Contestaţie la executare. Necompetenţa teritorială a executorului judecatoresc.

Hotărâre 1865 din 10.03.2021


Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de  11.06.2020, contestatoarea F. SA a chemat în judecată pe intimatul TV, formulând contestaţie la executare şi  cerere de  întoarcere a executării silite , solicitând instanţei ca  prin hotărârea  ce se  va  pronunţa să  se dispună suspendarea executării silite desfăşurate în cadrul dosarului execuţional nr. 79/2020, aflat pe rolul B.E.J. R. ; anularea executării silite însăşi demarate de către intimatul creditor în dosarul de executare nr. 79/2020 al BEJ R. precum şi a tuturor actelor de executare efectuate în acest dosar; anularea actelor de executare silită emise în Dosarul execuţional nr. 79/2020 şi reducerea cheltuielilor de executare silită;  întoarcerea executării silite, restabilirea situaţiei anterioare executării silite, prin obligarea intimatului la restituirea către reclamanta a sumei care a fost executată nelegal; cu  cheltuieli de judecată si  restituirea taxei  judiciare de timbru , la  data  rămânerii definitive  a hotărârii.

In motivare, contestatoarea  a arătat că în data de 23.09.2008, între PB R S.A. şi TV s-a încheiat contractul de credit pentru nevoi personale nr. 22020000000689338,  prin care Banca a acordat acestuia un împrumut în valoare de 31500 chf, perioada de acordare a creditului fiind de 120 luni. La data de 04.06.2020, contestatoarea a recepţionat din partea Biroul Executorului Judecătoresc R. următoarele acte de executare din cadrul dosarului de executare nr. 79/2020: încheiere din data de 15.04.2020 privind înregistrarea cererii de executare silita; încheierea din 29.05.2020 privind stabilirea cheltuielilor de executare, copia  sentinţei nr. 95  din 21.01.2020  pronunţată în  dosarul nr. 6378/278/2019; încheierea din data de 15.05.2020,  pronunţată în dosarul nr. 2179/221/2020 de Judecătoria Sectorului 1 prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, adresă de înfiinţare poprire din data de 29.05.2020. In primul rand, contestatoarea a invocat nelegalitatea actelor de executare efectuate în dosarul nr. 121/2019 al BEJ R., cu sediul în P, str. ..., nr., cam. , jud. H. Întrucât sediul sau se află în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, rezultă în mod neechivoc faptul că BEJ R., al cărui birou se află în circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia, nu este competent teritorial să pună în executare prin poprire dispoziţiile titlului executoriu, neavând biroul în circumscripţia Curţii de Apel Bucuresti.

De asemenea, contestatoarea  a invocat  inexistenta  unei  creante certe, lichide si exigibile, intrucat pe parcursul derulării contractului de credit nr. 22020000000689338, marja băncii a fost fixă, de 11,8 puncte procentuale, aşa cum rezultă din înscrisul privind evoluţia dobânzii, anexat, astfel că aceasta nu trebuia să restituie reclamantului intimat in prezenta cauză, nicio sumă cu titlu de diferenţă de dobândă. In subsidiar, a solicitat  reducerea cheltuielilor de executare constand in onorariu avocat (47800 lei), onorariu executor si cheltuieli de executare  (3300 lei).

In drept, a invocat  art. 712 C.p.c.

Intimatul nu a  formulat  întâmpinare.

În cauză, a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea  de  şedinţă  din data de 15.05.2020 pronunţată  de  către  Judecătoria  Sectorului 1 Bucureşti  în dosar  nr. 2179/221/2020, s-a  dispus  încuviinţarea  executării silite prin toate formele de  executare ce  urmează a se  efectua potrivit  art. 622 alin. 3 C.p.c., la  solicitarea  creditorului TV  împotriva  debitorului FB în vederea executării obligaţiilor care  rezultă din titlul executoriu reprezentat  de sentinţa  civilă nr. 95/2020 pronunţată  în dosar  nr. 6378/278/2019  de  către Judecătoria Petroşani, definitivă prin neapelare, la  data de 09.03.2020, la  care se vor adauga cheltuielile de executare  silită.

Prin încheierea din data de 29.05.2020 s-a stabilit cuantumul total al debitului  urmarit  de 226.002,42 lei, compus  din suma de 164.000 lei debit conform titlului  executoriu si  cererii  creditorului, suma de 47800 lei reprezentand onorariu avocaţial , în faza  executării silite , suma de  8827,42 lei onorariu execuţional , suma de  20 lei  taxa  judiciara  de  timbru  si  suma de 5355 lei  cheltuieli de executare  silita (500 lei birotica, consumabile, tehnoredactare, printing, indosariere, 200 lei  consultatii în legatura  cu constituirea actelor executionale, 3300 lei  cheltuieli comunicare cu  părţile,  autorităţile şi  debitorul; 500 lei cheltuieli de transport + tva).

Prin încheierea din data  de 29.05.2020, s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate  prin încheierea de stabilire a  debitului şi  a cheltuielilor de executare, în sensul că  suma corectă este  de 240.164,84 lei , din care  cheltuieli de  executare 28.344,84 lei (15889,34 lei onorariu  execuţional,  20 lei  taxă  judiciară  de timbru,  12435,50 lei cheltuieli de executare).

Prin adresa  din data de 29.05.2020 s-a dispus înfiinţarea popririi asupra  conturilor debitorului până  la concurenţa  sumei de 240.164,84 lei debit  si  cheltuieli de executare.

Prin încheierea din data de 11.06.2020 s-a dispus  eliberarea  sumei consemnate prin recipisa nr. 1/11.06.2020 , în valoare de 240164,84 lei , prin înfiinţarea  popririi  pornită de către executorul judecătoresc, astfel: suma de 28.344,84 lei se  va  reţine în contul cheltuielilor de executare, suma de 164.000 lei se va  înmâna reprezentantului  creditorului; suma de 47800 lei onorariu avocaţial, avocat  M.D. şi  suma de 20 lei taxă judiciară  de timbru.

Prin încheierea din data de 11.06.2020 s-a  dispus încetarea  executării silite pornite  în dosarul  de executare nr. 79/2020, la  cererea  creditorului TV împotriva  debitorului F.  SA întrucât  s-a realizat  integral obligaţia stabilită prin titlul executoriu, sentinţa  civilă nr. 95/2020 pronunţată  în dosar  nr. 6378/278/2019 de  Judecătoria  P., definitivă  prin neapelare  la data de 09.03.2020.

În drept, potrivit art. 704 C. proc. civ., nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum şi a actelor de executare subsecvente, dispoziţiile art. 174 şi următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător. Conform art. 174 alin. (1) C. proc. civ., nulitatea este sancţiunea care lipseşte total sau parţial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerinţelor legale, de fond sau de formă. Pe de altă parte, potrivit art. 176 pct. 6 C. proc. civ., nulitatea nu este condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul încălcării dispoziţiilor legale referitoare la alte cerinţe legale extrinseci actului de procedură, dacă legea nu dispune altfel.

Potrivit art. 652 alin. 1 C.p.c., daca prin lege nu se dispune altfel, hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de catre executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel , dupa cum urmeaza: a) in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imobilul; b) in cazul urmăririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla domiciliul, ori dupa caz, sediul debitorului sau din circumscriptia curtii de apel unde se afla bunurile; în cazul în care domiciliul sau, după caz, sediul debitorului se află în străinătate, este competent oricare executor judecătoresc. Potrivit alin. (5) al aceluiaşi articol, nerespectarea dispoziţiilor prezentului articol atrage nulitatea necondiţionată a actelor de procedură efectuate.

Conform art. 782 C.p.c., astfel  cum a  fost  modificat  prin art. 1 pct. 8 din Legea  nr. 17/2017, poprirea  se  înfiinţează la  cererea  creditorului de către  un executor judecătoresc al  cărui  birou se  află în circumscripţia curţii de  apel unde îşi are  domiciliul sau  sediul debitorul.

Ca urmare  a modificării operate prin Legea  nr. 17/2017 ,  executorul  judecătoresc din circumscripţia  curţii  de  apel unde îşi are  domiciliul sau  sediul debitorul dobândeşte o  competenţă exclusivă de  a efectua acte de executare specifice  popririi pe  întregul teritoriu al  ţării, indiferent  de locul situării bunurilor  popribile sau  al  domiciliului/sediul terţului  poprit.

În continuare, instanţa va analiza susţinerile părţilor, în raport de situaţia de fapt şi considerentele de drept anterior expuse.

Instanţa consideră întemeiat motivul contestatoarei  referitor la necompetenţa executorului judecătoresc. Potrivit prevederilor legale antemenţionate, competenţa executorului judecătoresc revine executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află sediul debitorului. Or, în speţă, analizând titlul executoriu, instanţa reţine că titlul executoriu a fost pronuntat  in contradictoriu  cu  parata SC F. SA cu  sediul in B.,  Sos. .. , nr. , Sector 1. 

In acest  sens, instanţa reţine că în speţă, executarea silită a fost efectuată exclusiv în modalitatea  popririi, astfel că devin incidente dispoziţiile  art. 782 C.p.c., ce  stabilesc în mod  obligatoriu criteriul în raport  de care  se determină competenţa  executorului  judecătoresc, acesta  fiind reprezentat  doar  de  domiciliul sau  sediul debitorului, iar  nu de adresele la care  s-ar  afla eventualele sedii secundare, reprezentanţe, agenţii ale  debitorului.

Pe  de altă parte, în cazul executării  silite  mobiliare  sau  imobiliare (nedeclanşate  în speţă), instanţa  apreciază că sunt  necesare date certe privind existenţa unor bunuri mobile/imobile proprietatea debitorului aflate în raza unei anumite curţi de apel, neputându-se deduce o asemenea împrejurare din simplul fapt ca debitoarea – societate comerciala ar avea deschise agenţii/reprezentanţe/puncte de lucru în circumscripţia respectivei curţi de apel, în condiţiile în care eventualele bunuri mobile aflate în sediul acestor spaţii ar putea fi închiriate/folosite în sistem leasing, fără ca debitorul să aibă un drept de dispoziţie asupra acestora pentru a putea fi astfel executate silit. De asemenea, şi imobilele în cadrul cărora debitoarea îşi desfăşoară activitatea pot fi folosite de aceasta în baza unor contracte de închiriere.

Aşadar, în condiţiile în care nu sunt prezentate dovezi certe privind dreptul de proprietate al debitoarei asupra unor bunuri mobile/imobile aflate pe raza unei  anumite  curţi  de  apel,  asupra cărora executorul judecătoresc din circumscripţia  acesteia ar putea declanşa procedura de executare silită mobiliară/imobiliară, instanţa apreciază că este competent să instrumenteze cererea de executare silită formulată de creditor doar un executor judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul , ori după caz, sediul debitorului.

Pentru toate aceste motive, având în vedere că sediul social al  debitoarei  se  află în Bucureşti, Sector 1 , iar executorul judecătoresc învestit de creditor se află in circumscripţia  Curţii  de  Apel Alba  Iulia, în raport  de  dispoziţiile  art. 782 C.p.c. rap. la art. 652 alin. 1 si  5 C.p.c., reţinând necompetenţa  teritorială a acestuia din urmă, sancţionată  cu  nulitatea  necondiţionată a actelor de  executare efectuate, instanţa va admite contestaţia la executare şi va anula executarea silita  efectuată  în dosarul de executare  nr. 79/2020 al BEJ R. precum şi toate actele de executare întocmite.

Având în vedere că analiza acestui motiv invocat de contestatoare în contestaţia la executare justifică admiterea cererii, celelalte motive invocate de contestatoare nu vor mai fi analizate.

In ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii silite, având în vedere dispoziţiile art.719 NC.proc.civ., conform cărora aceasta se poate dispune până la soluţionarea contestaţiei la executare, precum şi faptul că, prin prezenta sentinţă, contestaţia a fost solutionată pe fond, instanţa va respinge cererea de suspendare a executării ca rămasă fără obiect.

In privinta cererii avand ca obiect întoarcerea executării, reţine instanţa că sunt incidente în cauză dispoziţiile art. 723 C.proc.civ., potrivit cărora în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

Totodata, potrivit art. 724 C.p.c., în cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării. (2) Dacă instanţa care a desfiinţat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a luat măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care rejudecă fondul. (3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării în condiţiile alin. (1) şi (2), cel îndreptăţit o va putea cere, pe cale separată, instanţei de executare. Judecata se va face de urgenţă şi cu precădere, hotărârea fiind supusă numai apelului.

Prin încheierea din data de 11.06.2020 s-a dispus  eliberarea  sumei consemnate prin recipisa nr. 1/11.06.2020 , în valoare de 240.164,84 lei , prin înfiinţarea  popririi  pornită de către executorul judecătoresc,  astfel: suma de 28.344,84 lei se  va  reţine în contul cheltuielilor de executare, suma de 164.000 lei se va  înmâna reprezentantului  creditorului; suma de 47800 lei onorariu avocaţial, avocat  MD si  suma de 20 lei taxa judiciara  de timbru.

De  asemenea, prin încheierea din data de 11.06.2020 s-a  dispus încetarea  executării silite pornite  in dosarul  de executare nr. 79/2020, la  cererea  creditorului TV impotriva  debitorului F.  SA întrucât  s-a realizat  integral obligaţia stabilită prin titlul executoriu, sentinţa  civilă nr. 95/2020 pronunţată în dosar  nr. 6378/278/2019 de  Judecătoria  P. , definitivă  prin neapelare  la data de 09.03.2020.

Faţă de prevederile legale amintite şi situatia de fapt reţinută, având în vedere că executarea  silită desfăşurată în dosarul  nr. 79/2020 al BEJ  R. este  finalizată, iar  anterior  s-a dispus  anularea acesteia, instanţa va admite cererea de întoarcere a executarii silite şi  va obliga intimatul să  restituie contestatorului  suma de 240.164,84 lei  executată  silit în cadrul dosarului de  executare nr. 79/2020 al BEJ R.

Totodată, va dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru achitate în cauză, în valoare de 1000 lei după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, potrivit art 45 alin 1 lit f din OUG 80/2013.

In baza  art. 451-453 C.p.c. şi având in vedere  soluţia  pronunţată, instanta va obliga  intimatul la  plata  către contestatoare a sumei de 350 lei  cu  titlu  de taxă  judiciară  de  timbru  aferentă  cererilor  având ca  obiect întoarcerea  executării şi  suspendarea  executării  silite.