Ocuparea unui post vacant în sistemul bugetar se poate face şi prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent, de esența transferului fiind păstrarea tuturor drepturilor dobândite până la momentul acestui

Sentinţă civilă 1610 din 21.07.2020


Asupra cauzei de faţă ;

La data de 17.06.2020, reclamantul O.C.P.I. D..., a formulat cerere de chemare în judecată a pârâtului D.S.M. şi a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

- anularea clauzelor referitoare la funcţie şi salariu din Contractul individual de muncă nr. 122/29.09.2017 cu modificările si completările ulterioare încheiat între pârât şi OCPI Dolj;

- repunerea părţilor în situaţia anterioară anulării în sensul reîncadrării pârâtului în postul de asistent registrator principal gr. II;

 - obligarea pârâtului la plata diferenţelor salariale încasate necuvenit cu titlul de drepturi de natură salarială dintre sumele corespunzătoare funcţiei de asistent registrator principal gradul I şi cele corespunzătoare funcţiei de asistent registrator principal gradul II în care trebuia să fie încadrat, începând cu 02.10.2017 până la data pronunţării hotărârii, sume actualizate şi indexate, precum şi la plata dobânzii legale, până la data plăţii efective, pentru următoarele motive:

A arătat că pârâtul este salariatul său din data de 02.10.2017 în funcţia de asistent registrator principal gr. II, aşa cum rezultă din contractul individual de muncă nr. 122/29.09.2017 încheiat între O.C.P.I. D... şi pârâtul D.S.M., pârâtul venind prin transfer de la OCPI B... la OCPI D..., aşa cum rezultă din cererea sa de transfer ataşată actiunii.

Prin Decizia 248/29.09.2017 emisă de directorul OCPI D... s-a stabilit încadrarea salarială a pârâtului in functia de  asistent registrator principal gradul II, gradaţia 3, cu un salariu brut în sumă de 3568 lei, începând cu data de 02.10.2017

La data de 01.12.2017, pârâtul a fost promovat în gradul imediat superior de asistent registrator principal gradul I, gradaţia 3 fiind emisă decizia de încadrare salarială  nr. 278/29.11.2017 emisă de directorul OCPI D... şi s-a încheiat actul adiţional nr. 1/29.11.2017 la CIM pentru funcţia de asistent registrator principal gradul I, gradaţia 3.

In data de 28.08.2019, echipa de control mandatată de D.C.C.P.D.C. din cadrul ANCPI a efectuat un control la OCPI D... în vederea verificării aspectelor semnalate prin diverse adrese, întocmind ulterior Raportul de control privind controlul tematic efectuat la O.C.P.I. D... înregistrat sub nr. 83/1/16.04.2020 ce a fost comunicat OCPI D... în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate.

La cap. IV din Raportul de control privind controlul tematic efectuat la O.C.P.I. D... înregistrat sub nr. 83/1/16.04.2020 întocmit de D.C.C.P.I.C. şi aprobat de preşedintele - director general al A.N.C.P.I., au fost dispuse măsuri referitoare la (pag. 33, 34) reîncadrarea domnului D.S.M. cu respectarea prevederilor legale aplicabile, precum şi recuperarea drepturilor salariate acordate necuvenit acestuia.

Corpul de control a reţinut în raport (pag. 32, 33), în esenţă, că pârâtul nu îndeplinea condiţiile de promovare în gradul imediat superior, acesta fiind încadrat în funcţia de asistent registrator principal gradul II la 02.10.2017 prin transfer de la OCPI B..., încheindu-se în acest sens un nou contract individual de muncă (Contractul Individual de Muncă nr. 122/29.09.2017) fiind, prin urmare, considerat un nou salariat în cadrul OCPI D....

Prin adresa nr. 5942/29.05.2020, a propus pârâtului încheierea unei convenţii amiabile în sensul anulării clauzelor referitoare la funcţie si salariu din Contractul individual de muncă nr. 122/19.09.2017 cu modificările şi completele ulterioare, repunerea părţilor în situaţia anterioară în sensul reîncadrării - pârâtului în postul de asistent registrator principal gr. II şi achitarea eşalonată a diferenţelor salariate încasate necuvenit cu titlul de drepturi de natură salarială, dintre sumele corespunzătoare funcţiei de asistent registrator principal gr. I şi cele care se cuveneau funcţiei de asistent registrator principal gr. II în perioada 02.10.2017 - data semnării convenţiei, sume actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală aferentă până la data plăţii efective.

Prin adresa înregistrată sub nr. 6139/04.06.2020 pârâtul a refuzat propunerea OCPI D....

Faţă de cele reţinute în raportul de control, consideră că începând cu data de 01.12.2017 contractul individual de muncă al domnului D.S.M. a început să fie afectat de cauza de nulitate constând în neîndeplinirea prevederilor art. 31 alin.(6) din Legea nr. 153/017 deoarece nu îndeplinea cerinţa celor 3 ani în funcţia inferioară promovării, cu consecinta restituirii sumelor incasate necuvenit.

In dovedirea acţiunii, a solicitat proba cu înscrisuri.

La data de 30.06.2020, pârâtul a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

Cu privire la cererea de anulare a clauzelor referitoare la salariu si funcţie din contractul individual de muncă, a înţeles că, în fapt, reclamanta invoca o culpa proprie care, însă, în dreptul roman, este privită ca si inadmisibilă, aşa încât, neputând să îşi invoce propria culpă, acţiunea este inadmisibilă iar promovarea ei tine, probabil, de o interpretare eronată, trunchiată sau o necunoaştere a legii, ceea ce nu este de admis pentru o instituţie publică.

La  art. 31 din legea 153/2017 este reglementată "încadrarea şi promovarea unor categorii de personal" in sensul că: "Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiază de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aprobă prin hotărâre a Guvernului"

La art. 32 din legea 153/2017 este reglementată situaţia transferului "Ocuparea unui post vacant în sistemul bugetar se poate face şi prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent.

Transferul poate avea loc după cum urmează: în interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transferă; la cererea persoanei, în urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul şi de la care se transferă.

Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer rămân în vigoare".

In această situaţie, a avut loc un transfer de la OCPI Bucureşti la OCPI D..., transfer care a fost aprobat, mai întâi prin decizia 248/2017, concretizat prin CIM 122/2017 iar, ulterior, a avut loc promovarea sa prin concurs, în acest sens decizia 278/2017 si actul adiţional nr. 1/2017.

Potrivit reglementarilor privind transferul, din codul muncii – art. 173 din codul muncii "Salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii.

Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului".

Având în vedere această situaţie, este evident că pârâtul şi-a păstrat drepturile dobândite anterior, cu atât mai mult cu cât transferul opera dintr-o structură a OCPI, respectiv B..., tot într-o structură a OCPI, respectiv D....

Faptul că s-a încheiat un nou contract de munca, nu poate fi privit ca un nou salariat care nu mai lucrase în structura respectivă, pe de o parte, pentru că a avut loc un transfer aprobat de angajator, care a emis o decizie în acest sens, iar, pe de altă parte, în raport de dispoziţiile art. 32 din legea 153/2017 prin raportare la art. 173 din Codul Muncii, drepturile sale nu pot fi alterate, modificate sau ignorate de angajator.

Promovarea pârâtului în funcţie superioară s-a făcut în mod legal, el având vechimea aferentă, iar susţinerea reclamantei, în sensul că posibilitatea de transfer ar fi prevăzută ca o excepţie de la lege si, ca atare, ea nu ar avea aplicabilitate în speţă deoarece, deşi prevăzută în lege, nu poate fi aplicată cu prioritate, este o apărare evident străină de natura pricinii, situaţia transferului reglementat de art 32 din legea 153/2017, este o situaţie reglementată legal, prin dispoziţie imperativa a legii, textul nefiind individualizat ca excepţie de la regulă, ci prevăzut ca si situaţie de drept aplicabilă unei spete si unei instituţii cum este cea a transferului, însă, ceea ce este de subliniat este că nu poate fi apreciat ca un salariat nou care nu poate beneficia de tratamentul juridic egal în cariera profesională, cu alte cuvinte, dacă ar fi considerat salariat nou, ignorând instituţia transferului, ar însemna că, deşi în cadrul aceleiaşi structuri a ANCPI, lucrând de câţiva ani în aceeaşi funcţie, după transfer îşi pierde vechimea, continuitatea, experienţa, aşa încât, s-ar pune semnul egalităţii între persoana sa, angajat în acelaşi sistem de câţiva ani si persoana unui nou venit care nu a lucrat niciodată în cadrul aceleaşi structuri pe aceeaşi funcţie.

Prin urmare, nu poate fi vorba de o greşita încadrare în funcţie, de o cauza de nulitate totală sau parţială, întrucât, pe de o parte, a existat acordul părţilor liber exprimat, consimţit si materializat în emiterea deciziei privind aprobarea transferului urmat de semnarea CIM, semnarea deciziei de promovare si a actului adiţional aferent.

Esenţa acţiunii constă de fapt nu în încheierea contractului de muncă cu încălcarea unei norme legale, ci în motivarea că promovarea sa nu a respectat termenul de 3 ani vechime în muncă si că acest lucru ar rezulta din dispoziţiile art. 31 alin. 6 din legea nr. 153/2017, însă tot aceiaşi lege, pentru a înlătură orice dubiu cu privire la promovarea în funcţie, a reglementat în art. 32 faptul că operează instituţia transferului, fapt ce evidenţiază situaţia păstrării vechimii în muncă, care permite accesul la un examen de promovare, iar odată reglementată expres instituţia aceasta,  nu se poate adaugă la lege, si mai cu seamă o instituţie publică care are obligaţia de aplicare a legii, nu poate crea o situaţie derogatorie de la lege.

Referitor la plata drepturilor salariale încasate necuvenit, nu există temei care să justifice o asemenea obligaţie iar invocarea principiului îmbogăţirii fără justă cauza ce si-ar găsi corespondenţa în art. 256 din Codul Muncii, este o motivaţie străină principiului invocat, pentru sumele încasate existând contract si, prin urmare, acord al părţilor, de asemenea, existând contraprestaţie din partea sa, atât din punct de vedere al executării sarcinilor de serviciu dar si din punct de vedere al exercitării funcţiei pe care o ocupă, angajatorul nefăcând dovada neprestării obligaţiilor în ceea ce îl priveşte si, aşa cum singur recunoaşte, nu dovedeşte nicio rea credinţă a sa care ar consta în aceea că, deşi ar fi cunoscut că sumele de bani nu i s-ar fi cuvenit, le-a încasat, tocmai pentru faptul că, pe de o parte, desfăşoară activitatea conform contractului de muncă valabil încheiat, iar, pe de altă parte, potrivit legii, munca trebuie remunerată în cuantumul negociat.

In probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri si interogatoriul pârâtei prin care va demonstra condiţiile în care a avut loc transferul său la pârâtă precum si parcursul său profesional.

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare in care a reiterat susţinerile din acţiune.

Instanţa a incuviinţat proba cu înscrisuri pentru ambele părţi şi a respins proba cu interogatoriul luat reclamantei, probă solicitată de pârât deoarece interogatoriul nu a fost depus la dosar odată cu întâmpinarea şi în plus nu este util, aspectele pe care dorea să le probeze cu interogatoriul fiind dovedite cu actele depuse deja la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin prezenta actiune reclamanta solicită anularea clauzelor referitoare la funcţie şi salariu din Contractul individual de muncă nr. 122/29.09.2017 cu modificările si completările ulterioare încheiat între pârât şi OCPI Dolj, cu repunerea părţilor în situaţia anterioară anulării în sensul reîncadrării pârâtului în postul de asistent registrator principal gr. II şi cu  obligarea pârâtului la plata diferenţelor salariale încasate necuvenit cu titlul de drepturi de natură salarială dintre sumele corespunzătoare funcţiei de asistent registrator principal gradul I şi cele corespunzătoare funcţiei de asistent registrator principal gradul II în care trebuia să fie încadrat, începând cu 01.12.2017 până la data pronunţării hotărârii, sume actualizate şi indexate, precum şi la plata dobânzii legale, până la data plăţii efective,

Instanţa constată că cererea este neîntemeiată

Pârâtul este salariatul reclamantei din data de 02.10.2017 când a fost încadrat pe  funcţia de asistent registrator principal gr. II, aşa cum rezultă din contractul individual de muncă nr. 122/29.09.2017 încheiat între O.C.P.I. D... şi pârâtul D.S.M., pârâtul fiind incadrat  la OCPI D... prin transfer de la OCPI B..., aşa cum rezultă din cererea sa de transfer ataşată actiunii, aprobată.

  Prin Decizia 248/29.09.2017 emisă de directorul OCPI D... s-a stabilit încadrarea salarială a pârâtului in functia de  asistent registrator principal gradul II, gradaţia 3, cu un salariu brut în sumă de 3568 lei, începând cu data de 02.10.2017.

  La emiterea acestei decizii angajatorul a avut in vedere împrejurarea că fiind încadrat prin transfer, pârâtul işi păstra toate drepturile dobândite deja, gradul, gradaţia, salariul.

La data de 01.12.2017, in urma participării la concurs, pârâtul a fost promovat în gradul imediat superior, acela de asistent registrator principal gradul I, gradaţia 3 fiind emisă decizia de încadrare salarială  nr. 278/29.11.2017 emisă de directorul OCPI D... şi s-a încheiat actul adiţional nr. 1/29.11.2017 la CIM pentru funcţia de asistent registrator principal gradul I, gradaţia 3.

La verificarea indeplinirii condiţiilor pentru participarea la concursul de promovare reclamanta a avut in vedere de asemenea faptul că fiind încadrat prin transfer din interiorul aceluiaşi sistem se ia in calculul vechimii necesare pentru participarea la concurs şi vechimea dobândită până la momentul transferului.

Deci, reclamanta  a procedat in mod corect la încadrarea salarială a reclamantului şi la încheierea corespunzătoare a contractului de muncă şi a actului adiţional la acesta şi nu există motive de nelegalitate privind contractul individual de muncă al pârâtului.

Susţinerea reclamantei că pârâtul ar fi un angajat nou şi că la stabilirea vechimii necesare pentru a participa la concursul de promovare nu trebuie să se ia in calcul vechimea anterioară transferului nu va fi reţinută de instanţă deoarece, pârâtul a fost încadrat prin transfer de la o unitate de acelaşi fel, de la  OCPI B..., din acelaşi sistem, din cadrul ANCPI şi in cazul transferului se păstrează drepturile dobândite până la acel moment, inclusiv vechimea in specialitate, vechimea in muncă.

 La art. 32 din legea 153/2017 este reglementată situaţia transferului "Ocuparea unui post vacant în sistemul bugetar se poate face şi prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent”, iar in situaţia pârâtului a fost aplicată această prevedere legală, de esenţa transferului fiind păstrarea tuturor drepturilor dobândite până la momentul acestuia.

Prin urmare, nu poate fi vorba de o greşita încadrare în funcţie, de o cauza de nulitate totală sau parţială, a contractului de muncă, nu este întemeiată cererea de anulare a contractului de muncă şi pe cale de consecinţă nici de repunerea părţilor in situaţia anterioară şi nici de restituirea vreunei sume de bani încasate conform contractului de muncă şi respectiv actului adiţional la acesta, acestea din urmă fiind accesorii capătului principal de cerere care vizează anularea cim.

Faţă de cele arătate mai sus instanţa va respinge actiunea ca neîntemeiată.

În baza art. 453 ncpc va obliga reclamanta la 2000 lei cheltuieli judiciare catre parat, reprezentând onorariul de avocat dovedit cu chitanţa depusă la dosar.

Opinia asistaţilor judiciari este conformă cu hotărârea şi considerentele prezente.