. Contestaţie la executare . Excepția perimării.

Hotărâre 2707 din 03.06.2020


Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 30.05.2019 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, sub nr. 15572/299/2019, contestatorul BP, în contradictoriu cu intimata C. LTD, a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite înseşi şi a tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 15/2014/SNC aflat pe rolul S.C.P.E.J. G., prin care a solicitat anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare, precum şi a încheierii pronunţate la data de 21.02.2014 de Judecătoria P. în dosarul nr. 409/277/2014. De asemenea, a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, contestatorul a invocat, în esenţă, că dreptul de a cere executarea silită este prescris, că executarea silită pornită împotriva sa nu are la bază existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile şi că încheierea de încuviinţare a executării silite este nelegală.

În drept, contestatorul a invocat dispoziţiile art. 720 şi următoarele, art. 706 C.pr.civ..

În probațiune, contestatorul a depus un set de înscrisuri (f. 6-10 vol. I).

La data de 18.06.2019, S.C.P.E.J. G a depus, în copie, dosarul de executare nr. 15/SNC/2014 (f. 18-116 vol. I).

La data de 03.07.2019, intimata a depus întâmpinare (f. 121-132 vol. I), prin care a invocat excepţia netimbrării şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, iar în ceea ce priveşte fondul cauzei, a solicitat respingerii cererii, ca neîntemeiată.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 137 şi art. 389 C.pr.civ.

În probaţiune, intimata a depus un set de înscrisuri (f. 147-169 vol. I)

Prin încheierea pronunțată la data de 14.08.2019, instanța a dispus, în temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., suspendarea judecării cauzei, pentru lipsa părţilor.

La termenul din data de 03.06.2020, instanța a invocat din oficiu excepţia perimării cererii de chemare în judecată.

Analizând cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. 1 C.pr.civ., excepţia perimării cererii (de procedură, absolută şi peremptorie), instanţa o apreciază întemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 416 alin. 1 C.pr.civ. orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părţii, timp de 6 luni, perimarea putând fi constatată şi din oficiu, astfel cum prevăd dispozițiile art. 420 C.pr.civ..

Instanţa constată că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 14.08.2019, dată la care s-a dispus suspendarea judecării cauzei, în temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., ca urmare a lipsei părţilor legal citate.

Prin urmare, constatând că pricina a rămas în nelucrare mai mult de 6 luni de la data suspendării judecării cauzei (14.08.2019), instanța constată că termenul de perimare s-a împlinit, în condiţiile art. 181 alin. 1 pct. 3 C.pr.civ., la data de 14.02.2020.

Perimarea, ca sancţiune de drept procesual, operează în măsura în care se constată că există culpa părţii interesate în rămânerea pricinii în nelucrare pe perioada prevăzută de lege.

Din analiza actelor dosarului nu reiese că în cursul termenului de perimare partea interesată ar fi efectuat un act cu efect întreruptiv de perimare. De asemenea, nu s-a făcut dovada că în cauză ar fi intervenit vreuna din situaţiile prevăzute de art. 418 C.pr.civ. care să conducă la suspendarea termenului de perimare. 

Faţă de situaţia de fapt reţinută şi de dispoziţiile legale menţionate, în temeiul art. 420 C.pr.civ., instanţa apreciază că excepţia de perimare, invocată din oficiu, este întemeiată, motiv pentru care o va admite și va constata perimată contestaţia la executare formulată de contestatorul BP în contradictoriu cu intimata C. LTD.

Conform art. 717 alin. 2 C.pr.civ., instanţa sesizată cu contestaţie la executare va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate, şi îi va pune în vedere părţii interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea. Astfel, având în vedere aceste dispoziţii legale, instanţa va obliga contestatorul la plata către S.C.P.E.J. G. a sumei de 113,05 lei reprezentând cheltuieli de fotocopiere a dosarului de executare (f. 20 vol. I)