru perioada 16.06.2021 – 15.09.2021).

Se are în vedere această sumă de bani prin raportare la faptul că a fost stabilită obligaţia de plată a unei sume de 100 lei pe zi de întârziere de către instanţa de executare iar textul legal incident limitează exercitarea dreptului creditorului la o perioadă de 3 luni de zile - ,,Creditorul poate solicita fixarea sumei definitive cu titlu de penalităţi de întârziere după trecerea fiecărui termen de 3 luni în care debitorul nu îşi execută obligaţia prevăzută în titlu executoriu, până la stingerea ei completă ".

În temeiul art. 453 C.pr.civ., instanţa va obliga pe debitor la plata către creditor a sumei de 1.355 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 555 lei, cu titlu de taxă judiciară de timbru (dovada achitării regăsindu-se la f.5, f.46) și suma de 800 lei (dovada achitării regăsindu-se la f.50), cu titlu de onorariu curator, acesta din urmă în aplicarea art. 48 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, privind pe creditor DB şi pe debitor APMA.

Obligă debitorul la plata către creditor a sumei de 9.000 lei cu titlu de penalităţi de întârziere stabilite prin Încheierea civilă din data de 16.12.2020 pronunţată de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. XXX, pentru neîndeplinirea obligaţiei de a face stabilită prin Sentinţa civilă nr. XXX pronunţată de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul XXX (pentru perioada 16.06.2021 – 15.09.2021).

Obligă debitorul să plătească creditorului suma de 1.355 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 555 lei, cu titlu de taxă judiciară de timbru și suma de 800 lei, cu titlu de onorariu curator.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare; cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 08.12.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.