Subrogare în drepturile creditorului

Sentinţă civilă 141 din 19.03.2021


SPEŢĂ RELEVANTĂ SEPTEMBRIE 2021

TRIBUNALUL PRAHOVA

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

TitluSubrogare în drepturile creditorului

Tip speţăSENTINŢĂ

Număr speţă141

Data speţă19.03.2021

Domeniul asociatInsolvenţă

Conţinut speţăSENTINŢA NR. 141

Data: 19.03.2021

Autor: Trache Nicolae Petre

Domeniul asociat: Insolvenţă

Obiect: Faliment - contestaţie împotriva măsurilor administratorului/ lichidatorului judiciar

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la data de 16.12.2020 sub nr. 1987/105/2017/a7 contestatorii: SCM şi SD,  reprezentați convenţional prin avocat CI, în contradictoriu cu pârâta: M&A - RI SPRL, în calitate de lichidator judiciar definitiv al debitoarei EE SA (in faliment) contestă măsurile luate de lichidatorul judiciar în dosarul nr. 1987/105/2017, privind procedura de insolvenţă a Debitoarei EE menţionate în raportul publicat în extras în BPI nr. XXX în data de 08.10.2020 (Anexa 1), prin care solicită instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

I. anularea măsurii de respingere a cererii de subrogare în drepturile creditorului ACF SA, luate de parata în calitate de lichidator judiciar menţionate în raportul publicat în extras în BPI nr. XXX din data de 08.12.2020 si obligarea acesteia la înscrierea creanţelor lor, in limita valorii acestora, în tabelul creditorilor al Debitoarei EE, in locul creditorului ACF ca efect al subrogatiei legale, prevăzute de Art. 1593 coroborat cu Art. 1596 din Codul Civil;

II. obligarea Paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest dosar, pentru motivele prevăzute mai jos:

In fapt, arată că în calitate de garanţi ipotecari, a încheiat: în data de 29.06.2010 cu ABR SA ("AB") contractul de ipotecă imobiliară, autentificat sub nr. XXX din 29.06.2010 de NP MI din C (''Contractul dc ipotecă nr. 1") şi ataşat prezentei că Anexa 2, având ca obiect imobilul constând în teren intravilan în suprafaţă de 655 mp si construcţia C1, situată pe acest teren în suprafaţă de 187 mp, având regim de înălţime S+P+M, înscris în cartea funciara a localităţii C, nr. YYYYY, având număr cadastral 117, situat în Oraşul C, Jud. P ("Imobilul 1"), si - îndată la 10.09.2013 cu ABR SA ("AB") contractul de ipotecă imobiliară, autentificat sub nr. 3917 din 10.09.2013 de NP MI din C ("Contractul de ipotecă nr. 2") şi ataşat prezentei că Anexa 3, având ca obiect imobilul constând în apartamentul YYY, in suprafaţa utila de 80,57 mp, înscris în cartea funciara a Mun. B, nr. ZZZ, având număr cadastral nr. ZZZ, situat în Mun. B ("Imobilul 2").

In temeiul Contractului de ipotecă nr. 1 si Contractului de ipoteca nr. 2,  au garantat plata şi îndeplinirea în întregime a obligaţiilor prezente şi viitoare născute din sau în legătură cu Contractul de credit nr. 021 din 31.03.2005, încheiat de AB si Debitoarea EE, care în prezent este supusă procedurii falimentului.

 În calitate dc proprietari ai imobilului 2. a înstrăinat imobilul 2 cu acordul AB către o terta persoana pentru preţul de 392.303,23 lei, echivalentul sumei de 85.300 Euro, în temeiul contractului, autentificat sub nr. 5265 din 02.10.2017 de NP AAM, anexat prezentei ca Anexă. Preţul vânzării a fost achitat direct in contul AB, conform ordine de plata (Anexa 3).

 AB a cesionat creanţa sa către ACF SA , cu care s-a înscris la masa credală a Debitoarei EE şi a demarat în paralel procedura executării silite împotriva sa, ca garanţi imobiliari în temeiul Contractului de ipoteca 1, în Dosarul de executare nr. 580/2019.

Astfel, în calitate de proprietari ai imobilului arată că au fost executaţi silit. Imobilul  fiind adjudecat în data de 28.07.2020, pentru suma de 477.850 (patrusutesaptczecisisapteoptsutecinzeci) lei către o terta persoana, dl. BM, aşa cum rezultă din Procesul verbal de licitaţie din 28.07.2020. orele 15.30.anexat ca Anexa 2.

In aceste condiţii arată că, a solicitat paratei subrogarea lor, de drept, în drepturile creditorului ACF SA, la masa credala a Debitoarei EE pentru sumele de: (i) 477.850 lei (ca urmare a executării silite având ca obiect imobilul 1) si (ii) 392.303,23 lei (ca urmare a înstrăinării imobilului 2), in temeiul Art. 1593 si următoarele din Codul Civil

coroborat cu Art. A596 din Cod Civil). (Anexa 7- Cereri de subrogare).

Asa cum rezulta din pct. 5 din extrasul BPI nr. XXX din data de 08.l0.2020, arată că, parata a respins cererile, invocând Art. 102, Art. 5 si Art. 109 din Legea nr. 85/2014 si apreciind că nu sunt aplicabile nici prevederile Art. 1593 şi următoarele din Codul civil întrucât nu ar avea calitatea de terţi, fată de raportul obligaţional dintre Debitoarea EE si creditorul garantat.

 In aceste condiţii  solicită ca instanţa să observe ca parata a făcut o greşită aplicarea legii prin respingerea cererii de subrogare. Astfel, Art. 102 din Legea 85/J2014 nu este aplicabil în speţă deoarece are în vedere creanţele anterioare deschiderii procedurii insolventei (or, creanţele lor nu erau născute la acea data, neputând fi considerate creanţe sub condiţie). De asemenea, Art. 5 (69) nu este aplicabil speţei, deoarece se referă la creanţele înscrise in tabelul preliminar (creanţele lor nu erau născute la acea dată; ele s-au născut în timpul procedurii) respectiv la perioada de dinainte de deschiderea procedurii. In ceea ce priveşte Art. 109 (2) ("Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptăţit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, nu ar fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului. În acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească, pana la achitarea integrală a creanţei sale, cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată") apreciază ca acesta nu contravine prevederilor Art. 1593 din Codul Civil si poate fi coroborat cu acestea.

 Astfel, având în vedere ca potrivit Art. 34  din Legea nr. 85/2014, dispoziţiile acestei legi se completează, cu cele ale Codului Civil, apreciază că parata trebuia sa facă aplicarea: (i)Art. 1593 din Codul Civil "Oricine plăteşte în locul debitorului poate fi subrogat în drepturile creditorului, fără a putea însă dobândi mai multe drepturi decât acesta" si (ii)Art. 1596 care prevede ca: "în afară de alte cazuri prevăzute de lege, subrogaţia se produce de drept: a) în folosul creditorului, chiar chirografar, care plăteşte unui creditor care are un drept de preferinţă, potrivit legii; [..]

c) în folosul celui care, fiind obligat împreună cu alţii sau pentru alţii, are interes să stingă datoria."

In concluzie, arată că subrogaţia este un beneficiu creat de lege pentru acea persoană care plăteşte o datorie care nu este a sa, în cazul subrogaţiei legale, efectul (transferul dreptului) se produce în temeiul legii, atat timp cat subrogatul va face dovada plăţii şi a existenţei situaţiei stabilite de lege pentru a putea invoca beneficiul subrogării.

Astfel, apreciază că parata avea obligaţia să facă demersurile necesare în vederea subrogării sale în drepturile ACF SA, creditor garantat la masa credală a Debitoarei EE.

În drept,  dispoziţiile art. 59 si Art. 63 din Legea nr. 85/2014 precum si pe toate prevederile legale menţionate în prezenta contestaţie.

Solicită judecarea cauzei, în lipsă în conformitate cu art. 411 alin.(i) pct.2 din C. pr. civ.În dovedire, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La data de 16.12.2020 contestatoarea S (fostă S) MI, în contradictoriu cu pârâta M&A - RI SPRL, în calitate de lichidator judiciar definitiv al debitoarei EE SA în temeiul Art. 59 (5) coroborat cu Art. 63 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa a depus contestaţie în dosarul nr. 1987/105/2017 privind procedura de insolventa a debitoarei EE menţionate în raportul publicat în extras în BPI nr. XXX în data de 08.10.2020 (Anexa 1), prin care solicită instanţei, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună: anularea măsurii de respingere a cererii sale de subrogare în drepturile creditorului ACF SA, luate de pârâtă în calitate de lichidator judiciar şi menţionate în raportul publicat în extras în BPI nr. XXX din data de 08.12.2020 şi obligarea acesteia la înscrierea creanţei sale, în limita valorii acesteia, în tabelul creditorilor al debitoarei EE, în locul creditorului ACF, ca efect al subrogaţiei legale prevăzute de Art. 1593 coroborat cu Art. 1596 din Codul Civil;obligarea paratei la plata chelutielilor de judecata ocazionate de acest dosar, pentru motivele prevăzute mai jos:

 In fapt,  în calitate de garant ipotecar, arată că a încheiat în 06.09.2013 cu ABR SA ("AB") contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr 3891 din 06.09.2013 de NP MI din C ("Contractul de ipotecă") şi ataşat prezentei ca Anexa 2, având ca obiect imobilul constând în teren intravilan în suprafaţă de 3.368 mp, înscris în cartea funciara a localității C, nr. YYYY, având număr cadastral 729, situat în Loc B, Jud. P ("Imobilul").

In temeiul Contractului de ipotecă, a garantat plata şi îndeplinirea în întregime a obligaţiilor prezente şj viitoare născute din sau în legătură cu Contractul de credit nr. 021 din 31.03.2005 încheiat de AB şi debitoarea EE care în prezent este supusă procedurii falimentului.

 AB a cesionat creanţa sa către ACF SA, care s-a înscris la masa credală a Debitoarei EE şi a demarat în paralel procedura executării silite împotriva sa, ca garant ipotecar, în Dosarul de executare nr. 580/2019.

Astfel, în calitate de proprietar a imobilului arată că, a fost executată silit, imobilul fiind adjudecat în data de 10.00.2020. pentru suma de 270.196,50 (douăsutesaptezecidemiiosutanouzecisisase) lei către, o terţă persoană, dna. NEA, aşa cum rezultă din Procesul verbal de licitaţie din 10.09.2020, anexat ca Anexa 3.

In aceste condiţii arată că a solicitat paratei subrogarea sa, de drept, în drepturile creditorului ACF SA la masa credală a debitoarei EE pentru suma de 270.196,50 lei, în temeiul Art. 1593 şi următoarele din Codul Civil (în speţa, coroborat cu Art. 1596 din Codul Civil),

 Aşa cum rezultă din pct. 5 din extrasul BPI nr. XXX din data de 08.10.2020, artă că, parata a respins cererea sa cu motivarea că, în temeiul art. 102, art. 5 şi art. 109 din Legea nr. 85/2014 şi apreciind că nu sunt aplicabile nici prevederile art. 1593 şi următoarele din Codul civil întrucât nu ar avea calitatea de terţ faţă de raportul obligaţional dintre debitoarea EE şi creditorul garantat.

 In aceste condiţii solicită ca instanţa să observe că parata a făcut o greşită aplicare a legii prin respingerea cererii sale de subrogare. Astfel, Art. 102 din Legea 85/2014 nu este aplicabil în speţă deoarece are în vedere creanţele anterioare deschiderii procedurii insolventei (or, creanţa ca nu era născuta la acea data, neputand fi considerate o creanţa sub condiţie). De asemenea, Art. 5 (69) nu este aplicabil spetei, deoarece se refera la creanţele înscrise în tabelul preliminar (creanţa sa nu era născută la acea dată; ea s-a născut în timpul procedurii) respectiv la perioada dinainte de deschiderea procedurii. In ceea ce priveşte Art. 109 (2) ("Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptăţit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului, în acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească, până la achitarea integrală a creanţei sale, cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată") apreciază că acesta nu contravine prevederilor Art. 1593 din Codul Civil si poate fi coroborat cu acestea.

Astfel, având în vedere că potrivit Art. 342 din .Legea nr. 85/2014, arată că, dispozițiile acestei legi se completează, cu cele ale Codului civil, apreciază că pârâta trebuia să facă aplicarea: (i)Art. 1593 din Codul Civil "Oricine plăteşte în locul debitorului poate fi subrogat în drepturile creditorului, fără a putea însă dobândi mai multe drepturi decât acesta" şi (ii)Art. 1596 care prevede că: "în afară de alte cazuri prevăzute de lege, subrogaţia se produce de drept: a)în folosul creditorului, chiar chirografar, care plăteşte unui creditor care are un drept de preferinţă, potrivit legii; [„]

c) în folosul celui care, fiind obligat împreună cu alţii sau pentru alţii, are interes să stingă datoria."

In concluzie, arată că subrogaţia este un beneficiu creat de lege pentru acea persoană care plăteşte o datorie care nu este a sa în cazul subrogaţiei legale, efectul (transferul dreptului) se produce în temeiul legii, atat timp cat subrogatul va face dovada plăţii şi a existenţei situaţiei stabilite de lege, pentru a putea invoca beneficiul subrogării.

Astfel, apreciază că pârâta avea obligaţia să facă demersurile necesare în vederea subrogării sale în drepturile ACF SA, creditor garantat la masa credală a debitoarei EE.

În drept, dispoziţiile art.59 si Art. 63 din Legea nr. 85/2014 precum si pe toate prevederile legale menţionate în prezenta contestaţie.

Solicită judecarea cauzei,în lipsă în conformitate cu art. 411 alin.(i) pct.2 din C.pr. civ.

În dovedire, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, anexate  cererii.

Contestatorii SCM, SD, S (fostă S) MI, au depus la dosar la data de 09.02.2021 precizări, prin care arată că,

 In ceea ce priveşte - imobilul constând în apartamentul YYY, in suprafaţa utila de 80,57 mp, înscris în cartea funciara a Mun. Bucureşti, Sector 2, nr. ZZZ, având număr cadastral nr. ZZZ, situat în Mun. B ("Apartamentul"), menţionează ca, SCM si SD au fost deja înscrişi în tabelul de creanţe al debitoarei EE SA (categoria creanţelor chirografare), fiecare cu echivalentul in lei al sumei de 42,650 Euro (respectiv 196.121,76 lei), in temeiul Sentinţei civile nr. 281/2018 pronunţata de Tribunalul Prahova si menţinută in parte prin Decizia nr. 486/18.09.2018 a Curţii de Apel Prahova (Anexa 1).

Prin Sentinţa nr. 281/2018, Tribunalul Bucureşti a făcut aplicarea Art. 1669 din Codul Civil de la 1864, arătând ca desi garantul imobiliar nu este in sens strict un fidejusor, deoarece nu isi asuma o obligaţie personală de garanţie, ci doar consimte la constiuirea unei garanţii reale, el isi exercită dreptul de regres, în cazul în care a fost deposedat de bunul aflat în garanţie întocmai ca un fidejusor datorită finalităţii identice între cele două situaţii, respectiv, faptul că datoria unei persoane este stinsa cu valori din patrimoniul altei persoane.

 În mod similar, apreciază că se impunea ca lichidatorul judiciar să aplice acelaşi raţionament indicat deja de instanţă, ca urmare a comunicării cererilor de subrogare în ceea ce priveşte celelalte două imobile care au fost executate silit şi se impunea:

- înscrierea la masa credală a debitoarei EE a garantului ipotecar S (fosta S) MI pentru suma de 270.196,50 Lei, ca urmare a executării silite şi adjudecării bunului către o terţa persoana, dna. NEA, aşa cum rezultă din Procesul verbal de licitaţie din 10.09.2020;

- înscrierea la masa credala a debitoarei EE a garanţilor ipotecari, soţii SCM şi SD, pentru suma de 477.850 lei, ca urmare a executării silite si adjudecării bunului către o terţa persoana, dl. BM, aşa cum rezultă din Procesul verbal de licitaţie din 28.07.2020.

 Fata de menţiunile lichidatorului judiciar ca Art. 109 (2) din Legea nr. 85/2014 nu este aplicabil şi garanţilor ipotecari, face menţiunea că, în literatura de specialitate se apreciază că aceeaşi soluţie (i.e. trecerea in tabelul de creanţe cu suma plătită creditorului) urmează să se aplice şi în situaţia în care codebitorul are constituită o garanţie reală asupra bunurilor din averea debitorului pentru asigurarea acţiunii în regres.

 Fata de menţiunile lichidatorului judiciar care apreciază ca nu are suficiente dovezi cu privire la adjudecarea celor doua imobile către terţele persoane conform proceselor-verbale de licitaţie ataşate, ataşează extrasele de carte funciara din care rezulta intabularea dreptului de proprietate pentru cele doua imobile pe numele adjudecatarilor, NEA si soţul NGR (pt. imobilul înscris in CF nr. YYYY B) si respectiv BM (pt. imobilul înscris in CF nr. ZZZZ C).

 In ceea ce priveşte Art. 1474 (alin. 3), invocat de către lichidatorul judiciar, face precizarea ca acesta se aplică în cazul în care terţul nu plăteşte în numele şi  pentru debitor, respectiv, aceasta fiind ipoteza în care terţul nu poate beneficia de subrogatie, decât daca şi creditorul consimte la aceasta subrogatie.

In ceea ce priveşte temeiul de drept, având în vedere că actul generator de efecte juridice este Contractul de credit nr. 021/31.03.2005, instanţa poate aprecia, că temeiul de drept pentru acţiunea în regres a garanţilor ipotecari este Art. 1669 si următoarele din Codul Civil de la 1864.

Mai mult, Art. 1670 din Codul Civil de la 1864 prevede ca: cauţionatorul ce a plătit datoria intră în dreptul ce avea creditorul contra datornicului.

In conformitate cu Art. 3 din Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Noului Cod Civil, actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

Din acest punct de vedere apreciază că principiile Codul Civil de la 1864 au fost prezervate de Noul Cod Civil în ceea ce priveşte subrogatia legală şi dreptul de regres, astfel ca se impune înscrierea la masa credală în conformitate cu cererile de subrogatie comunicate lichidatorului judiciar.

ACF S.A., în calitate de creditor garantat înscris la masa credală a E S.A, potrivit art 159(1) punctul 3 din Legea nr. 85/2014 a formulat întâmpinare, prin care solicită ca, prin hotărâre, să se dispună: în principal, anularea contestaţiei ca netimbrată, în situaţia în care nu s-a depus la dosarul cauzei taxa judiciară de timbru de 200 lei, în subsidiar, să se respingă contestaţia ca neîntemeiată, cu luarea în considerare a următoarelor motive:

 EXCEPŢIA NULITĂŢII CERERII PENTRU LIPSA TIMBRAJULUI

 Potrivit art. 14 alin. (1) din OUG nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru,

„Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004, privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu 200 lei". Conform art. 33 alin. (1) din OUG nr. 80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege în prezenta cauză, contestatorii ar fi trebuit să achite taxa judiciară de timbru de 200 lei încă de la data sesizării instanţei cu prezenta cerere. Or, în situaţia nedepunerii dovezii privind achitarea taxei, în original, la dosarul instanţei, solicită anularea contestaţiei, ca netimbrată. În situaţia în care contestatorii nu a achitat taxa, iar dovada, în original, nu a fost depusă la dosarul instanţei, solicită admiterea excepţiei nulităţii şi anularea contestaţiei ca netimbrată.

 NETEMEINICIA CONTESTAŢIEI

Arată că măsura contestată priveşte respingerea de către administratorul judiciar a cererilor de subrogatie formulate de către contestatori în drepturile  ACF S.A, analiză cuprinsă în raportul de activitate nr. 10, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. XXX din data de 08.12.2020.

 În fapt, arată că contestatorii au solicitat lichidatorului judiciar al debitoarei EE SRL să ia act de subrogarea acestora în drepturile  ACF SA, ca urmare a valorificării imobilelor, aflate în proprietatea acestora, pe calea executării silite demarată de ea.

 Urmare a analizei cererilor de subrogatie precum şi a documentelor anexate acestora, lichidatorul judiciar a apreciat că se impune respingerea cererilor de subrogatie in drepturile creditorului AC pentru neindeplinirea condiţiilor legale, referitoare la subrogatie.

 Apreciază că măsura lichidatorului judiciar de respingere a cererilor de subrogare a contestatorilor în drepturile  ACF S.A. este întemeiata.

 În acest sens, arată că S (S) MI, SCM si SD au calitatea de debitori garanţi fidejusori în dosarul de executare silită nr. 580/2019 al BEJ G şi S. În acest dosar, pe calea executării silite imobiliare arată că, s-au valorificat imobilele aflate în proprietatea contestatorilor şi în garanţia sa.

Solicită să se constate că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, subrogaţia în drepturile creditorilor, astfel că lichidatorul judiciar a procedat în mod corect respingând cererea contestatorilor. Astfel, arată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5. pct. 19 şi art. 102 din Legea 85/2014, SMI, SCM şi SD neavând calitatea de creditori îndreptățiți să participe la procedură ca titularii unui drept de creanţă asupra averii debitorului şi nu au înregistrat o cerere de înscriere a creanţei în urma admiterii căreia să dobândească drepturi reglementate de legea insolvenţei.

 Arată că în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 102 din Legea nr. 85/2014 ca orice creditor, cu orice fel de creanţă, sub condiţie sau pur si simplu înscris la masa credala, reînscrierea lui conducând la decăderea din dreptul recuperat de creanţă de la debitor.

 Tot astfel, arată că nu sunt îndeplinite nici condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 19 din Legea nr. 85/2014, contestatorii nedeţinând calitatea de creditori ai E pentru valorile pentru care au solicitat subrogaţia în drepturile AC.

 În plus, arată că dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 85/2014 reglementează doar situaţia în care plata s-a realizat pana la data deschiderii procedurii, or, în speţă, executarea silita a garanţilor ipotecari s-a făcut în timpul procedurii, respectiv înstrăinarea imobilului constând în ap. YYY, situat in Mun. B s-a realizat dupa data deschiderii procedurii generale a insolvenţei împotriva E (i.e., 14.09.2017), dupa cum va arata in cele ce urmează:  imobilul situat in loc. B, jud, Prahova, cu o suprafaţa de 3.368 mp, înscris în Cartea Funciara a loc. C, sub nr. YYYY, având număr cadastral 729 a fost adjudecat de către o terţă persoana la data de 10.09.2020, pentru suma in cuantum de 270196,50.lei

Imobilul situat în loc, C, jud. P, cu 655 mp şi construcţia CI în suprafaţa de 187 mp, cu regim de înaltime de 270.196,50, o suprafaţa de S+P+M, inscris în Cartea Funciara a loc. C sub nr. YYYYY, având număr cadastral 117 a fost adjudecat de către o terţă persoana la data de 28.07.2020 pentru suma în cuantum de 477.850 lei;- imobilul constând în ap. YYY situat in Mun. B, cu o suprafaţă utilă de 80,57 mp, înscris in Cartea Funciara nr. ZZZ, având numărul cadastral ZZZ a fost înstrăinat la data de 02.10.2017 pentru suma în cuantum de 392.303,23 lei.

În aceste condiţii, arată că în procedura falimentului E, subrogarea garanţilor ipotecari, care au garantat şi a executat parţial prestaţia datorată de E, în drepturile creditorului garantat plătit şi înscris la masa credală nu se circumscrie dispoziţiilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

Totodată, arată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1593 şi urm. din Codul Civilă, pentru a opera subrogaţia în drepturile ACF S.A., deoarece:

- Contestatorii nu sunt terţi faţa de raportul juridic obligaţional încheiat între ABR S.A. (ACF S.A.) şi debitoarea EE S.A, ci sunt garanţi fidejusori, având ei însăşi calitatea de debitori în dosarul de executare nr. 580/2019 al BEJ G şi S.

- Potrivit art. 1474 alin. (3) Cod Civil - Plata făcută de un terţ stinge obligaţia dacă este făcută pe seama debitorului. În acest caz, terţul nu se subrogă în drepturile creditorului plătit decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.

- Pe de altă parte, recuperarea unei părţi din debit pe calea executării silite în dosarul de executare nr. 580/2019 arată că nu echivalează cu o plată făcută de bună voie în condiţiile art. 1593 şi 1474(3) Cod Civil, astfel încât nu poate opera subrogaţia în drepturile creditorului.

 Pentru toate aceste motive, solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, întrucât nu există motive de desfiinţare/anulare a măsurilor lichidatorului judiciar, acesta procedând în mod corect respingând cererile contestatorilor.

 Totodată, solicita respingerea solicitărilor Contestatorilor de obligare la plata cheltuielilor de judecata, generate de formularea contestaţiei.

Pentru toate motivele arătate, solicită ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună în principal, să se anuleze contestaţia ca netimbrată, în situaţia în care nu s-a depus la dosarul cauzei taxa judiciară de timbru de 200 lei, în subsidiar, să se respingă contestaţia ca neîntemeiată.  În probaţiune, solicită proba cu înscrisuri.

În drept, art. 342 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei coroborat cu art. 205 C.proc.civ. art. 59 din Legea 85/2014 şi celelalte dispoziţii legale invocate în cuprinsul

Lichidatorul judiciar  M&A - RI S.P.R.L.legal citat a formulat întâmpinare la contestaţiile, formulate împotriva măsurii luate de lichidatorul judiciar prin Raportul de activitate nr. 10 publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. XXX din data de 08.i2.20zo (denumit in continuare „Raportul de activitate nr. 10"), prin intermediul căreia solicita instanţei de judecata sa dispună respingerea contestaţiilor ca neîntemeiate si menţinerea, în integralitate, a măsurii luate asupra cererilor de subrogatie, detaliată prin Raportul de activitate nr. 10, întocmit în procedura generală a falimentului E, în considerarea următoarelor argumente de fapt si de drept:

Arată că în datele de 21.10.2020 si 26.11.2020, lichidatorului judiciar i-au fost comunicate, prin intermediul poştei electronice, următoarele cereri de subrogatie in drepturile creditorului ACF S.A. (denumit in continuare „AC"): cererea de subrogatie formulata de SM, în calitate de garant ipotecar în baza Contractului de ipoteca imobiliară nr. 3891 din data de 06.09.2013, având ca obiect imobilul, situat în loc. B, Jud. P, cu o suprafaţă de 3.368 mp, înscris in Cartea Funciara a loc. C sub nr. YYYY, având număr cadastral 729, imobil ce a fost adjudecat de către o terţă persoana la data de 10.09.2020 în cadrul executării silite demarata de AC, ce constituie obiectul dosarului executional nr. 580/2019, pentru suma in cuantum de 270.196,50 lei;cererea de subrogatie formulata de SM si SD, in calitate de garanţi ipotecari in baza Contractului de ipoteca imobiliara nr. 3917 din data de 10.09.2013 având ca obiect imobilul constând in ap. YYY situat in Mun. B, cu o suprafaţa utila de 80,57 mp, înscris in Cartea Funciara nr. ZZZ, având numărul cadastral 226546-O-Un, imobil ce a fost înstrăinat la data de 02.10.2017 cu acordul AB, pentru suma în cuantum de 392.303,23 lei; Cererea de subrogaţie formulată de SM si SD, în calitate de garanţi ipotecari în baza Contractului de ipotecă imobiliară nr. XXX din data de 29.06.2010 având ca  obiect al garanţiei imobilul situat in loc. C, jud. P, cu o suprafaţa de 655 mp si construcţia Cl in suprafaţa de 187 mp, cu regim de inaltime S+P+M, inscris în Cartea Funciara a loc. C sub nr. YYYYY, având număr cadastral 117, imobil ce a fost executat silit si adjudecat de catre o terta persoana la data de 28.07.2020 in cadrul executării silite demarata de AC, ce constituie obiectul dosarului executional nr. 580/2019, pentru suma în cuantum de 477.850 lei.

Urmare a analizei cererilor de subrogatie enumerate mai sus, precum si a documentelor anexate acestora comunicate de reprezentantul convenţional al garanţilor ipotecari, lichidatorul judiciar a apreciat ca se impune respingerea cererilor de subrogatie in drepturile creditorului AC pentru neindeplinirea condiţiilor legale, referitoare la subrogatie. Măsura a fost detaliată prin Raportul de activitate nr. 10, întocmit pentru termenul de judecata din dosarul de fond al procedurii generale al falimentului, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. XXX din data de 08.12.2020.

Împotriva măsurii menţionate în Raportul de activitate nr. 10 arată că au înteles să formuleze contestaţii SM şi creditorii SM şi SD, cai de atac ce fac obiectul prezentului dosar.

 Netemeinicia contestaţiilor, formulate de SM, SM si SD împotriva măsurii lichidatorului judiciar de respingere a cererilor de subrogatie in drepturile creditorului AC.

Solicită instanţei de judecata să observe că, asa cum a menţionat şi în Raportul de activitate nr. 10, în virtutea atribuţiilor sale, reglementate de prevederile Legii nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la analizarea cererilor de subrogatie şi a documentelor anexate acestora comunicate de reprezentantul convenţional al Contestatorilor şi a constatat că, în speţă, sunt incidente dispoziţiile art. 102 din Legea nr. 85/2014, care prevăd că orice creditor, cu orice fel de creanţă, sub condiţie sau pur şi simpla, trebuie să se înscrie la masa credala, neînscrierea lui conducând la decăderea din dreptul de a-şi mai recupera creanţa de la debitor.

Mai mult, apreciază ca nu sunt îndeplinite nici condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 19 din Legea nr. 85/2014, Contestatorii nedeţinând calitatea de creditori ai E, pentru valorile pentru care au solicitat subrogatia în drepturile AC (i.e., preturile de adjudecare, respectiv preţul de vânzare obţinute urmare a executării silite, respectiv înstrăinării bunurilor cu care au garantat datoria E). Asa cum a prevăzut legiuitorul în norma legală menţionată asupra, calitatea de creditor încetează ca urmare a neinscrierii în tabelul creditorilor întocmit în procedura.

Arată că, tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele născute anterior datei deschiderii procedurii: nescadente, scadente, sub condiţie sau în litigiu, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării amănunţite a acestora, iar creditorul îndreptăţit să participe la procedură este numai acel titular al unui drept de creanţa asupra averii debitorului care a înregistrat o cerere de înscriere a creanţei, în urma admiterii căreia acesta dobândeşte drepturile si obligaţiile reglementate de Legea nr. 85/2014 pentru fiecare stadiu al procedurii. Calitatea de creditor încetează ca urmare a neinscrierii sau a înlăturării din tabelele creditorilor întocmite succesiv în procedura, precum si prin închiderea procedurii.

In plus, arată că dacă se raportează la prevederile art. 109 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, codebitorul sau fidejuşorul care este îndreptăţit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma achitată creditorului, însă aceasta norma este aplicabila perioadei anterioare deschiderii procedurii si vizează limitele creanţei, ce va fi declarată prin cererea de admitere.

Cu alte cuvinte, arată că dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 85/2014 reglementează doar situaţia în care plata s-a realizat până la data deschiderii procedurii, or, în speţă, executarea silită a garanţilor ipotecari s-a făcut în timpul procedurii, respectiv înstrăinarea imobilului constând în ap. YYY, situat in Mun. B s-a realizat dupa data deschiderii procedurii generale a insolventei împotriva E (i.e., 14.09,2017), respectiv:  imobilul situat in loc. B, Jud. P, cu o suprafaţa de 3.368 mp, înscris in Cartea Funciara a loc. C, sub nr. YYYY, având număr cadastral 729 a fost adjudecat de către o terţă persoană la data de 10.09.2020 pentru suma în cuantum de 270.196,50 lei; imobilul situat in loc. C, jud. P, cu o suprafaţa de 655 mp. şi construcţia Cl în suprafaţă de 187 mp, cu regim de înălţime S+P+M, înscris în Cartea Funciara a loc. C sub nr. YYYYY, având număr cadastral 117 a fost adjudecat de către o terţă persoana la data de 28.07.2020 pentru suma în cuantum de 477.850 lei; imobilul constând in ap, YYY situat in Mim. B, cu o suprafaţă utilă de 80,57 ™P, înscris in Cartea Funciara nr. ZZZ, având numărul cadastral ZZZ a fost înstrăinat la data de 02.10.2017 pentru suma în cuantum de 392.303,23 lei.

În aceste condiţii, arată că în procedura falimentului E, subrogarea garanţilor ipotecari, care au garantat şi a executat parţial prestaţia datorată de E, în drepturile creditorului garantat plătit şi înscris la masa credală nu se circumscrie dispoziţiilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

In ceea ce priveşte bunurile imobile executate silit si adjudecate de către terte persoane, menţionează ca nu i-au parvenit dovezile de plată integrala a preţului de adjudecare, adjudecatarii fiind obligaţi sa depună in termen de 30 de zile de la data Procesului-verbal de licitaţie imobiliara, in contul indicat de executorul judecătoresc si la dispoziţia acestuia, preţul de adjudecare cu reducerea corespunzătoare a sumei achitate, cu titlu de garanţie de participare la licitaţie. In aceste condiţii, arată că nu avea cunoştinţa de îndeplinirea în integralitate a obligaţiilor stabilite în sarcina adjudecatarului care să susţină transferul de proprietate din patrimoniul garanţilor ipotecari. Practic, nu cunoaşte daca Contestatorii mai deţin in proprietate bunurile executate silit.

Daca se raportează la prevederile art. 851 Cod proc. civ., în ipoteza în care adjudecatarul nu depune preţul în termenul prevăzut ta art. 850 alin. (1), imobilul se va scoate din nou la vânzare. Cu toate acestea, nedeclararea creanţei contestatorilor în termenul stabilit de către judecatorul-sindic, în vederea conservării ei pentru ipoteza în care creditorul garantat se va îndrepta împotriva garanţilor ipotecari, nu conduce la altceva decât la decăderea lor din dreptul de a fi înscrişi la masa credală a E.

Mai mult, apreciază că nu sunt îndeplinite nici condiţiile art. 1.593 si următoarele Cod civ., garanţii ipotecari nefiind terţi, faţă de raportul juridic obligaţional existent între E si creditorul garantat, mai ales în contextul în care doi dintre aceşti garanţi (SM si SD) sunt creditori înscrişi la masa credală a E, iar prevederile art. 1.474 alin. (3) Cod civ. arată că „plata făcută de un terţ stinge obligaţia dacă este făcută pe seama debitorului. In acest caz, terţul nu se subrogă în drepturile creditorului plătit decât în cazurile si condiţiile prevăzute da lege."

In concluzie, având in vedere faptul ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în normele legale reiterate anterior, lichidatorul judiciar apreciază ca nu se impune înscrierea Contestatorilor la masa credala a E.

In considerarea argumentelor dezvoltate supra, solicita instanţei de judecata sa dispună respingerea contestaţiilor ca neintemeiate si menţinerea, în integralitate a măsurii luate asupra cererilor de subrogatie, detaliată prin Raportul dc activitate nr. 10 întocmit în procedura generala a falimentului E.

Totodată, solicită respingerea solicitărilor Contestatorilor de obligare a sa la plata cheltuielilor de judecata generate de formularea acestor contestaţii.

In conformitate cu dispoziţiile art. 411 alin. (1) pct. (2) teza a 11-a Cod proc. civ., solicită şi judecarea în lipsă a prezentei cauze.

In drept: art. 205, art. 411 Cod proe. civ., art. 1.474, art. 1.593 si următoarele Cod civ., art. 5, art. 102, art. 109 din Legea nr. 85/2014.

Probe: Înscrisuri, precum si orice alte probe a căror necesitate de administrare ar rezulta din dezbaterile cauzei.

Analizând înscrisurile de la dosarul cauzei instanţa a constatat că:

Cu privire la precizările formulate de către contestatorii SCM, SD şi S (fostă S) MI depuse la 09.02.2021 judecătorul sindic a apreciat că sunt apărări de fond şi nu o modificare a cererii inițiale şi pe cale de consecinţă judecătorul sindic a apreciat că nu reprezintă o modificare a cererii de chemare în judecată.

Contestatorii SCM, SD şi S (fostă S) MI au tramsmis către lichidatorul judiciar cereri de subrogaţie în drepturile creditorului ACF SA pentru sumele încasate de acesta ca urmare a executării silite a imobilelor garanţilor ipotecari, lichidatorul a refuzat, iar aceştia au  contestat decizia lichidatorului. Judecătorul sindic a trebuit să stabiliească dacă a intervenit sau nu subrogaţia.

Analizând înscrisurile de la dosarul cauzei instanţa a constatat că prin contractul de ipotecă nr.XXX/29.10.2010(f 12 )  anexă la contractul de credit 021/31.03.2005 (aflate în vol 2 dosar insolvență) şi actele adiţionale la acesta între ABR SA si SC  EE SRL,  creditorii SCM, SD au garantat facilitatea de credit printre alte proprietăţi şi cu imobilul din C, judet P( ipoteca supusă condiţiilor de valabilitate Cod civil 1864) .

Prin procesul verbal de licitație imobiliară din data de 28.07.2020,  emis de SCPEJ G SI S imobilul a fost valorificat cu suma de 477.850,00 lei .

De asemenea contestatoarea S (fostă S) MI a încheiat la data de 06.09.2013 contractul de ipotecă nr.3891 garantând acelaşi contract de credit 021/31.03.2005 cu imobilul din oraşul B, jud. P(ipotecă supusă condiţiilor de valabilitate Noului Cod civil) .

Prin procesul verbal de licitatie imobiliară din data de 10.09.2020,  emis de SCPEJ G SI S imobilul a fost valorificat cu suma de  270.196,50 lei .

Ipoteca convenţională ia naştere prin convenţia părţilor, cu formule prescrise de lege (art.1769  si urm Cod civil 1664/ art. 2378 şi urm Cod civil nou ), iar în cazul constituirii unei ipoteci de către o altă persoană decât debitorul - cum e cazul în speţă, terţul este un simplu garant ipotecar, care nu este ţinut de obligaţia principală decât propter rem.

Raporturile care se nasc între creditor şi terţul ipotecar, precum şi între debitor şi garantul ipotecar sunt strict reglementate legiuitorul făcând o distincţie netă între fidejusiune (garanţie personală) şi cauţiunea reală (ipotecă în speţă), garanţii ipotecari neputând fi asimilaţi fidejusorului.  Ipoteca este o garanţie reală şi accesorie, care nu deposedează pe constituitorul proprietar de bunul ipotecat şi care permite creditorului neplătit să urmărească bunul în mâinile oricui pentru a primi creanţa sa cu preferinţă. Bunul ipotecat este direct afectat la plata creditorului care-l poate scoate la vânzare, indiferent în mâna cui se află. Ipoteca convenţională ia nastere prin convenţia părţilor ,cu formule prescrise de lege (art.1749 alin.2 Cod civ. 1864), iar în cazul constituirii unei ipoteci de către o altă persoană ,decât debitorul –cum este cazul în spetă , terţul este un simplu garant ipotecar, care nu este ţinut de obligaţia principală decât propter rem.

 În acest sens art.1108 cod civil 1864 a enumerat între cazurile de subrogaţie legală în drepturile creditorului situaţia aceluia care” fiind obligat cu alţii sau pentru alţii la plata datoriei are interes a o desface”. Conform acestor dispoziţii legale, în cazul în care terţul face plata datoriei „pentru altul ” – cel care garantează obligaţia unei persoane cu un bun propriu (cum este cazul în speţă )- se subrogă în toate drepturile creditorului şi poate obţine de la debitor rambursarea integrală a plăţii efectuate. Aceasta înseamnă că subrogatul va lua locul creditorului numai pentru ce el a plătit efectiv urmând a recupera de la debitor numai suma plătită, nu valoarea nominală a creanţei, spre deosebire de cesiunea de creanţă, la care cesionarul poate pretinde de la debitor valoarea nominală a creanţei dobândite prin cesiune.

În aceste condiţii,  numiţii SCM, SD şi Solomon (fostă Samosca) Mădălina Ioana chiar dacă nu au creditat societatea cum încearcă să dEstreze, ci pur simplu în calitate de garanţi ipotecari au fost executaţi silit  şi au achitat o parte din creditul societăţii. Aceştia nu au încheiat un contract de creditare a debitoarei cu această sumă, ci în baza contractului de împrumut şi ipotecă au fost executaţi silit  şi preţul obţinut a fost  achitat de executorul judecătoresc  Băncii, creditorul ipotecar.

Creditoarea AB a cesionat creanţa către ACF SA . Carpi  SA prin întâmpinare recunoaște că a primit aceste sume de bani,  iar lichidatorul judiciar a purces la modificarea tabelului definitiv actualizat cu aceste sume.

Potrivit art.109 din Legea 85/2014 „Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptăţit la restituirea ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului.”

Cu privire la plăţile efectuate în timpul procedurii de către un codebitor sau un fidejusor către debitor legiuitorul nu face nicio o distincţie. Dar, prin  legea 85/2014 nu sunt prevăzute reglementări care să contravină  art. 1106 C pr.civ 1864. Pe cale de consecinţă, prin subrogare nu are loc o modificarea a cuantumului creanţelor, ci  subrogatul va lua locul creditorului numai pentru ce el a plătit efectiv urmând a recupera de la debitor numai suma plătită.

În aceste condiţii, fiind un caz de subrogaţie legală este evident că aceasta nu este tinută de obligativitatea înscrierii subrogatului anterior în tabelul de creanţe, în termenele  prevăzute de art.100 raportat la art.102 legea 85/2014,  ci subrogatul va lua locul creditorului numai pentru ce el a plătit efectiv urmând a recupera de la debitor numai suma plătită la momentul executării silite.

Pe cale de de consecinţă judecătorul sindic a admis contestaţiile impotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar prin raportul publicat în BPI XXX/08.10.2020 şi a dispus înscrierea în tabelul definitiv consolidat şi a creditorilor contestatori SCM, SD în locul creditorului ACF SA cu suma obţinută din valorificarea imobilul din C, judet P, conform  procesului verbal de licitatie imobiliară din data de 28.07.2020, emis de SCPEJ G SI S, fără sumele aferente reţinute de executorul judecătoresc ca cheltuieli de executare, precum şi a creditoarei contestatoarea S (fostă S) MI în locul creditorului ACF SA cu suma obţinută din valorificarea imobilul din imobilul din oraşul B, conform  procesului verbal de licitaţie imobiliară din data de 10.09.2020, emis de SCPEJ G SI S, fără sumele aferente reţinute de executorul judecătoresc ca cheltuieli de executare.