Pretentii. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Hotărâre 1338 din 25.02.2021


 Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 21.05.2020, sub nr. 14915/299/2020, reclamanţii MA şi MDA, prin reprezentant legal MA, în contradictoriu cu pârâtele FBP – ŞGI şi S.C. B.F.K. S.R.L., au solicitat obligarea pârâtelor, în principal în mod solidar, si în subsidiar a FBP -SG l. la plata către reclamanta MA a sumei de 2.938,8 lei , reprezentând contravaloarea taxei educaţionale datorate pentru ultima lună a anului şcolar 2018-2019, împreună cu dobânda legală penalizatoare aferentă de la data de 15.04.2019 şi până la achitarea efectivă a debitului; obligarea pârâtelor, în principal în mod solidar, şi în subsidiar a FBP -Scoală Gimnazială X la plata către reclamanta MA a dobânzii legale penalizatoare aferente sumei de 2.988,8 lei, reprezentând contravaloarea taxei educaţionale restituită în noiembrie 2019, care începe să curgă de la data rezilierii, când suma trebuia restituita - respectiv 15.04.2019 şi până la data plaţii -08.11.2019, în baza art. 1 alin 3 , art 2 si ari 3 alin 1 si 3 din OG nr. 13/2011, obligarea pârâtelor, în principal în mod solidar şi în subsidiar a FBP- Scoală Gimnaziala X la plata de daune - interese compensatorii, pentru rezilierea abuzivă a Contractului educational încheiat, şi neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, în cuantum de 3.860 Iei - prejudiciu material şi prejudiciu nepatrimonial de 5.000 Euro, în lei la cursul BNR din data efectuării plăţii, împreuna cu dobânda legală penalizatoare aferentă de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la data achitării efective a debitului.

Au mai solicitat să se constate, în principal, că următoarele clauze din Contractul educaţional încheiat au caracter nescris, şi în subsidiar să se constate că acestea sunt lovite de nulitate absolută sau relativă după caz, şi pe cale de consecinţă nu pot produce efecte juridice, după cum urmează:

1) Art 5.6. din Contract Penalităţile menţionate la punctul 5.5 de mai sus vor fi generate automat de softul Prestatorilor, care va calcula taxele şi va aplica automat penalităţile de întârziere in cazul întârzierii plaţilor,

2)Art 7.27. din Contract Reprezentantul Legal sa obligă să ia la cunoştinţă şi să respecte toate regulile şi procedurile interne ale Scolii Gimnaziale X si ale B., inclusiv Regulamentul de Organizare si Funcţionare, Regulamentul de ordine interioara, asa cum suni ele prezentate in documentele care ii sunt predate spre informare si luare ia cunoştinţa prin semnarea prezentului Contract. Reprezentantul legal declară că a luai ia cunoştinţa de Regulamentul de Organizare si Funcţionare, Regulamentul de ordine interioara, de clauzele prezentului Contract, a actelor adiţionale si a anexelor.

3)Ari, 7.37 din Contract. Odată cu luarea la cunoştinţă a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară al Scolii, a clauzelor prezentului contract, a actelor adiţionale şi a anexelor precum şi cu semnarea prezentului contract şi a actelor adiţionale, Reprezentantul Legal declară că este de acord cu termenii şi condiţiile stipulate.

4)Ari 7.43 din Contract Reprezentantul legal se obligă ca, in situaţia în care copilul este exmatricula/ sau retras din şcoală, să facă toate demersurile pentru înscrierea respectivului copil într-o formă de învăţământ, iar in situaţia in care acest fapt nu se va întâmpla din orice motiv, Reprezentantul Legal înţelege că nu este în nici un fel culpa FBP şi nici nu va putea ţine răspunzătoare FBP pentru acest lucru.

5)Art. 8.3 din Contract FBP - Scoală Gimnaziala X. şi B. vor rezilia contractul de plin drept, fără nicio formalitate, fără intervenţia vreunei instante judecătoreşti, în condiţiile pactului comisoriu, putând adresa, la opţiunea acestora, o simplă notificare scrisă spre informare reprezentantului legal, iar copilul va fi exmatriculat, in următoarele cazuri:

iii.Reprezentantul Legal şi elevul încalcă in mod grav sau in mod repetat prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, elaborat prin decizia fundaţiei B.  - a Scolii Gimnaziale X.:

iv.Elevul dă dovadă de indisciplină accentuată ce poate periclita desfăşurarea

activităţilor/cluburilor de către scoală, aparţinând Fundaţiei B -Scolii Gimnaziale X.;

v. Elevul are accese, repetate de violenţă asupra colegilor dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa sa şi a celorlalţi elevi şi/sau a personalului şcolii aparţinând FBP -Scolii Gimnaziale X., produce distrugeri in mod intenţionat, are un comportament deviant şi nu se poate adapta cerinţelor în colectivitate; comportament cumulat cu lipsa de comunicare, susţinere şi implicare, a părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali in rezolvarea situaţiilor de acest tip.

*****Situaţiile de indisciplină şi încălcările Regulamentului de Ordine Interioară, precum şi gravitatea acestora se stabilesc exclusiv de către FBP- Scoală Gimnaziala X. şi de către B., iar orice situaţie considerată nemulţumitoare de către Beneficiar (părinţi/tutori/reprezentanţi legali) şi/sau care nu este înţeleasă pe deplin, va fi discutată numai cu persoane abilitate din cadrul şcolii, aparţinând Fundaţiei B şi/sau cu directorul unităţii de învăţământ.

6) Art 12 1.din Contract Fundaţia B -Scoala Gimnaziala X şi Prestatorul B dreptul de a-şi redacta propriul Regulament de Ordine Interioară, pe care îl vor aduce la cunoştinţa Reprezentatului Legal. Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară sunt obligatorii pentru Părţi, iar prin clauzele acestuia se poate deroga de ia prevederile prezentului contract, cu excepţia prevederilor referitoare la cuantumul taxelor. Regulamentul de Ordine Interioară va putea fi modificat unilateral de către FBP -Scoală Gimnaziala X /Prestatorul B., modificările urmând o fi aduse la cunoştinţa Reprezentantului Legal cu cel puţin 15 zile calendaristice înainta de intrarea în vigoare.

7) Art 12.10. din Contract Reprezentantul legal este de drept în întârziere cu privire la confirmarea şi/sau invocarea nulităţii contractului şi/sau a oricăreia dintre clauzele acestuia începând cu momentul la care reprezentantul legal a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască faptul că toate şi/sau oricare dintre prevederile prezentului Contract sunt sau pot deveni anulabile, Reprezentantul Legal urmând a fi decăzut din dreptul de a cere anulare Contractului şi/sau a Clauzei anulabile în care nu a exercitat acţiunea în anulare în cadrul unui termen de 1 lună din momentul aflării sale în întârziere conform prezentei Clauze.

8) Art 12.13. din Contract Reprezentantul legal declara pe proprie răspundere ca acest Contract nu este un contract de adeziune, ca a negociat in mod liber, a citit, a înţeles si si-a asumat integral toate Clauzele inserate in prezentul Contract, care împreuna cu Anexele si Actele adiţionale la acesta va constitui întreaga înţelegere a părtilor.

Au mai solicitat să se constate că notificarea de reziliere a Contractului educaţional este lovită de nulitate absolută, aceasta fiind dispusă în mod abuziv de pârâte, urmare a unei proceduri viciate, iar sancţiunea aplicată în consecinţă în realitate este nelegală, abuzivă-exmatricularea elevului din învăţământul obligatoriu clasa a V-a, motiv pentru care se impune şi desfiinţarea în consecinţă a tuturor Clauzelor aplicabile în acest sens din documentele întocmite de Pârâte ( Regulamente, Protocoale etc).

De asemenea, au solicitat obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauza de reclamanţi, constând in onorariu avocat, taxa de timbru, precum si orice afle cheltuieli ce vor fi efectuate în vederea soluţionării cauze.

În motivarea în fapt, au arătat că, la data de 16.11.2017, a fost încheiat între reclamanţi şi pârâta F B P– Şcoala Gimnazială X, Contractul de furnizare de educaţie în sistem şcoală nr. 65/16.11.2017, având ca obiect şcolarizarea elevului M D -A. La aceeaşi dată a fost semnat si Contractul de prestări servicii nr. 138/16.11.2017 cu prestatoarea SC B F R SRL. În baza facturii SC nr. 181154 / 23.04.2018 emisa de Scoală Gimnaziala l, scadenta la 31.05.2018, a fost achitata de reclamanta taxa educaţionala aferenta anului şcolar 2018-2019, pentru elevul MD A, in cuantum de 29.888 lei.

Au arătat că, pe parcursul frecventării cursurilor Scolii X, elevul MD A a avut o situaţie şcolara foarte buna, având doar note peste 7, însă, prin notificarea nr. 85/15.04.2019, respectiv ne. 43/15.04.2019, au fost reziliate în mod unilateral de Scoală Gimnaziala X, respectiv de SC B for K SRL Contractul educaţional si de prestări servicii nr. 65/16.11.2017 si nr. 138/16.11.2017.  Urmare a acestei masuri, pe care o apreciază vădit abuzivă si neconformă dispoziţiilor legale in vigoare, elevul M D A a fost exmatriculat din Scoală Gimnazială X, cu aproximativ 2 luni înainte de finalizarea anului şcolar, chiar înainte de vacanţa de Paşte, locul acestuia devenind vacant din data de 12.04.2019, astfel cum se precizează in mod expres si în notificarea de reziliere, însă pârâtele menţionează faptul că reclamantul nu a fost exmatriculat.

Au precizat că, în noiembrie 2019, Scoala Gimnaziala X a achitat doar jumătate din taxa educaţionala care trebuia restituita pentru perioada aprilie -iunie 2019, respectiv 2.988 lei, diferenţa fiind oprita in mod abuziv de parate întrucât clauza penala prevăzuta la art 8.4 din Contract nu isi poate produce efecte, deoarece elevul M DA nu a fost singurul care a pulverizat spray in clasa, sau către colegi. De altfel, in timp ce elevii pulverizau sprayul, a intrat doamna diriginte care doar le-a spus sa înceteze si a plecat, fără a se asigura că acţiunile copiilor au încetat si fara a confisca produsul pana la sfârşitul orelor de curs, sau ai aplica vreo alta măsura la momentul cand incidentul era in desfăşurare, iar eventualele consecinţe negative puteau fi stopate înainte de producere. Au precizat că, in Procesul verbal întocmit se spune ca R R a declanşat incidentul, a blocat usa de acces in clasa, 1-a imobilizat pe R C si i-a pulverizat spray lui G A T, însă cu toate acestea, doar elevului M D A i s-a aplicat cea mai aspra sancţiune, respectiv exmatricularea din ciclul gimnazial obligatoriu, ceea ce confirma tratamentul discriminatoriu pe care Scoala Gimnaziala X. il are in relaţia cu elevii si părinţii acestora, si in special cu reclamanţii.

Au precizat că un alt argument invocat in susţinerea sancţiunii exmatriculării l-a constituit atitudinea elevului M pe parcursul orelor de curs din acest an şcolar, in care in mod aparent deranjează desfăşurarea acestora. Intr-adevar, pe parcursul anului şcolar elevul MDA a avut un comportament hiperactiv,

vorbind neîntrebat sau cu colegii in timpul orelor de curs sau antrenandu-se in diferite situaţii şicanatorii cu ceilalţi elevi, însă aceste manifestări nu sunt nemaiîntâlnite, ba chiar sunt obişnuite in cazul unui băiat de 11 ani.

Pe parcursul anului, doamna diriginta si doamna directoare au manifestat o atitudine părtinitoare fata de elevul A M, mergând de la a comunica diverse observaţii cu privire la acesta în fata clasei, astfel acesta a plâns de câteva ori când a fost pus in aceasta situaţie, pana la a ignora total agresiunea la care a fost supus de parinţii unui alt elev din aceeaşi clasa, respectiv tatăl elevului G A T. In urma incidentului in care a fost fugărit şi ameninţat în curtea şcolii de această persoana si in urma mesajului pe care dna M 1-a adresat doamnei diriginte nu a fost dat nici un răspuns, Scoala a ales sa ignore cu totul incidentul.

Au precizat că, după cum rezultă însă din corespondenta anexată, purtată între mama elevului si doamna profesor de limba romana I C, pe parcursul anului atitudinea lui A s-a îmbunătăţit, acesta fiind mult mai cooperant, mai atent, si mai interesat în timpul orelor de curs, în care si participa in mod activ. În cazul concret, elevul G A T si A M au avut de mai multe ori conflicte in timpul anului, elevii din clasa s-au împărţit de multe ori in tabere opuse, iar Şcoala nu a ştiut sa gestioneze şi să adreseze în mod corespunzător acest conflict. De exemplu, desi se puteau reface clasele prin mutarea elevilor în clase diferite, Şcoala având doua clase a-V-a, acest aspect nu a fost luat in considerare, deşi s-a folosit în alte cazuri.

În ceea ce priveşte sancţiunea cu eliminarea pentru 3 zile de la cursuri aplicată elevului MDA in data de 15.03.2019, mascata sub forma unei Mustrări scrise dar la care a fost adăugata si eliminarea de la cursuri, apreciază că si aceasta a fost dispusa in mod neîntemeiat si contrar dispoziţiilor legale, întrucat nu este prevăzuta de art 16 din Statutul elevului. Mai mult decât atat, conform art 18 alin 5 din Statui, mustrarea putea ti însoţita doar de scăderea notei la purtare, nu si de eliminare. Sancţiunea nu a fost propusa Consiliului clasei, spre validare, de profesorul la ora căruia s-au petrecut faptele, conform legii, ci a fost luata in mod unilateral de Consiliul profesoral. În dala de 22.03.2019, reprezentantul legal al minorului a formulat o contestaţie împotriva acestei masuri, arătând ca este nelegal aplicată, întrucat nu este prevăzuta de actele normative iu vigoare, însă nu a primit niciun răspuns.

Apreciază că, prin rezilierea Contractelor încheiate, s-a condus în mod direct la măsura exmatriculării elevului şi au fost încălcate in mod repetat prevederile Statutului elevului, Fundaţia BP  -Scoala X. neîndeplinindu-şi in mod corespunzător obligaţiile asumate in ceea ce priveşte educaţia minorului MDA, elev care frecventa deja de trei ani aceasta instituţie de invatamant. Au constat din partea conducerii Scolii lipsa unui dialog real cu elevul sau cu părinţii acestuia, dar si evitarea găsirii unor soluţii corecte din punct de vedere pedagogic si educaţional, intenţia acesteia fiind in mod evident exmatricularea elevului, in urma acumulării artificiale de observaţii in caietul de disciplina si nu educarea acestuia.

Au precizat că, deşi Şcoala şi-a asumat obligaţia de a asigura condiţiile necesare pregătirii şcolare şi realizării programei instructiv-educative, acestea nu au fost respectate de personalul didactic responsabil din moment ce a fost posibil incidentul din aprilie 2019, şcoala nu a luat nicio măsură adecvată de instruire sau reeducare a elevului, urmărind în fapt doar exmatricularea acestuia. Consideră că personalul didactic este direct răspunzător pentru orice faptă cauzată de elevi, în timp ce aceştia se aflau în timpul programului şcolar, sub paza Şcolii, iar Şcoala nu a asigurat în mod corespunzător condiţiile pe care le-a anunţat inainte de începutul anului şcolar. În mod abuziv, aceasta sancţiune a exmatriculării din învătământul obligatoriu nu poate fi aplicata in mod discreţionar de Şcoală, în urma unei analize proprii, fără o evaluare completa, în care elevului nu îi este asigurat dreptul de a se apară personal sau prin reprezentanţi.

Apreciază că Şcoala Gimnaziala X. nu si-a adoptat Regulamentele, Protocoalele si Procedurile interne cu respectarea dispoziţiilor legale, aceste documente fiind lovite de nulitate, si încheiate in frauda legii. Nu a fost respectata nici procedura legala pentru adoptarea acestora.

În cadrul probei cu înscrisuri, solicită ca pârâtele să depună întreaga documentaţie care a stat la baza adoptării Regulamentelor si Protocoalelor interne, astfel cum este prevăzuta in actul normativ mai sus menţionat, inclusiv Hotărârea Consiliului de Administraţie, recomandările Consiliului reprezentantiv al părinţilor si al Consiliului şcolar al elevilor, dovada comunicării acestora către elevi si părinţi.

Din prevederile art 22-25 din Statut rezultă în mod clar că exmatricularea se aplica doar în învăţământul liceal si postliceal, nu şi în cel obligatoriu gimnaziu. Nu a fost respectata nici Procedura de adoptare a sancţiunilor (atat exmatricularea, cat si mustrarea), prevăzuta in Statut, acestea fiind dispuse in mod discreţionar de Consiliul profesoral, fără o evaluare obiectiva, completa si corecta, obligaţie asumata de pârâte prin contract.

Apreciază că pârâtele nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate, nefiind îndeplinite condiţiile pentru rezilierea contractului, nu a existat o neexecutare însemnată a obligaţiilor asumate de către elev (reclamanta putea aplica sancţiuni graduale), chiar dacă nu mai este necesară punerea în întârziere în cazul existenţei unui pact comisoriu, totuşi şi acesta trebuie să respecte anumite cerinţe care nu au fost urmate de către pârâtei (transparenţa şi să prevadă neechivoc obligaţiile a căror neexecutare atrage rezilierea, trebuie să fie invocat cu bună credinţă – pârâtele au invocat cu rea-credinţă, neexecutare trebuie să aibă o gravitate suficientă ceea ce nu este cazul în speţă).

Au arătat că declaraţia unilaterală a rezilierii trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii de validitate ca şi un contract, inclusiv în ceea ce priveşte cauza şi obiectul şi i se aplică regimul juridic al nulităţilor, motiv pentru care cauza ilicită (sancţionarea mascată a unui elev din învăţământul obligatoriu cu exmatricularea prin rezilierea contractului educaţional) reprezintă o cauză de nulitate absolută a declaraţiei de reziliere, motiv pentru care si clauza prevăzuta la art 8-3 , pet IV si V are caracter nescris. De asemenea, rezilierea trebuie să fie notificată.

Au învederat că şcoala gimnazială nu poate dispune sancţiunea cu exmatricularea elevului în învăţământul obligatoriu, conform art. 16 alin. 9 din Statutul elevului, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul nr. 4742/2016. În plus, măsura exmatriculării se aplica în cazuri extrem de grave care în mod evident nu sunt aplicabile la situaţia dată. Aşadar, prin luarea acestei masuri, paratele nu si-au îndeplinit obligaţiile contractuale asumate în mod expres prin Contract (inclusiv cea de a nu adopta acte si regulamente interne contrare dispoziţiilor legale in vigoare), ci si pe cele corelative, rezultate din normele imperative , de ordine publica, aplicabile in materie.

De asemenea, în măsura în care instanţa va aprecia că notificarea de reziliere nu este lovită de nulitate, respectiv că această măsură a fost dispusă în baza unor clauze ce vor fi menţinute, apreciază că rezilierea contractului, cu aproximativ 2 luni de zile înainte de finalizarea anului şcolar, fără a avea un temei de fapt temeinic justificat în cazul concret si de drept, reprezintă un abuz de drept al pârâtelor, potrivit art. 15 Cod civil.

În ceea ce priveşte solicitarea reclamanţilor de obligare a pârâtelor la plata contravalorii taxei educaţionale datorată pentru ultima lună aferentă anului şcolar 2018-2019,  au arătat că, întrucât rezilierea Contractului s-a produs la data de 15.04.2019, pârâtele erau obligate să ramburseze beneficiarului contravaloarea taxelor de şcolarizare pentru perioada 15.04.2019-30.06.2019. Doar după ce Şcoala a fost notificată în vederea achitării restanţelor datorate în cuantum de 5977,6 iei, aceasta a efectuat în noiembrie 2019 o plata parţială de 2988,8 lei şi a invocat ca şi motiv al reţinerii sumei de 2988,8 iei incidenţa clauzei penale , prevăzuta la art. 8.4 din Contract, însă se impune restituirea deoarece pârâtele nu şi-au îndeplinit obligaţia de educare în ultimele două luni ale anului şcolar. Apreciază că pârâtele nu pot retine cu titlu de clauză penală taxa educaţionala aferenta ultimei luni a anului şcolar, întrucât aceasta nu operează in situaţia reclamanţilor, in condiţiile art 1538 Cod civil, nu există o executare necorespunzătoare a obligaţiilor de către reclamant.

În subsidiar, în măsura în care instanţa nu va reţine ca întemeiate considerentele anterioare, solicită diminuarea clauzei penale stabilite, conform art. 1541 alin. 1 Cod civil.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind daunele interese compensatorii reprezentate de prejudiciul patrimonial şi nepatrimonial, apreciază că este întemeiată, în temeiul art. 1530 Cod civil, deoarece pârâta nu şi-a îndeplinite obligaţiile contractuale, motiv pentru care este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi.  Astfel, prin exmatricularea elevului in baza unei proceduri interne sumare şi nelegale şi prin rezilierea intempestivă a Contractului, pârâtele nu şi-au respectat obligaţiile contractuale asumate, existând raport de cauzalitate între neexecutarea obligaţiilor contractuale şi prejudiciu.

Cu privire la prejudiciul material solicitat in cuantum de 3.860 lei, a arătat că acesta este dovedit si cert, fiind reprezentat de cheltuielile eu mutarea intempestiva a elevului la o scoala din comuna B, jud B, şcoală care avea un loc disponibil în luna aprilie 2019, cu aproximativ 2 luni înainte de finalizarea anului şcolar. Prejudiciul material include in principal cheltuieli cu procurarea unor noi manuale si materiale de lucru conform listei manualelor aprobate la nivelul şcolii din Buzău, cheltuieli de transport Bucureşti / Buzău, inclusiv transportul catre Bucureşti si înapoi la B. în luna mai, în vederea susţinerii examenului de limba engleza Cambridge la care elevul era înscris deja. precum si costurile şedinţelor de terapie pe care acesta si familia acestuia le-au urmat pentru tratarea suferinţelor cauzate de dificultăţile întâmpinate în cadrul Şcolii X. si culminând cu exmatricularea abuziva menţionata mai sus. Sumele solicitate rezulta din înscrisurile anexate cererii (facturi, bonuri, centralizator cheltuieli, OP).

În ceea ce priveşte prejudiciul nepatrimonial, suma de 5.000 euro, in lei la cursul BNR de la data efectuării plaţii, reprezintă prejudiciile morale produse elevului M D A si familiei acestuia prin rezilierea abuziva a Contractului educaţional încheiat, ce a condus la exmatricularea acestuia inainte cu 2 luni de finalizarea anului şcolar, astfel cum au fost evaluate de reclamanţi. Sancţiunile discriminatorii aplicate, cele mai grave prevăzute de lege, sunt percepute de minor tot ca o respingere din partea colectivului de elevi dar si a profesorilor, iar evaluarea prejudiciului trebuie sa se facă ţinand cont de persoana acestuia elev in clasa a V-a si de gradul de afectare a vieţii sale sociale, personale si a dezvoltării sale emoţionale.

În ceea ce priveşte clauzele nelegale din cuprinsul contractului, au arătat că prin clauza prevăzută de art. 7.43 se înlătură răspunderea cocontractului pentru prejudiciul material cauzat printr-o faptă cu intenţie şi este lipsită de efecte,  clauza prevăzută de art. 8.3 din contract,  are caracter nescris întrucât permite declararea rezoluţiunii/ rezilierii unilaterale a contractului, în mod discreţionar de către o parte, chiar şi pentru o neexecutare de mică însemnătate a contractului, iar clauza are o cauză ilicită reprezentat de scopul urmărit de parte prin introducerea acesteia, respectiv derogarea de la dispoziţiile art. 16 alin. 9 din Statutul Elevului. Cu privire la clauza prevăzută de art. 12.10 din contract, au arătat că aceasta este lovită de nulitate absolută în temeiul art. 2546 Cod civil, fiind o clauză prin care se stabileşte un termen de decădere ce ar face excesiv de dificilă exercitarea dreptului sau săvârşirea actului de către partea interesată, iar o altă cauză de nulitate absolută a clauzei prevăzută de art. 12.10 o reprezintă faptul ca prin aceasta se urmăreşte derogarea de la termenele de prescripţie de ordine publica, stabilite de legiuitor pentru exercitarea acţiunilor in anulare/ constatarea nulităţii absolute, prin instituirea convenţionala a unui termen de decădere special, unic.

În ceea ce priveşte clauza prevăzută de art. 12.13 din contract, au arătat că prin înserarea acestei clauze, pârâtele urmăresc ca beneficiarul să renunţe la drepturile conferite de legea privind protecţia consumatorului, astfel încât să nu poată beneficia de posibilitatea de a solicita constatarea nulităţii absolute a clauzelor abuzive din cuprinsul actului, conform legii 193/2000. In realitate, având in vedere ca reclamanţii nu au avut posibilitatea reala de a negocia sau modifica vreuna dintre clauzele Contractului educaţional, acesta este un contract de adeziune. Mai mult decât atat, este evident că nu a fost prezentat Contractul, cu toate Regulamentele si Anexele sale şi nici consecinţele ce ar rezulta inclusiv din rezilierea acestuia, astfel încât reclamanta să se afle în deplină cunoştinţă de cauză la momentul semnării.

În ceea ce priveşte art. 12.1 din contract, prin aceasta, pârâtele si-au rezervat în mod discreţionar dreptul de a modifica dupa propria dorinţă conţinutul Regulamentelor şi Actelor interne, inclusiv prin inserarea unor noi drepturi si obligaţii pentru beneficiari, doar cu obligaţia comunicării prealabile a acestor modificări, fara insa a fi si supuse dezbaterii părinţilor, paratele procedează in mod indirect si la modificarea Contractelor educaţionale incheiate. Prin acestea beneficiarii si-au asumat in mod indirect, fara a fi voinţa reala a lor si fara a putea negocia aceste prevederi contractuale, obligaţia de a respecta conţinutul actelor interne ale Scolii, astfel cum este prevăzuta la an 7.27 din 7.37 din Contract.

În subsidiar, apreciază că sunt aplicabile şi dispoziţiile legale privind protecţia consumatorului - art 1 din Legea 193/2000, in sensul in care Contractul încheiat între pârâte (profesionişti) si reclamanţi ( consumatori) nu respecta prevederile legale, motiv pentru care solicită constatarea în consecinţă a nulităţii absolute a clauzelor abuzive urmare a aplicării art 4 din acelaşi act normativ, clauzele nu au fost negociate direct cu consumatorul, contractul fiind unul de adeziune, în care beneficiarul nu a putut modifica sau propune dispoziţii. Clauzele creează contrar bunei-credinţe şi în detrimentul consumatorului un dezechilibru semnificativ între drepturile si obligaţiile părţilor, în favoarea consumatorilor nu a fost stipulată vreo clauza penala, sau vreo posibilitate de reziliere unilaterala a Contractului. Mai mult decât atat profesionistul are posibilitatea de a modifica in mod unilateral documentele anexa ale Contractului, creând drepturi si obligaţii suplimentare consumatorului, care nu au fost asumate la semnare -- clauza prevăzuta la art. 5.6 si 12.1 din Contract.

Au învederat că sunt considerate a fi clauze abuzive conform listei anexa la Legea 193/2000, următoarele: clauze care dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract - art, 5.6 si 12.1 din Contract; clauze care obligă consumatorul să îşi îndeplinească" obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care profesionistul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale - chiar clauza penala prevăzuta la art 8.4 din Contract; clauze care dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu prevederile contractuale- art 8.3 din Contract; clauze care obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului - art 7.27 din 7.37 din Contract; clauze care restrâng sau anulează dreptul consumatorului sa pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale - art 7.43 din contract, art 12.13 din contract şi clauze care  dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator- art 8.3 din Contract.

În drept, a invocat art 1237-1238 CC, ari 1350, art. 1522 CC, aii 1353 CC , 2545 CC, si următ. Statutul elevului , art I alin 3 , art 2 si art 3 alin 1 si 3 din OG nr. 13/201 I, legea 193/2000 împreuna eu anexele, precum si orice alte temeiuri de drept existente sau care rezulta din cerere sau din situaţia de fapt expusa.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâtelor,

proba testimoniala cu martorii: doamna diriginte E D şi doamna profesor de limba si literatura romana IC, precum si orice alte mijloace de proba a căror necesitate va rezulta din dezbateri conform art 254 alin.2 CPC.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 254,21 lei (f. 94) şi 1591 lei (f. 209).

Prin întâmpinarea depusă la data de 21.07.2020, pârâtele Fundaţia BP şi B for kids S.R.L. au invocat excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei B For K S.R.L., având in vedere calitatea de prestator servicii administrative, asumată prin contractul educaţional înregistrat sub nr. 65/16.11.2017 şi nr. 138/16.11.2017. Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea capătului de cerere privind obligarea în solidar a pârâtelor la plata sumei de 2.988.8 lei si a dobânzii legale penalizatoare, ca neîntemeiat; având in vedere plata efectuata prin op. nr. 1852533/07.11.2019; respingerea capătului de cerere privind obligarea în solidar a pârâtelor la plata dobânzii legale penalizatoare aferenta sumei de 2988.8 lei ca neîntemeiat, având in vedere plata efectuata prin op. nr. 1852533/07.11.2019, respingerea capătului de cerere privind obligarea in solidar a pârâtelor la plata prejudiciului material in cuantum dc 3860 lei si a prejudiciului nepatrimonial in cuantum de 5000 euro, în principal ca inadmisibil si în subsidiar ca neîntemeiat si nedovedit,  respingerea celorlalte capete de cerere, în principal ca inadmisibile şi în subsidiar ca neîntemeiate, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, a învederat faptul că, între părţi a fost încheiat contractul educaţional si de prestări servicii înregistrat sub nr. 65/16.11.2017 şi nr. 138/16.11.2017 (denumit in continuare contractul educaţional), având ca obiect activitatea anuala de pregătire a elevului MA, pentru anul şcolar 2018-2019, acesta urmând cursurile clasei a V-a iu cadrul Scolii Gimnaziale I, însă, motivat de abaterile disciplinare grave si repetate ale elevului precum si de comportamentul acestuia pe parcursul perioadei de şcolarizare din cadrul instituţiei (consemnate în documentele ataşate cererii constând in procese verbale ale comisiei de disciplina din cadrul Scolii, mustrare scrisa, fise de evaluare ale profesorilor), au decis, ca în temeiul prevederilor contractuale, sa rezilieze de drept contractul educaţional, fiind expediată notificarea de reziliere, întemeiată pe prevederile art. 8.2 din contractul educaţional, iar în susţinerea notificării au comunicat şi documentele care atestă abaterile disciplinare.

În ceea ce priveşte sumele achitate în avans de reprezentanţii legali în temeiul contractului, le-a adus la cunoştinţa acestora că potrivit art. 4.3 din contract, în termen de 60 de zile vor restitui suma de 2.988,8 lei restantă, deoarece plata pe ultima lună este reţinută cu titlu de penalitate potrivit art. 8.4.din contractul educaţional, solicitând reprezentanţilor legali detaliile contului in care doresc virarea sumelor datorate, iar ulterior, suma de 2.988,8 lei a fost achitata astfel cum rezulta din ordinul de plata nr. 1852533/07.11.2019 aspect necontestat de reclamanţi.

Pârâtele au solicitat să se aibă în vedere că părţile au acceptat in mod expres toate clauzele contractuale, aceste fiind negociate, înscrierea in cadrul instituiţiei realizându-se pe baza cererii si ofertei, prin semnarea contractului educaţional, ocazie cu care le- au fost aduse la cunoştinţa şi şi-au însuşit si prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara si celelalte documente care reglementează buna desfăşurare a activităţii educaţionale. Mai mult decât atât, conţinutul contractului cat si regulile interne ale instituţiei nu erau străine beneficiarului, aceştia fiind in comunitatea I., de mai bine de 3 ani. Cu toate acestea, dispoziţiile au încălcate în mod repetat, elevul a dat dovadă de comportament indisciplinat, aspect ce a pus în pericol atât siguranţa colegilor şi a periclitat desfăşurarea activităţii educaţionale.  Au precizat că maniera in care reclamanţii inteleg sa prezinte situaţia dc fapt este trunchiata, în speţă nefiind în prezenta unei exmatriculări a elevului in înţelesul legii educaţiei, astfel că  prejudiciul pretins a fi fost suferit este neîntemeiat si nedovedit.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei B., a arătat că, potrivit contractului educaţional înregistrat sub nr. 65/16,11.2017 şi nr.138/16.11.2017, parata B. are calitatea de prestator servicii administrative, sens in care aceasta si-a asumat prin contract numai obligaţia de a garanta Beneficiarului direct rezervarea locului elevului în cadrul instituţiei si nu prestarea activităţii educaţionale.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind restituirea sumei de 2.988,8 lei şi a dobânzii legale, a arătat că, în temeiul art. 8.4 din contract, beneficiarul datorează, cu titlu de clauză penală, echivalentul unei rate lunare, această sumă devenind scadentă, datorată şi plătibilă la data rezilierii contractului, iar beneficiarul a încălcat grav şi repetat Regulamentul de ordine interioară, având în vedere şi accesele repetate de violenţă ale acestuia şi a comportamentului indisciplinat.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea în solidar la plata prejudiciului material şi nepatrimonial, a solicitat să se aibă în vedere faptul că suntem in prezenta încetării raporturilor juridice dintre parti ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către reclamanţi, constând in încălcarea de catre reclamanţi si de catre Beneficiarul direct al educaţiei, în mod grav si repetat a obligaţiilor contractuale asumate,  fapt ce a generat necesitatea rezilierii de drept a contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către reclamanţi. Totodată, a solicitat să se constate că susţinerile reclamanţilor nu sunt probate, cată vreme la dosarul de transfer nu exista documente care sa ateste aplicarea sanctiunii exmatriculării elevului, solicită instanţei să aibă în vedere buna credinţă de care Scoala a dat dovada, prin adoptarea acestei decizii de a ieşi din raportul educaţional fără aplicarea unor sancţiuni suplimentare clauzelor penale negociate intre parti (asa cum este reţinerea penalităţii), punând la dispoziţia reprezentanţilor legali dosarul elevului si procedând la restituirea sumelor datorate in temeiul contractului. De asemenea, aplicarea sancţiunilor s-a făcut gradual, în raport de gravitatea abaterilor disciplinarea, rezilierea contractului fiind ultimul remediu la care Prestatorii au apelat, ca urmare a incidentelor violente in care elevul a fost implicat si prin care a pus in pericol siguranţa colegilor, periclitând totodata desfăşurarea activităţii educaţionale.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind constatarea clauzelor ca fiind abuzive, au precizat că, din lecturarea conţinutului clauzelor contractuale se poate observa că acestea sunt clare si inteligibile, fiind stipulate cu respectarea principiului echilibrului contractual.

De asemenea, contrar susţinerilor reclamanţilor, aceştia şi-au asumat în mod expres clauzele contractuale, înţelegând pe deplin conţinutul acestora şi având reprezentarea negocierilor purtate, astfel cum este stipulat in cuprinsul art 12. 13. Pe cale de consecinţă, apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1255 Cod civil, sens in care se impune respingerea capătului de cerere, in principal ea inadmisibil si in subsidiar ea neîntemeiat.

In ceea ce priveşte capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a notificării de reziliere a contractului educaţional, au precizat că rezilierea contractului a operat în temeiul unui pact comisoriu, pârâtele nu aveau obligaţia de a îndeplini vreo formalitate, însă cu toate acestea, au înţeles să notifice reprezentanţii legali cu privire la reziliere, decizia de reziliere fiind motivată de incidentele în care elevul a fost implicat şi de încălcarea în mod repetat a Protocolului de Disciplină şi a Regulamentului de Ordine Interioară al Şcolii. Au arătat  că reclamanţii nu invocă motive de nulitate, ci nelegalitatea măsurii exmatriculării.

În drept, au invocat dispoziţiile Codului de procedură civilă, Cod civil şi contract.

În probaţiune, au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriul reclamanţilor şi a probei cu martori.

Prin precizarea depusă la data de 27.10.2020, la solicitarea instanţei, în vederea lămuririi cadrului procesual pasiv, au arătat că cererea de chemare în judecată a fost formulată în contradictoriu cu următoarele pârâte: FUNDAŢIA BP, în calitate de prestator al serviciilor educaţionale conform Contractului educaţional nr. 65/16.11.2017, în care aceasta este parte; ŞCOALA GIMNAZIALĂ X., in calitate de prestator efectiv al serviciilor educaţionale contractate de reclamanţi, in baza Contractului de prestări servicii educaţionale încheiat cu Fundaţia Blue Planet şi SC B. FOR K. SRL, in calitate de prestator al serviciilor administrative de care elevul a beneficiat, conform Contractului educaţional nr. 65/16.11.2017 în care aceasta este parte.

Au arătat că, în art. 2.2 din contract se precizează că serviciile educaţionale vor fi prestate efectiv la punctul de lucru al Fundaţiei, din B, str NI, nr. , sector 1, adresa unde este sediul Scolii Gimnaziale X. In ceea ce priveşte societatea B, potrivit art 7.20 din Contract, B. si-a asumat obligaţia de a rezerva un loc in cadrul unităţii de invatamant ( Scoală), ce aparţine Fundaţiei BP, cu condiţia achitării prealabile a tuturor taxelor de şcolarizare prevăzute in Contract. Societatea are si o serie de obligaţii cu caracter de continuitate pe durata contractului - masa, paza, supraveghere video, etc. Scoală Gimnaziala X a fost cea care a organizat activitatea educaţionala prestata si a dispus sancţionarea elevului, inclusiv prin rezilierea Contractului educaţional încheiat. Mai mult decât atat, dupa cum rezulta din fisa de cont depusa de parate, Scoală Gimnaziala X. a fost cea care a încasat taxele educaţionale aferente, astfel incat obligaţia restituirii diferenţei de taxa pentru sfârşitul anului şcolar 2019, împreuna cu dobânda legala penalizatoare incumba acesteia.

Astfel, reclamanţii apreciază că Şcoala Gimnazială X. îşi desfăşoară activitatea in strânsă colaborare cu Fundaţia BP şi este prestatorul real al serviciilor educaţionale contractate, sub supravegherea Fundaţiei, si in condiţiile Contractului educaţional încheiat. Totuşi, notificarea de reziliere a Contractului educaţional a fost formulata de către Scoală Gimnaziala X. si de societatea B for K..

Instanţa a unit cu fondul excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de către pârâta FUNDAŢIA B şi de către pârâta S.C. B. FOR K. S.R.L. şi a respins ca neîntemeiată excepţia netimbrării, având în vedere faptul că cererea a fost legal timbrată.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar şi a respins toate celelalte probe apreciind că nu duc la soluţionarea procesului.

De asemenea, instanţa a luat act de faptul că pârâta ŞCOALA GIMNAZIALĂ X. şi-a schimbat denumirea în LICEUL I I.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între reclamanţii MA în calitate de beneficiar- reprezentant legal al elevului beneficiar direct al educaţiei MAD şi pârâtele FUNDAŢIA B în calitate de prestator servicii de educaţie şi B F. K. S.R.L., în calitate de prestator servicii administrative/prestator, a fost încheiat contractul educaţional şi de prestări servicii nr. 65/16.11.2017 şi 138/16.11.2017 având ca obiect activitatea anuală de pregătire şcolară a elevilor ce urma a se desfăşura la punctul de lucru al pârâtei FUNDAŢIA B. din strada N. I. nr., B., sector 1, contractul fiind încheiat pentru anul şcolar 2018-2019, respectiv pentru perioada 01.09.2018-30.06.2019.

Prin actul adiţional nr 1/16.11.2017 (f. 164), părţile au convenit ca modalitatea de plată a taxei educaţionale este plata integrală, taxa anuală în cuantum de 29.888 lei fiind achitată integral de către reclamantă în 5 tranşe, în perioada 23.04.2015-31.05.2018, astfel cum rezultă din factura seria SC nr. 181154/23.04.2018 scadentă la data de 31.05.2018 emisă de ŞCOALA GIMNAZIALĂ „X” (f. 38) coroborat cu extrasul de cont depus de către pârâte (f. 166).

Prin actul adiţional nr. 2/29.12.2017 (f. 211-214), încheiat între MA în calitate de beneficiar- reprezentant legal al elevului beneficiar direct al educaţiei MAD şi pârâtele FUNDAŢIA B în calitate de prestator servicii de educaţie – cedent,  B  S.R.L., în calitate de prestator servicii administrative/prestator – cocontractant cedat şi ŞCOALA GIMNAZIALĂ X. în calitate de prestator servicii de educaţie – cesionar, Fundaţia a cesionat către Şcoală, cu titlu gratuit, contractul încheiat cu reprezentantul legal şi cu B.

Astfel, potrivit art. 1.2 din actul adiţional, Şcoala substituie Fundaţia în raporturile născute din contract (intră în locul Fundaţiei în contract) şi implicit, preia Contractul, în condiţiile stabilite între părţile iniţiale, iar potrivit art. 1.3 din actul adiţional nr. 2, cesiunea contractului are ca efect continuarea raporturilor juridice rezultate din contract între cesionar şi cocontractanţii cedaţi, cedentul fiind liberat de obligaţiile ce rezultă din contract ca urmare a preluării de către cesionar a poziţiei contractuale deţinute anterior de cedent, cedentul devenind astfel un terţ faţă de contractul cedat.

Analizând cererile părţilor şi înscrisurile aflate la dosar în vederea soluţionării excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor S.C. B F KI S.R.L. şi FUNDAŢIA B, instanţa reţine următoarele:

Calitatea procesuală pasivă, ca şi condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel obligat în raportul juridic dedus judecăţii. Întrucât reclamantul este acela care declanşează procedura judiciară, acestuia îi revine obligaţia de a justifica atât calitatea sa procesuală, cât şi calitatea procesuală a pârâtului. Această obligaţie îşi are temeiul în dispoziţiile art. 194, lit. c din Codul de procedură civilă, potrivit căruia cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă, printre alte elemente, obiectul, precum şi motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază pretenţia reclamantului. Prin indicarea pretenţiei sale, precum şi a împrejurărilor de fapt şi de drept pe care se bazează această pretenţie, reclamantul justifică îndreptăţirea de a introduce cererea împotriva unui anumit pârât.

Având în vedere dispoziţiile actului adiţional nr. 2, instanţa reţine că au calitate procesuală pasivă pârâtele ŞCOALA GIMNAZIALĂ X, în calitate de prestator servicii de educaţie şi S.C. B S.R.L., în calitate de prestator de servicii administrative, ţinând cont de faptul că reclamanţii invocă şi faptul că acest contract conţine o serie de  clauze abuzive, iar aceste clauze a căror caracter abuziv se solicită a fi constatat în prezentul dosar, influenţează şi celelalte capete de cerere.

De asemenea, notificarea de reziliere contestată în prezentul dosar este semnată de către ŞCOALA GIMNAZIALĂ X şi de către S.C. B S.R.L., motiv pentru care instanţa nu poate reţine apărarea pârâtei S.C. B  S.R.L. în sensul că aceasta nu are calitate procesuală pasivă.

Cu privire la pârâta FUNDAŢIA B, instanţa reţine că prin actul adiţional nr. 2/29.12.2017 însuşit de către reclamanţi, părţile au agreat cesiunea contractului în favoarea Şcolii Gimnaziale X. şi au stabilit că Fundaţia nu mai are nicio calitate în executarea acestui contract.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei S.C. B F K S.R.L., invocată de aceasta prin întâmpinare, însă va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către pârâta FUNDAŢIA B , prin întâmpinare şi va respinge cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâta FUNDAŢIA B, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Analizând în continuare situaţia de fapt şi raporturile dintre părţi, instanţa reţine următoarele:

Prin mustrarea scrisă nr. 54/13.03.2019 semnată de către directorul Şcolii Gimnaziale I şi dirigentele clasei E D (f. 31), a fost sancţionat elevul MA D din clasa a V a B pentru abateri disciplinare repetate, cu mustrare scrisă, conform art. 16 din Statutul Elevului aprobat prin OMENCS nr. 4742 din 10.08.2016, iar Comisia de Disciplină a luat decizia suspendării de la cursuri a elevului pentru o perioadă de 3 zile, începând cu data de 18.03.2019. S-a motivat că decizia a fost luată ca urmare a nerespectării obligaţiilor elevului prevăzute în art. 15 din Statutul Elevului, fiind menţionat faptul că elevul M A D a avut un limbaj nepotrivit la adresa colegei D ( a şicanat-o, a făcut glume pe seama înălţimii şi numelui de familie al acesteia, a spus despre tatăl ei că este „niger”, i-a luat obiectele personale cu scopul de a o enerva, a lovit-o cu palma peste fund). S-a mai arătat că acesta se implica în jocuri care pot deveni periculoase pentru colegi, de exemplu în pauza de după-amiază l-a bruscat pe colegul de clasă R R motiv pentru care acesta are mâna în ghips.

Având în vedere faptul că anterior rezilierii contractului, elevului i s-au aplicat alte sancţiuni mai uşoare, astfel cum reiese din mustrarea menţionată anterioară, instanţa nu poate reţine apărarea reclamanţilor în sensul că s-a aplicat direct cea mai dură sancţiune pentru elev.

Deşi a fost sancţionat, elevul a continuat cu acelaşi tip de comportament, astfel cum rezultă din informarea semnată de către doamna diriginte E D (f. 20) şi depusă chiar de către reclamanţi la dosar, în data de 10.04.2019, în timpul pauzei de prânz, elevii M şi R au pulverizat în sala de clasă un întreg spray deodorant, sprayul fiind luat de către elevul Mn din ghiozdanul lui C R şi a fost îndreptat către faţa colegilor aflaţi în clasă, apoi pulverizat în ghiozdanul lui C R, iar ulterior ghiozdanul îmbibat cu substanţa din spray a fost pus pe capul a doi colegi de clasă : G A T şi C R. În urma acestui eveniment, trei dintre elevi au ajuns în cabinetul medical, iar restul şi-au continuat programul într-o altă clasă deoarece restul orelor de curs nu au mai putut fi ţinute în aceeaşi sală. 

Din procesul – verbal încheiat la data de 11.04.2019 de către Comisia de Disciplină din cadrul Şcolii Gimnaziale X (f. 19 ), depus tot de către reclamanţi la dosar, încheiat ca urmare a incidentului prezentat în informarea întocmită de către doamna diriginte E D, rezultă în plus faptul că „Potrivit mărturiilor colegilor de clasă, elevul MAD i-a pus ghiozdanul pe cap lui C R de două ori, chiar şi când R. era căzut la pământ.” Ca urmare analizării evenimentului şi ţinând cont de abaterile anterioare, Comisia de disciplină a Şcolii Gimnaziale X. a propus eliminarea de la cursuri pentru o perioadă de 3 zile pentru elevul RR şi eliminarea de la cursuri până se va lua o decizie la nivel de şcoală pentru elevul MAD, care se află la cea de-a doua eliminare în interval de trei săptămâni.

Prin procesul-verbal înregistrat sub nr. 81/11.04.2019 (f. 29) încheiat în cadrul întrunirii în regim de urgenţă a consiliului profesorilor clasei a V-a B de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ I., conform prevederilor Regulamentului de Funcţionare a Şcolii, s-a propus măsura de eliminare pe o perioadă de 3 zile pentru elevul RR şi măsura de eliminare din unitatea şcolară pentru elevul MAD prin rezilierea contractului educaţional.

Astfel, instanţa nu poate reţine nici apărarea reclamanţilor în sensul că elevul Mihăilă a fost singurul sancţionat, în condiţiile în care este evident faptul că şi elevul RR a fost sancţionat gradual ca şi reclamantul, însă acesta din urmă avea mai multe abateri.

De altfel, astfel cum rezultă din caietul de disciplina al clasei aV-a B - secţiunea aferenta elevului MAD (f. 177-182), elevul MAD  a avut nu mai puţin de 32 de abateri în câteva luni pentru care nu a fost sancţionat sau a fost sancţionat cu „timp de reflecţie”.Astfel, profesorul de muzică a notat la data de 24.09.2018 următoarele: „mănâncă în timpul orei şi răspunde nepoliticos atunci când i se atrage atenţia”, la data de 26.09.2018 s-au menţionat următoarele:„Timp de reflecţie  pentru implicarea în jocuri violente şi pentru limbajul nepotrivit statutului de elev”, în general acesta are un limbaj urât, se implică în jocuri violente, deranjează ora, răspunde profesorului nepoliticos la fiecare remarcă, agresând verbal şi fizic mai mulţi colegi. La data de 10.02.2018, acesta a avut o atitudine agresivă îndreptată către AT ce se manifestă prin violenţă verbală (ţipă la el, jigniri etc), violenţă fizică ( împins) şi intoleranţă/respingere.

Având în vedere toate aceste aspecte, prin notificarea emisă de ŞCOALA GIMNAZIALĂ X şi de S.C. B  S.R.L. (f. 169), reclamanţii au fost informaţi că, la data de 12.04.2019 a intervenit rezilierea contractului educaţional şi de prestări servicii nr. 65/16.11.2017 şi 138/16.11.2017, opţiunea rezilierii fiind justificată de incidentele în care elevul MAD  a fost implicat în anul şcolar 2018-2019, de încălcarea în mod repetat a Protocolului de Disciplină şi a Regulamentului de Ordine Interioară al Şcolii, toate acestea culminând cu evenimentul din data de 10.04.2019. Au fost ataşate notificării următoarele: informarea întocmita de diriginta cu privire la incidentul din 10 aprilie 2010, Procesul verbal al Comisiei de Disciplina din data de 11.04.2019, procesul verbal ai Consiliului Profesorilor din data de 11.04,2019, caietul de disciplina al clasei aV-a B - secţiunea aferenta elevului MAD si Mustrarea scrisa din data de 13.03.2019.

De asemenea, in ceea ce priveşte sumele achitate in avans de reprezentanţii legali in temeiul contractului, li s-a adus la cunoştinţa că, în termen de 60 de zile vor restitui suma de 2.988,8 lei, reprezentând diferenţa dintre suma achitata cu titlu de taxă educaţională anuală (respectiv 29.888 lei) si taxa educaţionala datorata, respectiv pana in luna aprilie 2019 (inclusiv), aceasta fiind reţinuta cu titlu de penalitate potrivit art. 8.4.din contractul educaţional, solicitând reprezentanţilor legali detaliile contului in care doresc virarea sumelor datorate, această sumă fiind în final restituită la data de 08.11.2019, astfel cum rezultă din ordinul de plată depus la fila 18 din dosar.

Ulterior, la data de 16.09.2019, reclamanţii au notificat pârâtele cu privire la plata sumelor reprezentând taxa educaţională nedatorată si prejudiciul patrimonial si moral în cuantum de 5.000 euro suferit, sens in care pârâtele au comunicat acestora că suma datorata potrivit contractului este în cuantum de 2.988,8 lei (suma achitata astfel cum rezulta din ordinul de plata nr. 1852533/07.11.2019 aspect necontestat de reclamanţi) precum si faptul că prejudiciul material si moral pretins nu este datorat, câtă vreme Şcoala nu a demarat procedura de exmatriculare, ci a decis rezilierea de drept a contractului educaţional raportat la clauzele contractuale care permit aplicarea acestei sancţiuni in ipoteza abaterilor disciplinare repetate ale beneficiarilor.

În drept, conform art. 60 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, unităţile particulare de învățământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie;

-art. 175 alin. (2) din Regulamentul - cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5447/2020 (ce s-a regăsit, în aceeaşi formulare, şi la art. 186 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de învățământ preuniversitar din 31.08.2016, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016), modelul contractului educaţional este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învățământ;contractul educaţional încheiat de părinte cu o unitate de învățământ privată este un contract civil, cu drepturi si obligaţii corelative ale părților astfel cum acestea sunt prevăzute de respectivul contract.

Astfel, nu poate fi reținută apărarea reclamantei în sensul că respectivul contract educaţional nu poate fi reziliat de către o parte în cazul în care cealaltă parte nu își îndeplineşte obligaţiile contractuale, chiar dacă o asemenea reziliere atrage necesitatea transferării elevului la o altă unitate de învățământ. De asemenea, instanţa reţine faptul că elevului nu i-a fost aplicată sancţiunea exmatriculării, în fişa acestuia nu apare că ar fi fost exmatriculat, contractul educaţional încetând prin rezilierea acestuia de către unitatea de învăţământ ca urmare a abaterilor repetate ale elevului.

De altfel, nu i se poate pretinde unei instituţii private de învăţământ pentru serviciile căreia părinţii plătesc o taxă foarte mare să accepte un elev care are un asemenea comportament faţă de dascăli şi mai ales faţă de ceilalţi colegi, acesta putând fi înscris într-o şcoală de stat de unde nu poate fi exmatriculat, astfel cum pretinde reclamanta. Mai mult decât atât, este inadmisibil ca părinţii care plătesc aceste taxe ca urmare a înscrierii copiilor la cursurile Şcolii Gimnaziale X să îşi găsească copii loviţi, jigniţi, agresaţi verbal şi fizic, discriminaţi pentru culoarea părinţilor,  astfel cum este cazul elevilor DP, G A T, C R şi A Tu. Astfel, având în vedere numărul mare de copii cu care reclamantul M a fost în conflict, soluţia oferită de reclamantă privind mutarea copilului în altă clasă ar fi fost inutilă.

Cu privire la afirmaţia reclamanţilor potrivit căreia Şcoala trebuia să îi asigure copilului o educaţie corespunzătoare şi o consiliere adecvată, instanţa subliniază că obligaţia de educare şi consiliere a copilului aparţine în primul rând părinţilor şi numai după dascălilor, părinţii şi profesorii trebuie să coopereze în obiectivul comun stabilit, însă cel mai important rol rămâne cel al părinţilor. Există situaţii în care, cu toate eforturile depuse de către părinţi, totuşi copiii continuă să aibă un comportament agresiv, însă nu li se poate pretinde pârâtelor să accepte un astfel de comportament în cadrul unei instituţii ce se presupune a fi de elită.

Cu privire la primul capăt de cerere referitor la obligarea pârâtelor la plata către reclamantă  a sumei de 2.988,8 lei reprezentând contravaloarea taxei educaţionale datorate pentru ultima lună a anului şcolar 2018-2019 şi la diminuarea clauzei penale, instanţa reţine că, potrivit art. 8.4 din contract, articol cu privire la care reclamanţii nu au solicitat constatarea caracterului abuziv, în cazul rezilierii contractului de către prestatori, conform art. 8.3 din contract, beneficiarul datorează cu titlu de clauză penală echivalentul unei rate lunare, această sumă devenind scadentă, datorată şi plătibilă de la data rezilierii contractului.

Potrivit art. 7.53 din contract, şcolarul are obligaţia de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei.

Potrivit art. 8.3 lit. iii, iv şi v din contract, prestatorii vor rezilia contractul de plin drept, fără nicio formalitate, în condiţiile pactului comisoriu, în situaţia în care elevul încalcă în mod grav sau în mod repetat prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, elevul dă dovadă de indisciplină accentuată, are accese repetate de violenţă asupra colegilor, are comportament deviant.

Potrivit art. 1350 Cod civil, orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat. Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.

Potrivit art. 1549 Cod civil, „Dacă nu cere executarea silită a obligaţiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluţiunea sau după caz, rezilierea contractului, precum şi la daune-interese dacă se cuvin”. Potrivit art. 1551 Cod civil, „ creditorul nu are dreptul la rezoluţiune atunci când neexecutarea este de mică însemnătate.”

Potrivit art. 1553 Cod civil, “(1) Pactul comisoriu produce efecte dacă prevede, în mod expres, obligaţiile a căror neexecutare atrage rezoluţiunea sau rezilierea de drept a contractului; (2) În cazul prevăzut la alin. 1, rezoluţiunea sau rezilierea este subordonată punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care s-a convenit că ea va rezulta din simplul fapt al neexecutării”

Contrar afirmaţiilor reclamantei, instanţa reţine că în contract se prevăd expres obligaţiile a căror încălcare atrage rezilierea contractului în condiţiile pactului comisoriu (art. 8.3 iii, iv, v) şi, având în vedere faptul că elevul MAD avea notate 32 de abateri de acest gen, se poate reţine cu uşurinţă faptul că acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, fiind îndeplinite condiţiile pentru rezilierea contractului de către prestatorii de servicii, moment în care operează clauza penală prevăzută de art. 8.4 din contract.

În temeiul acestei clauze, pârâtele au păstrat taxa educaţională pe ultima lună a anului şcolar, reţinând rezilierea de plin drept a contractului ca urmare a încălcărilor în mod grav şi repetat a Regulamentului de Ordine Interioară de către elevul MAD, a acceselor repetate de violenţă asupra colegilor şi a indisciplinei accentuate.

Cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru reziliere, instanţa nu poate reţine apărările reclamantei, în primul rând pentru că, având în vedere situaţia de fapt prezentată anterior, încălcarea Regulamentului de către elevul MAD este gravă, reprezentând o neexecutare însemnată a obligaţiilor contractuale şi în al doilea rând, deoarece rezilierea a operat de plin drept, în temeiul pactului comisoriu inserat în contract la art. 8.3, potrivit căruia nu este necesară nici punerea în întârziere.

Cu privire la pactul comisoriu, contrar afirmaţiilor reclamantei, acesta este stipulat expres şi prevede clar obligaţiile a căror neexecutare atrage rezilierea de drept, buna credinţă cu care este invocat pactul comisoriu se prezumă, nefiind dovedită reaua-credinţă a pârâtelor, iar neîndeplinirea obligaţiilor are o gravitate suficientă, astfel cum s-a precizat anterior, fiind emisă chiar şi notificare de reziliere de către pârâte.

Instanţa nu poate reţine apărările reclamanţilor referitoare la declaraţia de reziliere unilaterală, în condiţiile în care contractul a fost reziliat de plin drept, în temeiul pactului comisoriu, pârâtele procedând la emiterea unei notificări către reclamanţi, notificare în care nu se menţionează nicăieri faptul că minorul a fost exmatriculat, mai mult decât atât, se subliniază clar că nu s-a dispus exmatriculare, ci contractul educaţional a fost reziliat de plin drept.

Instanţa nu poate reţine nici apărarea referitoare la nulitatea relativă a clauzei prevăzute de art. 8.4, îmbogăţirea fără justă cauză nu este un caz de nulitate relativă, această clauză este justificată prin faptul că rezilierea contractului în mijlocul anului şcolar produce pagube unităţii şcolare care are repartizate cheltuielile lunare având în vedere taxele educaţionale, iar această clauză a fost şi acceptată de către reclamanţi.

Având în vedere toate aceste aspecte, instanţa reţine că taxa educaţională pentru ultima lună era datorată de către reclamanţi în temeiul clauzei penale prevăzute de art. 8.4 din contract, motiv pentru care instanţa va respinge primul capăt de cerere, ca neîntemeiat.

Instanţa va respinge ca neîntemeiată şi cererea de diminuare a clauzei penale, inserată prin paginile cererii  de chemare în judecată, apreciind că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1541 Cod civil, nu se poate reţine că obligaţia a fost executată parţială şi nici faptul că penalitatea este vădit excesivă faţă de prejudiciul ce putea fi prevăzut la încheierea contractului. De asemenea, nu sunt îndeplinite nici condiţiile prevăzute de art. 1534 Cod civil, instanţa nu poate reţine faptul că pârâtele au contribuit la producerea prejudiciului pentru a diminua despăgubirea.

În ceea ce priveşte capătul II de cerere referitor la obligarea pârâtelor la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare aferente sumei de 2.988,8 lei, instanţa apreciază că acest capăt de cerere este nu numai neîntemeiat, dar şi şicanator, în condiţiile în care, reclamantei i-a fost comunicat, prin chiar notificarea privind rezilierea, faptul că această taxă va fi restituită, însă i-au fost solicitate datele bancare pentru restituirea corectă a sumei, suma fiind restituită după ce reclamanta a comunicat datele solicitate, la data de 08.11.2019, astfel cum rezultă din ordinul de plată depus la fila 18 din dosar.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge şi capătul doi de cerere, ca neîntemeiat.

În ceea ce priveşte capătul III de cerere referitor la obligarea pârâtelor la plata de daune interese compensatorii pentru rezilierea abuzivă a contractului educaţional şi neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, constând în prejudiciu material şi moral şi dobândă legală, instanţa reţine că a stabilit anterior faptul că rezilierea contractului nu a fost abuzivă, urmând a analiza în continuare şi celelalte apărări ale reclamanţilor.

Instanţa nu poare reţine faptul că şcoala nu şi-a îndeplinit obligaţia de educare, astfel cum a fost asumată prin Cap VII, în condiţiile în care, astfel cum s-a menţionat anterior, Şcoala nu poate face mai mult decât a putut face reclamanta, în calitate de părinte al minorului MAD, iar cu privire la incidentul din aprilie 2019, elevul MAD  nu are calitate de victimă pentru a cere despăgubiri, ci are tocmai calitate de persoană vinovată de producerea incidentului. Obligaţiile de educare au fost îndeplinite de către pârâte, simplul fapt că elevii au învăţat într-o altă clădire în prima lună de şcoală sau că au intervenit schimbări ale colectivului de profesori nu poate duce la concluzia că pârâtele nu şi-au executat obligaţia de a presta servicii educaţionale, de altfel, reclamanta nu a fost deranjată de aceste aspecte întregul an şcolar, aceasta putea chiar înceta contractul educaţional, având această posibilitate potrivit contractului.

Instanţa nu poate reţine nici apărările referitoare la faptul că pârâtele au aplicat sancţiunea exmatriculării, în condiţiile în care s-a menţionat mai sus, faptul că nu a intervenit exmatricularea, ci rezilierea contractului educaţional, pârâta în calitate de instituţie privată de învăţământ, având această posibilitate.

Instanţa nu poate reţine nici motivele de nulitate şi de fraudă la lege invocate de către reclamantă faţă de modul în care Şcoala şi-a adoptat Regulamentele, Protocoalele şi Procedurile interne, în condiţiile în care, faţă de dispoziţiile legale indicate anterior, Şcoala, în calitate de instituţie privată îşi poate adopta propriul Regulament de ordine interioară, poate prevedea propriile sancţiuni interne, nefiind necesar ca Regulamentul de ordine interioară să fie dezbătut cu părinţii, nici la şcolile de stat Regulamentul de ordine interioară nu este dezbătut cu părinţi. Instanţa mai reţine că acestea conţin suficiente informaţii, nu sunt sumare, astfel cum menţionează reclamanta şi au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale aplicabile în cazul instituţiilor private de învăţământ.

Potrivit art. 175 alin. (2) din Regulamentul - cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5447/2020 (ce s-a regăsit, în aceeaşi formulare, şi la art. 186 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de învățământ preuniversitar din 31.08.2016, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016), modelul contractului educaţional este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învățământ;contractul educaţional încheiat de părinte cu o unitate de învățământ privată este un contract civil, cu drepturi si obligaţii corelative ale părților astfel cum acestea sunt prevăzute de respectivul contract

Astfel, nu poate fi reținută apărarea reclamantei în sensul că respectivul contract educaţional nu poate fi reziliat de către o parte în cazul în care cealaltă parte nu își îndeplineşte obligaţiile contractuale, chiar dacă o asemenea reziliere atrage necesitatea transferării elevului la o altă unitate de învățământ. Astfel, cum s-a subliniat în mod expres, nu s-a aplicat sancţiunea exmatriculării, ci a fost reziliat un contract civil, ceea ce se încadrează în principiul libertăţii contractuale, o parte nu poate fi obligată să rămână într-un contract civil în condiţiile în care cealaltă parte nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. De altfel, reclamanta îşi întemeiază cererea, în cea mai mare parte, pe răspunderea contractuală, or, nu se poate aprecia că este un contract civil, însă nu poate fi reziliat pentru neîndeplinire obligaţii, astfel cum pretinde reclamanta.

Având în vedere faptul că rezilierea de drept a contractului nu a fost abuzivă, precum şi faptul că pârâtele şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale asumate, actele fiind emise cu respectarea dispoziţiilor legale, instanţa va respinge în întregime capătul trei de cerere referitor la daune materiale şi morale, având în vedere faptul că nu a fost reţinută culpa pârâtelor.

Cu privire la capătul V de cerere referitor la constatarea nulităţii absolute a notificării de reziliere, instanţa reţine că, astfel cum s-a arătat deja în mai multe rânduri, contractul a încetat prin reziliere de plin drept, în baza pactului comisoriu din contract, fără să fie măcar necesară notificarea de reziliere. Instanţa nu poate reţine motivul de nulitatea absolută, în condiţiile în care nu a fost aplicată sancţiunea exmatriculării şi astfel cum a arătat anterior, pârâtele au posibilitatea de a rezilia contractul în caz de neîndeplinire obligaţii. De exemplu, în situaţia în care reclamanţii nu şi-ar fi îndeplinit obligaţia de a achita taxa educaţională, ar fi absurd să se reţină că acest contract educaţional nu poate fi reziliat deoarece este o „exmatriculare mascată” şi nu este posibilă exmatricularea în învăţământul obligatoriu. Ca orice alt contract civil, contractul de prestare servicii educaţionale poate fi reziliat pentru neîndeplinire obligaţii contractuale, cum este obligaţia ca elevul să nu dea dovadă de indisciplină accentuată sau să nu aibă accese repetate de violenţă asupra colegilor.

Instanţa nu poare reţine nici faptul că rezilierea contractului, cu aproximativ 2 luni de zile înainte de finalizarea anului şcolar reprezintă un abuz de drept, deoarece pârâtele au avut un temei de fapt temeinic justificat în cazul concret si de drept.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge şi acest capăt de cerere ca neîntemeiat.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind constatarea clauzelor ca fiind nescrise şi în subsidiar, ca fiind abuzive, instanţa reţine că reclamanţii au invocat caracterul abuziv al următoarele clauze contractuale:

1) Art 5.6. din Contract Penalităţile menţionate la punctul 5.5 de mai sus vor fi generate automat de softul Prestatorilor, care va calcula taxele şi va aplica automat penalităţile de întârziere in cazul întârzierii plaţilor,

6)Art 7.27. din Contract Reprezentantul Legal sa obligă să ia la cunoştinţă şi să respecte toate regulile şi procedurile interne ale Scolii Gimnaziale loanid si ale Brainfarm, inclusiv Regulamentul de Organizare si Funcţionare, Regulamentul de ordine interioara, asa cum suni ele prezentate in documentele care ii sunt predate spre informare si luare ia cunoştinţa prin semnarea prezentului Contract. Reprezentantul legal declară că a luai ia cunoştinţa de Regulamentul de Organizare si Funcţionare, Regulamentul de ordine interioara, de clauzele prezentului Contract, a actelor adiţionale si a anexelor.

7)Art. 7.37 din Contract. Odată cu luarea la cunoştinţă a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară al Scolii, a clauzelor prezentului contract, a actelor adiţionale şi a anexelor precum şi cu semnarea prezentului contract şi a actelor adiţionale, Reprezentantul Legal declară că este de acord cu termenii şi condiţiile stipulate.

8)Art 7.43 din Contract Reprezentantul legal se obligă ca, in situaţia în care copilul este exmatricula/ sau retras din şcoală, să facă toate demersurile pentru înscrierea respectivului copil într-o formă de învăţământ, iar in situaţia in care acest fapt nu se va iulâmpla din orice motiv, Reprezentantul Legal înţelege că nu este în nici un fel culpa Fundaţiei Blue Planet şi nici nu va putea ţine răspunzătoare Fundaţia B pentru acest lucru.

9)Art. 8.3 din Contract Fundaţia B. - Scoală Gimnaziala X şi B. vor rezilia contractul de plin drept, fără nicio formalitate, fără intervenţia vreunei instante judecătoreşti, în condiţiile pactului comisoriu, putând adresa, la opţiunea acestora, o simplă notificare scrisă spre informare reprezentantului legal, iar copilul va fi exmatriculat, in următoarele cazuri:

iii.Reprezentantul Legal şi elevul încalcă in mod grav sau in mod repetat prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, elaborat prin decizia fundaţiei B. - a Scolii Gimnaziale X:

iv.Elevul dă dovadă de indisciplină accentuată ce poate periclita desfăşurarea

activităţilor/cluburilor de către scoală, aparţinând Fundaţiei B. -Scolii Gimnaziale X;

v. Elevul are accese, repetate de violenţă asupra colegilor dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa sa şi a celorlalţi elevi şi/sau a personalului şcolii aparţinând Fundaţiei B -Scolii Gimnaziale X, produce distrugeri in mod intenţionat, are un comportament deviant şi nu se poate adapta cerinţelor în colectivitate; comportament cumulat cu lipsa de comunicare, susţinere şi implicare, a părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali in rezolvarea situaţiilor de acest tip.

*****Situaţiile de indisciplină şi încălcările Regulamentului de Ordine Interioară, precum şi gravitatea acestora se stabilesc exclusiv de către Fundaţia B- Scoală Gimnaziala X şi de către B, iar orice situaţie considerată nemulţumitoare de către Beneficiar (părinţi/tutori/reprezentanţi legali) şi/sau care nu este înţeleasă pe deplin, va fi discutată numai cu persoane abilitate din cadrul şcolii, aparţinând Fundaţiei B şi/sau cu directorul unităţii de învăţământ.

6) Art 12 1.din Contract Fundaţia B -Scoală Gimnaziala X şi Prestatorul B. au dreptul de a-şi redacta propriul Regulament de Ordine Interioară, pe care îl vor aduce la cunoştinţa Reprezentatului Legal. Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară sunt obligatorii pentru Părţi, iar prin clauzele acestuia se poate deroga de ia prevederile prezentului contract, cu excepţia prevederilor referitoare la cuantumul taxelor. Regulamentul de Ordine Interioară va putea fi modificat unilateral de către Fundaţia B. -Scoală Gimnaziala X /Prestatorul B., modificările urmând o fi aduse la cunoştinţa Reprezentantului Legal cu cel puţin 15 zile calendaristice înainta de intrarea în vigoare.

7) Art 12.10. din Contract Reprezentantul legal este de drept în întârziere cu privire la confirmarea şi/sau invocarea nulităţii contractului şi/sau a oricăreia dintre clauzele acestuia începând cu momentul la care reprezentantul legal a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască faptul că toate şi/sau oricare dintre prevederile prezentului Contract sunt sau pot deveni anulabile, Reprezentantul Legal urmând a fi decăzut din dreptul de a cere anulare Contractului şi/saui a Clauzei anulabile în care nu a exercitat acţiunea în anulare în cadrul unui termen de 1 lună din momentul aflării sale în întârziere conform prezentei Clauze.

8) Art 12.13. din Contract Reprezentantul legal declara pe proprie răspundere ca acest Contract nu este un contract de adeziune, ca a negociat in mod liber, a citit, a înţeles si si-a asumat integral toate Clauzele inserate in prezentul Contract, care împreuna cu Anexele si Actele adiţionale la acesta va constitui întreaga înţelegere a părtilor.

 În drept, potrivit art. 1 din Legea 193/2000, orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate, fiind interzis comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Art. 4 alin. 1 din această Lege stabileşte că o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Potrivit art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000, evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.

De asemenea, în ce priveşte noţiunea de clauză abuzivă, art. 3 alin. 1 din Directiva nr. 93/13/CEE atribuie acest caracter clauzelor contractuale care nu s-au negociat individual şi, în contradicţie cu exigenţa de bună-credinţă, provoacă un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract, în detrimentul consumatorului.

Din ambele reglementări rezultă aceleaşi condiţii care imprimă unei clauze contractuale caracter abuziv şi anume: clauza să nu fie negociată individual şi să se creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorilor.

În speţă, instanţa reţine că reclamanţii se circumscriu noţiunii de consumator în accepţiunea art. 2 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, întrucât sunt persoane fizice ce au încheiat contractul în scopuri personale.

Referitor la caracterul nenegociat, instanţa stabileşte că acesta se regăseşte cu privire la clauzele pentru care reclamanta solicită a se constata caracterul abuziv, întrucât clauzele contractului educaţional şi de prestări servicii au fost stabilite unilateral și anterior de către prestatori, neputând fi modificate la solicitarea clientului, care își manifestă însă opțiunea de a accepta sau nu contractul, cu clauzele predefinite prezentate, fără ca reclamanta să fi avut posibilitatea concretă de a influența conținutul esențial al contractului.

Conform art. 3 alin. 2 din Directiva nr. 93/13/CEE, se consideră întotdeauna că o clauză nu s-a negociat individual atunci când a fost redactată în prealabil, iar consumatorul nu a avut posibilitatea de a influenţa conţinutul clauzei, în special în cazul unui contract de adeziune, faptul că anumite aspecte ale unei clauze sau o anumită clauză au fost negociate individual neexcluzând aplicarea prezentului articol pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a acestuia indică faptul că este, cu toate acestea, un contract de adeziune. 

Instanţa reţine că serviciile de educaţie constituie un domeniu strict reglementat şi controlat, iar pe piaţa aferentă acestor servicii, prestatorii nu deţin o poziţie de monopol, consumatorii având posibilitatea de a studia ofertele mai multor şcoli private și de a decide în raport de propriile interese.

Însă, aducerea la cunoştinţa consumatorului a conținutului clauzelor contractuale preformulate nu reprezintă negociere, ci o componentă a dreptului la informare, iar posibilitatea consumatorului de a opta între diferite servicii aflate pe piaţă nu reprezintă negociere.

Chiar dacă nu au fost negociate, pentru a se constata caracterul abuziv al clauzelor identificate de reclamantă din cuprinsul contractului educaţional şi de prestări servicii este necesar ca reclamanţii să justifice şi să probeze faptul că aceste clauze prin ele însele sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Instanţa reţine însă, că aceste clauze indicate de către reclamanţi, nu creează un dezechilibru semnificativ şi contrar cerinţelor bunei-credinţe între drepturile şi obligaţiile părţilor, reclamanţii au posibilitatea de a înceta contractul chiar fără niciun motiv, motiv pentru care clauzele invocate nu au caracter abuziv.

În ceea ce priveşte caracterul nescris şi celelalte cauze de nulitatea ale clauzelor invocate de către reclamanţi, în cererea de chemare în judecată, potrivit art. 1255 Cod civil: „Clauzele contrare legii, ordinii publice au bunelor moravuri şi care sunt considerate nescrise  atrag nulitatea contractului în întregul său numai dacă sunt, prin natura lor, esenţiale sau dacă, în lipsa acestora, contractul nu s-ar fi încheiat”, în cazul în care contractul este menţinut, clauzele nule urmează a fi înlocuite cu dispoziţiile legale aplicabile. De asemenea, conform art. 1255 alin. 3 Cod civil, dispoziţiile alin. 2 se aplică în mod corespunzător şi clauzelor care contravin unor dispoziţii legale imperative şi sunt considerate de lege nescrise.

Cu privire la clauzele prevăzute de art. 5.6, 7.27, şi 7.37 deşi menţionate în cadrul acestui capăt de cerere, reclamanta nu a precizat motivele pentru care aceste clauze ar fi abuzive sau ar trebui considerate ca fiind nescrise, nu sunt contrare legii sau bunelor moravuri.

Cu privire la clauza prevăzută de art. 7.43 din contract, instanţa reţine că nu sunt interzise clauzele de limitare a răspunderii în contract, neexistând niciun indiciu că ar fi înlăturată răspunderea cocontractantului pentru prejudicul material cauzat printr-o faptă cu intenţie, astfel cum invocă reclamanta, în prezentul dosar, a intervenit rezilierea de plin drept a contractului ca urmare a comportamentului agresiv al elevului faţă de ceilalţi colegi şi faţă de abaterile repetate ale acestuia, astfel cum s-a arătat anterior, este imposibil ca pârâtele, în calitate de prestatori de servicii educaţionale private să fie obligate să îl păstreze în colectiv pe elevul MAD, după toate abaterile acestuia.

Cu privire la clauza prevăzută de art. 8.3 din contract, instanţa reţine , contrar afirmaţiilor reclamanţilor, că nu are caracter nescris şi nici nu are o cauză ilicită, după cum s-a arătat în mai multe rânduri în prezenta hotărâre, între părţi a intervenit un contract civil care poate fi reziliat pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate, urmând ca reprezentantul legal să transfere minorul la o altă unitate de învăţământ. Mai mult decât atât, astfel cum s-a precizat de nenumărate ori, Şcoala nu a aplicat sancţiunea exmatriculării, contractul a fost reziliat şi ca urmare a acestei rezilieri, reclamanta avea obligaţia de a transfera elevul la o altă instituţie, aşa cum s-ar fi întâmplat şi în situaţia în care aceasta ar fi refuzat să mai plătească taxa educaţională, pârâtele nu ar putea fi obligate să menţină contractul şi să primească elevul la cursuri deoarece exmatricularea nu este posibilă în învăţământul primar.

Cu privire la clauza prevăzută de art. 12.10 din contract, instanţa nu poate reţine caracterul nescris al acesteia, prescripţia este o instituţie de ordine privată, iar termenele de prescripţie a dreptului material la acţiune pot fi modificate de părţi, de altfel, pârâtele nici nu au invocat prescripţia, iar instanţa a analizat capetele de cerere privind anularea clauzelor.

Instanţa nu poate reţine motivele de nulitate invocate raportat la termenul de decădere, în condiţiile în care, chiar dacă se foloseşte termenul „decăzut”, acest articol reglementează un termen de prescripţie a dreptului material la acţiune pentru cererea în anulare/nulitate absolută şi nu un termen de decădere, astfel cum greşit invocă reclamanta, părţile având posibilitatea să modifice termenele de prescripţie.

Instanţa nu poate reţine nici apărările referitore la clauza prevăzută la art. 12.13 din contract, pentru motivele indicate cu ocazia analizării caracterului abuziv al clauzelor.

Instanţa nu poate reţine nici motivele de nulitate referitore la clauza prevăzută de art. 12.1, astfel cum s-a menţionat anterior, pârâtele sunt instituţii private care îşi pot adopta propriile Regulamente de ordine interioară, acestea fiind aduse la cunoştinţa părinţilor care au posibilitatea să înceteze contractul educaţional fără niciun motiv.

Pentru toate aceste motive, instanţa va respinge şi capătul IV de cerere, ca neîntemeiat, fiind respinsă ca neîntemeiată întreaga cerere de chemare în judecată.

În temeiul art. 453 C. proc.civ., instanţa va lua act de faptul că părţile vor solicita