Contestatie la executare (art.713 alin.3 C.pr.civ.).

Sentinţă civilă 260 din 26.01.2021


Data publicare portal: 29.09.2021

Prin Sentinta civila nr. …. din data de … pronuntata de Judecatoria …. s-a respins excepţia tardivităţii invocată de către intimată ….privind contestaţia la executare iniţială.

S-a admis excepţia tardivităţii invocată de către intimată … privind contestaţia la executare modificată (privind motivele din data de ….)

S-a respins contestaţia la executare modificată formulată de către contestatoare (privind motivele din data de ….) …., CUI …., cu sediul în … reprezentată legal prin …,  în contradictoriu cu intimata  …, prin reprezentant legal, cu sediul în …, înregistrată la ONRC sub nr. …, CIF …, ca tardiv formulată.

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare iniţială formulată de către contestatoare …, CUI …, cu sediul în …, reprezentată legal prin …,  în contradictoriu cu intimata  …, prin reprezentant legal, cu sediul în …, înregistrată la ONRC sub nr. …, CIF ….

Respinge ca neîntemeiată cererea intimatei privind obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

Obligă contestatoarea către BEJ … la plata sumei de … lei reprezentând fotocopierea dosarului de executare nr. ….

Prezenta hotărâre se va comunica, din oficiu către BEJ …, după rămânerea definitivă.

Pentru a se pronunţa astfel Judecătoria a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei … la data de … sub nr. … contestatoarea … în contradictoriu cu intimata …, a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite solicitând anularea formelor de executare efectuate în dosarul de executare nr … aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc …, respectiv :

-Anularea încheierii nr. … pronunţata de Judecătoria …, în dosarul …, prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite;

-Anularea Dispoziţiei din …, dosar …, prin care s-a dispus înființarea popririi către terţul poprit …pentru suma de ;

-Anularea încheierii din …, dosar de executare silita …, prin care s-au dispus cheltuieli de executare;

-Anularea încheierii din …, dosar de executare silita …, prin care s-a dispus obligarea la plata a sumei de … lei, dobânda remuneratorie:

De asemenea contestatoarea a solicitat constatarea nulităţii absolute a executării silite efectuate de către BEJ … în dosarul de executare nr … şi a tuturor actelor de executare precum și suspendarea executării până la soluţionarea definitiva a contestaţiei.

În motivarea cererii contestatoarea a arătat că prin înştiinţarea din data de … BEJ … a transmis către … faptul ca în baza titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civila nr … pronunţata de Judecătoria …si Decizia nr … din … pronunţata de Tribunalul …, ambele, în dosarul … a început executarea silita în dosarul ….

In acest sens BEJ … a comunicat ca:" potrivit art.783 Cod procedura civilă, republicat s-a dispus înfiinţarea popririi asupra, conturilor/venituri lor pe care dvs. le deţineţi/realizaţi la: …, până la concurenţa sumei totale de … lei, suma compusa din … lei reprezentând cheltuieli de judecată, … lei reprezentând cheltuieli de judecată, … lei reprezentând debit, ce se actualizează cu dobânda legală remuneratorie începând cu data de …- …şi … lei reprezentând dobândă legală remuneratorie - rata de referinţă BNR (…- …) şi … lei cheltuieli de executare silită, la solicitarea creditorului urmăritor …, CUI …, cu sediul în ….

Titlul executoriu în temeiul căruia a fost formulată cererea de executare silită este sentinţa civilă nr. … din data de … emisă de Judecătoria … şi decizia nr. … din data de …emisă de Tribunalul …."

Prin aceeaşi înştiinţare i s-a mai făcut cunoscut si ca aceasta executare silita are la baza si încheierea de încuviinţarea a executării silite cu nr … din …pronunţata de Judecătoria … in dosarul ….

În data de … BEJ … a emis si următoarele acte de executare: - Dispoziţia din …, dosar …, prin care s-a dispus înfiinţarea popririi către terţul poprit … pentru suma de … lei împotriva debitorului …;

-încheierea BEJ din …, dosar de executare silita …, prin care s-a dispus cheltuieli de executare în suma de …lei;

-încheierea BEJ din …, dosar de executare silita …, prin care s-a dispus obligarea la plata a sumei de … lei, dobânda remuneratorie.

Considera ca aceasta executare este nelegala pentru motivele următoare:

 Astfel:

A) Nulitatea încheierii de executare silita nr …

Prin aceasta încheiere Judecătoria … a dispus : "Admite cererea formulată de executorul judecătoresc …, cu sediul în …, încuviinţează executarea silită, în toate modalităţile de executare, prevăzute de lege, solicitată de creditorul …, cu sediul în … împotriva debitorului …, cu sediul în …, în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria … în dosarul nr. … şi decizia nr. … din …pronunţată de Tribunalul … în dosarul nr. … pentru recuperarea sumei de … lei reprezentând debit, care se actualizează cu dobânda legală începând cu data de … până la data plăţii efective a debitului, … lei reprezentând cheltuieli de judecată şi … lei reprezentând cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuielile de executare silită ocazionate cu efectuarea executării."

Consideră că încheierea nr. …, pronunţata de Judecătoria …, în dosarul …, prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite este nelegala întrucât prin aceasta încheiere s-au încuviinţat a fi puse în executare aspecte care nu erau cuprinse nici în dispozitivul Sentinţei civilă nr. … pronunţată de Judecătoria … în dosarul nr. … şi nici în decizia nr. … din … pronunţată de Tribunalul … în dosarul nr. …şi anume ca „ pentru recuperarea sumei de …lei reprezentând debit, care se actualizează cu i dobânda legală începând cu data de …",ori stabilirea datei de „…", ca data de la care curge calcularea dobânzii legale nu apare menţionate în nici una din cele doua hotărâri judecătoreşti invocate .

Ca urmare, considera ca instanţa prin aceasta încheiere de încuviinţare a adus o modificare asupra a ceea ce a hotărât instanţele de fond şi de apel şi, astfel, este lovita de nulitate absolută.

Pentru acest motiv contestatoarea a solicitat constatarea nulităţii absolute a încheierii nr. …, pronunţata de Judecătoria …, in dosarul ….

B) Nulitatea încheierii privind stabilirea cheltuielilor de executare silită

BEJ …, în data de … a emis si încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silită în dosarul execuţional nr. … cu următorul conţinut: "Prin cererea de executare silită formulată la data de …, creditorul urmăritor … a solicitat înregistrarea cererii de executare silită şi deschiderea dosarului de executare împotriva debitorul urmărit … urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită prin poprire asupra sumelor de bani, veniturilor, titlurilor de valoare, asupra bunurilor mobile, asupra bunurilor imobile, în motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi-a executat de bunăvoie obligaţia de plată a sumei de … lei reprezentând debit, ce se actualizează cu dobânda legală remuneratorie începând cu data de …- …, … lei reprezentând cheltuieli de judecată, … lei reprezentând cheltuieli de judecată şi … lei reprezentând dobândă legală remuneratorie - rata de referinţă BNR (…-…).

Cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 664 alin. 1 Cod Procedură Civila.

La cererea de executare silită formulată de către creditor s-a ataşat titlul executoriu constând în: sentinţa civilă nr…. din data de … emisă de Judecătoria Slatina şi decizia nr. … din data de …emisă de Tribunalul Olt.

Prin încheierea din data de … a dispus înregistrarea cererii în registrul general şi deschiderea dosarului de executare silită numărul …, iar prin încheierea din data de … cu numărul …, pronunţată de Judecătoria …, în dosarul numărul … s-a admis cererea formulată de creditorul urmăritor …, dispunând încuviinţarea executării silite împotriva debitorului urmărit …. Prin urmare, având în vedere dispoziţiile art. 670 alin. 3 Cod Procedură Civilă, ale art. … din Legea nr. …, republicată si ale Ordinului ministrului justiţiei nr. …, astfel cum a fost modificat, urmează să fie stabilite următoarele cheltuieli de executare silită, în dosarul execuţional nr. … până la acest moment procedural:

-… lei - Taxă judiciară de timbru (învestire) (TVA: 0% - TVA inclus)

- … lei - comunicare acte procedură (TVA: 0% - TVA inclus)

-… lei - Onorariu executor judecătoresc (TVA: 0% - TVA inclus)

-…lei - Onorariu avocat în faza executării silite (TVA: 0% - TVA inclus)

Total cheltuieli: … lei.

Potrivit art.670 alin.2 Cod Procedură Civilă, cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului, afară de cazul în care creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta.

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art.670 alin.6 Cod Procedură Civilă, prezenta încheiere constituie titlu executoriu, atât pentru creditor, cât şi pentru executorul judecătoresc.

Se stabileşte suma de … lei, ce reprezintă cheltuieli de executare silită până la acest moment procedural, în sarcina debitorului urmărit …, CUI …, cu sediul în … în dosarul execuţional nr. … ."

Considera ca aceasta încheiere a BEJ … este nula întrucât :

-sunt invocate diverse sume prezentate ca fiind cheltuieli ocazionate cu efectuarea executării silite fara insa a indica si a anexa documentele justificative ale acestor sume ;

-se indica un onorariu al executorului fara insa a prezenta si legalitatea si modalitatea de stabilire a acestui onorariu ,

-se mai arata, în mod nelegal, ca sumele indicate ar avea TVA 0% si ca sunt cu TVA inclus, ori aceste cheltuieli trebuiesc refacturate către …, cu TVA inclus, astfel încât … sa poată beneficia de dreptul de deducere. Taxa TVA nu este proprietatea BEJ si nu poate fi lipsit de dreptul de deducere. BEJ doreşte ca sa beneficieze o data de dreptul de deducere a taxei TVA si, în acelaşi timp, sa încaseze aceasta taxa de la debitor.

Ca urmare solicita instanţei constatarea faptului ca nu datora aceste sume si nu poate fi obligat la plata acestora.

C) Nulitatea încheierii BEJ cu privire la actualizarea creanţei la cererea creditorului

BEJ … a emis încheierea cu privire la actualizarea creanţei la cererea creditorului urmăritor …, cu următorul conţinut:

“Prin cererea formulată de creditorul urmăritor … s-a solicitat declanşarea urmăririi silite împotriva debitorului urmărit ... urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a acestuia, prin următoarele forme de executare: poprire asupra sumelor de bani, veniturilor, titlurilor de valoare, asupra bunurilor mobile, asupra bunurilor imobile.

In motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi-a executat de bunăvoie obligaţiile stabilite în titlul executoriu.

Prin încheierea din data de ... a dispus înregistrarea cererii în registrul general şi deschiderea dosarului de executare silită numărul ..., iar prin încheierea din data de ... pronunţată de Judecătoria ..., în dosarul numărul ... s-a dispus, încuviinţarea executării silite împotriva debitorului urmărit ..., în temeiul titlului executoriu constând în: sentinţa civilă nr. ... din data de ... emisă de Judecătoria ... şi decizia nr. ... din data de ...emisă de Tribunalul ..., pentru realizarea obligaţiei de plată a sumei de ... Lei reprezentând debit, ce se actualizează cu dobânda legală remuneratorie începând cu data de ... - ..., ... Lei reprezentând cheltuieli de judecată şi ... Lei reprezentând cheltuieli de judecată. Având în vedere că prin titlul executoriu a fost acordată dobânda legală aferentă debitului ... Lei, fără să fi fost stabilit cuantumul acesteia, dar şi cererea prin care creditorul a solicitat în mod expres actualizarea creanţei potrivit titlului executoriu, urmează să actualizăm creanţa în conformitate cu dispoziţiile art. 628 alin. 3 Cod procedură civilă şi ale Ordonanţei nr. 13/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 607 din 29.08.2011, astfel: Modalitate de calcul: (nr. zile perioadă x (Rata dobânzii de politică monetară) / nr. zile din an x suma de actualizat)/100, potrivit art. 3, alin (3) din Ordonanţa numărul 9/2000.

Considera ca si aceasta încheiere este nelegală întrucât:

-se arata ca "Modalitate de calcul: (nr. zile perioadă x (Rata dobânzii de politică monetară) / nr. zile din an x suma de actualizat)/100, potrivit art. 3, alin (3) din Ordonanţa numărul 9/2000 " -ori Ordonanţa 9/2000 este abrogata;

-nu este ataşat nici un document din care sa rezulte ca dobânda BNR invocata este si cea corecta;

-nu s-a depus calculele efective ale acestor sume pretinse ;

-data de la care s-a calculat dobânda nu rezulta din hotărârile in baza cărora s-a început executarea silita ,respectiv , sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. ...şi decizia nr. ... din ... pronunţată de Tribunalul ... în dosarul nr. ...;

-dobânda nu poate fi calculata decât pentru ultimii trei ani,intrucat pentru cealaltă perioada a intervenit prescripţia;

-au fost calculate dobânzi si pe perioadele stării de urgenta si a perioadele stării de alerta.

- Pentru motivele de mai sus suma de ... Lei ,pretinsa ca dobânda remuneratorie, nu este certa si, ca urmare, consideram ca nu o datora.

D) Nulitatea Dispoziţiei din ..., dosar ..., prin care s-a dispus înființarea popririi către terţul poprit ...

In cadrul acestei executări silite BEJ ...a emis şi Dispoziţia din ..., dosar ..., prin care s-a dispus infiintarea popririi către terţul poprit ...

Contestatoarea a menţionat că nu cunoaşte elementele de identificare ale fiecărui cont al debitorului deschis la unităţile operaţionale ale băncii dumneavoastră.

Începând din momentul comunicării prezentei, sumele existente, precum şi cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creanţei, până Ia achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlurile executorii, inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire, potrivit dispoziţiilor art. 784 Cod procedură civilă, republicat, aşa încât nu veţi face nicio altă plată sau operaţiune care ar putea diminua suma indisponibllizată, dacă legea nu prevede altfel, dispoziţiile art. 781 alin. (5) lit. c) Cod procedură civilă, republicat, fiind aplicabile."

Considera ca aceasta dispoziţie este nelegala întrucât:

-suma indicata a fi poprita nu este una certă ;

-se solicita indisponibilizarea acestor sume inclusiv pe perioada suspendării executării silite or, din 21 mai 2018 a intrat în vigoarea Decizia ICCJ nr. 11/2018 potrivit căreia băncile nu mai au obligaţia de a bloca sumele de bani care intră în contul debitorilor executaţi silit, atunci când urmărirea silită prin poprire bancară este suspendată.

-nu s-a indicat şi faptul ca în baza art.781 C.pr.civ. ... are ca activitatea exclusiva domeniul irigaţiilor, iar încălcarea art 781 ar aduce mari prejudicii în cazul în care ar fi executate sume "asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie" sau asupra "sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte ".

Constatarea nulităţii absolute a executării silite efectuate de către BEJ ... în dosarul de executare nr ... şi a tuturor actelor de executare

Solicita instanţei,1a acest capitol, analizarea a trei aspecte de nulitate :

1.existenţa unui înscris cu conţinut nereal;

2.necomunicarea titlurilor executorii;

3.actele de executare silita au fost întocmite în luna august 2020, ceea ce încălcă

prevederile OUG /2020 .

Inscrisul cu conţinut nereal este „Înştiinţarea privind măsura popririi " din ... în care se arata următoarele :

„Alăturat vă comunicam, în copie, adresele de înfiinţare a popririi, precum şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării silite cu numărul ... din data de ..., pronunţată de Judecătoria ..., în dosarul numărul ... şi titlul executoriu în copie certificată pentru conformitate."

Ori, nu le-a fost comunicat şi „ titlul executoriu în copie certificată pentru conformitate".

2. Solicita instanţei a constata ca în cazul acestei executări silite nu ne-a fost comunicat şi titlul sau titlurile executoriii în baza cărora a fost declaşantă executarea silită, fiind astfel încălcate prevederile art 782 (2).

Ori, sancţiunea neconiunicării titlului executoriu este nulitatea .

3. Actele de executare silita au fost întocmite în luna ... ..., ceea ce încălca prevederile OUG 48/2020 care prevede ca "Nu se declanşează măsuri de executare silită în materie civilă prin poprire pentru creanţele comerciale şi civile pe toată perioada stării de urgenţă, a stării de alertă până la data de 1 septembrie 2020.",ca urmare solicita constatarea nulităţii acestor acte si implicit a executării insasi.

In drept au fost invocate dispoz. art.712-719 CPC.

În susţinerea cererii contestatoarea a depus la dosar înscrisuri ( f. 13-20).

B.E.J. ... a înaintat, la solicitarea instanţei, copia dosarului de executare nr. ... (f.28-67).

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de ... instanţa a respins cererea de suspendare a executării formulată de contestatoare ca inadmisibilă.

La data de ... contestatoarea a depus la dosar note de şedinţă (precizări) prin care a arătat că prin care îşi menţine punctul de vedere cât priveşte admiterea contestaţiei la executare şi pentru considerentele ce vor fi expuse mai jos.

1. Cererea de executare silită, adresată de instanţă executorului judecătoresc este lovită de nulitate absolută dat fiind nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 148 Cp. civ. aşa cum prevede art. 664 (3) Cp. civ.

Conform art. 148 (1) Cp. civ. „Orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să fie formulată în scris şi să cuprindă indicarea instanţei care îi este adresată, numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea şi sediul lor, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacă este cazul , obiectul , valoarea pretenţiei , dacă este cazul, motivele cererii, precum şi semnătura".

Cum din cuprinsul cererii de executare lipseşte numele reprezentanţilor legali ... sancţiunea ce se impune este nulitatea acesteia.

De remarcat faptul că cererea de încuviinţare a executării silite , adresată de BEJ ...- instanţei de judecată, cuprinde reglementări (pretenţii) care nu se regăsesc în titlurile executorii şi nici în cererea de executare adresată de către intimată ...executorului judecătoresc ..., cât priveşte dobânda legală remuneratorie începând cu data de ... la debitul de ...lei.

2.Consideră că declanşarea a 2 (două) modalităţi de executare silită în acelaşi timp este nelegală.

Astfel prin adresa din ... BEJ ... - a dispus înfiinţarea popririi către ... în calitate de terţ poprit iar prin adresa din aceeaşi dată s-a adresat Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale ... pentru informaţii referitor la existenţa unor bunuri mobile sau imobile iar patrimoniul societăţii noastre în vederea punerii sub sechestru a acestora.

Deci există posibilitatea recuperării debitului prin 2 (două) modalităţi de executare mai concret dublu ceea ce este în contradicţie cu legea .

În condiţiile date există riscul unei îmbogăţiri tară justă cauză având în vedere riscul că debitul poate fi recuperat atât prin poprirea declanşată cât şi prin punerea sub sechestru a unor bunuri proprietatea societăţii noastre.

3. Încheierea nr. ... pronunţată de Judecătoria ... în dosarul ... prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite este lovită de nulitate pentru motivele ce vor fi expuse mai jos.

Astfel conform art. 425 (1) litera c hotărârea va cuprinde „dispozitivul în care se vor arăta numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz , denumirea, sediul , codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, soluţia dată tuturor cererilor deduse judecăţii şi cuantumul cheltuielilor de judecată acordate".

Hotărârea nu cuprinde codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, contul bancar elemente care determină nulitatea acesteia, cu consecinţa imposibilităţii punerii în executare a acesteia.

Contestatoarea a învederat că îşi menţine punctul de vedere că înfiinţarea popririi în baza art. 781 (1) Cp. civ. este nelegală dat fiind articolul menţionat care reglementează obiectul popririi „sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri incorporabile urmărite datorate debitorului, deţinute în numele său, sau de o a treia persoană , sau pe care acesta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente".

Cum terţul poprit nu datorează sume de bani societăţii noastre, cât şi nu realizează venituri care să fie încasate de ..., rezultă că textul de lege în baza căruia s-a înfiinţat poprirea executorie nu este aplicabil.

Între părţi ... - respectiv terţul poprit ... există un contract de depozit în raport de care ... - nu este parte .

Prin adresa nr. ... a terţului poprit către BEJ ... se învederează faptul că debitoarea ... nu are disponibilităţi băneşti în vederea popririi acestora.

Având în vedere acest element consideră că se impune desfiinţarea popririi ca urmare a imposibilităţii înfăptuirii acesteia.

Prezentele concluzii se completează cu cele din contestaţia introductivă.

Instanţa la termenul din data de ... a dispus comunicarea notelor scrise (precizări) către intimată.

Analizând probele administrate în vederea soluţionării contestaţiei la executare, instanţa constată următoarele:

Instanţa observă că intimata a invocat excepţia tardivităţii privind pe de o parte contestaţia la executare iniţială, iar pe de altă parte notele de şedinţă, calificate de către instanţă ca fiind noi motive de contestaţie la executate.

Potrivit art.712 alin.1 C.pr.civ. „Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii”.

La art.715 C.pr.civ. se prevede că “1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când: 3. Debitorul care contestă executare însăşi a primit încheierea de încuviinţare sau somaţia ori de la data când a luat la cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării și nici somaţia sau executarea se face fără somaţie [...]”

În fapt, instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr. ... din data de ... pronunţată de către Judecătoria ..., în dosarul nr. ... s-a admis cererea formulată de către intimată şi s-a dispus obligarea contestatoarei-debitoare la plata sumei de ... lei reprezentând debit principal, rămas neachitat, din Factura Fiscala .../ ..., actualizată cu dobânda legală, până la plata efectivă, s-a admis în parte cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată; a fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma totala de ... lei cu titlu de cheltuieli de judecată […]”.

 Sentinţa civilă mai sus menţionată a rămas definitivă prin respingerea apelului  prin decizia  nr. ... pronunţată de către Tribunalul ....

La data de ... intimata creditoare a formulat cerere de executare silită la data de ... pe rolul BEJ ..., înregistrându-se dosarul de executare nr. ... .

Judecătoria ..., prin încheierea nr. ... din data de ... pronunţată în dosarul nr. ... (f.47)  a încuviinţat executare silită pentru recuperarea sumei de ... lei reprezentând debit, care se actualizează cu dobânda legală începând cu data de ... până la data plăţii efective a debitului, ... lei reprezentând cheltuieli de judecată şi ... lei reprezentând cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuielile de executare silită ocazionate cu efectuarea executării.

La data de ... executorul judecătoresc a emis încheierea nr. ... prin care se admite cererea intimate-creditoare privind actualizarea creanţei conform titlurilor executorii, iar la aceeaşi dată prin altă încheiere executorul stabileşte cheltuielile de executare la suma de ... lei.

În cadrul dosarului de executare, la data de ... s-a dispus înfiinţarea popririi, fiind emisă o adresă către ...  (f.52-53).

Actele de executare menţionate mai sus, au fost comunicate contestatoarei-debitoare, conform dovezii de înmânare-f.57, la data de ..., iar contestaţia la executare iniţială a fost depusă conform datei poştei de pe plic, la data de ... (f.21).

Astfel, instanţa observă că în ceea ce priveşte contestaţia la executare iniţială, această a fost formulată de către contestatoare cu respectarea termenului legal de 15 zile, calculat conform art.181 alin.1 pct.2 C.pr.civ.

În ceea ce priveşte contestaţia la executare modificată (notele de şedinţă) din data de ... contestatoarea a invocat noi motive (cererea de executare silită nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de 148 C.pr.civ.,  existenţa a 2 modalităţi de executare silită, lipsurile încheierii de încuviinţare a executării silite-nume, prenume, CNP etc.).

Potrivit art.713 alin.3 C.pr.civ. „ Nu se poate face o nouă contestaţie de către aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei contestaţii. Cu toate acestea, contestatorul îşi poate modifica cererea iniţială adăugând motive noi de contestaţie dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare”.

În atare situaţie, astfel cum instanţa a menţionat mai sus, contestatoarea-debitoare a primit actele de executare contestate la data de ... (f.57), iar contestaţia la executare modificatoare a fost formulată la data de ....

Astfel, instanţa constantă că în  ceea ce priveşte contestaţia la executare modificată nu a fost respectat termenul de 15 zile prevăzut de lege, calculat potrivit art. 714 alin. 1 C.pr.civ.,  intervenind sancţiunea decăderii în conformitate cu art. 185 C.pr.civ.

În aceste condiţii instanţa va admite în parte excepţia tardivităţii invocată de către intimată și respinge contestaţia la executare modificată (privind motivele din data de 24.11.2020), ca tardiv formulată.

Prin contestaţia la executare iniţială contestatoarea a invocat următoarele motive:

•Nulitatea încheierii de executare silită  nr. ... pe motivul că stabilirea datei de ..., dată de la curge dobânda legală nu apare în titlurile executorii și a încheierii cu privire la actualizarea creanţei;

Conform art.628 alin.3 C.pr.civ. executorul judecătoresc, la cererea creditorului poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul său, potrivit criteriilor cuprinse în titlul executoriu.

În sentinţa civilă nr. ... din data de ... pronunţată de către Judecătoria ..., în dosarul nr. ... se arată că debitul rămas de achitat, se va actualiza cu dobânda legală până la plata efectivă.

De asemenea, în considerentele deciziei  nr. ... pronunţată de către Tribunalul ..., se menţionează că „[...] forţa obligatorie a contractului dă naştre la drepturi și obligaţii pentru fiecare parte contractantă, răspunderea contractuală acordând dreptul creditorului la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligaţiei, iar atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi execută prestaţia asumată, creditorul poate să ceară executarea silită a obligaţiei, precum și acordarea daunelor moratorii [...]”.

Daunele moratorii sunt o sancţiune sub forma dobânzii legale pentru neexecutarea obligaţiei de plată.

La art.1535 alin.1 C.civ. „În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu”.

În prezenta cauză, instanţa observă că intimata creditoare prin cererea de chemare în judecată în dosarul nr. ... a solicitat obligarea debitoarei-contestatoare la plata dobânzii de la data scadenţei facturii până la achitarea integrală a debitului, iar debitoarea contestatoare nu a mai achitat de la data de ....

În aceste condiţii, având în vedere dispoziţiile legale, precum și considerentele celor 2 titluri executorii, instanţa apreciază că încheierea de încuviinţare a executării silite și încheierea cu privire la actualizarea creanţei, nu sunt afectate de vicii de nelegalitate și că în mod corect s-a stabilit ca dată de curgere a dobânzii data de ... .

Totodată, dobânda BNR pentru perioada de referinţă se poate verifica pe situl oficial al Băncii, iar debitoarea nu a indicat dacă, cuantumul dobânzii nu a fost calculat corect.

Mai mult, în încheierea cu privire la actualizarea creanţei se menţionează detaliat modalitatea de calcul a dobânzii (perioada, numărul de zile întârziere etc.).

În ceea ce priveşte intervenţia prescripţiei pentru dobânda legală, instanţa reţine că dobânda legală este o creanţă accesorie faţă de debitul principal, aplicându-se astfel, regula  accesorium sequitur principale.

Aşadar atât timp cât dreptul de a solicita debitul principal nu s-a prescris, nici în privinţa dreptului de a solicita creanţa  accesorie (dobânda legală)  nu s-a împlinit termenul de prescripţie.

•Nulitatea încheierii privind stabilirea cheltuielilor de executare silită, pe motivul că nu au fost indicate și anexate documente justificative, fără ca pentru onorariu executorului să se prezinte legalitate și modalitatea de stabilire, precum și că în cuantumul cheltuielilor de executare este inclus și TVA-ul.

Potrivit art. 670 C.pr.civ.: “(1) Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor  (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul când creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a făcut plata în mod voluntar. (4) Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii”.

Prin Încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silită din data de ... emisă în dosarul de executare nr. ..., s-a stabilit suma de ... lei, ce reprezintă cheltuieli de executare, şi anume: ... lei taxă timbru; ... lei comunicare acte de procedură; ... lei onorariu executor judecătoresc; ... lei onorariu avocat (f.14).

Instanţa, observă că la filele 30-34, 44-45 și 54-66 sunt înscrisurile justificative ataşate de partea interesată și executorul judecătoresc, privind taxa de timbru, onorariu de avocat, comunicările actelor de procedură.

Un alt aspect, în Ordinul nr.2.561/C/30.07.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr.2.550/C/2006  se arată onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti.

De asemenea, din analiza Ordinului nr.2.561/C/30.07.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr.2.550/C/2006, instanţa reţine că, se impune ca executorul judecătoresc la stabilirea onorariului să cuprindă şi TVA-ul aferent onorariului, întrucât prevederea onorariilor în lege s-a realizat în scopul de a asigura predictibilitatea costurilor executării, inclusiv pentru debitor.

În cazul în care debitoarea ar avea dreptul la deducerea TVA-ului, aceasta poate proceda prin scăderea din suma stabilită cu titlu de cheltuieli a  TVA-ului.

În acest sens, instanţa va respinge motivele invocate, apreciind că încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silită din data de ... a fost legal emisă de către executorul judecătoresc.

•Înfiinţarea popririi din data de ... întrucât suma nu este certă, că s-a solicitat indisponibilizarea acestor sume pe perioada suspendării executării silite fiind incidentă Decizia (RIL) nr.11/21.06.2018 pronunţată de către ICCJ, precum și faptul au fost încălcate dispoziţiile art.781 C.pr.civ.

În primul rând, prin Decizia (RIL) nr.11/21.06.2018 pronunţată de către ICCJ premisele problemei de drept au fost existența unei proceduri de executare silită prin poprire bancară declanșată în condițiile legii - la cererea creditorului de către un executor judecătoresc competent [art. 782 alin. (1) din Codul de procedură civilă], urmată de măsura suspendării provizorii a executării silite dispusă de instanța de executare potrivit dispozițiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă sau, după caz, măsura suspendării executării silite până la soluționarea contestației la executare, în condițiile alin. (1) al aceluiași articol.

Or, în prezenta cauză,  se reţine că nici instanţa și nici executorul judecătoresc, la cererea creditorului nu a dispus suspendarea/suspendarea provizorie a executării silite.

Prin urmare, în cauză nu este aplicabilă Decizia nr.11/21.06.2018 pronunţată de către ICCJ.

În al doilea rând, în ceea ce priveşte susţinerea că suma indicată a fi poprită nu este certă, instanţa o înlătură, apreciind că în cauză sunt respectate dispoziţiile art.663 alin.2 C.pr.civ. rezultând chiar din titlurile executorii.

În al treilea rând în ceea ce priveşte susţinerea că activitatea debitoarei priveşte domeniul irigaţiilor, instanţa, de asemenea, o înlătură întrucât prin desfăşurarea acestei activităţii debitoarea nu beneficiază de imunitate de executare.

Totodată, posibilitatea producerii unor prejudicii debitoarei nu determină aplicabilitatea dispoziţiilor art.781 C.pr.civ., dispoziţii care presupun ca poprirea să nu se instituie pe acele sume cu afectaţiune specială, credite nerambursabile etc.

Dacă debitoarea-contestatoare nu îşi poate îndeplini obligaţia de plată aceasta va putea solicita instanţei judecătoreşti competente acordarea, în condiţiile legii, a unui termen de graţie sau stabilirea unor termene de plată eşalonată a obligaţiei respective.

•Constatarea nulităţii absolute a executării silite, pentru următoarele motive:

-existenţa unui înscris cu conţinut nereal și necomunicarea titlurilor executorii;

Instanţa respinge aceste motive întrucât pe de o parte, potrivit dispoziţiilor art.249 C.pr.civ., contestatoarea nu a făcut dovada susţinerilor sale, iar pe de altă parte, la fila 57 din dosar există dovada de înmânare a actelor de executare la data de ... .

-actele de executare au fost întocmite în luna august 2020, ceea ce încalcă prevederile art. VIII din O.U.G anr.48/2020 care prevăd că nu se declanşează măsuri de executare silită în materie civilă prin poprire pentru creanţe comerciale și civile pe toată perioada stării de urgenţă, a stării de alertă până la data de ... .

În ceea ce priveşte acest motiv, instanţa apreciază că în cauză este aplicabilă Decizia nr. 590 din 14 iulie 2020 pronunţată de către Curtea Constituţională, publicată în Monitorul Oficial nr.939 din 13.10.2020 prin care s-a constatat că dispozițiile articolului unic pct. 3 [cu referire la art. XVIII-“ Se suspendă măsurile de executare silită în materie civilă prin poprire pentru creanțele civile și comerciale declanșate după instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Nu se declanșează măsuri de executare silită în materie civilă prin poprire pentru creanțele comerciale și civile pe toată perioada stării de urgență, a stării de alertă până la data de 1 septembrie 2020 [...]” din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale au fost declarate neconstituționale.

Având în vedere argumentele de fapt şi de drept expuse mai sus, instanţa:

Va respinge excepţia tardivităţii invocată de către intimată privind contestaţia la executare iniţială.

Va admite excepţia tardivităţii invocată de către intimată privind contestaţia la executare modificată (privind motivele din data de ...)

Va respinge contestaţia la executare modificată formulată de către contestatoare (privind motivele din data de ...), ca tardiv formulată.

Va respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare iniţială formulată de către contestatoare.

În ceea ce privesc cheltuielile de judecată, instanţa observă că pârâta în justificarea onorariului de avocat a depus  ordin de plată și factura fiscală în sumă de ... lei.

Onorariile de avocat se dovedesc prin depunerea la dosarul cauzei a originalului chitanţei reprezentând achitarea onorariului de avocat sau a ordinului de plată, însoţite de un exemplar al facturii fiscale, care să menţioneze numărul contractului de asistenţă juridică sau numărul dosarului pentru care au fost achitate aceste sume. Acest raţionament se justifică prin faptul că instanţa va acorda cheltuielile de judecată numai în raport cu actele justificative ale plăţilor, iar hotărârea instanţei reprezintă înscris justificativ şi poate fi pusă în executare silită de către partea care a avansat aceste cheltuieli.

În speţă, justificarea onorariului avocatului a fost făcută  numai cu ordinul de plată şi factura fiscală, fără să se depună şi chitanţa de dovedire a plăţii onorariului de avocat.

În consecinţă, instanţa în temeiul art.453 C.pr.civ. va respinge ca neîntemeiată cererea intimatei privind obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

Instanţa va dispune obligarea contestatoarei către BEJ ... la plata sumei de ... lei reprezentând fotocopierea dosarului de executare nr. ....

Prezenta hotărâre se va comunica, din oficiu către BEJ ..., după rămânerea definitivă.