Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false

Sentinţă penală 147/S din 20.10.2020


Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

 Dosar nr. 386/62/2019

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 147/S

Şedinţa publică din data de 20 octombrie 2020

Completul de judecată constituit din:

PREŞEDINTE – CGC

GREFIER – VP

Cu participare procuror: AG din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție D.N.A. Serviciul Teritorial Brașov

Pentru astăzi este amânată pronunţarea asupra cauzei penale cu privire la inculpatul BS trimis în judecată pentru comiterea trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (şase acte materiale).

În prezenta cauză dezbaterile au fost înregistrare conform art. 369 alin. 1 Cod procedură penală.

Dezbaterile în cauza penală de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 06 octombrie 2020 când părţile prezente au pus concluzii potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru astăzi, 20 octombrie 2020 când,

T R I B U N A L U L, 

Deliberând,

Prin rechizitoriul DNA Serviciul Teritorial Braşov cu numărul 6/P/2014 din data de 28.01.2019 s-a dispus:

Trimiterea în judecată  a inculpatului: BS pentru infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prev. de art. 18ˡ  alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.1  Cod penal (6 acte materiale).

Ca stare de fapt, în esenţă se reţine că în calitate de fermier înregistrat în Registrul Unic de Identificare APIA (anterior Registrul Național al Exploatațiilor) cu codul RO247111142, cu rea-credință și în baza aceleași rezoluții infracționale, în fiecare campanie din perioada 2009-2014, prin cererile depuse la APIA – Centrul Județean  Brașov, înregistrate sub nr. 12.166 din 08.05.2009, nr. 13.262 din 12.05.2010, nr. 17.152 din 13.05.2011, nr. 1292 din  12.03.2012, nr. 8672 din 04.04.2013 și nr. 1217 din 10.03.2014, a solicitat plăți pentru diferite suprafețe, între care și cele din zona cunoscută sub numele  ”La Cetate”, respectiv în anii 2009 și 2010 – 19,10 ha, în anul 2011 – 15,86 ha, în anii 2012 și 2013  – 30,62 ha, și în anul 2014 – 21,05 ha, situate în blocurile fizice 42456-9, 42456-28, 42456-940, 42456-694, 42456-555, 42456-944, 42456-942, 42456-950 și 42456-947, având destinația de pășune naturală/pajiști permanente, declarând în fals că utilizează efectiv acele suprafețe și că și-a respectat angajamentele și obligațiile asumate prin cererile formulate, deși în realitate pășunile nu au fost folosite potrivit scopului declarat, urmărind şi obținând pe nedrept fonduri din bugetul UE  în suma totală de 800.140,193 lei, cu care APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 17.04.2019 în temeiul art. 346 alin. (2) Cod Procedură Penală s/a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 6/P/2014 din data de 28.01.2019 al MINISTERULUI PUBLIC, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE  DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE, SERVICIUL TERITORIAL BRAŞOV prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului: BS, pentru infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prev. de art. 18ˡ  alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.1  Cod penal (6 acte materiale). S-a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul de mai sus, pentru infracţiunea menţionată. Au fost respinse cererile, excepţiile și neregularitățile invocate.

În faza de judecată inculpatul a contestat probele administrate în cursul urmăririi penale, astfel au fost reaudiați martorii din lucrări, martorii propuși de inculpat și au fost depuse o serie de înscrisuri.

Acuzația adusă inculpatului se referă la cererile depuse la APIA – Centrul Județean Brașov în calitate de fermier în perioada 2009-2014 de numitul BS, primarul comunei C, județul Brașov, pentru obținerea de subvenții în cadrul schemei de sprijin direct, care a avut ca rezultat obținerea în mod necuvenit a sumei de 800.140,193 lei prin declararea în fals a suprafețelor de teren utilizate.

Cadru normativ aplicabil.

Normele care reglementează acordarea schemelor de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune sunt prevăzute în Regulamentul CE nr. 1782/29.09.2003, iar la nivel național condițiile de acordare a schemelor de plăti directe şi plăți naționale directe complementare au fost prevăzute în OUG 125/2006, abrogată prin OUG 3/2015, Ordinul MADR nr. 704/23.08.2007, abrogat prin Ordinul MADR nr. 246/2008, abrogat prin Ordinul nr. 243/2016, și Ordinul MADR nr. 791/12.12.2006, abrogat prin Ordinul nr. 56/2008, abrogat prin Ordinul nr. 147/2010, care a fost la rândul său abrogat prin Ordinul 54/2015 în vigoare la această dată.  Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) constă în plata unei sume uniforme de bani la hectar, plătibilă o singură dată pe an, decuplată total de producție.

Astfel, potențialii beneficiari pot fi:

Conform art. 6 din O.U.G. nr. 125/2006 în vigoare la epoca faptelor, beneficiarii plăților directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) puteau fi „persoane fizice şi/sau juridice care exploatează terenuri agricole pentru care solicită plata în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociaţi, administratori în cadrul asociaților în participațiune, locatari sau altele asemenea.  Alin. 2: Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.”

Conform art. 7 alin. 1 din O.U.G. nr. 125/2006, solicitanții menționați anterior aveau obligația să fie înscriși în Registrul fermierilor administrat de către A.P.I.A, să depună cerere de solicitare a plăților la termen şi să îndeplinească următoarele condiții generale:

a. să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puţin 1 ha., iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha;

b. să declare toate parcelele agricole;

c. să înscrie, sub sancțiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafață şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafețelor;

d. să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţilor;

e. să respecte bunele condiții agricole şi de mediu – normele G.A.E.C. (Good Agricultural Land Enviromental Conditions) - respectiv standardele de eco-condiţionalitate definite reglementate de art. 5 și anexa IV din Regulamentul CE nr. 1782/2003 şi ulterior, după abrogarea acestuia, de art. 4 și 6 și anexa III din Regulamentul CE nr. 73/2009 din 19 ianuarie 2009,  implementate în legislaţia naţională prin Ordinul MADR/MMP nr. 30/147/2010 (în prezent abrogat de Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/19.05.2015) pentru definirea bunelor condiții agricole şi de mediu în România. Aceste standarde au ca scop, respectarea unor cerinţe minime în domeniul protecției mediului şi solului, care vizează combaterea eroziunii, menținerea materiei organice, a structurii solului, a unui nivel minim de întreținere a solului, protejarea şi gestionarea apelor

Noțiunea de „bune condiții agricole și de mediu" este definită la art. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 125/2006, ca fiind acele obligații care trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plăți directe în cadrul SAPS și PNDC din sectorul vegetal, plăți  pentru culturi energetice și plăți separate pentru zahăr.

f. să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosință şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea.

Cu privire la animalele deținute de fermieri, OUG 125/2006 prevedea în cadrul schemelor de plăţi directe și acordarea unor plăţi naționale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic. Prin OUG nr. 26/20.05.2014, alături de aceste plăți au fost introduse ajutoarele naționale tranzitorii (ANT). Conform art. 9, alin. 3 din OUG 125/2006, se acordă plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care dețin, cresc și exploatează animale de producție, identificate și înregistrate în sistemul național.

Cu privire la schemele de sprijin pentru pachetele de agromediu, fermierii au obligaţia de a îndeplini anumite cerinţe obligatorii, în funcţie de categoria de folosinţă a terenului şi a culturii declarate. Aceştia trebuie să respecte Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), cerințele legale în materie de gestionare (SMR), precum şi cerinţele minime pentru utilizarea îngrășămintelor şi a produselor de protecţia plantelor.

În cadrul Măsurii 214, pachetele existente în cadrul PNDR 2007-2013 erau Pajiști cu Înaltă Valoare Naturală, Practici Agricole Tradiționale, Pajiști Importante Pentru Păsări, Culturi verzi, Agricultură ecologică, Pajiști importante pentru fluturi şi Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu.

Astfel, cu titlu de exemplu, în cadrul pachetului nr. 1 din cadrul Măsurii 214 – Pajişti cu înaltă valoare naturală (păşuni şi fâneţe naturale), fermierul este obligat să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu  printre care şi GAEC 7, măsură ce prevede întreținerea pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pășunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puțin o dată pe an.

Obiectivul acestui standard este evitarea deteriorării pajiştilor permanente prin măsuri de întreţinere şi exploatare raţională, lucrările de întreţinere referindu-se la distrugerea vegetaţiei nedorite, nivelarea muşuroaielor, curăţarea de pietre, cioate, mărăcini, resturi vegetale uscate, inclusiv a vegetaţiei arbustifere nevaloroase, înlăturarea excesului de apă etc.

Legat de întreţinerea şi exploatarea raţională a pajiştilor, fermierii trebuie să mai respecte următoarele cerinţe obligatorii: primăvara să nu înceapă pășunatul prea devreme, când solul este încă umed, pentru că acesta se bătătorește şi se pot forma gropi, se distruge vegetația, iar pe terenurile în pantă se produce eroziunea solului;  păşunile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de 2 săptămâni de la retragerea apelor; pajiștile care nu sunt pășunate în cursul unui an calendaristic se cosesc cel puţin o dată pe an;  masa vegetală cosită trebuie adunată în maxim 2 săptămâni de la efectuarea cositului; toamna, pășunatul să înceteze cu aproximativ 25–30 de zile înainte de venirea înghețurilor permanente prognozate.

Fermierii care arendează sau concesionează pajiști permanente trebuie să asigure totodată o încărcătură de animale la unitatea de suprafață situată între 0,3 UVM/ha şi 1 UVM/ha.

Aceștia iau cunoștință asupra obligațiilor ce le revin din momentul completării cererii de sprijin, sens în care se obligă să respecte cerințele înscrise în aceasta, asumându-și, sub incidența legii penale, angajamentele și declarațiile aferente cererii de plată. Astfel pe lângă dovada existenței unui titlu pentru posesia terenului, fermierul trebuie să dovedească prin documente care atestă efectuarea lucrărilor pe pășune și/sau declarație pe propria răspundere, după caz: pășunatul cu animalele, cosire a fânului; regenerări (însămânțări și supraînsămânțări); administrare de fertilizanți și amendamente sau lucrări de curățare și altele asemenea, în funcție de necesitățile efective ale terenului.

În ceea ce privește starea de fapt din prezenta cauză:

Domnul BS este primarul localității C, jud. Brașov și fermier înregistrat în Registrul Unic de Identificare APIA (anterior Registrul Național al Exploatațiilor) cu codul RO247111142.

În perioada 2009-2014 susnumitul a solicitat  subvenții în cadrul schemelor de plată unică pe suprafață, pentru terenuri agricole achiziționate sau arendate pe raza localității de domiciliu, între care și unele situate în zona cunoscută sub denumirea ”La Cetate” zona acoperită în pare parte de vegetație forestieră situată la limita administrativă cu localitatea Feldioara, unde se află situată cetatea C.

Pe parcursul cercetărilor au fost identificate suprafețele de teren situate în zona ”La Cetate” achiziționate de către numitul BS sau de către intermediari ai acestuia, după cum urmează: parcelă de 12.500 mp achiziționată de la CG la data de 19.02.2008; parcelă de 5.000 mp achiziționată de la PE la data de 19.02.2008; parcelă de 12.500 mp achiziționată de la TA la data de 19.02.2008; parcelă de 14.900 mp și o parcelă de 34.700 mp, achiziționate de la KG la data de 20.02.2008; parcelă de 12.700 mp achiziționată de la RI la data de 20.02.2008; parcelă de 11.600 mp achiziționată de la CR la data de 2 0.02.2008; parcelă de 31.100 mp achiziționată de la MB la data de 18.03.2008; parcelă de 75.000 mp achiziționată de la Ardelean Gheorghe la data de 31.03.2008;parcelă de 50.000 mp achiziționată de la PIF la data de 01.04.2008; parcelă de 50.000 mp achiziționată de la NA la data de 02.04.2008; parcelă de 17.300 mp achiziționată de la PDN la data de 02.04.2008. faptul că susnumitul a achiziționat mai multe suprafețe de teren în localitatea de domiciliu nu are nicio legătură cu acuzația din prezenta cauză și nici nu constituie vreo infracțiune.

În baza actelor care confereau dreptul de proprietate al susnumitului, în perioada 2009-2014 domnul BS a depus la APIA-Centrul Județean Brașov cereri unice de plată pe suprafață pentru mai multe parcele agricole, între care și cele situate în zona cunoscută sub denumirea ”La Cetate”.

Acuzația susținută de Ministerul Public se referă la faptul că susnumitul nu a utilizat în realitate aceste suprafețe de teren și nu și-a  respectat angajamentele și obligațiile asumate, obținând astfel în mod necuvenit fonduri din bugetul UE. Acuzarea a susținut că inculpatul a declarat în fals că utilizează aceste parcele potrivit obligațiilor asumate și cu respectarea  angajamentele de agro-mediu, acest aspect rezultând din declarațiile martorilor audiați, verificările ofițerilor de poliție consemnate în procesele verbale întocmite, cercetarea la fața locului efectuată la data de 18.12.2014, înscrisurile puse la dispoziție de APIA, procesele verbale de redare a unor convorbiri telefonice sau din corespondența purtată cu autoritățile veterinare. Astfel s-a susținut că în toată perioada 2009-2014, inculpatul BS nu a utilizat în vreun mod aceste suprafețe, nedeținând animale cu care să pășuneze, astfel cum rezultă din adresa DSVSA Brașov nr. 12092 din 03.08.2018 (vol. II, f. 389) și declarațiile martorilor audiați, iar cositul nu era în mod obiectiv realizabil. În acest sens s-a făcut referire la martorii audiați în cauză au arătat că suprafețele declarate de inculpat din zona ”La Cetate” se află la o distanță mare de localitatea C, aproximativ 10 km, într-o zonă în care se exploatează material lemnos, iarba nefiind de calitate, iar cositul neputându-se realiza datorită geografiei locului.

S-a mai susținut de acuzare că perioada 2013-2014 inculpatul a declarat necorespunzător adevărului că animalele deținute de fermierii JN și MI au pășunat pe aceste suprafețe, utilizând înscrisuri false privind animalele deținute de aceștia.

Conform declarațiilor de suprafață depuse de inculpat la dosarele APIA, parcelele din zona ”La Cetate” aveau destinația de pășuni naturale/pajiști permanente și prin urmare, potrivit obligațiilor și angajamentelor asumate, inculpatul avea obligația să le pășuneze cu un maxim de 1 UVM/hectar sau să le cosească tradițional, lucrările cu utilaje mecanizate fiind interzise.

La data de 18.12.2014 ofițerii de poliție judiciară au efectuat o cercetare la fața locului pentru stabilirea realității celor declarate de inculpat în cererea depusă la APIA, ocazie cu care, după ce au fost identificate parcelele în baza unei imagini din satelit și a hărților cadastrale puse la dispoziție de OCPI Brașov (fiind numerotate de la 1 la 19), s-a stabilit că pe tot cuprinsul acestora iarba este necosită și culcată la pământ, existau numeroase cioate, urme de arsură pe arbori (deși arderea vegetației pe pajiști era interzisă), ceea ce înseamnă că s-a exploatat masă lemnoasă, tufe de buruieni și pâlcuri compacte de copaci. (vol. II, f. 150-160)

Potrivit procesului verbal  din data de 10.08.2018 întocmit de ofițerii de poliție în urma suprapunerii hărților utilizate cu ocazia cercetării la fața locului cu hărțile APIA cuprinzând coordonatele parcelor declarate de inculpat, pe întreaga suprafață a parcelor declarate în zona ”La Cetate” exista vegetație nedorită, iarba necosită și urme ale exploatării forestiere. (vol. II, f. 167-168).

În ceea ce privește actele materiale ale infracțiunii reținute în sarcina inculpatului BS; aspecte privind depunerea cererilor unice de plată pe suprafață și sprijinul financiar acordat fermierului:

Campanie an 2009

Prin cererea nr. 12.166/08.05.2009 depusă la APIA – Centrul Local Brașov,  BS a solicitat plăți pentru suprafața totală de 145,48 ha teren, între care și suprafața de 4,92 ha situată în blocul fizic 42456-9, parcela 34a și suprafața de 14,18 ha situată în blocul fizic 42456-28, parcela 35a, situate în zona ”La Cetate”, având destinația de pășuni naturale, declarând necorespunzător adevărului că le utilizează potrivit obligațiilor asumate. (vol. III, f. 4-8) Cu ocazia depunerii cererii, nu au fost menționate date cu privire la animalele deținute, modalitatea în care va utiliza terenul și își va îndeplini obligațiile asumate sau vreun înscris cu privire la dreptul de folosință a terenului.

 Cu aceeași ocazie susnumitul a semnat Anexa III.1 -Angajamente şi declarații, luând cunoștință despre faptul că înscrierea cu intenție în formularul de cerere şi/sau în documentele aferente cererii de informații incomplete/neconforme cu realitatea atrage sancțiuni de natură financiară sau penală, după caz, precum şi despre faptul că nu se acordă nicio plată dacă se stabilește că au fost create artificial condițiile cerute pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme de plată/sprijin, precum și faptul că se obligă să desfășoare activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 (cinci) ani de la efectuarea primei plăți și să respecte bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) pe toată exploatația agricolă.

 La dosarul aferent campaniei din anul 2009, transmis în copie de către APIA,  s-a identificat adeverința nr. 1279 din 12.05.2010 eliberată de Primăria Comunei C ca dovadă a utilizării suprafețelor din cerere.

În conformitate cu adresele Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură nr. 9353 din 28.09.2018 și nr. 4251 din 10.10.2018, fermierul BS a beneficiat pentru anul 2009 de plăți în valoare totală de 82.920,78 lei în baza deciziilor nr. 2118131 din 24.11.2009, nr. 3248206 din 11.05.2010, nr. 251525 din 10.12.2014. (vol. I, f. 16-42)

Campanie an 2010

Prin cererea nr. 13.262/12.05.2010 depusă la APIA – Centrul Local Brașov, BS a solicitat plăți pentru suprafața totală de 145,48 ha teren, declarând că utilizează, între altele, și  suprafața de 4,92 ha situată în blocul fizic 42456-9, parcela 34a și suprafața de 14,18 ha situată în blocul fizic 42456-28, parcela 35a, situate în zona ”La Cetate”, având destinația de pășuni naturale. (vol. III, f. 16-22) În formularul cererii nu a menționat că ar deține animale și nici alte date privitoare la modalitatea în care ar utiliza pășunile.

 Cu aceeași ocazie susnumitul a semnat Anexa III.1 - Angajamente şi declarații, luând cunoștință despre faptul că înscrierea cu intenție, în formularul de cerere şi/sau în documentele aferente cererii, de informații incomplete/neconforme cu realitatea atrage sancțiuni de natură financiară sau penală, după caz, precum şi despre faptul că nu se acordă nicio plată dacă se stabilește că au fost create artificial condițiile cerute pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme de plată/sprijin, precum și faptul că se obligă să desfășoare activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 (cinci) ani de la efectuarea primei plăți și să respecte bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) pe toată exploatația agricolă.

De asemenea, prin aceeași cerere susnumitul a solicitat plăți pentru agro-mediu – pachetele 1 și 2, semnând Anexa III.2 - Angajamente şi Declarații - Măsuri de Agro-mediu, prin care s-a angajat, între altele, să respecte cerințele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu precum și bunele condițiuni agricole și de mediu (GAEC) pe întreaga suprafață a fermei și pe toată durata angajamentului, cerinţele de management aferente pachetelor de agro-mediu solicitate pe toată durata celor 5 ani de la data semnării angajamentului şi să mențină o evidentă a activităților de agro-mediu pe aceste suprafețe (completând un caiet privind activitățile de agro-mediu) pe o perioadă de 5 ani consecutivi anului semnării angajamentului. Printre obligațiile aderente subvențiilor acordate pentru agro-mediu s-au numărat și asigurarea pășunatului cu maxim 1UVM/ha sau cositul pășunii.

Ca dovadă a faptului că utilizează în mod legal suprafețele de teren pentru care a solicitat plăți, la dosarul aferent campaniei s-a identificat  adeverința nr. 1450 din 13.05.2011 eliberată de Primăria Comunei C. (vol. III, f. 24)

Potrivit adresei APIA nr. 42511/10.10.2018, în campania din anul 2010 BS a beneficiat de plăți în valoare totală de 199.561,05 lei, în baza deciziilor nr. 2741915 din 15.04.2011 și nr. 2894123 din 11.07.2011. (vol. I, f. 16-42)

Campanie an 2011

Prin cererea nr. 17.152/13.05.2011 depusă la APIA – Centrul Local Brașov, BS a solicitat plăți pentru suprafața totală de 142,74 ha teren, declarând că utilizează și suprafețele de 4,92 ha situată în blocul fizic 42456-9, parcela 34a și de 14,18 ha situată în blocul fizic 42456-28, parcela 35a, zona ”La Cetate”, categorie de folosință pășuni naturale, fără a menționa date cu privire la animalele deținute sau cu privire la modalitatea în care le-ar putea utiliza, obligându-se să declare date reale, complete și valabile în formularul de cerere unică pe suprafață și în documentele anexate. (vol. III, f. 31-37)

Tot la data de 13.05.2011 BS a solicitat plăți inclusiv pentru agro-mediu – pachetele 1 și 2, semnând și Anexa III.2 Angajamente și declarații – Măsuri de agro-mediu, prin care s-a obligat între altele, să respecte cerințele minime relevante pentru măsurile de agromediu precum și bunele condițiuni agricole și de mediu (GAEC) pe întreaga suprafață a fermei și pe toată durata angajamentului, cerinţele de management aferente pachetelor de agro-mediu solicitate pe toată durata celor 5 ani de la data semnării angajamentului şi să menţină o evidentă a activităților de agro-mediu pe aceste suprafețe (completând un caiet privind activitățile de agro-mediu) pe o perioadă de 5 ani consecutivi anului semnării angajamentului.

Ca dovadă a faptului că utilizează în mod legal suprafețele de teren pentru care a solicitat plăți, la dosarul campaniei a fost identificată adeverința nr. 900/13.03.2012 eliberată de Primăria Comunei C. (vol. III, f. 39)

Potrivit adresei Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură nr. 42511/10.10.2018, în campania din anul 2011 BS a beneficiat de plăți în valoare totală de 233.191,21 lei, în baza deciziilor nr. 1383509 din 24.10.2011 și nr. 3163970 din 27.01.2012. (vol. I, f. 16-42)

Campanie an 2012

 Prin cererea nr. 1292/12.03.2012 depusă la APIA – Centrul Local Brașov, BS a solicitat subvenții pentru suprafața totală de 161,03 ha teren, declarând că utilizează și suprafața de 5,3 ha situată în blocul fizic 42456-9, parcelele 34a și 44a, suprafața de 23,52 ha situată în blocul fizic 42456-28, parcelele 35a și 47a și suprafața de 1,80 ha situată în blocul fizic 42456-555, parcela 48a, categorie de folosință pășuni naturale, situate în zona ”La Cetate”, fără a menționa date cu privire la animalele deținute, și s-a obligat să declare date reale, complete și valabile în formularul de cerere unică pe suprafață și în documentele anexate.

Prin aceeași cerere BS a solicitat plăți pentru agro-mediu – pachetele 1 și 2, semnând anexa III.2 Angajamente și declarații – Măsuri de agro-mediu, prin care s-a angajat, între altele, să respecte cerințele minime relevante pentru măsurile de agromediu precum și bunele condițiuni agricole și de mediu (GAEC) pe întreaga suprafață a fermei și pe toată durata angajamentului, cerinţele de management aferente pachetelor de agro-mediu solicitate pe toată durata celor 5 ani de la data semnării angajamentului şi să menţină o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de 5 ani consecutivi anului semnării angajamentului și Anexa III.3 Angajamente şi Declarații - Cerințe de Eco-condiționalitate, prin care a luat la cunoștință cerințele de eco-condiționalitate și s-a angajat să le respecte pe întreaga exploatație.

În declarația de eligibilitate/conformitate pentru suprafețele de pajiști permanente solicitate, susnumitul a declarat pe proprie răspundere că utilizează pajiștile prin cosit, în vederea utilizării/valorificării fânului.

Ca dovadă a faptului că utilizează în mod legal suprafețele de teren pentru care a solicitat plăți, la dosarul campaniei 2012 s-a identificat adeverința nr. 1056/29.03.2013 eliberată de Primăria Comunei C. (vol. III, f.60)

În conformitate cu adresele Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură nr. 42511/10.10.2018 și nr. 49485 din 28.11.2018, în campania din anul 2012, BS a beneficiat de plăți în valoare totală de 245.764,39,55 lei în baza deciziilor de plată nr. 2021746 din 26.11.2012 și nr. 2977652 din 02.07.2013.

Campanie an 2013

Prin cererea nr. 8672/04.04.2013 depusă la APIA – Centrul Local Brașov,  BS a solicitat plăți pentru suprafața totală de 161,03 ha teren, între care și suprafața de 5,3 ha situată în blocul fizic 42456-9, parcelele 34a și 44a, suprafața de 23,52 ha situată în blocul fizic 42456-28, parcelele 35a și 47a, și suprafața de 1,80 ha situată în blocul fizic 42456-555, parcela 48a, susnumitul s-a obligat să declare date reale, complete și valabile în formularul de cerere unică pe suprafață și în documentele anexate.

Prin aceeași cerere susnumitul a solicitat plăți pentru agro-mediu – pachetele 1 și 2, semnând Anexa III.2 Angajamente și declarații – Măsuri de agro-mediu, prin care s-a angajat, între altele, să respecte cerințele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu precum și bunele condițiuni agricole și de mediu (GAEC) pe întreaga suprafață a fermei și pe toată durata angajamentului, cerinţele de management aferente pachetelor de agro-mediu solicitate pe toată durata celor 5 ani de la data semnării angajamentului şi să menţină o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafețe (completând un caiet privind activitățile de agro-mediu) pe o perioadă de 5 ani consecutivi anului semnării angajamentului și Anexa III.3 Angajamente și declarații – Cerințe de eco-condiționalitate prin care lua la cunoștință cerințele de eco-condiționalitate și se angaja să le respecte pe întreaga exploatație. 

În declarația de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafețele de pajiști permanente solicitate, susnumitul a declarat că utilizează pajiștile prin pășunat, asigurând o încărcătură de animale de minim 0,3 UVM/ha și prin cosit cel puțin o dată pe an, declarând că pajiștile sunt utilizate de fermierii JN și MI.

La dosarul campaniei din anul 2013 a fost identificată adeverința nr. 1063/26.03.2014 eliberată de Primăria Comunei C din care rezulta că inculpatul utilizează suprafețele menționate în cerere.

Potrivit adreselor Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură nr. 42511/10.10.2018 și nr. 49485 din 28.11.2018, în anul 2013 BS a beneficiat de plăți în valoare totală de 261,059,08 lei.

Campanie an 2014

Prin cererea nr. 1217/10.03.2014 depusă la APIA – Centrul Local Brașov, BS a solicitat plăți pentru suprafața totală de 161,03 ha teren, printre care și suprafața de 4,20 ha situată în blocul fizic 42456-9, parcela 34, suprafața de 11,66 ha situată în blocul fizic 42456-28, parcela 35, suprafața de 1,10 ha situată în blocul fizic 42456-9, parcela 44, suprafața de 1,80 ha situată în blocul fizic 42456-555, parcela 48a, și suprafața de 11,86 ha situată și blocul fizic 42456-942, parcela 55, categorie de folosință pășuni naturale situate în zona ”La Cetate” (vol. III, f. 66-72)

În urma unor controale în teren efectuate de către inspectorii APIA în datele de 04.06.2014 și 01.07.2014, s-a constatat necesitatea creării unor noi blocuri fizice. Astfel, au fost înființate, printre altele, blocurile fizice 42456-694, 42456-947, 42456-694, 42456-942 și 42456-555.

La data de 08.08.2014 susnumitul a completat anexa înregistrată sub nr.1682, prin care a modificat, eliminat sau adăugat anumite suprafețe de pășune, printre care suprafața de 1,80 ha din blocul fizic 45456-555, parcela 48, a fost modificată la 1,71 ha, suprafața de 1,10 ha din blocul fizic 45456-9, parcela 44, a fost eliminată, suprafața de 11,86 ha din blocul fizic 45456-28, parcela 55 a fost eliminată, a fost introdusă suprafața de 0,53 ha din blocul fizic 42456-9, parcela 64, a fost introdusă suprafața de 0,57 ha din blocul fizic 42456-694, parcela 65, suprafața de 11,66 ha, din blocul fizic nr. 42456-28, parcela 35 a fost eliminată, au fost introduse suprafața de 1,29 ha din blocul fizic 42456-28, parcela 56, suprafața de 2,53 ha din blocul fizic 42456-942, parcela 57, suprafața de 1,29 ha din blocul fizic 42456-944, suprafața de 0,43 ha din blocul fizic 42456-950, parcela 59, suprafața de 4,02 ha din blocul fizic 42456-947, parcela 60, suprafața de 1,99 ha din blocul fizic 42456-28, parcela 61, și suprafața de 2,49 ha din blocul fizic 42456-63, parcela 63.

Prin aceeași cerere susnumitul a solicitat plăți pentru agro-mediu – pachetele 1 și 2, semnând Anexa III.3 Angajamente și declarații – Cerințe de eco-condiționalitate și declarația de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafețe de pajiști permanente solicitate, înregistrată sub nr. 29.836/12.06.2014, declarând că pajiștile pentru care s-au solicitat plățile vor fi exploatate prin pășunat și prin cosire, pășunatul urmând a fi realizat de către MI și JN. În acest sens, au fost depuse adeverința nr. 15/26.06.2014 emisă de Cabinetul Medicului Veterinar Fâțan Ovidiu Ioan din care rezultă că numita JN deține în proprietate un număr de 8 tauri, vaci și alte bovine de peste 2 ani, 3 ecvidee de peste șase luni, 3 bovine între șase luni și doi ani, 2 bovine de mai puțin de șase luni, 356 ovine și 68 caprine și adeverința nr. 583/18.06.2014 emisă de Cabinetul Medicului Veterinar Urzică Luminița din care rezultă că numitul MI deține 9 bovine peste 2 ani și 253 ovine.

Din corespondența purtată cu medicul veterinar FOI a rezultat că înscrisul intitulat adeverință datat  26.06.2104  nu este real, întrucât în anul 2014 adeverințele APIA se emiteau și se evidențiau electronic, iar cea cu nr. 15 a fost eliberată pe numele altui fermier în data de 19.05.2014. (vol. II, f. 392-397)

Potrivit adresei Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură nr. 42511 din 10.10.2018, BS a beneficiat pentru anul 2014 de plăți în valoare totală de 260.222,30 lei în baza deciziilor de plată nr.1679823 din 06.11.2014 și nr. 2100767 din 17.12.2014, iar potrivit adresei nr. 49485 din 08.11.2018 în urma calcului estimativ susnumitul a beneficiat de suma de 112.344,65 lei. (vol. II, f. 91-141).

Acuzația adusă inculpatului se referă în esență la faptul că în campaniile din perioada 2009-2014, prin cererile depuse la APIA – Centrul Județean  Brașov, a solicitat plăți pentru diferite suprafețe, între care și cele din zona cunoscută sub numele ”La Cetate”, având destinația de pășune naturală/pajiști permanente, declarând în fals că utilizează efectiv acele suprafețe, că deține animale și că și-a respectat angajamentele și obligațiile asumate prin cererile formulate, deși în realitate pășunile nu au fost folosite potrivit scopului declarat, obținând pe nedrept fonduri din bugetul UE  în suma totală de 800.140,193 lei. Sumele de bani au fost acordate pe baza documentelor depuse de fermier și a verificărilor efectuate de către consilieri din cadrul APIA Brașov.

În acest context pentru a se stabili măsura în care aceste pajiști au fost efectiv folosite și măsura în care fermierul și-a îndeplinit obligațiile de întreținere a pajiștilor, au fost audiați martorii în prezenta cauză. Este vorba de localnici, fermieri sau lucrători care în perioada menționată de acuzare au prestat activități sau au locuit în localitatea din apropierea terenurilor incluse în programul operațional pentru obținerea fondurilor.

Ministerul Public a arătat că inculpatul a declarat în fals că utilizează parcelele potrivit obligațiilor asumate și cu respectarea  angajamentele de agro-mediu, acest fapt ar fi rezultat în din declarațiile martorilor audiați, verificările ofițerilor de poliție consemnate în procesele verbale întocmite, cercetarea la fața locului efectuată la data de 18.12.2014, înscrisurile puse la dispoziție de APIA, procesele verbale de redare a unor convorbiri telefonice sau din corespondența purtată cu autoritățile veterinare.

Conform declarațiilor de suprafață depuse de BS la dosarele APIA, parcelele din zona ”La Cetate” aveau destinația de pășuni naturale/pajiști permanente și prin urmare, potrivit obligațiilor și angajamentelor asumate, susnumitul avea obligația să le pășuneze cu un maxim de 1 UVM/hectar sau să le cosească tradițional, lucrările cu utilaje mecanizate fiind interzise.

Astfel, se pune problema dacă în perioada 2009-2014 BS a utilizat aceste suprafețe, deoarece el personal nu deținea animale cu care să pășuneze, astfel cum rezultă din adresa DSVSA Brașov nr. 12092 din 03.08.2018 (vol. II, f. 389), în același sens declarând și o serie de martori, iar cositul nu era în mod obiectiv realizabil, martorii arătând că suprafețele declarate de inculpat din zona ”La Cetate” se află la o distanță mare de localitatea C, aproximativ 10 km, într-o zonă în care se exploatează material lemnos, iarba ne este de calitate, iar cositul nu se poate realiza datorită geografiei locului.

La dosarele formate la Apia, pentru perioada care interesează cauza, pentru zona La cetate, nu au fost identificate contracte de asociere/pășunat cu deținătorii de animale din care să rezulte utilizarea pajiștilor prin pășunat.

Martorul IG a arătat că fiul inculpatului a avut 10 vaci pe care le-a dat la păscut la ciurda satului pe un teren situat în partea de sud a zonei numită ”Șesul Morii”.” BS nu a avut animale.

Martorul MI a arătat că BS are oi din 2014, la el însă nu le-a dat, de asemenea că acesta avea și vaci care erau în ciurda satului.

Martorul VL a arătat că BS utilizează terenurile prin pășunat cu animale, oi, pe care le are de 2-3 ani.  Martorul a arătat că uneori lunea când venea la primărie spunea că îl doare spatele că a fost la Cetate și a curățat terenurile. Martorul a arătat că a auzit că într-un an a adus fânul din zonă cu tractorul.

Martorul CG, a arătat că BS în zona ”La Cetate” are un teren de 35 ha la vreo 12 km de comună, în vârful unui deal. Acesta a defrișat masiv o parte din deal pentru a extinde pășunea existentă pe care nu a folosit-o niciodată. Martorul a arătat că susnumitul nici nu a pășunat animalele, și nici nu a cosit.

Martorul IG a arătat că BS mai deține și alte terenuri, pe care le lucrează sub diferite forme, dar terenurile pe care le deține ”La Cetate” cu siguranță nu au fost și nu sunt lucrate sau păscute de animale. Acolo este și foarte dificil de cosit pentru că terenul este accidentat. Martorul a arătat că a fost de mai multe ori acolo și a văzut buruieni, iarbă necosită și nepăscută, chiar și în perioada 2009-2014.

Referitor la declarația numitului BS că în perioada 2013-2014 animalele deținute de fermierii JN și MI au pășunat pe aceste suprafețe, audiat în faza de urmărire penală MI a arătat că nu a pășunat niciodată pe terenurile din zona ”La Cetate” pentru că iarba este rea. Martorul a arătat că este foarte geu să cosești în acea zonă. A mai arătat că i-a auzit pe AG și DG că și-au mai păscut oile pe acolo.

JN și JOG au arătat că au păscut animalele în jurul fermei lor și nu în zona La cetate, neavând nicio legătură cu BS, căruia nu i-au dat acordul să folosească numele lor. 

La data de 18.12.2014 ofițerii de poliție judiciară au efectuat o cercetare la fața locului, au fost identificate parcelele în baza unei imagini din satelit și a hărților cadastrale puse la dispoziție de OCPI Brașov (fiind numerotate de la 1 la 19) cu acea împrejurare, în anul 2014 au constatat că pe tot cuprinsul parcelelor iarba este necosită și culcată la pământ, existau numeroase cioate, urme de arsură pe arbori (deși arderea vegetației pe pajiști era interzisă), ceea ce înseamnă că s-a exploatat masă lemnoasă, tufe de buruieni și pâlcuri compacte de copaci. Pentru identificarea terenurilor a fost folosit martorul CG, astfel cum rezultă din declarația acestui martor.

Martorul AG audiat în cursul judecății a arătat că a păşunat aproximativ 400 de oi în anul 2013 în zona „La Cetate” pe terenurile domnului BS, pe o suprafață de aproximativ 30 de hectare, pentru aceasta a avut acordul verbal al acestuia. Martorul a mai arătat că zona era întreținută.

Martorul BN a declarat că în perioada 2012-2014 domnul BS a avut oi, acest aspect cunoscându-l de la doamna Schmidt Clara, iar despre acest aspect a luat la cunoștință după ce a fost audiat la parchet.

Martorul BL angajat la APIA, control teren a arătat că în anul în 2010 am efectuat un control cu privire la situația fermierului BS, fiind întocmit și un raport în acest sens. Astfel martorul a arătat că s-a deplasat în zona La Cetate unde a măsurat suprafeţele, parcelele care erau selelctate din raportul de control. A constatat că o parcelă nu era la suprafaţa declarată, fiind mai mică, iar aceasta avea nişte mărăcini pe margine. Celelalte suprafeţele verificate îndeplineau condiţiile în ceea ce priveşte întreţinerea şi suprafaţa, fiind eligibile. S-au aplicat nişte coduri de neconformitate şi s-a dat un termen până la care să se remedieze aspectele constatate. În acest sens au fost diminuate sumele ce trebuiau alocate fermierului. Alte chestiuni nu s-au mai constatat în neregulă. Referitor la verificarea îndeplinirii condiției referitoare la UMV-ul pentru suprafeţele respective, martorul a arătat că pe baza declaraţiei fermierului referitoare la numărul de animale, responsabilul de dosar verifică acest coeficient, verificând şi documentele emise de primărie referitoare la suprafaţa terenului. Până la proba contrară declaraţia fermierului este considerată ca fiind adevărată. În prezent nu se verifică numărul animalelor declarate. În trecut acest lucru se făcea. Nu a avut ca obiect de control verificarea numărului de animale pentru fermierul controlat. A constatat că parcelele erau întreţinute, păşunate sau cosite.

Martorul DI (în prezent şef de district şi pădurar în perioada 2008-2009) a arătat că BS și familia acestuia dețin terenuri în zona La cetate. Susnumitul a arătat că din anul 2008 și până în prezent terenurile au fost pășunate, au fost în permanenţă îngrijite, au fost făcute activităţi de întreţinere, de îndepărtare a buruienilor şi îndepărtare a vegetaţiei lemnoase nedorite. Proprietarul terenurilor se ocupa de această activitate împreună cu muncitori zilieri. Activitatea de întreţinere a fost regulată regulată, fiind făcută în mod permanent. Se pot vedea la faţa locului terenuri care au avut aceeaşi destinaţie şi care nu au fost îngrijite în comparaţie cu terenurile sus amintite, care au fost întreţinute. Martorul a arătat că a constatat în mod direct aceasta prin natura meseriei, deoarece a făcut paza fondului forestier şi astfel a trecut prin zonă. Când auzea gălăgie în zonă se deplasa la faţa locului pentru a afla despre ce este vorba. În această împrejurare a găsit oameni la lucru. Martorul a mai arătat că zona era păşunată, erau prezenţi mai mulţi ciobani.

Martorul FN (inspector la APIA Braşov) a arătat că în anul 2010 a efectuat în calitatea deținută, un control pe teren pentru fermierul BS. Acesta a arătat că dacă în urma controlului efectuat ar fi constatat nereguli s-ar fi diminuat sumele care pot fi acordate sau s-ar fi imputat sumele acordate. Martorul a apreciat că dacă nu s-au aplicat asemenea sancţiuni înseamnă că fermierul şi-a îndeplinit obligaţiile până la momentul constatării. De asemenea a mai arătat că priooma sancțiune care se aplică este diminuarea subvenției, trebuind să fie comisă o faptă foarte gravă pentru declanșarea unei instrucții penale. de asemenea, martorul a mai arătat că fermierii sunt sprijiniți în completarea formularelor necesare aplicării pentru subvenții.

Martorul IAC a declarat că el cunoaște că din 2012 şi până în prezent familia B deţine animale, respectiv vaci, dar nu ştie unde sunt duse animalele pentru pășunat.

Martorul IJ a arătat că începând cu anul 2008 și până în prezent a frecventat zona La Cetate deoarece mergea la cules de ciperci, odată sau de două ori pe an. Astfel martorul a arătat că a constatat că zona era curată, pajiştile erau bine întreţinute, nu erau buruieni, crengi. Erau animale care păşunau în zonă, dar nu ştie ale cui. Martorul a arătat că a luat la cunoștință de faptul că BS s-a ocupat de întreținerea zonei și chiar l-a felicitat pentru aceste activități.

Martorul JO a arătat că în perioada 2009-2014 a folosit terenuri ale familiei B pentru pășunat, pe baza unei înțelegeri verbale. A mai arătat că familia susnumitului avea aproximativ 200 de oi.

Martorul MG, preot în sat a arătat că terenurile din zona La cetate aparțin mai multor persoane, inculpatului, altor săteni, primăriei, iar din anul 2009 zona a fost folosită pentru pășunat. Martorul a arătat că în perioada 2009-2014 cred că a fost de maxim trei ori în zona „La Cetate”, atunci când s-au deschis drumurile. A constatat că păşunea este îngrijită. A constatat că muşuroaiele erau îndreptate. A constatat intervenţia umană pentru întreţinerea păşunii. A discutat cu domnul B despre lucrările de întreţinere din zonă în perioada 2009-2014 de mai multe ori, acesta se preocupa de ducerea unor oameni pentru a efectua lucrări de întreţinere a pajiştii. În fiecare an acesta a efectuat aceste activităţi de întreţinere.

Martorul MI a arătat că în perioada 2008-2009 împreună cu mai mulţi, aproximativ 20 în total, la cererea domnului B a fost în zona „La Cetate” unde a efectuat lucrări de întreţinere, a curăţat zona, a tăiat tufele, a curăţat muşuroaiele, a strâns mizeria, crengile uscate, a cosit buruiana, a tăiat vreascurile de mure. Au lucrat aproximativ câte  o săptămână în perioadele menţionate, fiind plătit pentru această activitate. La activități a participat și BS, iar activitatea a durat de dimineața până seara, fiind curățate mai multe pajiști/poieni. A mai arătat că în anii următori 2012, 2013, 2014 știe că au fost plătiți oameni din sat care să lucreze la activitatea de întreținere a pășunilor. Martorul a arătat că în zona erau pășunate animale.

Martorul NL a arătat că în 2008-2009, de mai multe ori, vara, împreună cu mai multe persoane, a prestat activităţi sezoniere, respectiv a tăiat crengile, a toaletat copacii, a înlăturat urzicile şi alte buruieni de pe terenurile situate în zona La cetate și care aparțineau domnului BS. Acele terenuri erau păşunate de oi.

Martorul RG a arătat că este fermier și personal a pășunat oi în zona La Cetate în perioada 2009-2014, între 300 până în 500 de oi, fiind vorba de oile sale și ale familiei B. Martorul a arătat că în perioada menționată a văzut că în mod regulat BS a adus oameni la lucru în zonă pentru întreținerea pășunilor. Susnumitul a arătat că a avut o convenție verbală cu BS pentru a pășuna în perioada menționată, un singur an nu a pășunat în zona deoarece a fost lăsată o altă persoană cu aninmalele la pășunat.

Martorul SI a arătat că în perioada 2008-2009, de mai multe ori, vara, împreună cu mai multe persoane, a prestat activităţi sezoniere, respectiv a tăiat crengile, iarbă, a înlăturat urzicile şi alte buruieni de pe terenurile respective din zona la Cetate care aparțin lui BS. A fost plătit pentru această activitate, aproximativ 50 lei/zi. A fost mai multe zile, mai multe persoane. De asemenea, martorul a arătat că în perioada 2010-2015, de mai multe ori la cosit, în aceeaşi zonă.

Martorul TL a arătat că începând cu anul 2009 și până în prezent, la solicitarea domnului BS, pe ternurile sale situate în zona La Cetate, a prestat activităţi sezoniere, de regulă vara, împreună cu alte persoane, SI, NL. A curățat terenurile agricole, a tăiat crengile, a înlăturat urzicile şi alte buruieni care nu erau de trebuinţă. Acele terenuri erau păşunate de oi, nu ştie de către cine. Domnul B a organizat aceste activități și tot el era cel care a plătit muncitorii.

Martorul VL a arătat că a lucrat în perioada 2009-2014 la Primăria C în calitate de inspector cadastru şi urbanism, astfel cunoaște că în zona „La Cetate” sunt aproximativ 33 hectare de teren deţinute de familia B și de asemenea primăria mai are teren în zona respectivă, păşune şi păşune împădurită aproximativ 17-20 hectare. Terenurile care aparţin familiei B nu sunt departajate între ele, sunt semne făcute pe copaci între terenurile susnumitului şi terenurile primăriei. În perioada 2009-2014 dar şi ulterior şi chiar şi în prezent domnul B împreună cu membrii familiei sale sau zilieri plătiţi au efectuat lucrări de întreţinere a zonei, cu motocoasa. În acea zonă, în perioada 2009-2014 au pășunat doi fermieri RG, AG și încă o persoană al cărui nume nu în cunoaște. De asemenea, în perioada 2009-2014, numiţii JO, JN şi MI au păşunat pe alte terenuri ale inculpatului în zona Nyrbea şi Valea Mare. Referitor la animale, martorul a arătat că notarea numărului animale în registrul agricol cum se făcea pe baza paşaportului sau a adeverinţei eliberate de medicul veterinar în circumscripţia căruia se află animalele.

 Având în vedere probatoriul administrat în cauză se constată că numitul BS, în perioada 2009-2014 a avut calitatea de fermier.

Susnumitul, în campaniile din perioada 2009-2014, a depus cereri la APIA – Centrul Județean  Brașov, înregistrate sub nr. 12.166 din 08.05.2009, nr. 13.262 din 12.05.2010, nr. 17.152 din 13.05.2011, nr. 1292 din  12.03.2012, nr. 8672 din 04.04.2013 și nr. 1217 din 10.03.2014 prin care a solicitat plăți pentru diferite suprafețe, între care și cele din zona cunoscută sub numele  ”La Cetate”, respectiv în anii 2009 și 2010 – 19,10 ha, în anul 2011 – 15,86 ha, în anii 2012 și 2013  – 30,62 ha, și în anul 2014 – 21,05 ha, situate în blocurile fizice 42456-9, 42456-28, 42456-940, 42456-694, 42456-555, 42456-944, 42456-942, 42456-950 și 42456-947.

Din depozițiile martorilor IG, MI, VL, AG, BN, DI, IAC, JO, RG, a rezultat că fermierul el împreună cu familia sa, au avut animale, oi și vaci.

Astfel cum a rezultat din depozițiile martorilor VL, AG, DI, JO, RG, aceste terenuri au fost utilizate cu destinație de pășune naturală/pajiști permanente, fiind efectiv folosite pentru această destinație. Pentru utilizarea de către terți a terenurilor pentru pășunat nu au fost încheiate convenții scrise, acestea fiind încheiate verbal.

În ceea ce privește obligația de întreținere a acestor pajiști, conform declarațiilor martorilor VL, AG, DI, IAC, IJ, MG, MI, NL, RG, SI, TL, VL și această obligație a fost îndeplinită, fiind periodic organizate echipe care au curățat și întreținut zona, fiind astfel efectiv luate măsurile pentru a se evita deteriorareai pajiştilor permanente prin măsuri de întreţinere şi exploatare raţională, fiind efectuate lucrări de întreţinere, distrugerea vegetaţiei nedorite, nivelarea muşuroaielor, curăţarea de pietre, cioate, mărăcini, resturi vegetale uscate, inclusiv a vegetaţiei arbustifere nevaloroase, etc.

În acest context, din probatoriul cauzei nu a rezultat dincolo de orice dubiu rezonabil că inculpatul ar fi folosit sau prezent cu rea-credinţă de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru a obține fondurile.

Susnumitul a exploatat efectiv pășunile pe care le-a declarat în integralitate, conform înscrisurilor depuse la dosarele APIA. De asemenea, fermierul a respectat bunele condiții agricole şi de mediu – normele G.A.E.C. aceste măsuri au fost în măsură să asigure o protecție a mediului şi solului. De asemenea a făcut dovada că aceste terenuri au fost efectiv folosite pentru pășunat pentru întreaga perioadă 2009-2014 pentru care a aplicat pentru fondurile de subvenții.

De altfel, echipele de control din cadrul APIA au efectuat o serie de verificări în teren și nu au constatat nereguli majore. Cele minore au fost remediate, fie prin reducerea suprafețelor de teren considerate eligibile fie prin diminuarea subvențiilor acordate. Dacă ar fi constatat neregulile menționate în actul de sesizare, repetitive în anii 2009-2014, subvențiile nu ar mai fi fost acordate. Referitor la eventualele lipsuri de documente din dosarele APIA odată cu depunerea aplicațiilor, aceste aspecte sunt imputabile funcționarilor APIA.

Probele testimoniale ale acuzării care au susținut contrariul în sensul că inculpatul nu ar fi avut animale, că pășunile nu au fost efectiv folosite sau că nu au fost efectuate lucrări de întreținere au fost infirmate de probele administrate în cursul judecății, fiind stabilită astfel o stare de fapt contrară celei reținută în actul de sesizare referitor la neîndeplinirea obligațiilor pentru a beneficia de subvențiile acordate. Cercetarea la fața locului făcută în decembrie 2014 este irelevantă datorită rapidității cu care crește vegetația nedorită și datorită anotimpului în care s-a efectuat cercetarea.

În aceste condiții nu se poate reține existența faptei imputate inculpatului cu consecința achitării acestuia conform art. 16 alin. 1 litera a din Codul de Procedură Penală.

Se va dispune ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 29.10.2018, astfel cum au fost modificate prin încheierea nr. 145/27.11.2018 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov (Prin ordonanța din data de 29.10.2018, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător în vederea recuperării prejudiciului asupra a 1/1 din terenul intravilan cu suprafața de 14.672 mp, situat în localitatea C, identificat prin CF nr. 103948 C, nr. cadastral: 103948, a 1/1 din terenul intravilan cu suprafața de 1.232 mp, identificat prin CF nr. 1918 C, nr. cadastral: 1918, a 1/1 din imobilul tip locuință, situat în com. C, str. …., cu o suprafață de construită la sol de 115 mp, compus din 2 încăperi, hol și baie, identificat prin CF nr. 1918-C1 C, nr. cadastral: 1918-C1, a 1/1 din imobilul tip locuință, situat în com. C, str. …, cu o suprafață de construită la sol de 106 mp, compus dintr-o încăpere, identificat prin CF nr. 1918-C2 C, nr. cadastral: 1918-C2, a 1/1 din terenul extravilan cu suprafața de 38.824 mp, situat în localitatea C, identificat prin CF nr. 103947 C, nr. cadastral: 103947, și a a 1/1 din terenul extravilan cu suprafața de 75.000 mp, identificat prin CF nr. 4090 C, nr. cadastral: 4090, până la concurenta valorii pagubei de 789.538,789 lei, aparținând inculpatului BS).

Se vor respinge pretențiile părții civile Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 16 alin. 1 litera a Cod procedură Penală dispune achitarea inculpatului BS pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prev. de art. 18ˡ  alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.1  Cod penal (6 acțiuni).

 Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 29.10.2018, astfel cum au fost modificate prin încheierea nr. 145/27.11.2018 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov (Prin ordonanța din data de 29.10.2018, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător în vederea recuperării prejudiciului asupra a 1/1 din terenul intravilan cu suprafața de 14.672 mp, situat în localitatea C, identificat prin CF nr. 103948 C, nr. cadastral: 103948, a 1/1 din terenul intravilan cu suprafața de 1.232 mp, identificat prin CF nr. 1918 C, nr. cadastral: 1918, a 1/1 din imobilul tip locuință, situat în com. C, str. Principală nr. 141A, cu o suprafață de construită la sol de 115 mp, compus din 2 încăperi, hol și baie, identificat prin CF nr. 1918-C1 C, nr. cadastral: 1918-C1, a 1/1 din imobilul tip locuință, situat în com. C, str. Principală nr. 141A, cu o suprafață de construită la sol de 106 mp, compus dintr-o încăpere, identificat prin CF nr. 1918-C2 C, nr. cadastral: 1918-C2, a 1/1 din terenul extravilan cu suprafața de 38.824 mp, situat în localitatea C, identificat prin CF nr. 103947 C, nr. cadastral: 103947, și a a 1/1 din terenul extravilan cu suprafața de 75.000 mp, identificat prin CF nr. 4090 C, nr. cadastral: 4090, până la concurenta valorii pagubei de 789.538,789 lei, aparținând inculpatului BS).

Respinge pretențiile părții civile Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi data de 20.10.2020.

PREŞEDINTEGREFIER

CCGVP

red.C.G.C./20.10.2020

tehnored.V.P./20.10.2020

5 ex