Tip : sentinta civila

Sentinţă civilă 1413 din 19.10.2021


Prin cererea înregistrată la această instantă sub nr. (...) din (...) reclamantul (...)a chemat in judecată pe pârâtii (...) solicitând instantei ca prin hotărârea ce va pronunta să se constate că (...) (in prezent decedati) au dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului – teren situat in satul (...),  precum si asupra constructiilor aferente acestui teren prin uzucapiune ; să se constate că succesorii defunctului (...), decedat la (...) sunt : reclamantul, pârâtul de rang 1 (...), ambii in calitate de descendenti ai defunctului, in cote de câte 3/8  din mostenire si (...), in calitate de sotie supravietuitoare, in cotă de 2/8 din mostenire; să se constate că din masa succesorală a defunctului (...)  face parte cota de ½ din dreptul de proprietate asupra imobilului susmentionate si că prin succesiune acesta s-a transmis, conform cotelor legale de mostenire astfel : 3/8 către reclamant (3/16 din intreg imobilul), 3/8 către (...) (3/16 din intregul imobil) si 2/8 din imobil in favoarea sotiei (...) (2/16 din intregul imobil); să se constate că reclamantul are calitatea de legatar universal după defuncta (...), in baza testamentului autentificat de BNP (...) sub nr. (...) fratele lui (...) fiind exheredat; să se constate că reclamantul a dobandit dreptul de proprietate asupra cotei de 13/16 din imobil din care 10/16 după mama (...) si 3/16 după tată (...) ; să se dispună înscrierea imobilului în cartea funciară si a dreptului de proprietate asupra acestuia, în cotele susmentionate; să se dispună partajarea imobilului susmentionat, prin atribuirea acestuia in natură, in favoarea reclamantului, cu obligarea la plata unei sulte către pârâtul de rang 1; cu cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii reclamantul arată că autorii lui si ai pârâtului (...) au primit cu ocazia căsătoriei imobilul teren descris mai sus, in scopul constituirii unei gospodării.

Mai precizează reclamantul că defunctii au inceput posesia asupra imobilului in anul 1949, considerandu.-se proprietari si pe acest teren au construit o casă pentru locuit si anexe gospodăresti, astfel că pentru toate motivele invocate solicită admiterea cererii.

In drept, a invocat dispozitiile art. 1847 si urm., art. 1890 cod civil vechi, art. 1 lit. a din Legea 319/1944, art. 669 cod civil vechi, art. 975, art. 1055, art. 1108 , art. 669 si urm. cod civil, art. 980 si urm. cod procedură civilă.

A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

La data de (...) pârâtul (...) a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptia inadmisibilitătii primului capăt de cerere si cerere reconventională prin care a solicitat să se constate calitatea de bun propriu al defunctului (...) pentru imobilul in suprafată de (...) mp. situat in (...) ; a solicitat reductiunea testamentului nr. (...); să se constate in contradictoriu cu (...) calitatea de proprietar a lui (...) si a reclamantului asupra terenului in suprafată de (...) ha. situat in pct. In Sat si pe cale de consecintă acest teren să fie retinut la masa de partaj, iar in contradictoriu cu (...) să se constate calitatea de proprietar al pârâtului si reclamantului asupra terenului de ((...) mp. extravilan, pct. (...) si de asemenea sa fie retinut la masa de partaj .

A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

La data de (...) reclamantul a formulat răspuns la întamăpinare si întâmpinare faţă de cererea reconventională .

A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

La data de (...) reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecată, solicitand instantei să se constate că defunctii (...) au dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului situat in (...), prin uzucapiune si asupra constructiilor aferente acestui teren prin construire .

Prin incheierea din sedinta publică din data de (...) instanta a dispus disjungerea petitelor din cererea reconventională .

In cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, a fost audiat martorul (...) si s-a dispus efectuarea unor expertize tehnice de specialitate.

Expertiza tehnică constructii a fost intocmită de expert (..:), iar expertiza tehnică topografică de expert (...) ambele expertize fiind depuse la dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin actiunea introductiva de instanta, reclamantul a solicitat ca instanta sa constate ca defunctii (...) au dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani asupra unui teren situat in /(...), precum si asupra constructiilor situate pe teren, sa se constate ca succesorii defunctului (...) sunt partile din dosar, sa se constatae ca din masa succesorala a defunctului (...) face parte cota de ½ din terenul antementionat, imobil ce s-a transmis mostenitorilor legali in cotele legale, sa se constate ca reclamantul are calitatea de legatar universal de pe urma defunctei (...), potrivit testamentului autentificat sub numarul (...), sa se constatae ca reclamantul a dobandit cota de 13/16 din imobil din care 10/16 dupa mama sa (...) si 3/16 dupa tatal (...), sa se dispuna inscrierea imobilului in cartea funciara, potrivit cotelor detinute, sa se dispuna partajarea imobilului antementionat cu atribuirea in natura catre reclamant , urmand sa plateasca sulta pentru intregirea loturilor si obligarea paratilor care se opun la admiterea actiunii la plata cheltuielilor de judecata.

Paratul (...), a formulat in cauza intampinare si cerere reconventionala prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii primului capat de cerere iar pe cale reconventionala a solicitat sa se constate calitatea de bun propriu al defunctului (...) pentru imobilul teren in suprafata de (...) mp, sa se constaate ca la masa de partaj a defunctului (...), intra intreg imobilul teren antementionat, reductiunea testamentului nr.(..), a solicitat ca in contradictoriu cu parata (...) sa se constate calitatea de proprietar a reclamantului si a paratului reconventional asupra unui teren in suprafata de (...) ha , categoria arabil situat in (...) si pe cale de consecinta sa fie retinut la masa de partaj, a solicitat ca in contradictoriu cu parata (...) sa se constatae ca reclamantul si paratul reconventional au dobandit prin efectul uzucapiunii de 30 de ani implinite in persoana autorilor lor, defuctii (...) dreptul de proprietate asupra unui teren in suprafata de (...) mp urmand ca si acesta sa fie retinut la masa de partaj.

La data de (...) reclamantul si-a modificat actiunea in sensul ca imobilele constructii sunt dobandite prin efectul accesiunii imobiliare artificiale potrivit art.492 C.civ de la 1865.

La termenul din data de (-...) instanta a admis exceptia netimbrarii capăetelor de cerere avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani asupra a doua terenuri respectiv cel situat in (...) si cel situat in (...), si pe cale de consecinta a anulat cele doua petite ca netimbrate.

Prin aceeasi incheiere de şedinţa a calificat exceptia inadmisibilitatii ca fiind o aparare pe fondul cauzei si a dispus disjungerea petitelor 2-8 din actiunea introductiva de instanta dispunand formarea unui nou dosar.

La termenul din data de (...) s-a dispus disjungerea petitelor avand ca obiect ,, constatare masa de partaj de pe urma defunctului (...) – imobil teren situat in (...), in suprafata de (...) mp,, si ,, reductiunea testamentului nr.(...) incheiat de defuncta (...) in favoarea reclamantului (...),, urmand ca  instanta sa ramana competenta sa solutioneze primul petit din actiunea principala si primul petit din cererea reconventionala.

S-a stabilit totodata ca petitele disjunse vor forma un dosar separat ce va ramane pe rolul aceluiasi complet de judecata.

Se retine totodata ca la termenul din data de (...) paratul reclamant a invocat exceptia lipsei interesului in ceea ce priveste petitul avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate asupra constructiilor prin intermediul accesiunii imobiliare.

Analizand cu prioritate aceasta exceptie instanta retine ca interesul reprezintă folosul practic urmărit de cel care a pus în mişcare acţiunea civilă, respectiv oricare dintre formele procedurale ce intră în conţinutul acesteia, iar cerinţele ce trebuie îndeplinite cumulativ de interes sunt: să fie legitim, născut şi actual, personal şi direct.

Interesul este legitim dacă nu contravine legii sau regulilor de convieţuire socială, astfel că, se apreciază în cauza de faţă că această nu condiţie este îndeplinită, asa cum nu sunt indeplinite nici celelate conditii respective, sa fie actual, personal si direct, in cauza de fata neexistand niciun folos practic personal si direct pe care reclamanta sa-l poata obtine in urma formularii cererii sale.

In materia accesiunii imobiliare artificiale a fost pronunţata Decizia nr. 13/2019 a I.C.C.J. prin care s-a stabilit ca “Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum si lipsa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor constituie impedimente pentru recunoasterea pe cale judiciara, in cadrul actiunii in constatare, a dreptului de proprietate asupra unei constructii realizate de catre proprietarul terenului, cu materiale proprii.”

Asadar, efectul acestei decizii consta in faptul ca proprietarul care a construit pe terenul sau cu materialele sale o constructie, cum este cazul de fata, nu poate beneficia de prevederile art.492 C.civ de la 1865 sub acest aspect este inadmisibila.

Cu toate acestea interesul in obtinerea unui titlu care sa constate existenta unui drept de proprietate asupra unui bun in patrimoniul constructorului este evident ca se mentine, chiar daca suntem in prezenta unui transfer de proprietate de la un bun la altul (de expemplu de la materialele de constructie la constructia realizata), si nu dintr-un patrimoniu in altul (deoarece patrimoniul in care se afla bunul apartine unei singure persoane).

In cauza de fata, pentru imobilul casa exista insa o autorizatie de construire, aceasta fiind depusa la fila (...) dosar, astfel ca exceptia lipsei interesului apare ca neintemeiata, acest petit urmand sa fie respiuns ca inadmisibil in raport de existenta autorizatiei de construire prin care se face dovada indeplinirii conditiilor legale pentru edificarea constructiei.

In ceea ce priveste petitul avand ca obiect constatarea ca dobandit dreptul de proprietate asupra terenului situat in (...) in patrimoniul defunctilor (...) instanta retine ca in cauza au fost audiati martorii (...) care au confirmat faptul ca terenul in suprafata de (...) mp, identificat prin raportul de expertiza topografica (..:) a fost stapanit de catre autorii partilor, defunctii (...:) de peste 30 de ani, pana la decesul acestora. Au precizat ca terenul este partial imprejmuit, vecinatatea cu (...) fiind fara gard.

Mentioneaza totodata ca nu au existat litigii cu vecinii , alte persoane sau rude cei doi defuncti fiind cunsocuti in localitate ca proprietari.

Terenul in litigiu a fost identificat prin raportul de expertiza topografica (...) ca avand suprafata de (...) mp, situat in intravilanul (...) lucrare avizata de catre OCPI (...) prin procesul verbal nr.(...)

Fiind un mod de dobandire a proprietatii, uzucapiunea se intemeiaza pe faptul posesiei pe perioada de timp prescrisa de lege. Asadar, cand posesiunea unui imobil se prelungeste pe o anumita perioada de timp, in anumite conditii impuse de lege, acest fapt nu ramane fara consecinte juridice, cea mai importanta fiind aceea ca, la epuizarea termenului, aceasta stare de fapt duce la nasterea dreptului de proprietate asupra imobilului, in patrimoniul persoanei care a avut posesie utila (art. 1889 C. civil 1864).

In literatura juridica s-a retinut ca atunci cand termenul prescriptiei achizitive s-a implinit in persoana autorului fara ca acesta sa isi exercite dreptul de optiune cu privire la uzucapiune, acest drept se transmite la succesorii universali sau cu titlu universal. Ca urmare, acestia nu mai trebuie sa invoce jonctiunea posesiilor, ci doar trebuie sa isi exercite intr-o forma pozitiva dreptul de optiune cu privire la uzucapiune pe care l-au dobandit de la autorul lor (Valeriu Stoica - Drept civil, Drepturile reale principale, Editura Humanitas, Bucuresti 2006 vol. 2 pag. 417; Ana Boor, Uzucapiunea, Prescriptia, Posesia si publicitatea, Editura Lumina Lex Bucuresti 1999, pag. 195, text si nota 489).

Asadar, atata timp cat termenul de prescriptie achizitiva fusese implinit inainte de decesul autorului, mostenitorii pot sa invoce uzucapiunea, cu consecinta ca bunul uzucapat va intra in masa succesorala fiind supus impartelii.

Aceasta imprejurare profita tuturor mostenitorilor, cunoscut fiind faptul ca nu se poate efectua partajul asupra bunurilor imobile decat in masura in care exista un titlu de proprietate, un certificat de mostenitor ( in masura in care ar exista) neavand o astfel de aptitudine.

In cauza de fata, prin probatoriul administrat s-a constatat ca ambii soti au exercitat o posesie utila , neechivoca si sub nume de proprietar, pe teren acestia edificandu-si si casa de locuit, pe care au stapanit-o fiecare in parte pana la deces, astfel ca nu se poate retine ca doar defunctul (...) este singurul care a exercitat aceste atribute si pe cale de conscinta ar fi singurul indreptatit sa fie considerat ca proprietar asupra terenului.

In ceea ce priveste capatul de cerere avand ca obiect accesiunea imobiliara artificiala asupra constructiilor instanta retine ca in cauza a fost depusa autorizatia de construire pentru acestea astfel ca instanta va constata inadmisibilitatea acestui capat de cerere.

In consecinta, avand in vedere considerentele din cele ce preced, instanta va respinge exceptia lipsei interesului ca neintemeiata.

Va admite in parte actiunea si va constata dobandit in patrimoniul defunctilor (...), dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani, asupra unui teren in suprafata de (...) mp situat in intravilanul (...), astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiza topografica (...), lucrare avizata de catre OCPI (...) prin procesul verbal nr.(...)

Respinge capatul de cerere avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilului constructie prin intermediul accesiunii imobiliare artificiale ca inadmisibil.

Respinge capatul de cerere al cererii reconventionale ce are ca obiect constatarea ca bun propriu asupra terenului in persoana defunctului (...) ca neintemeiat.

Ia act ca reclamantul parat isi rezerva dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.

Ia act ca paratul reclamant (...) isi rezerva dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.