5.Validare de poprire. Excepţia necompetenţei teritoriale exclusive. Instanța de la domiciliul debitorului

Hotărâre 12565 din 08.12.2021


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 16.08.2021 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, sub nr. 33130/299/2021, B.E.J. XXX, în contradictoriu cu debitorul SN, creditorul BT și terțul poprit UM S.R.L., a formulat cerere de validare a popririi, solicitând validarea popririi înființate la terțul poprit prin adresa de înființare a popririi emisă în dosarul de executare nr. 1650VS/2020, asupra sumelor de bani obţinute de către debitor, în calitate de salariat, de la terţul poprit, până la concurenţa sumei totale de 3.162.005,62 lei și obligarea terţului poprit UM S.R.L. să achite direct creditorului BT această sumă.

S-a învederat că până la data introducerii cererii de validare, terțul poprit nu a furnizat niciun răspuns executorului judecătoresc.

În drept, s-au invocat prevederile art. 660, art. 729, art. 787 și art. 790 C.pr.civ.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, înscrisuri (3-9).

Cererea de validare a popririi a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei (f.1).

Deși legal citați, debitorul, creditorul și terțul poprit nu au depus întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 23.11.2021, instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi a rămas în pronunţare.

Analizând actele dosarului cu privire la excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, instanţa reţine următoarele:

Conform art. 790 alin. (1) C.pr.civ.,  “(1) Dacă terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanța de executare, în vederea validării popririi.’’

Potrivit art. 651 C.pr.civ., „(1) Instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor. (2) Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, după caz, al creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenţei instanţei de executare. (3) Instanţa de executare soluţionează contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe. (4) În toate cazurile instanţa de executare se pronunţă prin încheiere executorie care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, dacă prin lege nu se dispune altfel.”

Aceste norme au caracter imperativ, de la care nu se poate deroga de către părți, fiind astfel instituită o competenţă teritorială exclusivă în materia executării silite.

Potrivit art. 129 alin. (2) pct. 3 C.pr.civ., „necompetenţa este de ordine publică în cazul încălcării competenţei teritoriale exclusive, când procesul este de competenţa unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura”.

Raportat la acestea, instanța reține că domiciliul debitorului SN se află, atât la momentul prezent, cât și la data sesizării organului de executare, în București, Bd. Decebal, nr. 11, bl.S14, sc. 2, et. 1, ap. 28, sector 3 București.

De altfel, și cererea de încuviințare a executării silite a fost adresată și soluționată de către Judecătoria Sectorului 3 București (f.7).

În aceste condiţii, se conchide că, în ceea ce priveşte cererea de validare de poprire, competenţa teritorială are caracter absolut şi aparţine instanței de executare, anume judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului.

Faţă de cele ce preced, instanţa va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, invocată din oficiu, iar în temeiul art. 132 alin. (3) C.pr.civ., va declina competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia necompetenţei teritoriale exclusive a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, invocată de către instanţă din oficiu.

Declină competenţa de soluţionare a dosarului nr. 33130/299/2021 privind pe petent BEJ, creditor BT S.A. şi pe terţ poprit UM S.R.L., debitor SN în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 București.

Fără cale de atac.

Pronunţată astăzi, 08.12.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.