3.Ordonanță de plată. Excepția lipsei de interes vizând capătul principal de cerere față de existența unei tranzacții și excepția inadmisibilității pentru capătul de cerere accesoriu vizând acordarea de dobândă legală față de dispozițiile art. 628 alin.

Hotărâre 0 din 13.01.2022


Deliberând asupra cauzei civile  de faţă, instanța constată:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.10.2021, sub nr. 40959/299/2021, creditoarea ETR S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea TGR, a solicitat instanţei obligarea acesteia din urmă la plata sumei de 176.446,75 lei cu titlu de debit principal, conform tranzacției semnate între părți, a sumei de 33.574,94 lei, reprezentând dobânda legală calculată de la data de 01.08.2018 și până la data de 30.09.2021, a dobânzii legale, calculată în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, în continuare până la achitarea efectivă a debitului restant, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin Sentinţa Penală nr. 403 din data de 27.02.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. XXX, instanţa de judecată a soluţionat acţiunea civilă exercitată de creditoare în procesul penal. Astfel, în temeiul art. 486 alin. (1) C. proc. pen., instanţa a luat act „de tranzacţia încheiată între părţi sub aspectul laturii civile, astfel cum rezultă din contractul încheiat la data de 19.01.2018."

Astfel, prin Contractul de Tranzacţie din data de 19.01.2018 menţionat în dispozitivul Sentinţei Penale nr. 403 din data de 27.02.2018, debitoarea s-a obligat să achite către subscrisa suma de 233.763,08 RON, compusă din 171.725,44 RON, reprezentând prejudiciul material cauzat prin fapta penală săvârşită şi 62.037,64 RON, reprezentând dobânda totală aferentă celor 15 plăţi frauduloase. Până la transmiterea somaţiei de plată şi a formulării prezentei cereri, debitoarea a achitat doar o sumă în cuantum de 57.316,33 RON (echivalentul sumei de 15.000 USD), transferată prin virament bancar, reprezentând plata parţială a debitului total conform Contractului de tranzacţie din data de 19.01.2018.

Deşi a trecut o perioadă îndelungată de timp de la momentul încheierii Contractului de Tranzacţie, restul sumei în cuantum de 176.446,75 RON a rămas neachitată. Această sumă reprezintă obligaţia de plată scadentă la data de 01.08.2018, la care se adaugă dobânda de întârziere până la data plăţii efective.

În fine, a apreciat ca fiind îndeplinite toate condițiile pentru emiterea unei ordonanțe de plată.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1014 – 1025 C.pr.civ., art. 1270 C.Civ.

În dovedirea cererii, creditoarea a ataşat cererii de chemare în judecată înscrisuri în copie certificată conform cu originalul (f.8-43).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 de lei (f.10).

Debitoarea TGR, deşi legal citată, nu a depus întâmpinare și nu a răspuns în nici un fel solicitărilor creditoarei.

La termenul de judecată din data de 12.01.2022, instanța a invocat din oficiu excepția lipsei de interes vizând capătul principal de cerere și excepția inadmisibilității pentru capătul de cerere accesoriu vizând acordarea de dobândă legală față de dispozițiile art. 628 alin. (4) C.pr.civ. și a reținut cauza în pronunțare asupra excepțiilor invocate.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, Sentinţa Penală nr. 403 din data de 27.02.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. xxx  (f.12-17), instanţa de judecată a soluţionat acţiunea civilă exercitată de creditoarea ETR S.R.L. în procesul penal, împotriva debitoarei TGR. Astfel, în temeiul art. 486 alin. (1) C.proc.pen., instanţa a luat act „de tranzacţia încheiată între părţi sub aspectul laturii civile, astfel cum rezultă din contractul încheiat la data de 19.01.2018."

Într-adevăr, prin Contractul de Tranzacţie din data de 19.01.2018 (f.19-25) menţionat în dispozitivul Sentinţei Penale nr. 403 din data de 27.02.2018, debitoarea s-a obligat să achite către subscrisa suma de 233.763,08 RON, compusă din 171.725,44 RON, reprezentând prejudiciul material cauzat prin fapta penală săvârşită şi 62.037,64 RON, reprezentând dobânda totală aferentă celor 15 plăţi frauduloase.

Totodată, instanța observă că, în acord cu susținerile creditoarei, la datele de 31.12.2017, 10.04.2018 și 10.05.2018 (f.27-29), debitoarea a efectuat o plată parțială în cuantum de 57.316,33 RON (echivalentul sumei de 15.000 USD).

Totodată, procedura prealabilă de somare a debitoarei, prevăzută de art. 1015 C.pr.civ. a fost îndeplinită, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la filele nr. 33-42 din dosar.

În drept, instanţa constată că dispoziţiile art. 1014 din C.pr.civ. prevăd că procedura ordonanţei de plată se aplică “creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris sau determinate potrivit unui statut, regulament sau a altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege”.

Din conţinutul acestei reglementări, rezultă că prima condiţie priveşte creanţa creditorului, a cărui obligaţie corelativă trebuie să constea în îndatorirea debitorului de a plăti o sumă de bani. Având în vedere că prin cererea formulată de către creditoare acesta a solicitat achitarea sumei de 176.446,75 lei cu titlu de debit principal, conform tranzacției semnate între părți, a sumei de 33.574,94 lei, reprezentând dobânda legală calculată de la data de 01.08.2018 și până la data de 30.09.2021 și a dobânzii legale, în continuare, această condiţie este îndeplinită.

A doua condiţie de admisibilitate a cererii de declanşare a procedurii ordonanţei de plată constă în existenţa unei sume de bani care rezultă din contracte încheiate între profesionişti. În prezenta cauză, între părţi s-a încheiat într-adevăr Contractul de Tranzacţie din data de 19.01.2018, prin care debitoarea s-a obligat să achite către subscrisa suma de 233.763,08 RON, compusă din 171.725,44 RON, reprezentând prejudiciul material cauzat prin fapta penală săvârşită şi 62.037,64 RON, reprezentând dobânda totală aferentă celor 15 plăţi frauduloase.

A treia condiţie specială de admisibilitate priveşte caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei.

În acest sens, art. 663  alin. (2) C.pr. civ., defineşte creanţa certă ca fiind acea creanţă a cărei existenţă neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu. Potrivit art. 663 alin. (3) C.pr.civ., creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elemente care să permită stabilirea lui, iar potrivit art. 663 alin. (4) C pr.civ., caracterul exigibil există atunci când obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Raportat la speța dedusă judecății, instanța consideră că și condiția existenței unei creanțe certe, lichide și exigibile apare ca fiind îndeplinită, față de împrejurarea că termenul de plată asumat pentru creanța individualizată în contractul de tranzacție a expirat.

În acest context, analizând excepția lipsei de interes vizând capătul principal de cerere, invocată din oficiu de către instanță la termenul de judecată din data de 12.01.2022, instanța nu poate omite faptul că izvorul obligațiilor debitoarei, anume Contractul de Tranzacţie din data de 19.01.2018 face parte integrantă din dispozitivul Sentinţei Penale nr. 403 din data de 27.02.2018, sentință rămasă definitivă prin neapelare la data de 27.03.2018 (f.17verso).

Art. 32 C.pr.civ. stabilește expres condițiile esențiale pentru exercitarea acțiunii civile, una dintre acestea fiind ca autorul cererii să justifice un interes în formularea acesteia. Mai departe, art. 33 C.pr.civ. statuează că “Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut şi actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara”.

Cu privire la interesul în formularea prezentei acțiuni în justiție, instanța consideră că, odată cu rămânerea definitivă a  Sentinţei Penale care cuprinde tranzacția părților, aceasta are caracter executoriu, creditoarea putând demara direct procedura de executare silită a acestui titlu executoriu. De altfel, creditoarea a și menționat prin concluziile orale formulate la termenul de judecată din data de 12.01.2022, că a început demersurile pentru punerea în executare a dispozițiilor civile din Sentinţa Penală nr. 403 din data de 27.02.2018, sentință rămasă definitivă prin neapelare la data de 27.03.2018.

Iar în condițiile în care creditoarea deja deține un titlu executoriu împotriva debitoarei, pentru obligația de plată a sumei de 176.446,75 lei, instanța urmează a admite excepția lipsei de interes în ceea ce privește capătul principal de cerere și va respinge capătul principal de cerere ca fiind lipsit de interes.

În continuare, analizând excepția inadmisibilității în ceea ce privește capătul de cerere accesoriu privind acordarea dobânzii legale penalizatoare, invocată din oficiu de către instanță la termenul de judecată din data de 12.01.2022, instanța subliniază dispozițiile art. 628 alin. (4) C.pr.civ., care stabilesc că „Dacă titlul executoriu nu cuprinde dobânzi, penalităţi sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispoziţii legale speciale, acestea vor fi stabilite de către instanţa de executare la cererea creditorului, prin încheiere dată cu citarea părţilor.”

Prin cererea de emitere a ordonanței de plată, creditoarea a solicitat obligarea debitoarei la plata sumei de 176.446,75 lei cu titlu de debit principal, sumă atestată prin tranzacția semnată între părți, a sumei de 33.574,94 lei, reprezentând dobânda legală calculată în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 13/2011 de la data de 01.08.2018 și până la data de 30.09.2021 și a dobânzii legale, în continuare, până la plata efectivă.

Astfel, se observă că, suplimentar față de obligația de plată asumată de către debitoare prin contractul de tranzacție (care cuprindea suma de 233.763,08 RON, compusă din 171.725,44 RON, reprezentând prejudiciul material cauzat prin fapta penală săvârşită şi 62.037,64 RON, reprezentând dobânda legală), creditoarea a solicitat obligarea debitoarei în continuare la plata dobânzii legale calculată în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 13/2011 de la data de 01.08.2018 și până la plata efectivă.

Or, din moment ce, astfel cum s-a stabilit supra, creditoarea deține deja un titlu executoriu împotriva debitoarei, materializat în Sentinţa Penală nr. 403 din data de 27.02.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 2711/3/2018 , calculul eventualelor dobânzi, penalităţi sau alte sume, care se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispoziţii legale speciale vor fi stabilite de către instanţa de executare, nicidecum în procedura specială a ordonanței de plată.

Pe cale de consecință, instanța va admite excepția inadmisibilității în ceea ce privește capătul de cerere accesoriu privind acordarea dobânzii legale penalizatoare, urmând a respinge capătul accesoriu de cerere ca inadmisibil.

DISPUNE,

Admite excepția lipsei de interes în ceea ce privește capătul principal de cerere, formulată de creditoarea ECR în contradictoriu cu debitoarea TGR.

Respinge capătul principal de cerere ca fiind lipsit de interes.

Admite excepția inadmisibilității în ceea ce privește capătul de cerere accesoriu privind acordarea dobânzii legale penalizatoare.

Respinge capătul accesoriu de cerere ca inadmisibil.

Cu drept de cerere în anulare pentru creditoare, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 13.01.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.