Legea nr. 10/2001

Hotărâre 565 din 05.12.2014


Dosar nr. .../.../2013

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

Cod operator de date cu caracter personal 3184

aflate sub incidenţa Legii nr. 677/2001

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 565/2014

Şedinţa publică de la 05 Decembrie 2014

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: E. L.

GREFIER: G. P.

S-a luat spre examinare în vederea pronunţării, acţiunea civilă înregistrată de către reclamantul Ş. V. în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI ..., având ca obiect contestaţie în baza Legii nr. 10/2001.

Mersul dezbaterilor şi susţinerile orale ale părţilor au avut loc în şedinţa publică din 28 noiembrie 2014, fiind consemnate în încheierea ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, termen la care, având nevoie de timp  pentru a delibera,  instanţa a amânat pronunţarea pentru data de azi când a hotărât următoarele:

T R I B U N A L U L

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată sub numărul de mai sus la data de  15.04.2013, reclamantul Ş. V. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului ..., admiterea contestaţiei, anularea în parte a Dispoziţiei Primarului Municipiului ... nr. ... prin care s-a soluţionat notificarea nr. ... depusa prin Biroul Executorului Judecătoresc S. M. si pe cale de consecinţa:

A.In principal, sa  se dispună restituirea in natura către reclamant  a cotei de 1/2-a parte din terenul in suprafaţa de 246 mp inscris in C.F. ..., nr.top. ... situat in municipiul ..., str.  ..., nr. ..., preluat in mod abuziv iar pentru diferenţa de 149 mp sa se dispună compensarea acestuia cu alt teren aflat in proprietatea S. R. aflat in imediata vecinătate,

B.În subsidiar, solicita instanţei sa dispună obligarea Primarului Municipiului  ... sa emită o dispoziţie de restituire in natura către reclamant a cotei de 1/2-a parte din terenul in suprafaţa de 246 mp inscris in C.F. ..., nr.top. ... situat la adresa menţionata iar pentru diferenţa de 149 mp sa dispună compensarea acestuia cu alt teren aflat in proprietatea S. R. in imediata vecinătate;

Solicita obligarea Primarului Municipiului ... la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu purtarea prezentului litigiu.

În motivele cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că terenul in litigiu a fost proprietatea pe cote-parti a reclamantului, a fratelui său S. N. si a tatălui lor S. V. senior si a fost intabulat iniţial in C.F. ..., nr.top. ...

In baza Decretului nr. 166/1988 a C. S. R. S. R. si a anexei la acesta, suprafaţa de 560 mp din acest teren a fost expropriata in vederea construirii unor blocuri de locuinţe, aceasta preluare la stat fiind evidenţiata la poziţia nr.18 din anexa la decretul indicat mai sus (anexam decretul despre care s-a făcut vorbire si anexa aferenta acestuia), fără ca proprietarii sa primească vreo despăgubire.

Dreptul de proprietate al S. R. dobândit prin expropriere nu a fost intabulat niciodată in cartea funciara, reclamantul impreuna cu tatăl si fratele S. N. rămânând proprietari tabulari ai acestuia.

Odată cu apariţia legii speciale privitoare la imobilele preluate abuziv (Legea nr. 10/2001), reclamantul a solicitat prin notificarea nr. ... expediata prin B.E.J. S. M. restituirea in natura a cotei de 1/2-a parte (cuvenita consecutiv decesului tatălui S. V. senior) din imobilul in suprafaţa de 560 mp expropriat in anul 1988 (anexează in copie notificarea si dovada comunicării acesteia).

Acest teren a fost ulterior intabulat in C.F. ..., nr.top. ... , consecutiv efectuării partajului intre fraţi in temeiul actului de partaj voluntar autentificat sub nr. ... de B.N.P. L.  M.

Prin dispoziţia Primarului Municipiului ... suprafaţa de 165 mp in favoarea reclamantului precum si a fratelui S. N., pentru diferenţa de 395 mp propunandu-se acordarea de masuri reparatorii prin echivalent sub forma de despăgubiri in condiţiile Titlului VII Legea nr.247/2005.

Reclamantul considera dispoziţia Primarului atacata prin prezenta contestaţie parţial nelegala, in ceea ce priveşte refuzul restituirii in natura si a suprafeţei de teren libera de construcţii in suprafaţa de 246 mp (conform expertizei efectuate la solicitarea Primarului, de către exp. T. M. pe care o anexează in copie) dar si in ceea ce priveşte refuzul acordării compensatorii de bunuri (teren) pentru terenul in suprafaţa de 149 mp indisponibilizat prin construirea unui bloc de locuinţe pe terenul proprietatea lor.

Astfel, conform expertizei efectuate de ing. T. M. si insusita de instituţia abilitata prin lege cu soluţionarea notificării (Primarul Municipiului ...) la care a făcut deja trimitere, terenul in suprafaţa de 560 mp expropriat de S. R. in anul 1988 se compune din 3 tipuri de suprafeţe distincte:

a) Suprafata de teren de 165 mp (delimitată cu culoarea verde in expertiza deja menţionata), aflata in posesia subsemnatului si a fratelui meu S. N. a fost restituita prin dispoziţia Primarului Municipiului ... atacata.

b) Suprafata de teren de 246 mp (delimitată cu culoare roşie in expertiza menţionata) nu este afectata de vreo construcţie definitiva de tip bloc de locuinţe si nici de reţeaua de canalizare aferenta blocului, (asa cum se susţine in dispoziţia atacata) ci dimpotrivă aceasta suprafaţa de teren conţine reţeaua de canalizare aferenta proprietăţii reclamantului si a fratelui său S. N. precum si nişte garaje ce reprezintă construcţii provizorii si demontabile ce pot (si trebuie) sa fie ridicate cu uşurinţa.

Aceste garaje provizorii au fost ridicate cu incuviintarea Consiliului Local ... insa cu condiţia ca acestea sa fie ridicate si amplasamentul degajat, fara pretenţii, la solicitarea autorităţilor locale.

In conformitate cu disp.art.10 alin.3 Legea nr. 10/2001, se restituie in natura terenurile pe care s-au ridicat construcţii neautorizate in condiţiile legii dupa data de 1.01.1990 precum si construcţii uşoare sau demontabile.

 In aceasta ultima categorie se incadreaza si terenul cu construcţii provizorii demontabile in suprafaţa de 244 mp ce conţine reţeaua de canalizare aferenta proprietăţii reclamantului si a fratelui său. In acelaşi sens art. 11 alin.3 Legea nr.l0/2001 prevede restituirea in natura a întregului teren rămas liber, cu aplicarea disp. art. 10 alin.3 Legea nr. 10/2001, la care deja a făcut trimitere.

c) Suprafata de teren de 149 mp (delimitată cu culoarea albastra pe raportul de expertiza) este ocupata parţial de blocul de locuinţe ... de pe str. ..., nr. ..., si de alei de acces la acesta, astfel ca, intelegand ca aceasta nu se mai poate restitui in natura, solicita aplicarea disp. art. 11 alin.8 Legea nr. 10/2001, respectiv compensarea cu alte bunuri aflate la dispoziţia entităţii abilitate prin lege cu soluţionarea notificării.

In acest sens, invederează ca terenul aflat in vecinătatea proprietăţii reclamantului si pe care a primit acceptul autorităţilor locale sa edifice un garaj in temeiul autorizaţiei de construire, este un teren aflat in proprietatea municipiului ..., ca este in domeniul privat al acestuia (cata vreme am primit autorizaţie de construire pentru edificarea acestui garaj) si ca astfel, suprafaţa de 149 mp ce nu mai poate fi restituita in natura poate fi compensata cu terenul astfel identificat.

În drept, au fost invocate prevederile art.26 alin.3, art. 10, art. 11 Legea nr.l0/2001.

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat încuviinţarea unei expertize de specialitate, înscrisurile la care a făcut referire in cuprinsul acţiunii şi care au fost anexate.

Prin întâmpinarea formulată (f.29) pârâtul a solicitat respingerea acţiunii  ca nefondată pentru următoarele argumente:

Analizând Notificările nr. ... si nr. ..., situaţia nobilului, precum si actele depuse de revendicatori la dosarul de soluţionare a notificărilor, Comisia de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, in mod corect, cu respectarea dispoziţiilor legale in materie a propus : restituirea in natura a terenului in suprafaţa de 165 mp, din parcela  nr. topo. ... , inscris iniţial in CF nr. ..., transcrisa ulterior in CF nr. ..., situat in municipiul ..., str. ..., nr. ..., si acordarea de despăgubiri in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor afectate imobilelor preluate în mod abuziv - Titlul VII din Legea nr. 247/2005, pentru terenul in suprafaţa de 395 mp, înscris iniţial in CF nr. ..., cu nr.topo. ... , situat in ..., str. ..., nr. ...

De asemenea, la emiterea prezentei dispoziţii contestate s-a avut in vedere si Nota lisa de către Comisia tehnica pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, potrivit căreia terenul revendicat este afectat de următoarele construcţii: blocul ..., din str. ..., nr. ..., pe o suprafata de 149 mp, teren aferent blocului situat in imediata vecinătate, pe care sunt amplasate un număr de 6 garaje si teren care a primit la aceasta data destinaţia de acces auto garajele amplasate la nord de proprietatea revendicatorilor si a celor din vecinătate si care e o suprafaţa totala de 246 mp, care este afectat de reţeaua de canalizare aferenta blocului care este protejata de versantul terenului dinspre str. ..., de un zid de sprijin, precum si teren in suprafaţa de 165 mp, afectat parţial de garajele construite de către revendicator, fata de aceasta din urma propunând restituirea in natura , de altfel, pe aceasta fiind amplasate si garajele reclamantului.

Prin urmare, considera ca reclamantul nu este îndreptăţit sa solicite nici restituirea in tura a cotei de ½ parte din terenul in suprafaţa de 246 mp, inscris in CF nr. ..., cu nr. po. ... , situat pe str. ..., nr. ..., cat nici compensare diferenţei de teren de 9mp cu un alt teren aflat in proprietatea S. R., intrucât, cele mai sus expuse prezintă impedimente la atribuirea terenurilor, atat in natura, cat si in compensare.

Potrivit art. 1 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, stabileşte o excepţie de la principiul potrivit căruia imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste  de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 -,.22 decembrie 1989, se restituie natura:

"(2) In cazurile in care restituirea in natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu e bunuri sau servicii oferite in echivalent de către entitatea investita potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei indreptatite, sau despăgubiri acordatei condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si plaţii despăgubirilor aferent imobilelor preluate in mod abuziv!' Prevederile speciale privind regimul stabilirii si plata despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv sunt reglementate de Titlul VII I Legea nr. 247/2005, prevederi in temeiul cărora au fost stabilite propunerile cuprinzand acordarea de masuri reparatorii prin despăgubiri; corelat cu prevederile pct.1.7 din HG nr.250/2007.

Totodată, invoca prevederile art. 11 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, " In cazul in care lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupa funcţional intregul teren afectat, masuri reparatorii se stabilesc in echivalent pentru intregul imobil."

Mai mult, precizează ca, aceste terenuri daca se restituie in natura se afla si sub incidenţa O.G. nr. 114/17.10.2007 ce aduce completare la Legea mediului si care prevede că terenurile cuprinse in documentaţiile de urbanism ca fiind ocupate cu spatii verzi nu pot fi afectate de constructii si nu pot fi restrânse ca areal, fapt pentru care restituirea terenului către proprietar nu este benefica, terenurile nefiind construibile si deci nefructificabile.

Zona sistematizata nu cuprinde numai construirea de imobile si a drumurilor de acces la acestea, ci, in mod obligatoriu si: spatii de parcare, garaje, spatii verzi, spatii de joaca pentru copii, unităţi de învăţământ...etc, care practic, toate sunt necesare creării unui mediu ambient acceptabil persoanelor care locuiesc in imobilele din vecinătatea acestor zone. Este evident faptul ca nu s-a putut si nici nu este posibil ca, o suprafaţa de teren expropriata sa fie ulterior integral ocupata numai cu clădiri definitive, pentru buna exploatare a acestora fiind absolut necesare toate celelalte elemente menţionate.

Trebuie de asemenea acordata o deosebita importanta verificării (ne)existent reţelelor edilitare (supra si subterane), in acest sens urmând a se solicita unităţilor de resort in opinia pârâtului in mod obligatoriu, confirmarea inexistentei acestora pe parcele revendicate.

In alta ordine de idei, in conformitate cu prevederile art.26 din Legea nr.10/2001, "dacă restituirea in natura nu este posibila, deţinătorul imobilului sau, dupa caz, entitatea investii potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării este obligata ca, prin decizie sau, după caz prin dispoziţie motivata, in termenul prevăzut la art. 25 alin. (1), sa acorde persoane îndreptăţite in compensare alte bunuri sau servicii ori sa propună acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente imobilele preluate in mod abuziv, in situaţiile in care măsura compensării nu este posibila sau aceasta nu este acceptata de persoana indreptatita". Ca atare, măsura reparatorie a compensării este posibila daca unitatea investita cu soluţionarea notificării deţine in proprietate imobili disponibile.

Astfel, dispoziţia cuprinsa in art. 26 din Legea nr. 10/2001, rep., cu modificările ulterioare, instituie pentru unitatea deţinătoare o obligaţie de mijloace si nu o obligaţii imperativa.

Raportat la cele de mai sus, precizează de asemenea faptul ca, in cauza, este vorba despre titlul de proprietate privata al Statului, care, ca dreptul de proprietate al oricărui subiect  de drept, ca instituţie fundamentala, este ocrotit prin Constituţie : "Proprietatea privata este garantată si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular, 'Nimeni nu poate fi obligat sa-si înstrăineze bunul propriu, decât pentru cauza de utilitate publica si in condiţiile expres văzute de lege. Daca ar fi altfel, s-ar incalca unul din cele trei elemente determinate ale dreptului de proprietate,a anume: dreptul de dispoziţie, ceea ce este nelegal si inadmisibil.

Menţionează ca, potrivit dispoziţiilor mai sus citate, la sediul instituţiei pârâte este afisat lunar un anunţ prin care cei interesaţi sunt instiintati - in conformitate cu prevederile k. 1, alin. 5 din Legea nr.10/2001, republicata, ca: " nu deţinem bunuri sau servicii disponibile care sa poată fi acordate in compensare revendicatorilor care ou depus cereri de revendicare in baza Legii nr. 10/2001".

Întrucât in lipsa de bunuri sau servicii, nu este posibila acordarea de masuri reparatorii prin compensare, consideram ca in speţa, singura măsura reparatorie posibila si legala este acordarea de masuri reparatorii prin echivalent, constand in despăgubiri in condiţiile legii speciale.

Măsura compensarii este posibila daca exista bunuri si servicii disponibile a fi acordate in compensare. Astfel este evocata clar o posibilitate, respectiv o norma permisiva si nu una imperativa de obligare la acordare in compensare, in măsura in care exista bunuri disponibile.

Prin răspunsul la întâmpinare (f. 96) reclamantul învederează că privitor la reţeaua de canalizare, aserţiunea intimatului este neadevarata, dimpotrivă suprafaţa de 246 mp conţine reţeaua de canalizare aferenta proprietăţii reclamantului si a fratelui său S. N. si nicidecum cea a blocului de locuinţe la care se refera intimatul.

Cat priveşte cele 6 garaje situate pe aceasta suprafaţa revendicata de contestatorul a menţionat in cuprinsul contestaţiei ca aceste garaje sunt construcţii uşoare, provizorii si demontabile, beneficiarii acestor garaje primind autorizaţia de construire a acestora cu condiţia ridicării lor urgente si fara despăgubiri la solicitarea autorităţilor locale (solicita astfel in probatiune efectuarea unei adrese către intimat spre a pune la dispoziţia instanţei autorizaţiile de construire ale acestor garaje, spre dovedirea celor afirmate !!)

Susţine ca aceste garaje provizorii pot fi uşor ridicate si demontate, acesta neputand sa fie, in nici un stat de drept, un motiv de respingere a solicitării de restituire a terenului preluat abuziv la stat.

De altfel, practica judiciara in materie a statuat ca terenul ocupat cu construcţii uşoare, demontabile se restituie in natura, tinand seama de disp.art.10 alin.3 Legea nr. 10/2001.

Nu sunt dimpotrivă incidente in cauza disp. art. 11 alin. 4 Legea nr. 10/2001, lucrările pentru care s-a dispus exproprierea terenului nu ocupa întreg terenul expropriat (a arătat in contestaţia introductiva de instanţa ca aceste lucrări ocupa doar terenul in suprafaţa de 149 mp identificat astfel conform documentaţiei efectuate de exp. T. M.).

Mai invederează ca terenul in suprafaţa de 246 mp nu este amenajat ca spaţiu dejoacă copii si nici ca spaţiu verde, fiind ocupat, asa cum a menţionat deja, cu garaje provizorii si demontabile.

Arată sub acest punct ca instanţa de judecata va trebui sa dea eficienta disp.art.10 alin.3 Legea nr. 10/2001 ce permite restituirea in natura a terenurilor afectate de construcţii uşoare sau demontabile (cum sunt in concret aceste garaje ridicate pe terenul solicitat spre restituire de reclamant), cu atat mai mult cu cat este absolut nefiresc ca terenul unde este situata reţeaua de canalizare a reclamantului sa reprezinte proprietatea S. R. dobândita prin expropriere.

In ce priveşte suprafaţa de 149 mp ocupata parţial de blocul de locuinţe ..., a solicitat compensarea acesteia cu alte bunuri (respectiv cu un alt teren situat in imediata vecinătate a proprietăţii reclamantului), teren pentru care reclamantul a şi primit autorizaţie de construire a unui garaj, ce a fost si edificat, teren aflat in proprietatea privata a municipiului ..., dupa cum recunoaşte implicit intimatul (pag.5 alin.l întâmpinare), teren care, din cunostiintele reclamantului, nu a fost revendicat de foştii proprietari, astfel ca este la dispoziţia entităţii abilitate prin lege cu soluţionarea notificării si care poate fi oferit, in limita deja menţionata, compensatoriu pentru suprafaţa expropriata si care nu mai poate fi restituita in natura !!

Prin precizarea contestaţiei depuse pentru termenul din 31.10.2014 (f. 271) reclamantul arată că înţelege a preciza contestaţia iniţială consecutiv efectuării raportului de expertiză în cauză, solicitând:

Admiterea contestaţiei asa cum a fost ea formulata si consecutiv anularea in parte Dispoziţiei Primarului Municipiului ..., nr. ..., prin care s-a soluţionat notificarea subsemnaţilor nr. ... depusa prin Biroul Executorului Judecătoresc S. M. si pe cale de consecinţa

A. În principal, sa se dispună restituirea in natura către reclamant a cotei de 198/246-a parte din terenul in suprafaţa de 246 mp identificat conform raportului de expertiza efectuat in cauza de exp. C. D., teren inscris in C.F. ..., nr.top. ... situat in municipiu) ..., str. ..., nr. ... preluat in mod abuziv (reprezentând cota de 1/2 sau 123/246-a parte la care se adaugă cota de 75/246-a parte reprezentând compensarea cotei de 1/2 din suprafaţa de 149 mp ce nu se mai poate restitui fiind ocupata de blocul de locuinţe ...):

B. În subsidiar, solicita a se dispune obligarea Primarului Municipiului ... sa emită o dispoziţie de restituire in natura către reclamant a cotei de 198/246-a parte din terenul in suprafaţa de 246 mp identificata conform raportului de expertiza efectuat in cauza de exp. C. D., teren înscris in C.F. ..., nr.top. ... situat in municipiul ..., str. ..., nr. ..., preluat in mod abuziv (reprezentând cota de 1/2 sau 123/246-a parte la care se adaugă cota de 75/246-a parte reprezentând compensarea cotei de 1/2 din suprafaţa de 149 mp ce nu se mai poate restitui fiind ocupata de blocul de locuinţe ...); cu cheltuieli de judecata.

În motivare, arată reclamantul că ulterior efectuării raportului de expertiza in cauza de către exp. C. D., s-a stabilit ca terenul invecinat in suprafaţa de 585 mp nr.cad. ... a fost restituit către B. I. s.a., astfel ca acesta nu mai poate forma obiectul compensării parţiale pentru suprafaţa de 149 mp preluata la stat si indisponibilizata de Blocul de locuinţe ... din str. ..., nr. ...

Raportat insa la aspectul decisiv ca fratele reclamantului, S. N., nu a atacat Dispoziţia nr. ... emisa de parat (a se vedea adresa paratului in acest sens), exista posibilitatea compensării cotei de 1/2-a parte din suprafaţa de 149 mp ocupata de blocul de locuinţe ..., din str. ...,  nr. ..., cu cota de 75/246-a parte din terenul in suprafaţa de 246 mp, astfel ca a solicitat cota totala de 198/246 mp din suprafaţa de teren de 246 mp aferenta nr.top. ... adică cota iniţiala de vi la care se adaugă 75/246-a parte adică compensarea cotei reclamantului de 1/2-a parte din cei 149 mp ce nu mai pot fi restituiţi).

Ar mai fi de observat ca a echivalat valoric 1 mp aferent suprafeţei de 149 mp cu 1 mp aferent suprafeţei de 246 mp intrucat cele doua parcele de teren se găsesc una in prelungirea celeilalte, având in mod evident aceeaşi valoare.

Prin notele de şedinţă depuse la termenul din 28.11.2014 (f.226) pârâtul învederează instanţei următoarele aspecte:

Sub aspect procedural, înţelege sa invoce excepţia decăderii din dreptul reclamantului de a-si extinde acţiunea precizata, raportat la prevederile art. 204 C.pr.civ.

In conformitate cu prevederile articolului invocat, modificarea cererii de chemare in judecata, cat si propunerea de noi dovezi, se poate realiza numai pana la primul termen la care acesta este legal citat, si anume, pe care instanţa ¡1 acorda reclamantului in acest scop. Sancţiunea nerespectarii acestui termen, fiind vorba de un termen legal, imperativ, peremtoriu si absolut este, raportat la prevederile art. 185 alin. 1 C.proc.civ., decăderea din dreptul de a opera modificări la cererea de chemare in judecata. Singura cale de a inlatura efectele acestei sancţiuni este aceea ca partea impotriva căreia se face modificarea sa renunţe la dreptul de a invoca decăderea.

Pe de alta parte, prezenta dispoziţie dedusa judecaţii, nu a fost contestata, in conformitate cu disp. ort. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, de către numitul S. N., modalitatea de despăgubire, respectiv partea din dispoziţie care nu poate face obiectul restituirii in natura. Acest fapt pune in discuţie admisibilitatea solicitării de compensare efectuata cu nerespectarea termenului de 30 de zile, in care poate fi contestata propunerea de acordare a masurilor compensatorii. Ori, masurile reparatorii se pot acorda doar pentru cererile formulate in termenul instituit de Legea nr. 10/2001.

Prin urmare, apreciază  ca judecarea cauzei nu poate avea loc fara a fi opusa contestaţia si in contradictoriu cu numitul S. N. In caz contrar, considera ca judecarea cauzei in lipsa revendicatorului S. N., ar conduce la încălcarea principiului contradictiorialităţii, a principiul disponibilităţii si a dreptului la apărare, hotărârea ce se va pronunţa nefiind opozabila acestuia.

Referitor la "...posibilitatea compensării cotei de 1/2 - o parte din suprafaţa de 149 mp ocupata de blocul de locuinţe ..., din str. ..., nr. ..., cu cota de 75/246 -a porte din terenul in suprafaţa de 246 mp...", considera ca , in scopul compensării solicitate, se impune efectuarea unei expertize, atat a terenului care se solicita in compensare, cat si a terenului pentru care se dispune compensarea, intrucat nu poate face obiectul restituirii in natura. Compensarea se poate dispune pana la cel mai mic numitor comun al contravalorii terenului care nu poate fi restituit in natura, valoarea terenului oferit in compensare neputand depăşi aceasta valoare. Mai mult, daca terenul a cărui atribuire in natura se solicita este evaluat sub valoarea terenului care nu poate face obiectul restituirii in natura, pentru diferenţa de valoare se propune despăgubiri prin puncte, potrivit ort. 1, alin. 2 din Legea nr. 165/2013.

Oricum, compensarea nu se poate solicita decât in limitele cotei de proprietate a reclamantului care nu poate face obiectul restituirii in natura,

respectiv pentru cota de 1/2 - parte din terenul pe care expertul l-a identificat ca nefiind restituibil in natura. Acest fapt ar presupune inclusiv efectuarea unei expertize topografice, avand ca obiect - partajarea terenului in cauza.

De asemenea, învederează pârâtul că îşi menţine punctul de vedere cu privire la parcela de 246 mp. Astfel, in opinia sa, aceasta suprafaţa nu poate face obiectul unei restituiri in natura pentru simplul motiv ca ea face parte din terenul aferent blocului de locuinţe. Terenul este astăzi destinat parcării autoturismelor celor din blocul din str. ... Referitor Ia terenul in litigiu arată ca acestuia nu i se poate schimba nici destinaţia si nici forma de proprietate motivat si de faptul ca in zona nu exista vreun alt teren unde sa poată fi relocate parcările existente.

Considera ca nu este oportuna si nici nu se justifica restituirea in natura a celor 246 mp, sau a vreunei porţiuni din aceasta suprafaţa motivat de faptul ca acest fapt ar contribui practic la desfiinţarea aleii betonate si a sase locuri de parcare.

Totodată, învederează instanţei ca  menţine punctul de vedere depus la dosarul cauzei referitor la garajul deţinut de reclamant pe terenul restituit in natura lui B. I.

In acest sens invoca prevederile art. 11 alin. 3 si 4 din Legea nr. 10/2001, potrivit cărora " In cazul in care construcţiile expropriate au fost integral demolate si lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupa terenul parţial, persoana îndreptăţită poate obţine restituirea in natura a pârtii de teren ramase libera, pentru cea ocupata de construcţii noi, autorizate, cea afectata servitutilor legale si altor amenajări de utilitate publica ale localităţilor urbane si rurale, masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. Dispoziţiile ort. 10 alin (3), (4),(5) si (6) se vor aplica in mod corespunzător. In cazul in care lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupa funcţional intregul teren afectat, masurile reparatorii se stabilesc in echivalent pentru întregul imobil."

Analizând cererea de chemare în judecată prin prisma motivelor invocate, a materialului probator al cauzei şi în lumina dispoziţiilor legale incidente, Tribunalul constată următoarele:

Prin Dispoziţia de restituire şi propunerea privind acordarea de despăgubiri nr. ..., emisă de Primarul municipiului ... (f. 15-16), s-a restituit în natură terenul în suprafaţă de 165 mp., din parcela cu nr. top. ... , înscris iniţial în C.F. nr. ..., transcrisă apoi în C.F. nr. ..., situat în municipiul ..., str. ..., nr. ..., în favoarea reclamantului Ş. V. şi a numitului Ş. N. (art. 1).

Potrivit art. 4 al dispoziţiei s-a propus acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv – Titlul VII din Legea nr. 247/2005, pentru terenul în suprafaţă de 395 mp., înscris iniţial în C.F. nr. ..., cu nr. top. ... , situat în municipiul ..., str. ..., nr. ..., în favoarea reclamantului Ş. V.şi a numitului Ş. N.

În considerentele dispoziţiei s-a reţinut faptul că terenul revendicat a fost preluat în proprietatea statului în baza Decretului de expropriere nr. 166/1988, care nu a fost operat în C.F., prin care s-a preluat terenul în suprafaţă de 560 mp. de la Ş. V. sen., Ş. V.  jun. şi Ş. N., fără plata de despăgubiri potrivit declaraţiilor autentificate date de către notificatori. În acelaşi timp, s-a arătat că potrivit notei Comisiei tehnice terenul revendicat este înscris în cartea funciară în proprietatea revendicatorilor, înscriere care nu a ţinut cont de situaţia faptică din teren, acesta fiind identificat cu nr. top. ... , în suprafaţă de 560 mp., înscris în C.F. nr. ... şi acesta este afectat de următoarele construcţii: blocul ... din str. ..., nr. ... pe o suprafaţă de 149 mp., teren aferent blocului situat în imediata vecinătate, pe care sunt amplasate un număr de 6 garaje şi teren care a primit la această dată destinaţia de acces auto la garajele amplasate la nord de proprietatea revendicatorilor ş ia celor din vecinătate şi are o suprafaţă totală de 246 mp., care este afectat şi de reţeaua de canalizare aferentă blocului şi care este protejată de versantul terenului dinspre str. ... de un zid de sprijin, precum şi teren în suprafaţă de 165 mp., afectat parţial de garajele construite de către revendicator. S-a apreciat că din suprafaţa totală menţionată este posibilă restituirea suprafeţei de 165 mp.

În cuprinsul Adresei nr. ... (f. 219) , emisă de Primarul municipiului ..., se arată că din evidenţele Serviciului juridic – contencios nu rezultă că numitul Ş. N. a contestat Dispoziţia nr. ...

La solicitarea reclamantului Ş. V. instanţa a încuviinţat efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea topografie pentru identificarea terenului liber, care ar putea fi restituit în natură. Iniţial a fost desemnat expertul M. M. R. dar faţă de conţinutul lucrării întocmite, în cuprinsul căreia nu au fost stabilite elementele esenţiale pentru soluţionare cauzei (f. 140-147), instanţa a încuviinţat efectuarea unei contraexpertize de către ing. C. D. M.

Conform raportului de expertiză astfel întocmit (f. 179-187), în urma identificării în teren a suprafeţei revendicate şi după suprapunerea planului de situaţie cu vechiul plan de carte funciară, expertul a stabilit următoarele:

- o suprafaţă de 165 mp. este amplasată în perimetrul îngrădit al imobilelor situate administrativ pe strada ..., nr. ... şi ..., proprietatea lui Ş. N. şi Ş. V.;

- o suprafaţă de 246 mp. este amplasată între gardul imobilelor situate administrativ pe strada ..., nr. ..., şi ... şi bordura aleii de acces situată în partea sudică a blocului ...;

- o suprafaţă de 149 mp. este amplasată sub blocul ... şi în zona de alei şi spaţii verzi alăturată acestui bloc.

Expertul a constatat de asemenea că pe suprafaţa de 246 mp. parte din parcela cu n.r. top.  ... sunt amplasate un număr de 6 garaje construcţii provizorii şi demontabile, ocupând o suprafaţă de 87 mp. şi nu este amenajat ca spaţiu de joacă pentru copii sau ca spaţiu verde. Această suprafaţă de 246 mp. este afectată doar de reţeaua de canalizare aferentă imobilului proprietatea reclamantului şi nu este afectată de reţeaua de canalizare aferentă blocului ... din strada ... nr. ...

Caracterul provizoriu şi demontabil al garajelor identificate la faţa locului rezultă şi din Autorizaţia de construire nr. ..., eliberată de Consiliul local al municipiului ... şi documentaţia aferentă, înscrisuri comunicate la solicitarea isntanţei (f. 114-123).

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie în natură terenurile pe care s-au ridicat construcţii „construcţii uşoare şi demontabile”. În acelaşi timp, potrivit art. 10.4 teza finală din H.G. nr. 250/2007 privind Normele metodologice de aprobare a Legii nr. 10/2001, se vor restitui în natură terenurile pe care au fost amplasate construcţii uşoare sau demontabile (garaje, chioşcuri şi altele asemenea), chiar dacă amplasarea acestora a fost autorizată (construcţiile care au acest regim se amplasau, potrivit legii, numai pe perioadă determinată, adică autorizaţia era temporară).

Faţă de normele legale examinate şi dispoziţiile art. 11 alin. 3 din acelaşi act normativ, Tribunalul apreciază că existenţa celor 6 garaje pe terenul în suprafaţă de 246 mp. nu împiedică restituirea în natură din această parcele a unei suprafeţe de 198 mp. în favoarea reclamantului, pe de o parte, raportat la cele anterior expuse, iar pe de altă parte, faţă de împrejurarea că prin măsura restituirii în natură a suprafeţei arătate nu este împiedicat accesul şi normala folosinţă a blocului de locuinţe identificat de către expert pe o parte din terenul expropriat. 

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat de asemenea că sunt neîntemeiate susţinerile pârâtului cu privire la existenţa unei reţele de canalizare pe terenul în suprafaţă de 246 mp. care ar deservi blocul de locuinţe ... de pe strada ... nr. ... În realitate, aşa cum rezultă din cuprinsul expertizei întocmite de ing. C. D. M. reţeaua de canalizare la care se face trimitere deserveşte construcţiile aflate pe terenul proprietatea reclamantului.

Cu privire la solicitarea reclamantului de a se acorda din parcela anterior menţionată atât cota de ½ parte cât i se cuvine în baza notificării formulate (1/2 parte din suprafaţa de 246 mp.), cât şi în compensare ½ parte din suprafaţa de 149 mp., care nu se poate restitui în natură fiind amplasat sub blocul de locuinţe menţionat, Tribunalul apreciază că nu se poate reţine existenţa vreunui impediment în acest sens, deoarece numitul Ş. N., fratele reclamantului, nu a contestat dispoziţia de acordare a despăgubirilor pentru cotele ce îi reveneau din cele două suprafeţe menţionate.

În altă ordine de idei, instanţa a apreciat că nu se impune evaluarea terenului, mai exact a parcelei în suprafaţă de 246 mp., în condiţiile în care cererea de restituire vizează tocmai amplasamentul expropriat iar parcela solicitată se află în continuarea parcelei restituite în natură prin dispoziţia contestată.

 Pentru ansamblul considerentelor expuse şi în baza dispoziţiilor art. 10 alin. 3, art. 11 alin. 3, art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmează să fie admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul Ş. V. în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiul ..., şi în consecinţă: se va dispune anularea în parte Dispoziţia nr. ..., emisă de pârâtul Primarul mun. ... şi restituirea în natură către reclamant a cotei de 198/246-a parte din terenul în suprafaţă de 246 mp., înscris în C.F. nr. ..., cu nr. top. ... , situat în mun. ..., str. ..., nr. ..., teren identificat conform raportului de expertiză efectuat de ing. C. D.-M. În condiţiile în care au fost admise pretenţiile formulate în principal de către reclamant, cererile formulate în subsidiar nu vor forma obiectul analizei instanţei de fond.

În baza dispoziţiilor art. 453 alin. 1 C.pr.civ., va fi obligat pârâtul Primarul municipiului ..., a cărui culpă procesuală este dovedită, la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 4.300 lei, din care suma de 2.500 lei reprezintă onorariu expert şi 1.800 lei, onorariu avocaţial ,conform înscrisurilor justificative existente la dosarul cauzei (f. 112, 178, 190, 196, 225).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul Ş. V. domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., jud. ... în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiul ..., cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., în temeiul Legii nr. 10/2001.

Anulează în parte Dispoziţia nr. ..., emisă de pârâtul Primarul mun. ...

Dispune restituirea în natură către reclamant a cotei de 198/246-a parte din terenul în suprafaţă de 246 mp., înscris în C.F. nr. ... cu nr. top. ... , situat în mun. ..., str. ..., nr. ..., teren identificat conform raportului de expertiză efectuat de ing. C. D.-M.

Obligă pârâtul să achite în favoarea reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 4.300 lei.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se înregistrează la Tribunalul Cluj.

Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Decembrie 2014.

Preşedinte Grefier

E. L. G. P.

G.P. 10 Decembrie 2014

Red./tehnored./E.L./G.P./12.12.2014/4 ex.