Invocarea prescripţiei extinctive în condiţiile art 2513 Cod Civil

Decizie 301/Aciv/2022 din 14.09.2022


Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniştii privind pe apelanta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA, cu sediul în mun. Brăila, str. Piaţa Independenţei, nr. 1, jud. Brăila, împotriva sentinţei civile nr. .../13.04.2021, pronunţată de Judecătoria Brăila, în dosarul nr.../196/2020, în contradictoriu cu intimatul SC ... SRL, cu sediul social în ..., prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENŢĂ ... SPRL, cu sediul profesional în mun. ..., având ca obiect: pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic ... pentru apelantă, lipsă fiind intimatul.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, conform dispoziţiilor art. 104 alin. 10 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, care învederează instanţei următoarele: procedura este legal îndeplinită, dosarul se află la primul termen de judecată,  cererea legal timbrată, apelul este declarat în termen legal, motivat, s-a depus întâmpinare, după care;

Consilierul juridic al apelantului depune la dosarul cauzei delegația nr. .../06.09.2022.

Tribunalul, fiind primul termen de judecată, constată că faţă de prevederile art.131 Cod procedură civilă, este competent general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, prin raportare la art.95 pct.2 Cod procedură civilă.

În baza art. 238 alin. (1) Cod procedură civilă, față de împrejurările cauzei, estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la treizeci de zile.

Nemaifiind cereri prealabile sau excepții de soluționat, instanța acordă cuvântul părților pe probe.

Consilierul juridic arată că nu mai are alte probe de solicitat.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, în baza art. 244 Cod procedură civilă instanța constată terminată cercetarea judecătorească și în baza art. 392 Cod procedură civilă  acordă consilierului juridic cuvântul în dezbateri.

Consilierul juridic solicită admiterea apelului, modificarea sentinței atacate, în sensul admiterii excepției prescripției dreptului material la acțiune. Arată că prescripţia a fost invocată în conformitate cu art. 2513 Cod civil, potrivit căruia excepţia poate fi invocată prin întâmpinare sau cel târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate. Mai susţine că excepţia prescripţiei a fost invocată prin întâmpinare, însă aceasta din urmă a fost depusă peste termenul legal, iar singura sancţiune ce putea fi aplicată este cea a prevăzută de art. 208 alin. 2 Cod procedură civilă în sensul decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. În speţă, în cazul prescripţiei, legea prevede altfel, respectiv aceasta poate fi invocată cel mai târziu la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate. Moment la care excepţia fusese deja invocată.

Instanţa  constată cauza în stare de judecată şi o reţine în pronunţare.

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de faţă:

Prin sentinţa civilă nr..../13.04.2021, pronunţată de Judecătoria Brăila în dosarul nr..../196/2020, a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. ... Services S.R.L., prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă ... S.P.R.L., în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila, şi s-a dispus obligarea reclamantei la plata sumei de 87.825,74 lei.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanțe la data de 05.10.2020, reclamanta ... S.R.L. prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ... S.P.R.L. a chemat în judecata pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 87825,74 lei.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, prin contractul de servicii nr. ... din data de 26.08.2013, ... Services SRL in calitate de prestator se obliga sa realizeze pentru autoritatea contractanta, parata UAT Municipiul Braila, servicii de întocmire a documentațiilor topografice si cadastrale pentru imobilele ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Braila si intabularea acestora in Cartea Funciara. În aceste condiții, in schimbul serviciilor prestate, ... ...SRL a emis o serie de facturi in valoare totala de 87.825,74 de lei, respectiv factura seria ... nr. .../18.11.2014, factura seria ... nr. .../27.05.2015 si factura seria ... nr. .../02.12.2015.

A mentionat ca desi ... SRL a incercat in mai mult randuri solutionarea amiabila a litigiului, solicitand paratei plata sumelor aferente serviciilor prestate, Municipiul Braila a ramas in pasivitate. In acest sens, a arătat ca prin adresa nr. 3/31.01.2018 SC ... SRL a formulat cerere in conformitate cu dispozițiile art. 8.3 din Contract conform cărora „Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator ce tarziu la 30 zile calendaristice de la data primirii facturii, (...), dupa efectuarea receptiei”, solicitand paratei plata serviciilor prestate si care nu fusesera achitate.

Dupa data deschiderii procedurii de insolventa fata de ... SRL, practicianul în insolvență a observat in contabilitatea societatii ca exista creante de recuperat, motiv pentru care a solicitat foștilor reprezentanti ai societatii sa îi puna la dispozitie documentele justificative ale creantelor inscrise in evidentele contabile in vederea efectuarii demersurilor legale. Totodata, in conformitate cu prevederile art. 1014 din codul de procedura civila si 2540 din codul civil a procedat la notificarea paratei-debitoare UAT a Municipiului Brăila cu privire la achitarea debitului in valoare de 87.825,74 de lei cu care figura in evidentele contabile ale SC ... SRL, transmitandu-i in acest sens somatia nr. 3193.1/08.11.2019. Desi parata a primit somațiia la data de 11.11.2019, aceasta nu a inteles sa raspunda in nici un fel solicitarilor reclamantei, ramanand în pasivitate.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 1516 din codul civil coroborat cu dispozițiile art. 194 din codul de procedură civilă și ale legii nr. 72/2013. În susţinere au fost depuse înscrisuri.

Pârâtul legal citat a formulat întâmpinarea prin care a invocat prescripția dreptului material la acțiune, însă cu depăşirea termenului prev. de dispoziţiile art. 201 Cpc. 

Prin Încheierea de ședință din 23.02.2021, instanța, constatând nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege, a decăzut pârâta din dreptul de a mai formula întâmpinare, inclusiv din dreptul de a invoca excepții care nu sunt de ordine publică, constatând totodată, că pârâta este decăzută din dreptul de a mai invoca excepția prescripției dreptului material la acțiune. Prin aceeași încheiere instanța a încuviințat administrarea probei cu înscrisuri pentru ambele părți.

Pe fond, analizând actele şi lucrările dosarului prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 26.08.2013 între părţi a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. ... prin care reclamanta s-a obligat sa realizeze pentru autoritatea contractanta, parata UAT Municipiul Braila, servicii de realizare a documentațiilor topografice si cadastrale pentru imobilele ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Braila si intabularea acestora in Cartea Funciara, pârâtul obligându-se să plătească în termenele și condițiile prevăzute la art. 4.2, 4.3, 8.m 1și 8.3 din contract.

Pentru serviciile prestate au fost emise facturile seria ...nr. .../18.11.2014, factura seria ...nr. ...27.05.2015 si factura seria ... nr. .../02.12.2015 (filele 14 – 16 dosar).

Pârâtul nu a contestat debitul și nici modalitatea de calcul.

Reţinând că reclamanta şi-a dovedit pretenţiile solicitate, avându-se în vedere şi dispoziţiile art. 1270 și ale art. 1516 din codul civil, instanţa a admis prezenta cerere şi a obliga pârâtul să plătească reclamantului suma de 87.825,74.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel pârâta criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În dezvoltarea motivelor de apel, apelanta susţine că decăderea, la al doilea termen de judecată, din dreptul de a mai invoca excepția prescriptiei dreptului material la actiune încalcă dispozitiile art. 2513 Cod Civil în conformitate cu care ” prescripția poate fi opusă numai în primă instanţă, prin întâmpinare sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate".

Rezultă astfel că, textul legal prevede două limite ale invocării excepției prescripției respectiv, prin întâmpinare sau în lipsa invocării, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, alegerea fiind lăsată astfel la aprecierea pârâtului.

În această modalitate de redactare a textului, de fapt, unica limită impusă de lege este primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate.

Ori, în cazul de față, la primul termen de judecată la care părțile au fost legal citate respectiv la termenul din data de 19.01.2021, prescripția dreptului material la acţiune era deja invocată.

Este adevărat faptul că, prescripția a fost invocată prin întâmpinare și că întâmpinarea a fost depusă peste termenul legal, însă acesta nu echivalează cu lipsa invocării exceptiei, sancțiunea unică care intervine pentru nedepunerea întâmpinării în termen, fiind exclusiv cea prevăzută de dispozițiile art. 208 alin. 2 Cod Procedură civilă.

În conformitate cu prevederile art. 208 alin 2 Cod Procedură civilă, ”nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege, atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe și invoca excepții, în afara celor de ordine publică dacă legea nu prevede altfel".

Ori, în cazul prescripției. legea prevede altfel, în sensul în care aceasta poate fi invocată cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate iar decăderea, de către instanța de fond din acest drept, apare ca fiind vădit nelegală.

Examinând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate dar şi din oficiu sub toate aspectele, conform dispoziţiilor art. 476 Noul cod de procedură civilă, Tribunalul constată că apelul este fondat pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 2513 Cod civil „prescripţia poate fi opusă numai în primă instanţă prin întâmpinare sau în lipsa invocării, cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate”.

Neinvocarea prescripţiei la termenul prevăzut de lege atrage decăderea părţii din dreptul de a mai invoca această excepţie.

Textul art. 2513 Cod civil prevede două limite ale invocării excepţiei prescripţiei fără însă să indice situaţia în care este aplicabilă fiecare limită în parte, alegea fiind lăsată astfel la aprecierea pârâtului. În modalitatea de redactare a textului, unica limită impusă de lege este primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate.

Având în vedere că apelantul a invocat excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune la data de 15.01.2021, anterior primului termen de judecată, nu poate fi decăzut din dreptul de a o invoca.

Decăderea pârâtului din dreptul de a invoca excepția prescripției este una de drept procesual și nu una de drept material al cărei regim juridic este stabilit de art. 2545 și urm C. civ., din moment ce efectele sale se extind asupra uneia din modalitățile de exercitare de către pârât a acțiunii civile. În alți termeni, deși cuprins în Codul civil, textul art. 2513 C. civ. constituie o normă de procedură, și nu una de drept substanțial.

Dar, fiind o normă de procedură cuprinsă în Codul civil, are caracterul unei legi speciale faţă de legea generală - Codul de procedură civilă, astfel că se aplică cu prioritate faţă de prevederile art. 208 C.pr.civ.

Pentru aceste considerente, Tribunalul, în baza art. 480 Noul cod de procedură civilă, va admite apelul, va schimba în tot sentinţa atacată şi în rejudecare va admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi va respinge cererea ca prescrisă.