Plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 ncpp)

Sentinţă penală 137 din 16.07.2021


137/2020 plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

16-07-2020 Tribunalul ARGES

Instituția emitentă

Tribunalul ARGES

Număr hotărâre

137/2020

Obiect dosar

plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

Data

16-07-2020

Materie juridică

Penal

Stadiu procesual

Fond

 

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2020:028.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

T_________ ARGEȘ [*]

SECȚIA PENALĂ

ÎNCHEIERE Nr. 137

Ședința camerei de consiliu din data de 16 Iulie 2020

Completul compus din:

PREȘEDINTE-Judecător de cameră preiminară M______ N_____

Grefier E______ - E____ I_____

Parchetul de pe lângă T_________ Argeș, reprezentat prin procuror S_____ Ț___.

S-a luat în examinare, cauza penală având ca obiect plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) formulată de petentul  F_____ A_____ , domiciliat în Pitești, _____________________________,______________________, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în ___________________________________________. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, intimați fiind V____ G_______ , domiciliat în mun.Pitești, ___________________, jud. Argeș, D____ I___ , domiciliat în mun.Pitești, ___________________________, nr.10,___________, ___________, V____ Ș_____ , domiciliat în mun.Pitești, ___________________, jud. Argeș, D____ S________ , domiciliat în mun.Pitești, ____________________________, ____________________________, D____ V_____ R______ , domiciliat în mun.Pitești, ____________________________, ___________,________________, DOBR ESCU M_____ , domiciliat în Mun. Pitești, ______________________, __________,________________, S.C. G______  U________ S.A.- Mun.Pitești, ___________________, __________, ________________, T___ A____ -a____________ S.C. A____ S.A.- Mun.Pitești, _________________.VG1,________________, jud. Argeș.

La apelul nominal făcut în ședința camerei de consiliu, au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință, după care:

Dezbaterile pe fond asupra cauzei de față au avut loc la data de 18.06.2020 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta încheiere.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

La data de 05.11.2019 a fost  înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, plângerea formulată în temeiul art. 340 alin 2 Cod pr pen, de petentul F_____ A_____, î mpotriva Ordonanței nr.763/P/2015 din 18.06.2019 a Parchetului de pe langa T_________ Argeș, menținută tacit de procurorul ierarhic superior prin nesolutionarea in termenul prevăzut de art.338 din Codul de procedura penala a plângerii procedural depuse impotriva acestei ordonanțe.

Petentul F_____ A_____ solicită, în conformitate cu dispozițiile art.341 alin.(7) pct.2 lit.a) din Codul de procedura penala, admiterea plângerii, desființarea ordonanței atacate cu plângere si trimiterea cauzei la procuror in vederea finalizării urmăririi penale fata de persoanele menționate in plângerile penale si arătate in ordonanța de clasare, emiterea rechizitoriului si trimiterea acestora in judecata sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare care a produs consecințe deosebit de grave, prevăzuta de art.295 alin.(l) din Codul penal, cu referire la art.308 si art.309 din Codul penal, de spălare de bani prevăzuta de art.29 lit.b) din Legea nr.656/2002 si de evaziune fiscala, prevăzuta de art.9 alin.(l) lit.c) din Legea nr.241/2005, cu formele de participatie penala si unitate si pluralitate de infracțiuni, reținute in ordonanța atacata.

Petentul a invederat Judecătorului de Camera Preliminară următoarele aspecte:

1- Nu i s-a comunicat ordonanța de clasare, desi face parte din categoriile de persoane determinate de legiuitor, prin art.316 din Codul de procedura penala, cărora li se comunica ordonanța de clasare

Ordonanța de clasare i-a fost comunicata numai dupa formularea unei solicitări de comunicare a stadiului cercetărilor in dosarul penal având numărul de mai sus.

D____ urmare, in plângerea adresata procurorului ierarhic superior

a învederat nesocotirea dispozițiilor art.316 din Codul de procedura

penala si, corelativ mențiunii din adresa din 20 august 2019 a

Parchetului de pe langa T_________ Argeș referitoare la o pretinsa

comunicare a ordonanței „la cerere", a invocat confirmarea erorii de

ordin legal arătate, întrucât ordonanța de clasare nu cuprindea motivele de fapt si de drept ale soluției,

a-invocand dispozițiile art.316 alin.(l) teza II din Codul de procedura penala, a solicitat comunicarea copiei referatului organului de cercetare penala (precizând ca pana la  data formulării plângerii nu i-a fost comunicata o copie a referatului organului de cercetare penala);

b- a  precizat cu privire la completarea plângerii adresate procurorului ierarhic superior, ulterior luării la cunoștința a motivelor de fapt si de drept ale soluției propusa de organul de cercetare penala, insusita de procuror (nu a completat plângerea, ca urmare a necomunicarii copiei referatului organului de cercetare penala si, in consecința, a neluarii la cunoștința a motivelor concrete de fapt si drept invocate de acest organ in susținerea soluției de clasare propusa prin referat).

2-Plangerea formulata impotriva soluției primare de clasare, adresata procurorului ierarhic superior, nu a fost soluționata de către acesta, in termenul legal stabilit. Precizează petentul  ca nici ulterior termenului de 20 zile, legal stabilit pentru soluționarea plângerii formulate impotriva soluției primare de clasare, respectiv pana la data sesizării Tribunalului, nu i s-a comunicat modul de soluționare a plângerii.

Cu privire la nelegalitatea si netemeinicia soluției de clasare petentul învederează Judecătorului de Camera Preliminară împrejurarea constând in aceea ca, urmare nesolutionarii plângerii de către procurorul iera rhic superior, motivele (alăturat celui privind nemotivarea soluției de clasare, invederat corelativ solicitării de comunicare a copiei referatului de urmărire penala si motivării acestei cereri) supuse examinării si deciziei raman aceleași, respectiv cele expuse in plângerea adresata procurorului ierarhic superior.

Petentul arată că sub acest aspect, invocând nelegalitatea ordonanței, generata de reținerea greșita a incidenței in cauza a cazului de împiedicare a punerii in mișcare si exercitare a acțiunii penale reglementat prin art.16 alin.(l) lit.f) teza II (intervenirea prescripției) din Codul de procedura penala, prin plângerea formulata in temeiul art.339 din același cod, a supus examinării următoarele aspecte:

„La un mod generic, nedeterminat sub aspectul actelor si faptelor reclamate, respectiv a actelor procesuale indeplinite, se retine de către procuror ca „termenul general de prescripție era împlinit la data sesizării - ordonanța, pag .6 alin.l" sau ca „dand eficienta dispozitivului deciziei mai sus menționate (n.n-Decizia CCR nr .297/2018), se constata ca actele procedurale prin care s-a adus la cunoștința suspecților/inculpaților învinuirea formulata de organele de urmărire penala au fost efectuate dupa împlinirea termenelor generale de prescripție a răspunderii penale, pe cale de consecința, acestea nu au fost întrerupte".

Oricare dintre ipotezele generic/nedeterminat in concret invocate de procuror sunt lipsite de suportul legii, prin coroborarea datei comiterii faptelor întrunind elementele constitutive ale infracțiunii cu cronologia actelor procedurale comunicate suspecților/inculpaților, in cauza intervenind intreruperea cursului prescripției penale, cu consecința incidenței dispozițiilor art.155 din Codul penal referitoare la prescripția speciala .

Astfel, in raport de limitele de pedeapsa stabilite prin normele de incriminare a infracțiunilor de delapidare care a produs consecințe deosebit de grave, săvârșite de alte persoane, determinate prin alin.(l) al art .308 din Codul penal, de spălare de bani si de evaziune fiscala, termenul general de prescripție era cel de 8 (opt) ani, stabilit prin art .154 alin.(l) lit.c) din Codul penal.

Or, din chiar ordonanța atacata (care nu si-a propus, dimpotrivă a evitat o analiza a cauzei in raport de elementele arătate mai sus si exigentei de incunostiintare a suspecților/inculpaților cu privire la intreruperea termenului de prescripție a angajării răspunderii penale si intervenirii debutului unui nou termen de prescripție, stabilita prin Decizia CCR nr .297/2018) rezulta comunicarea de acte procesuale, in interiorul termenului general de prescripție de 8 ani, respectiv anterior implinirii acestuia, si anume, de către DNA-Serviciul Teritorial Pitești, a Ordonanței nr .l66 /P /2015 din 09.11.2015 si de către DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești, a Ordonanței nr .lSl /D/P /2015 din 10.11.2015.

Daca termenul general de prescripție a angajării răspunderii penale, in acest caz de 8 ani cu referire la infracțiunile menționate mai sus, a fost întrerupt prin comunicarea de acte procedurale, este evident eronata si nici măcar nu mai are a fi analizata ipoteza sugerata de procuror, in sensul implinirii termenului de prescripție anterior sesizării organului de urmărire penala, având in vedere anterioritatea sesizării fata de indeplinirea de acte de urmărire penala (fără a pune in discuție imprejurarea sesizării organelor de urmărire penala, in mod repetat, inca de prin anul 2008 si nu 2015) si dispunerea de soluții de către procuror, in cauza penala formata ca urmare a sesizării, respectiv declinării competentei de efectuare a urmăririi penale.

Cu alte cuvinte, aceasta ipoteza cert eronata nici măcar nu mai are a fi pusa in discuție, fata de faptul ca sesizarea organului de urmărire penala a avut loc cu mult inaintea dispunerii soluțiilor de clasare si declinare a competentei soluționării cauzei penale, dupa caz.

De altfel, prima ipoteza avansata de procuror apare ca o imposibilitate legala, fata de faptul ca in cauza a fost pusa in mișcare acțiunea penala or aceasta, potrivit art .309 din Codul de procedura penala, este condiționata de inexistenta niciunuia dintre cazurile de impiedicare reglementate prin art .16 alin.(l) din Codul de procedura penala.

Din același motiv, cu referire la intervenirea întreruperii termenului de prescripție, nu mai este necesar a pune in discuție limitele in timp ale efectelor deciziilor contenciosului constituțional.

In consecința, pentru motivele expuse, a solicitat admiterea plângerii, in sensul in care aceasta a fost formulata".

Totodată, petentul a invocat si netemeinicia ordonanței de clasare. A precizat insa ca, asupra acestui aspect, va formula critici numai dupa primirea referatului organului de cercetare penala, in raport de motivele de fapt expuse in acesta or, dupa caz, in raport de lipsa oricărei analize a probelor si nestabilirea situației de fapt.

In probatiune  au fost anexate, in copie:

1-Ordonanta nr.763/P/2015 din 18.06.2019 a Parchetului de pe langa T_________ Argeș.

2-Plangerea formulata î mpotriva soluției primare de clasare.

În vederea soluționării plângerii, judecătorul de cameră preliminară a solicitat Parchetului de pe l â ngă T_________ Argeș înaintarea dosarului de urmărire penală nr.763/P/2015.

La data de 28.11.2019 Parchetul de pe l â ngă T_________ Argeș a înaintat volum ul I al dos arului solicitat , precizând în adresa nr. 763/P/2015 din data de 27.11.2019 că petentul F_____ A_____  nu a formulat plângere la prim procuror  împotriva soluției de clasare dispusă prin ordonanța nr. 763/P/2015 din data de 18.06.2019 .

La data de  13.02.202 0 cu adresa nr.  763/P/2015 din data de 12.02.2020, Parchetul de pe lângă T_________ Argeș, la solicitare judecătorului de cameră preliminară, a înaintat volumele  II - XXVIII ale dosarului de urmărire penală.

Examinând actele și lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară reține următoarele:

Prin ordonanța nr. nr.763/P/2015 din 18.06.2019  s-a dispus :

I. în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b C. p. p., cu referire la art. 314 alin. 1 lit a C. p. p., raportat la art. 16 alin.l lit. f C. p. p., cu aplicarea Decizia Curții Constituționale nr. 297/26.04.2018, publicată în M. Oficial nr. 518 din 25.06.2018

1. Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunilor de instigare la

delapidare care a produs consecințe deosebit de grave și spălare de bani,

prevăzute de art. 47 Cp. (corespondent art. 25 Cp. 1969) raportat la art.

295 alin. 1 Cp. (corespondent art. 215 1 Cp. 1969) cu referire la art. 308

Cp. raportat la art. 309 Cp. și art. 29 lit. b din Legea 656/2002

(corespondent art. 23 lit. b din Legea 656/2002), în condițiile art. 38 alin. 1

Cpen, (corespondent art, 33 lit. a Cpen. 1969), cu aplicarea art. 5 alin. 1

Cpen., reținute în sarcina inculpatului V____ G_______

2. Clasarea cauzei pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare care

a produs consecințe deosebit de grave și complicitate la spălare de bani,

prev. de art. 295 alin. 1 Cp. (corespondent art. 215 1 Cp. 1969) cu referire la

art. 308 Cp. raportat la art. 309 Cp. și art. 48 Cp. (corespondent art. 26

Cp. 1969) raportat la art. 29 lit. b din Legea 656/2002 (corespondent art. 23

lit. b din Legea 656/2002), în condițiile art. 38 alin. 1 Cp. ( corespondent

art. 33 lit. a Cp. 1969), cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cp., reținute în sarcina

inculpatului D____ I___.

3. Clasarea cauzei pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare care

a produs consecințe deosebit de grave și complicitate la spălare de bani,

prev. de art. 295 alin. 1 Cp. (corespondent art. 215 1 Cp. 1969) cu referire la

art. 308 Cp. raportat la art. 309 Cp. și art. 48 Cp. (corespondent art. 26

Cp. 1969) raportat la art. 29 lit b din Legea 656/2002 (corespondent art. 23

lit. b din Legea 656/2002), în condițiile art. 38 alin. 1 Cp. ( corespondent

art. 33 lit a Cp. 1969), cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cp., reținute în sarcina

suspectului: D____ Seva stian

4. Clasarea cauzei pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare care

a produs consecințe deosebit de grave și complicitate la spălare de bani,

prev. de art. 295 alin. 1 Cp. (corespondent art. 215 1 Cp. 1969) cu referire la art, 308 Cp. raportat la art. 309 Cp. și art. 48 Cp. (corespondent art. 26

Cp. 1969) raportat la art. 29 lit. b din Legea 656/2002 (corespondent art. 23

lit. b din Legea 656/2002), în condițiile art. 38 alin. 1 Cp. ( corespondent

art. 33 lit. a Cp. 1969), cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cp., reținute în sarcina

suspectului: D_______ M_____

5. Clasarea cauzei pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la

spălare de bani, prev. de art. 48 Cp. (corespondent art. 26 Cp. 1969)

raportat la art. 29 lit. b din Legea 656/2002 (corespondent art. 23 lit. b din

Legea 656/2002), cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cp., reținută în sarcina

suspectei: S.C. G______ U________ S.A.

6. Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală,

modalitatea omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile

ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a

veniturilor realizate, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c, Legea nr. 241/2005 cu

aplicarea art. 35 alin. 1 C. p., constând în înregistrarea în contabilitatea S.C.

A____ S.A. a unor cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale,

respectiv factura nr. 869/29.12.2008 emisă de către S.C. Arsenal

Marketing&Promotion S.R.L. în valoare de xxxxx lei, factura nr.

325/02.12.2008 emisă de către S.C. G______ U________ S.A. în valoare de

63.665 lei, factura nr. 326/04.12.2008 emisă de către S.C. G______

U________ S.A. în valoare de 32.606 lei, factura nr. 0823/30.12.2008 emisă

de către S.C. Financiar U____ S.R.L. în valoare de 72.828 lei și factura nr.

0602/02.12.2008 emisă de către S.C. Financiar U____ S.R.L. în valoare de

40.579 lei;

7, Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de delapidare care a

produs consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 295 alin. 1 Cp. (

corespondent art. 215 1 Cp. 1969) cu referire la art. 308 Cp. raportat la art.

309 Cp., constând în preluarea acțiunilor ale S.C Alprom S.A. Pitești, CUI

RO xxxxxx, de către numitul V____ G_______, în perioada 2008 - iulie

2009;

II. In temeiul art. 315 alin. 1 lit. b C p. p., cu referire la art. 31 4 alin. 1 lit. a C p. p., raportat la art. 16 alin.l lit. f C p. p.,

1. Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunilor de folosirea, cu rea credință, de bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care există interese directe sau indirecte, prev. de art. 272 alin. 1, Legea 31/1990, delapidare prevăzută de art. 295 alin. 1 Cp. (corespondent art. 215 1 Cp. 1969), fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 Cp. (corespondent art. 290 Cp. 1969), și uz de fals, prevăzută de art. 323 Cp. (corespondent art. 291 Cp. 1969), privind dosarul 555/P/2016, reunit la dosarul 763/P/2015, prin ordonanța din data de 11.11.2016, constând în aceea că numitul F_____ A_____, în calitate de a____________ al  S.C A____ S.A.  și președinte al Consiliului deAdministrație al societății, a folosit în interes personal un autoturism, marca Mercedes Benz, tip Vito 115 CDI, an de fabricație 2007, cu nr. de identificare WDFxxxxxxxxxxxx15, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, proprietatea societății, iar în luna aprilie 2011, folosindu-se de înscrisuri false și 1-a însușit.

2. Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C. p. (correspondent art. 290 Cp. 1969) cu aplicarea art. 35 alin. 1 C p. (corespondent art. 41 alin. 1 Cp. 1969), reclamată de numitul F_____ A_____, constând în aceea că în cursul anului 2007, membrii familiei D____ au întocmit în fals acte prin care s-a atestat întrunirea unor adunări generale ordinare și extraordinare ale acționarilor S.C A____ S.A,, întruniri în care s-a stabilit, conceput și aplicat un plan de majorare a capitalului social al S.C A____ S.A. Pitești cu suma de 60.000.000 lei, prin emisiunea a 24.000.000 de acțiuni, totul cu scopul preluării puterii de decizie asupra activelor societății de către anumite persoane;

III. în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b C p. p., cu referire la art. 314 alin. 1 lit . a C p. p., raportat la art. 16 alin.1 lit. b C p. p.,

1. Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de delapidare care a

produs consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 295 alin. 1 Cp.

(corespondent art. 215 1 Cp. 1969) cu referire la art. 308 Cp. raportat la art.

309 Cp. cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp., reținută în sarcina suspectului D____ V_____ R______

2. Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la

spălare de bani, prev. de art. 48 Cp. (corespondent art. 26 Cp. 1969)

raportat la art. 29 lit. b din Legea 656/2002 (corespondent art. 23 lit. b din

Legea 656/2002), reținută în sarcina suspectului D____ V_____ R______.

3. Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la

spălare de bani, prev. de art. 48 Cp, (corespondent art. 26 Cp. 1969)

raportat ia art. 29 lit. b din Legea 656/2002 (corespondent art. 23 lit. b din

Legea 656/2002), reținută în sarcina suspectului V____ Ș_____

Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, modalitatea omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, prevăzută de art. 48 Cp. (corespondent art. 26 Cp. 1969) raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, Legea 241/2005, constând în înregistrarea în contabilitatea S.C A____ S.A. a facturii ________ GU07FA, nr. xxxxxxx/07.01.2008 emisă de S.C G______ U________ S.A., în valoare de 2 307 079 lei, care nu are la bază o operațiune reală (act material al infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave);

4. Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunilor privind piața de capital, prevăzute de art. 279 alin. 1, Legea 297/2004 raportat la art. 244 alin. 5 lit. b, Legea 297/2004, constând în tranzacții sau ordine de tranzacționare care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare sau care mențin, prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal sau artificial și tranzacții care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune, mecanisme folosite în majorarea artificială a capitalului social al S.C. A____ S.A.

5 Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de către

administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societății, care

răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase care au ca

efect mărirea ori scăderea valorii acțiunilor sau a obligațiunilor societății ori

a altor titluri ce îi aparțin, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte

persoane, a unui folos în paguba societății, prevăzută de art. 272 1 alin. 1,

Legea 31/1990

IV. În temeiul art. 315 alin. 1 lit. a C.p.p. cu re ferire la art. 294 alin. 3

C.p.p. raportat la art. 16 alin.l lit. a C. p. p.

Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 2 cu referire la alin. 1 Cp.

V. în temeiul art. 315 alin. 1 lit. a C.p.p. cu referire la art. 294 alin. 3

C.p.p. raportat la art. 16 alin.l lit. b C. p. p.

Clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzut de art. 297 alin. 1 Cp. (corespondent art. 246 Cp. 1969), constând în aceea că expertul Ș_____ A_____, desemnat prin rezoluția 2584/02.03.2015 a directorului O.R.C. de pe lângă T_________ Argeș să evalueze prețul pe care trebuia să-1 plătească S.C A____ S.A. Pitești acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, nu a finalizat în termen lucrările expertizei;

VI. în temeiul art. 63 alin. I C.p.p., cu referire la art. 46 C.p.p.

1. Disjungerea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 Cp., fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 Cp. și uz de fals, prevăzută de art. 323 Cp., constând în aceea că în perioada 2015-2016, cu încălcarea dispozițiilor Legii 84/2014, administratorul judiciar al S.C. A____ S.A., numita Trandaș L____ a înscris în „Tabelulpreliminar de creanțe" al debitoarei S.A. A____ S.A. creanțe prescrise, creanțe false și a refuzat să înscrie în respectivul tabel suma de 8 409 936,01 lei, pretinsă de creditorul F_____ A_____.

2. Disjungerea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 Cp., constând în încheierea procesului verbal de ședință al A.G.O.A. Alprom S.A., din 15.11.2017 și delapidare, prevăzută de art. 295 alin. 1 Cp. cu referire la art. 308 Cp. raportat la art. 309 Cp., constând în aceea că numiții V____ G_______, R____ G_____ D__ și Rimar D____ L_______ au acționat în scopul demarării procedurii de faliment a S.C Alprom S.A. și vânzării activelor imobiliare ale societății la valori subevaluate;

VIL In temeiul art. 58 alin.l și 2 C.p.p,, cu referire la art. 35 alin.l C.p.p. și art. 56 alin. 6 C.p.p.

1. Declinarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de abuz în

serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 Cp., fals în înscrisuri sub semnătură

privată, prevăzută de art. 322 Cp. și uz de fals, prevăzută de art. 323 Cp.,

în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, organ de urmărire

penală competent material să efectueze supravegherea.

Ordonanța, împreună cu copia certificată de pe actul de sesizare și dosarul se vor transmite Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

2. Declinarea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în

înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 Cp. și delapidare,

prevăzută de art. 295 alin. 1 Cp. cu referire la art. 308 Cp. raportat la art.

309 Cp., în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, organ de

urmărire penală competent material să efectueze supravegherea.

Ordonanța, împreună cu copia certificată de pe actul de sesizare și dosarul se vor transmite Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

VIII. în temeiul art. 315 alin. 2 lit. a C.p.p.,

Ridicarea sechestrului asigurător instituit prin ordonanța 763/P/2015, din data de 23.05.2016, asupra sumelor de 31. 000 lei, 4800 euro și 100 dolari, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la D____ I___ și depuse la CEC cu recipise l e de consemnare nr, xxxxxxx/1, nr. xxxxxxx/1, nr. xxxxxxx/1, din data de 24.05.2016.

Judecătorul de cameră preliminară  constată  că ordonanța  nr. 763/P/2015 din 18.06.2019 a Parchetului de pe lângă T_________ Argeș nu  a fost comunicată petentului F_____ A_____ ci doar persoanelor menționate în finalul dispozitivului ordonanței la pct XI.

Ca urmare a formulării unei solicitări către P___ Procurorul Parchetului de pe l â ngă T_________ Argeș, petentului F_____ A_____ îi este comunicată  la data de 20.08.2019 soluția dispusă în dosar nr. 763/P/2015 - f 6 dosar instanță .

Judecătorul de Cameră Preliminară reține că, potrivit disp. art. 340 alin. 1) Cod pr pen, Persoana a cărei plângere împotriva soluției de clasare sau renunțare la urmărirea penală, dispusă prin ordonanță sau rechizitoriu, a fost respinsă conform art. 339 poate face plângere, în termen de 20 de zile de la comunicare, la judecătorul de cameră preliminară de la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță.

În cauza de față , prin adresa din data de 12.11.2019, Parchetul  de pe lângă T_________ Argeș a menționt că petentul nu a urmat procedura internă prev. de art. 3 3 9 alin 1 Cod pr. P__.

Petentul a susținut însă că s-a adresat cu plângere P___ Procurorului Parchetului de pe lângă T_________ Argeș, depunând în acest sens o copie a acesteia – f 14-19- dar  și confirmarea de primire de către Parchetul de pe lângă T_________ Argeș a plângerii la data 10.09.2019, expediată cu scrisoare recomandată la data de 06.09.2019 - f 43 dosar instanță.

Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară va reține că petentul  F_____ A_____ a urmat procedura prev. de art. 3 3 9 alin 1 Cod pr pen., formulând la data de 06.09.2020 plângere împotriva soluției de cla s are adoptată prin ordonanța nr. 763/P/2015 a Parchetului de pe lângă T_________ Argeș în termenul  de 20 de zile de la comunicarea soluției de clasare , conform înscrisului de la f 43 dosar instanță .

Cum în termen de 20 de zile  de la înregistrarea plângerii sale la Pachetul de pe lângă T_________ Argeș – 10.09.xxxxx - petentul nu a primit niciun răspuns cu privire la modalitatea de soluționare a acesteia,  a apelat la procedura pl â ngerii în fața judecătorului de cameră preliminară în conformitate cu disp. art. 340 alin 2 Cod pr. pen., potrivit cărora, Dacă plângerea nu a fost rezolvată în termenul prevăzut la art. 338 , dreptul de a face plângere poate fi exercitat oricând după împlinirea termenului de 20 de zile în care trebuia soluționată plângerea, dar nu mai târziu de 20 de zile de la data comunicării modului de rezolvare.

În ceea ce privește calitatea procesu a lă a petentului de a ataca soluția de clasare dispusă prin ordonanța nr. 763/P/2015 din 18.06.2019 a Parchetului de pe lângă T_________ Argeș,  judecătorul reține următoarele:

Dreptul de a face plângere împotriva unei soluții de netrimitere în judecată aparține nu doar părților, așa cum sunt definite în art. 32 C. proc. pen., ci și subiecților procesuali principali și oricăror alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate, atât prin dispoziția de netrimitere în judecată, cât și prin celelalte dispoziții ale ordonanței; astfel potrivit disp art. 336 Cod pr. P__., alin. 1 N CPP , orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală , dacă prin aceasta s-a adus o vătămare intereselor sale legitime .

În cazul de față, raportat la relațiile  sociale ocrotite prin norma de incriminare în cazul infracțiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, judecătorul de camera preliminară apreciază că  petentul nu poate fi considerat persoană vătămată , întrucat nu poate suferi prin fapt ele penal e reclamat e o vatamare fizica, morala sau materiala . De asemenea, cât timp aceste infracțiuni au ca rezultat producerea unui prejudiciu bugetului general consolidat al statului, nu se poate susține că ar fi fost vătămate în vreun fel interesele legitime ale petentului din cauza de față prin soluția de clasare a cauzei referitor la aceste fapte.

Chiar dacă cercetările au fost declanșate și ca urmare a plângerii petentului,  legea recunoscând  oricarei persoane dreptul de a sesiza organele de urmarire penala atunci cand apreciaza ca s-a comis o infractiune, această împrejurare nu îi conferă persoanei respective calitatea de persoană vătămată/ parte civilă, în raport cu infracțiunile sesizate, atribuirea acestor calități fiind în competența exclusivă a organelor judiciare.

Reținem că petentul are legitimare procesuală , ca persoană ale cărei interese legitime au fost afectate, numai în ceea ce privește atacarea soluției de clasare dispusă  cu privire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave prev de art prev. de art. 295 alin. 1 Cp. (corespondent art. 215 1 Cp. 1969) cu referire la art, 308 Cp. raportat la art. 309 Cp. , față de împrejurarea că, în calitate de acționar al _____________. ( societate care are calitatea de persoană vătămată/ parte civilă în cauză, nu și petentul ), ar fi putut fi afectat  prin presupusele acțiuni frauduloase ale persoanelor cercetate în cauza penală.

În ceea ce privește soluția de clasare a c a uzei adoptată cu privire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave prev de art prev. de art. 295 alin. 1 Cp. (corespondent art. 215 1 Cp. 1969) cu referire la

art, 308 Cp. raportat la art. 309 Cp. , ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii pen a le, judecătorul reține că aceasta este legală, pentru următoarele considerente:

Prescripția răspunderii penale presupune în mod esențial stingerea raportului juridic penal după trecerea unui anumit interval de timp de la data săvârșirii faptei sancționate penal, drept consecință a nesoluționării cauzei în mod definitiv.

Înlăturarea răspunderii penale se produce în condițiile dispozițiilor art. 153 și urm. Cod Penal, legiuitorul limitând dreptul statului de a trage la răspundere persoanele care săvârșesc infracțiuni, respectiv de a aplica pedepse, la împlinirea termenelor de prescripție prevăzute de legea penală.

În ceea ce privește infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave prev de art. 295 alin. 1 Cp. (corespondent art. 215 1 Cp. 1969) cu referire la

art, 308 Cp. raportat la art. 309 Cp., ce a făcut obiectul cercetărilor în  dosarul nr. al Parchetului de pe lângă T_________ Argeș, judecătorul reține că față de disp. art .154 alin 1 Cod penal, termenul de prescripție a răspunderii penale este de 8 ani.

Potrivit disp art 154 alin 2) Cod pen, Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârșirii infracțiunii. În cauza de față, judecătorul observă că ter m enul de prescripție a început să curgă la 21.12.2007, dată la care s-ar fi săvârșit infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave constând în aceea că patrimoniul S.C A____ S.A. ar fi fost diminuat cu suma de 2.307.079 lei, virată de S.C A____ S.A. în contul bancar al S.C Girex i m U________ S.A. , prin ordinul de plată nr. 201 din 21.12.2007, în baza contractului de prestări servicii nr. 1511/15.11.2007, presupus a fi fictiv, potrivit mențiunilor din referatul l nr.763/P/2011, din data de 31.10.2018, al organel or de cercetare penală, din cadrul I.PJ. Argeș — S.I.C.E., cu propunerea de clasare, ale cărui considerente  au fost însușite de procuror prin ordonanță nr. 763/P/2015 din 18.06.2019 a Parchetului de pe lângă T_________ Argeș.

Judecătorul observă că , potrivit disp. art. 155 Cod pen., 156 Cod pen.,  cursul prescripției răspunderii penale poate suporta întreruperi sau poate fi suspendat.

Întreruperea se produce, sub imperiul actualului Cod Penal în forma prev de disp. art 155 alin. 1 Cod pen. „ prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză” .

Constatăm însă că, prin Decizia nr. 297/26 aprilie 2018, Curtea Constituțională  a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză“, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituțională.

Față de lipsa de intervenție a legiuitorului pentru modificarea prevederilor neconstituționale, apreciem că în prezent întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale se produce în condițiile reținute la paragraful 34 din Decizia nr. 297/2018 a Curții Constituționale , respectiv doar „ prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în desfășurarea procesului penal”, în mod asemănător soluției legislative anterioare, prevăzute la art. 123 alin. (1) din Codul Penal din 1969, care, în opinia judecătorului constituțional, „ îndeplinea condițiile de previzibilitate impuse prin dispozițiile constituționale analizate în prezenta cauză”.

Așadar, în cauzele pendinte la momentul publicării deciziei și până la eventuala intervenție a legiuitorului se aplică art. 155 alin. (1) Cod Penal în interpretarea dată de Decizia nr. 297/26 aprilie 2018.

Constatăm că în speța de față intimaților le-a fost atribuită și comunicată calitatea  procesuală de suspect abia la data de 19.05.2016 .

Contrar susținerilor petentului, observăm că ordonanța nr . l66 /P /2015 din 09.11.2015 a DNA-Serviciul Teritorial Pitești, si Ordonan ta nr .l3l /D/P /2015 din 10.11.2015 a DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești, nu au fost comunicate intimaților din cauza de față ci doar persoanelor care au formulat plângerile penale cercetate în cadrul acestor dosare.

Acțiunea penală față de suspecții care au că p ătat astfel calitatea de inculpat a fost pusă în mișcare la data de 20.05.2016, în condițiile în care la data respectivă nu se putea considera că a intervenit prescripția răspunderii penale, de vreme ce operau dispozițiile art.15 5 Cod pen conform cărora prescripția se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză” .

Prin urmare, constatăm că nu au intervenit întreruperi ale termenului de prescripție care a început să curgă la data de 21.12.2007, fiind împlinit la data de 21.12.2015, anterior comuncării oricărui act de procedură către intimați.

Reținem că, potrivit disp. art. 16 alin 1 lit f Cod pr. P__., Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă a intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică ;

De asemenea, conform art 315 alin 1 lit b Cod pr pen, clasarea se dispune nu se poate pune în mișcare acțiunea penală sau aceasta nu mai poate fi exercitată întrucât există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) Cod pr pen..

Prin urmare, față de considerentele mai sus expuse, judecătorul de camera preliminară apreciază că soluția de clasare a cauzei dispusa în dosarul nr. 763/P/2015 al Parchetului de pe lângă T_________ Argeș prin ordonanța din data de 18.06.2019 cu privire la săvârșirea de către intimați a infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave , prev de art prev. de art. 295 alin. 1 Cp. (corespondent art. 215 1 Cp. 1969) cu referire la

art, 308 Cp. raportat la art. 309 Cp. , este legală , motiv pentru care plângerea petentului F_____ A_____ urmează a fi respinsă.

In baza art. 275 alin 2 Cod procedură penală, va  obliga petentul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Se constată că intimata S.C. G______  U________ S.A a solicitat obligarea petentului la plata cheltuielior judiciare reprezentând onorariul apărătorului ales, conform chitanței.

Judecătorul de cameră preliminară reține că în cauză este incident art 276 alin 6 cod pr pen, potrivit căruia  În celelalte cazuri instanța stabilește obligația de restituire potrivit legii civile .

Față de disp art. 453 alin. 1 NCPC instanța va reține culpa procesuala a petentului în promovarea prezentei plângeri și îl va oblig a pe acesta la plata sumei de 300  lei  reprezentând cheltuieli de judecată către intimata S.C. G______  U________ S.A, reprezentând onorariu avocat ales,  redus de la suma de 800 lei, conform art.  451 al.2 Cod pr civ , apreciind cuantumul acestuia ca fiind disproporționat în raport cu complexitatea cauzei .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge plângerea formulată de petentul F_____ A_____, domiciliat în Pitești, _____________________________,______________________, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în com. Poiana Lacului, ______________________. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, împotriva soluției de clasare dispusa în dosarul nr. 763/P/2015 al Parchetului de pe lângă T_________ Argeș prin ordonanța din data de 18.06.2019, intimați fiind V____ G_______, domiciliat în mun.Pitești, ___________________, jud. Argeș, D____ I___, domiciliat în mun.Pitești, ___________________________, nr.10,___________, ___________, V____ Ș_____, domiciliat în mun.Pitești, ___________________, jud. Argeș, D____ S________, domiciliat în mun.Pitești, ____________________________, ____________________________, D____ V_____ R______, domiciliat în mun.Pitești, ____________________________, ___________,________________, D_______ M_____, domiciliat în Mun. Pitești, ______________________, __________,________________, S.C. G______  U________ S.A.- Mun.Pitești, ___________________, __________, ________________, T___ A____-a____________ S.C. A____ S.A.- Mun.Pitești, _________________.VG1,_________, _________________.

In baza art. 275 alin 2 Cod procedură penală, obliga petentul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 276 alin.6 Cod procedură penală, obligă petentul la plata sumei de 300  lei  reprezentând cheltuieli de judecată către intimata S.C. G______  U________ S.A, onorariu avocat ales,  redus de la suma de 800 lei, conform art.  451 al.2 Cod pr civ.

Definitivă.

Pronunțată în ședința camerei de consiliu, azi, 16.07.2020 la T_________ Argeș – Secția Penală.

Judecător de cameră preliminară,

M______ N_____

Grefier,

E______ - E____ I_____

E.I. 24 Iulie 2020

Red MN/03.08.2020

R O M Â N I A

T_________ ARGEȘ

SECȚIA PENALĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Operator date cu caracter personal nr. 5085

C A T R E,

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ T_________ ARGEȘ

Vă restituim alăturat dosarul de urmărire penal nr. 763/P/2015 ( 28 volume)  al Parchetului de pe lângă T_________ Argeș privind pe petent F_____ A_____, intimați fiind V____ G_______, D____ I___, V____ Ș_____, D____ S________,  D____ V_____ R______,  D_______ M_____,  S.C. G______  U________ S.A., T___ A____-a____________ S.C. A____ S.A.

Alăturat anexăm încheierea nr. 137 din data de 16.07.2020 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Argeș-Secția Penală.

Președinte-Judecător de cameră preliminară, Grefier,

M______ N_____ E______ E____ I_____

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

________________________________________

[*] operator de date cu caracter personal nr. 5085 și 5596