Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 380 din 03.06.2021


Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2021:003.000380

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa nr. 380/2021

Şedinţa publică din data de 03 Iunie 2021

Completul compus din:

Preşedinte : …

Grefier : …

Pe rol judecarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal formulată de reclamanţii Compania ... cu sediul în …, str. .., nr…, jud… şi ... cu domiciliul în … str. .., nr…, jud…. în contradictoriu cu pârâţii ... și Consiliul .. ambii cu sediul .., având ca obiect anulare act administrativ.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 25 mai 2021, când s-a amânat pronunţarea pentru data de azi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se constată depusă la dosarul cauzei prin fax în data de 31 mai 2021 din partea pârâtului ... concluzii scrise.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată la Tribunalul Mureş -Secţia contencios administrativ şi fiscal în data de 26 februarie 2021, sub nr...., reclamanţii Compania ... şi ..., în contradictoriu pârâţii ... prin ... şi Consiliul Local ...au solicitat anularea Hotărârii nr. 2 din 21 ianuarie 2021 și a Hotărârii nr 39. din 23.02.2021 adoptate de pârâtul  Consiliului local al Municipiului Tg. Mureş, precum și obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată

În motivare, reclamanții au arătat că în fapt, la de 21 ianuarie 2021, pârâtul Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş a adoptat Hotărârea nr 2 prin care a aprobat înaintarea către Consiliul de ... SA a solicitării de convocare a Adunării Generale Ordinare a ... SA, în data de 26.02.2021., ora 14.00., la sediul societății din .. nr. .. în temeiul art. 119 din Legea 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, art.20 alin. (4), art. 15 alin. (3) lit.. „c" şi art.16 alin. (4) din Actul ... şi ale prevederilor art. 3 punctul 2 lit "a" şi "b",  art 29 alin 1, art 32 alin 1, art 64 ind 1 alin 3 si 5 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

La articolul 2 al hotărârii mai sus arătate se prevede faptul că Adunarea Generală Ordinara a ... SA, va avea un singur punct pe ordinea de zi, respectiv numirea unui Consiliu de Administraţie, provizoriu. pe o durată de 4 luni, cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor Actului Constitutiv al Companiei, iar la articolul 3 s-a hotărât că în cazul în care la data mai sus stabilită nu vor fi îndeplinite condiţiile legale, sedinţa ordinară a ... SA se va desfășura în data de 01.03.2021, orele 14,00, la sediul operațional al Asociației …

Prin art. 4 al hotărârii în discuție s-a mandatat reprezentantul Municipiului Târgu Mureș în A.G.A. a Compania ..., dl. ... pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor a Compania ....

În continuare reclamanții au arătat că principiul legalităţii actelor administrative presupune atât ca autoritățile publice locale administrative să nu încalce legea, cât și ca toate deciziile lor să se întemeieze pe lege. În considerarea principului legalităţii actului administrativ şi al executării acestuia, din oficiu, suspendarea executării constituie o situaţie de excepţie, acesta putând fi însă dispusă de instanța de judecată în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege.

De asemenea au mai precizat că Hotărârea Consiliului Local Tg.Mures nr.2/2021 este netemeinică si nelegală deoarece la adoptarea hotărârii, pârâtul Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, nu a ţinut cont de faptul că o hotărâre emisă de o autoritate are un caracter de subordonare față de legi, hotărâri, ordonanțe ale Guvernului și alte acte de nivel superior, iar reglementările cuprinse în H.C.L. nu pot să contravină  Constituţiei României și reglementărilor din acte normative de nivel superior, în caz contrar s-ar avea de a face o putere discreţionară a administraţiei și un exces de putere al autorităţii publice

Întrucât au apreciat ca fiind nelegală HCL, împotriva actului administrativ a fost formulată plângere prealabilă, înregistrată la Municipiul Târgu Mureș - Consiliul local al Municipiului Târgu Mureș sub nr 8587/03.02.2021, în condiţiile art.7 din Legea nr. 554/2004, solicitându-se revocarea acestuia.

Plângerea prealabilă a fost soluționată de pârâţi prin răspunsul nr 137/09.02.2021 apreciindu-se că: „ actul administrativ întrunește condiţiile de legalitate astfel că nu se impune reexaminarea și în consecinţă revocarea HCL nr.2/21.01.2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș".

 În continuare reclamanții au mai precizat că Hotărârea Consiliului Local al mun. Tg Mureș nr. 2/21.01.2021 a fost adoptată în mod nelegal cu încălcarea dispozițiilor legale aplicabile în materie.

 În prezentarea motivelor de nelegalitate, au arătat reclamanții că în fapt, potrivit Actului Constitutiv al Societătii Compania ..., Municipiul Târgu Mureș, prin Consiliul Local .. are calitatea de acţionar majoritar al Companiei ..., reprezentând 81, 73% din capitulul social al societăţii , având un drept de vot de 51% în Adunarea Generală a societăţii comerciale. Alături de Consiliul local al Municipiului Tg. Mureș mai sunt acţionari ai societăţii şi Municipiul Sighișoara prin Consiliul local Sighișoara, Municipiul Reghin prin Consiliul local Reghin, Orașul Luduș prin Consiliul Local Luduș, Municipiul Târnăveni prin Consiliul Local Târnăveni, Orașul Iernut prin Consiliul Local Iernut, Județul Mureș prin Consiliul judeţean Mureș, Orașul Cristuru Secuiesc prin Consiliul local Cristuru Secuiesc.

În scopul gestionării eficiente a serviciilor de utilități publice și în vederea accesării unor fonduri europene pentru infrasfructură de apa și canal, prin HG 855/ 2008 s-a impus constituirea unor asociații de dezvoltare intercomunitară și astfel a fost constituită și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ..., asociaţie la care a aderat și Municipiul Târgu Mureș prin Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş".

În continuare au precizat că scopul constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ..., formă de asociere impusă de Comunitatea Europeană a fost tocmai asigurarea unor garanţii prin care acționarul majoritar în astfel de situaţii să nu îşi impună voința discreționară în AGA, în astfel de societăţi care gestionează administrarea, funcţionarea și exploatarea sistemelor de utilitate publică, în baza unui contact de delegare de gestiune directă, unic, încheiat între aceasta şi operatorul regional de servicii apă/canal.

Cu privire la prevederile legale încălcate, reclamanții au precizat că potrivit art. 29 alin 3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice „La societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) art 64 ind 1 alin 3, în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finałizarea procedurii de selecţie a administratorilor. potrivit prezentei ordonanţei de urgentă. Acţionarii, inclusiv acționarul stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi."

În aplicarea acestui text de lege, în cuprinsul art 13 pct a) din Actul ..., s-a stipulat că acţionarii acordă Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ”...”  dreptul special de a propune lista de persoane din rândul cărora adunerea general[ are dreptul să numească membrii Consiliului de Administraţie, în același sens fiind și prevederile art 15 alin 3 lit "c" Actul Constitutiv al Companiei ..., potrivit căruia Adunarea generală ordinară acționarilor alege și revocă membrii Consiliului de Administrație, alegerea membrilor Consiliului de administraţie urmând a se efectua din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea putând fi hotărâtă numai la propunerea Asociației, aspecte de care nu s-a ţinut seama.

Prevederile art. 17 alin. 2 a) pct 4 lit "a" din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intracomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare "..." statuează că „În aplicarea prevederilor art. 311 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociație a controlului direct și a influenţei dominante asupra deciziilor strategice și/sau Semnificative ale operatorului asociaţii care sunt acţionar/asociaţi ai operatorului acordă Asociaţiei, potrivit prezentului statut, dreptul de a: a)propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administraţie al operatorului precum în coroborare şi concordanță cu dispoziţiile din OUG.nr.109/2011 cu modificările ulterioare si HG.nr 722/2016 Anexa I privind nomele de selecţie pentru selecţie pentru stabilirea criteriilor de selecţie."

Toate aceste reglementări cu caracter special, reglementează procedura de numire a administratorilor și se aplică cu prioritate în cadrul Companiei ..., şi se completează după caz cu dispoziţiile din Legea nr.31/1990, astfel numirea administratorilor se face exclusiv de pe lista înaintată acționarilor de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă de canalizare ”...” care reprezintă autoritatea tutelară a Companiei ... şi nu doar de către acţionarul majoritar.

 Potrivit dispoziţiilor art. 27 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.

 Potrivit dispozițiilor art. 2 punctul 3 lit b din Ordonanţa urgenţă 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: autoritate publică tutelară este instituţia care exercită, în numele statului sau at unității administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute la pct 2 lit. b) respectiv, companii și societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Față de aceste prevederi legale, speciale, rezultă faptul că autoritatęa publică tutelară se exercită de Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ”..." în temeiul Contractului delegare a gestiunii directe nr 22/202662/05.03.2010, semnat cu aceasta de către operatorul regional, Compania .... Tg. Mures și în numele și pe seama Municipiului Târgu Mures. conform HCL 98/30.03.2009 si 205/08.05.2009 si 392/07.10.2009.

În continuare au precizat că prin Hotărârea nr. 2 din 21 ianuarie 2021, se încalcă drepturile Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „..." în vederea exercitării de către Asociaţie a controlului direct şi a influenţei dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures abuzând de calitatea sa de acţionar majoritar. cu vot de 51% în AGA Companiei ... Tg.Mureş , subrogându-se nelegal în drepturile autorității tutelare, hotărâște numirea unui consiliu de administraţie provizoriu al societăţii fără a avea lista candidaţilor şi fără avizul Asociaţiei de dezvoltarea intracomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare”...” și de asemenea fără a fi efectuată procedura prealabilă de selecţie pentru un expert independent autorizat în condiţiile OUG 109/2011 şi HG 722/2016, sarcina legală ce revine, exclusiv autorităţii tutelare ..„...”, conform art.16 alin.4  şi art.17 alin.2 pct.4 lit.a a Statutul …...

Au mai precizat reclamanții că ulterior adoptării acestei hotărâri, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ..., a  încercat „pro causa” acoperirea nerespectării dispoziţiilor legale speciale privind procedura de selecţie  a membrilor consiliului de administraţie şi astfel a comunicat la sediul societăţii adresa nr.35/22.02.2021, prin care a comunicat o listă a persoanelor din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui ... ..., ..., care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, fără a remite o hotărâre ... ..., în sensul celor comunicate, subrogându-se la rându-i competenţelor Aga ... ....

Lista ce a fost elaborată doar de către preşedintele asociaţiei ... ..., prin substituirea acestuia în competenţele legale ale AGA ... ..., este o listă de candidaţi, nelegală, întocmită ad-hoc, ce cuprinde 5 nume cu diferite calificări, fără experienţă relevantă în domeniu, fără clarificarea aspectelor ce ţin de conflictele de interese, fără selecţie cu un expert autorizat,  prin nerespectarea flagrantă a dispoziţiilor legale prevăzute de OUG 109/2011 şi HG 722/2016 şi a actului Constitutiv al Companiei Aquserv SA şi Statutul ... ....

 De asemenea au ami arătat că adresa  ... ..., cu nr. 35/22.02.2021 înregistrată sub nr.203106/23.02.2021, a fost comunicată tuturor acţionarilor companiei, când deja se avea cunoştinţă de suspendarea HCL Tg. Mures nr. 2/2021 de către Tribunalul Mureş- Secţia de contencios administrativ, prin Hotărârea nr.112/18.02.2021, Mai mult, există în aceeaşi dată, notificarea cu nr.203113/II/A/23.02.2021 a soluţiei instanţei, care a fost adusă la cunoştinţa tuturor acţionarilor de către Compania ... Tg.Mures.

De asemenea, au mai subliniat faptul că urmare a abuzului de poziţie dominantă, în calitatea de acționar majoritar numirea unui Consiliu de Administraţie provizoriu pe încă o durată de 4 luni este cu încălcarea prevederilor legale, întrucât prin Hotărârea AGA nr.2/02.04.2020 a fost prelungită durata mandatului administratorilor Companiei ..., provizoriu, cu 4 luni, aferentă perioadei 05.04.2020-04.08.2020 de către autoritatea tutelară conform competenţelor speciale.

De asemenea, au mai precizat că după cum s-a menţionat şi în plângerea prealabilă depusă, Hotărârea Consiliului Local Tg. Mureș nr.2/2021 este netemeinică şi nelegală sub următoarele aspecte:

1. Această hotărâre a fost adoptată în ședință extraordinară dar care nu a fost convocată cu votul unei treimi din numărul consilierilor locali, în funcţie cum prevede art.133 alin 2 lit b din OUG 57/2019 și nu justifică urgența.

Contrar argumentelor pârâtului din răspunsul la plângerea prealabilă, din conţinutul HCL nr 2/21.01.2021 Tg. Mures rezultă că propunerea ședinței extraordinare s-a făcut în baza referatului nr.3998/18.01.2021 , iniţiat de 3 consilieri locali : ..., ... si ..., privind convocarea AGA Ordinare a Companiei ..., de către consiliul de administraţie al companiei si mandatarea reprezentantului Municipiului Tg.Mures 

Deși s-a încercat acoperirea nelegalitătii convocării inițiată de cei 3 consilieri, prin emiterea Dispoziţiei ...ului nr 71/2021, nu se acoperă ilegalitatea convocării întrucât și aceasta este motivată pe referatul de convocare formulat și semnat de cei 3 consilieri locali.

2.  Nu au fost respectate prevederile art. 136 alin 8 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ aprobat prin OUG.nr.57/2019, potrivit cărora " (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare motivare, semnat de iniţiator; b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al ...ului; c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; d) alte documente prevăzute de legislaţia specială."

Astfel, la proiectul hotărârii nr 2/2021 apare doar referatul de aprobare, lipsind celelalte înscrisuri cum ar fi avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.

3. Termenele stabilite pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a SC Compania ... în data de 26.02.2021 şi ora 14.00 şi respectiv 01.03.2021 nu respectă dispoziţiile legale.

Potrivit dispoziţiilor art.16 alin 4 şi 6 din Actul Constitutiv al Societăţii Compania ... termenul legal pentru convocare nu poate fi mai mic de 30 de zile înainte de deta stabflită pentru Adunarea Generală.Or, raportat la data înscrisă in Hotărârea nt.2 din 21 ianuarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este evident că nu se respectă cele 30 de zile ca de altfel nici cel de-al doilea termen al convocării.

Întrunirea adunării generale a acţionarilor într-un termen mai scurt de 30 de zile, de 12 data publicării convocatorului, respectiv mai mic de 8 zile, pentru cea de-a doua convocare, este un motiv de nulitate absoluta a convocării. La art. 4 se face mențiune despre "punctele” de pe ordinea de zi a şedinţei Ordinare a Adunării Generale a SC Compania ... însă în cuprinsul hotărârii s-a stabilit că Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Compania ..., va avea un singur punct pe ordinea de zi. 

 Sub aspectul condiției prevăzute de art 1 din Legea 554/2004 vizând persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, au arătat reclamanții că Compania ... Târgu Mureș, deţine din anul 2006 licenţa clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, fiind în prezent unul dintre cei mai importanţi Operatori Regionali în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din România și singurul operator regional  în domeniu din judeţul Mureș.

În momentul de faţă se află în derularea mai multor proiecte europene de dezvoltare deosebit de importante, pentru dezvoltarea infrastructurii și aria de operare Proiect POS Mediu si POIM. printre care unul dintre cele mai importante ca valoare este în curs de aprobare și este Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă în valoare de aprox 132 de milioane de euro .

Subliniază faptul că aceste proiecte sunt începute în timpul mandatului actualilor administratori, astfel că o schimbare intempestivă a acestora cu încălcarea prevederilor legale poate perturba grav imaginea și credibilitatea societăţii.  Fiind o societate strategică de interes public care se află în derularea unor proiecte importante de fonduri europene este important și totodată necesar să fie  respectate prevederile legale prevăzute de OUG 109/2011 și HG 722/2016 Anexa I privind normele de selecţie pentru stabilirea criteriilor de selecţie, în privinţa continuării procedurii de numire unui consiliu de administraţie, tocmai pentru a putea fi alese persoane care au calităţile și competențele necesare în managementul societății care  are un obiect de activitate de interes public,

 Numirea ca administrator a unor persoane care la acest moment nu sunt cunoscute, nici de către ceilalți acţionari, nici de Compania ..., a căror pregătire, competență, nu este cunoscută, neavând expęriență în gestionarea acestui tip de companie-operator regional pentru servicii publice apă- canal (aspecte care într-o procedură legală potrivit OUG 102/2011, de numire este efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane) riscă să producă prejudicii societăţii, în timp foarte scurt, prin numirea unor persoane lipsite competențe în domeniu.

Aceste fapte perturbă grav activitatea societății, atât în ceea ce privește linia managerială a acestei societăți, cât și în ceea ce privește continuarea programelor de dezvoltare, inclusiv cele din fonduri europene societatea fiind în situația ca, încălcând această cerință a continuității manageriale să piardă fonduri importante pentru operatorul regional prin nematerializarea în termen n unor demersuri ce intră în competenţa de aprobare a administratorilor (liste de investiții) sau chiar anularea lor ca fiind aprobate de un organism numit ilegal și astfel, costurile acestora nemaiputând fi acoperite de societate iar acest lucru poate conduce la perturbarea gravă sau la oprirea programelor aflate în derulare cu consecinţe grave pentru semnatari ai contractului de delegare.

În continuare reclamanții au mai precizat că pe de altă parte, HCL nr.2/2021 încălcă drepturile legale ale actualilor administrator de a fi realeşi.

De asemenea au arătat că în condiţiile în care instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Mures a pronunţat o soluţie de admitere a suspendării provizorii a HCL Tg. Mures nr.2/2021 până la soluţionarea pe fond a acestei acţiuni potrivit Hotărârii nr.112/08.02.2021 pronunţată în dosarul nr. 253/102/202, orice demers de continuare si implementare a acesteia este lovit de nulitate pentru ea şi actele subsecvente ei.

Cu toate acestea, acţionarul majoritar în tandem cu Preşedintele ... ..., fără a fi existat vreo sedinţă a ..., a continuat demersurile, sfidând dispoziţiile legale şi prin abuz de putere au emis acte administrative preparatorii şi de natură să faciliteze numirea unui alt consiliu de administraţie. Astfel, Consiliul local al Municipiului Tg. Mures întrunit, de îndată, la convocarea ...ului în data de 23.02.2021, a adoptat  HCL nr 39/2021 prin care a cordat un  nou mandat pentru vot , din partea Municipiului Tg.Mures, în AGA convocată în temeiul HCL Tg.Mures 2/21.01.2011, ale cărei efecte erau suspendate de către instanţa judecătorească prin Hotărârea nr.112/18.02.2021 pronunțată de Tribunalu Mures- Sectia Contencios administrativ si fiscal in Dosarul 123/102/2021.

În continuare au precizat că potrivit prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 dacă subsecvent unei suspendări a unui act administrativ, este emis un nou act cu același continut ca și cel suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept. Pentru ca dispoziţiile să devină aplicabile nu este neapărat necesar ca noul act să aibă un conţinut identic, ci este suficient ca acesta să producă efecte similare primului act. asupra aceluiaşi destinatar, afectând obiectul sau conţinutul raportului juridic iniţial.

Deși prin referatul de aprobare nr. 14203/22.02.2021 iniţiat de către ...ul Municipiului Tg.Mureş ce sta la baza convocării, de îndată, cu privire la proiectul de hotărâte referitor la reprezentantului Municipiului Tg.Mures in AGA Companiei ... Tg.Mures, de aprobare și preambulul HCL nr 39/2021, s-a făcut menţiune despre cunoaşterea suspendării dispuse prin Hotărârea nr 212/2021 pronunţate deTribunalul Mureș în Dosarul ..., apreciindu-se, subiectiv, că ar opera, parţial, cu excepţia, datei stabilite pentru convocarea AGA, ori acest aspect este eronat conform celor stabilite in alin.5 al art.14 din Legea nr.554/2004, şi acest act fiind subsecvent suspendării actului administrativ dispusă de instanţa judecătorească, care nu a fost comunicat companiei şi nici nu există pe site-ul instituţiei publice emitente.

Așadar mandatul acordat Municipiului Târgu Mureş în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Compania ..., d-l. ... - ..., prin HCL nr 39/2021 este nelegal în condițiile în care se întemeiază pe o hotărâre ce a fost suspendată, iar adoptarea HCL nr 3912021 se întemeiază pe o hotărâre HCL nr 2/2021 , care nu mai produce efecte juridice ea şi actele subsecvente ei, fiind suspendată, ceea ce atrage nelegalitatea acesteia.

În drept reclamanții au indicat Legea 554/2004 contenciosului administrativ, Legea 31/1990, OUG 109/2011, HG 722/2016, OUG 57/2019, Actul Constitutiv al Companiei ..., Actul Constitutiv și Statutul ... ..., Legea nr.51/2006 si 241/2006.

... prin Consiliul Local Municipal Tg Mureş a formulat întâmpinare prin care a solicitat pe cale de excepție admiterea excepției lipsei calității procesuale pasive a Municipiului Târgu Mureș, iar pe fond respingerea cererii de chemare în judecată ca netemeinică și nelegală și respingerea cererii privind cheltuielile de judecată.

 Cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive a Municipiului Târgu Mures, pârâtul a arătat că potrivit dispozițiilor art.36 din Codul de procedură civilă calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenta drepturilor și a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

Astfel, calitatea procesuală pasivă presupune existența unei identități între persoana pârâtului și cel despre care se pretinde că este obligat în raportul juridic dedus judecății, deci, calitatea procesuală pasivă aparține celui față de care se poate realiza interesul respectiv, în speță persoana față de care reclamanta își pot fructifica dreptul pretins.

Potrivit art. 96 alin. (l)-(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală și ale conturilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie, precum și la unitățile bancare și sunt titulare ale drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public și privat în care acestea sunt parfe, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

Pârâtul a mai precizat că prin cererea de chemare în judecată reclamanți solicită anularea Hotărârii nr.2/21.01.2021 și a Hotărârii nr.39/23.02.2021 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș. Potrivit prevederilor art.1 alin (1) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 56 alin.(2) din Codul de procedură civilă, în litigiile izvorâte din raporturi juridice de drept administrativ, are calitatea procesuală pasivă doar emitentul actului administrativ a cărui legalitate este contestată, în speță Consiliul local al Municipiului Târgu Mureș

Totodată, a mai precizat că în conformitate cu prevederile art.40 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în cazul lipsei calității procesuale sau a interesului, instanța va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate ori ca lipsită de interes, după caz.

Pe fondul cauzei, referitor la Hotărârea nr.2/21.01.2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, a arătat că actul administrativ suspus cenzurii instanței de judecată este temeinic și legal, neexistând argumente care să determina anularea acestuia.

Potrivit art.1 din Hotărârea nr. 2/21.02.2021, Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș a aprobat înaintarea către Consiliul de Administrație al S.C. .... a solicitării de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. .... în data de 26.02.2021, ora 14 la sediul societății din Târgu Mureș, str. ..., în temeiul art. 119 din Legea nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și art.20 alin. (4), art. 15 alin.(3) lit.c( și art. 16 alin.(4) din Actul Constitutiv al S.C. .... și ale prevederilor alt.3 punctul 2 lit.a) și b) și art.29 alin.(l), art.32 alin.(l), art.64 indice1, alin.(3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2022 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiile art. 129 alin. (2), lit. a) și b) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și functionarea aparatului de specialitate al ...ului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, precum și atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local.

Prin prevederile art. 133 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul a instituit tipurile de ședințe ale consiliului local, arătând că consiliul local se întrunește în ședinţe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea ...ului, precum și în ședințe extraordinare la convocarea ...ului, a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, respectiv a ...ului, ca urmare a solicitării prefectului, în condițiile prevăzute la art.257 alin (2).

În continuare a precizat că prin dispoziția ...ului Municipiului Târgu Mureș nr.71/18.01.2021 s-a dispus convocarea Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș, în ședință extraordinară în data de 21.01.2021, urmare a inițierii proiectului de act administrativ de către consilierii locali.

Având în vedere faptul că actul administrativ prin care s-a dispus convocarea Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș în ședință extraordinară este emis de ...ul Municipiului Târgu Mureș, în cauză sunt incidente dispoziţiile alt.133 alin.2 lit.a) iar în acest context, susținerea reclamantei, în sensul că ședința extraordinară nu a fost convocată cu respectarea prevederilor art. 133 alin.(2) lit. b) nu este întemeiată.

De asemenea s-a mai precizat că proiectul de act administrativ a fost iniţiat de către 3 consilieri locali, potrivit Referatului de aprobare nr.3995/18.01.2021. În conformitate cu dispozițiile art.136 alin .(1) coroborat cu cele ale art.211 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare , proiectele de hotărâri pot fi inițiate de ..., de consilierii locali sau de cetăţeni, aleșii locali având dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

S-a mai arătat că la baza actului administrativ a stat referatul de aprobare nr. 3995/18.01.021 semnat de către inițiatori (consilieri locali), raportul de specialitate nr. 4168/19.01.2021 al cmpartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al ...ului.

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania ... au expirat la data de 04 august 2020 și necesitatea luării unor hotărâri importante privind managementul companiei, Municipiul Târgu Mureș în calitate de acționar majoritar, prin deținerea a 81,73% din capitalul social, are obligația convocării unei ședințe a Adunării Generale care să ia hotărârile care se impun. Municipiul Târgu Mureș, asemenea celorlalți acționari, trebuie să-și poată exercita drepturile conferite pe care le are în calitate de acționar majoritar, și să aibă o viziune asupra desfășurării în condiții optime a viitoarei activității a companiei.

În calitate de operator regional în domeniul apei potabile și al apelor uzate și de unic operator în Municipiul Târgu Mureș, Compania ... trebuie să prezinte un interes deosebit pentru autoritățile locale, nivelul calitativ al serviciilor prestate, satisfacerea cerințelor consumatorilor, strategiile de dezvoltare ale acestei societății fiind prioritare. Un prim pas în corelarea strategiilor de dezvoltare al Municipiului Târgu Mureș și cel al companiei în cadrul căreia deține calitatea de acționar majoritar, îl reprezintă constituirea unui Consiliul de Administrație provizoriu care va avea drept scop armonizarea politicilor de dezvoltare locală cu cele ale companiei,

S-a mai precizat că potrivit prevederilor art. 119 din Legea 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație actual, are obligația să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale. Având în vedere faptul că Actul Constitutiv al SC Compania ... prevede la articolul 20 "Atribuţiile generale ale Consiliului de Administrație și delegarea gestiunii societăţii directorilor”, la punctul 4) ”Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală ordinară sau extraordinară a acționarilor ori de câte ori va fi nevoie în conformitate cu dispoziţiile prezentului act constitutiv sau la cererea acţionarilor reprezentând 5 (cinci) % din capitalul social”, se constată că o solicitare din partea acţionarului majoritar, reprezentând 81,733% din capitalul social al societății, privind numirea unui consiliu de administrație provizoriu, satisface prevederile legale în vigoare, întrucât solicitarea consiliului local al municipiului Târgu Mureș se încadrează în atribuțiile adunărilor generale ordinare, așa cum acestea sunt reglementate la art. 15. Pct.3) alin. c) din Actul Constitutiv al SC Compania ....

Principalul argument pentru adoptarea unei hotărâri privind numirea unui Consiliul de Administrație la Compania ... reprezintă faptul că mandatul actualului Consiliul de Administrație a expirat la data de 04.08.2020. Conform reglementărilor legale privind starea de alertă, având în vedere că Târgu Mureșul a intrat în „zona verde” la data de 11.01.2021, s-a apreciat că sunt întrunite toate condițiile legale pentru desfășurarea în siguranță a ședinței Adunării Generale a Asociațiilor a SC Compania ....

Având în vedere cele mai sus invocate, s-a precizat că actul administrativ a fost adoptat cu respectarea dispozițiilor legale incidente, astfel încât cererea de chemare în judecată având ca obiect anularea Hotărârii nr.2/21.01.2021 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a SC. .... de către consiliul de administrație a companiei fi mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș, nu este întemeiată.

Referitor la Hotărârea nr.39/23.02.2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș s-a arătat faptul că actul administrativ a fost emis în mod legal, ținând cont de prevederile art.119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.15. pct.3) alin. c) din Actul Constitutiv al SC Compania ....

Totodată, având în vedere soluția pronunțată în dosarul nr. ... de Tribunalul Mureș- Secția de contencios administrativ și fiscal prin Hotărârea judecătorească nr. 112 din 18.02.2021 prin care s-a dispus admiterea cererii de suspendare formulată și precizată de reclamanții Compania ... și ..., în contradictoriu cu pârâții Municipiul Târgu Mureș și Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș și ținând cont de Hotărârea nr. 6 din 02.02.2021 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. .... pentru data de 26.02.2021, respectiv pentru data de 0l .03.2021, prin Hotărârea nr.39/23.02,2021, Consiliul local al Municipiului Târgu Mureș a hotărât mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Mureș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ..... întrucât potrivit Convocatorului 202010/11/A/a/16 din 02.02.2021 și Hotărârii nr. 6 din 02.02.2021, urma să aibă loc ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor din data de 26.02.2021, respectiv din data de 01.03.2021, dup caz, iar Municipiul Târgu Mureș, în calitate de acționar majoritar în cadrul Companiei ... S.A. are dreptul de a mandata reprezentantul acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor al C.S. Compania S.A. pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor.

Prin prisma argumentelor mai sus arătate, pârâta a arătat că cererea de chemare în judecată este netemeinică și nefondată și ca atare a solicitat respingerea acesteia.

În ceea ce privește cheltuielile de judecată solicitate de către reclamantă, pentru motivele mai sus arătate, se solicită respingerea acestora față de Municipiul Târgu Mureș și Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș.

În  drept, a arătat că invocă dispozițiile legale pe care le-a arătat prin întâmpinare.

Prin încheierea de şedinţă din data de 25 mai 2021 instanţa a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie accesorie formulată de domnul ..., ca fiind inadmisibilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Deliberând cu prioritate, în acord cu prevederile art. 248 alin. 1 Cod.pr.civ., asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Tg. Mureș, tribunalul reţine că potrivit dispozițiilor art. 36 Cod.proc.civ. calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.

Lipsa calităţii procesuale pasive, este o excepţie de fond, dirimantă, care poate fi invocată în tot cursul procesului civil, iar admiterea ei are drept urmare respingerea acţiunii promovate împotriva unei persoane lipsită de această calitate.

Calitatea procesuală presupune justificarea dreptului sau a obligaţiei unei persoane de a participa ca parte în cadrul procesului civil, respectiv atât îndreptăţirea persoanei de a reclama în justiţie, cât şi obligaţia unei persoane de a răspunde faţă de pretenţiile ridicate împotriva sa.

Așadar, calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel obligat în acelaşi raport juridic .

Prin cererea ce face obiectul cauzei de față, reclamanţii Compania ... şi ..., au solicitat anularea Hotărârii nr. 2 din 21 ianuarie 2021 și a Hotărârii nr 39. din 23.02.2021 adoptate de pârâtul Consiliului local al Municipiului Tg. Mureş, precum și obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, chemând în judecată atât ... prin ... cât şi Consiliul Local al Municipiului Tg Mureş.

În soluționarea excepției invocate, în drept se reţin prevederile art. 196 alin. 1 lit. "b" din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, conform cărora consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri în exercitarea atribuţiilor ce le revin, hotărâri ce sunt acte administrative cu caracter normativ sau individual, după caz. Textul de lege menţionat consacră astfel în mod expres capacitatea administrativă a consiliilor locale şi judeţene.

Având în vedere specificul acţiunii în contencios administrativ, precum şi obiectul cauzei de faţă, în contextul în care pârâtul ... nu a emis niciunul din actele contestate în prezenta speţă, neexistând aşadar un raport juridic de drept administrativ direct între reclamanți şi acest pârât, tribunalul constată că acest pârât nu deţine în cauza dedusă judecăţii calitate procesuală pasivă, calitate pe care o are, în principiu, emitentul actului.

  E adevărat că dispozițiile art. 109 alin 4 din Codul administrativ, stabilesc că despăgubirile și cheltuielile de judecată stabililite prin hotărâri judecătorești definitive se fac venit la bugetul local al unității administrativ teritoriale, însă acest text legal nu conferă unităților administrativ teritoriale legitimitate procesuală pasivă, în lipsa existenţei unei identităţi între persoana pârâtului şi cel care are calitatea de subiect al raportului juridic dedus judecății.

  Date fiind acestea, excepţia analizată urmează a fi admisă şi în consecinţă respinsă acţiunea formulată în contr...ctoriu cu pârâtul ..., ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

În ceea ce priveşte pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş, instanţa reţine că acesta are calitate procesuală pasivă, deoarece este emitentul actelor administrative supuse controlului judecătoresc pe calea prezentei acțiuni, iar activitatea acestuia în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, trebuie să se desfăşoare cu respectarea principiului legalităţii.

În continuarea se reține că prin HCL nr. 2 din 21.01.2021, adoptată de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş, s-a aprobat înaintarea către Consiliul de ... SA a solicitării de convocare a Adunării Generale Ordinare a ... SA, în data de 26.02,2021., ora 14.00., la sediul societății din Târgu Mureș, … în temeiul dispozițiilor legale arătate în cuprinsul hotărârii în discuție.

La articolul 2 al hotărârii mai sus arătate, se prevede faptul că Adunarea Generală Ordinara a ... SA, va avea un singur punct pe ordinea de zi, respectiv numirea unui Consiliu de Administraţie, provizoriu, pe o durată de 4 luni, cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor Actului Constitutiv al Companiei.

La articolul 3 din HCL nr. 2 /21.01.2011, s-a hotărât că în cazul în care la data mai sus stabilită nu vor fi îndeplinite condiţiile legale, sedinţa ordinară a ... SA se va desfășura în data de 01.03.2021, orele 14,00, la sediul operațional al Asociației de .. „...",  …

Prin art. 4 al hotărârii, s-a mandatat reprezentantul Municipiului Târgu Mureș în A.G.A. a Compania ..., dl. ... pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor a Compania ....

Prin adresa înregistrată la sediul pârâtului sub nr. 8587/03.02.2021, reclamanta Compania ... a solicitat pârâților revocarea hotărârii menţionate, deoarece aceasta a fost adoptată cu încălcarea limitelor de competenţă ale consiliului local.

Deoarece prin adresa înregistrată la sediul reclamantei sub nr. 203052/33.02.2021, pârâtul Municipiul Tg. Mureș a comunicat răspunsul la plângerea prealabilă, prin care arătat că nu se impune reexaminarea și în consecință revocarea ..., reclamanții au formulat prezenta acţiune prin care solicită anularea actului administrativ arătat.

Cu privire la cererea reclamanților, tribunalul reține că ... a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş, care s-a întrunit în şedinţă extraordinară. Proiectul de hotărâre a fost promovat la iniţiativa a 3 consilieri locali, care au semnat referatul de aprobare nr. 3995/18.01.2021, fiind însoţit de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort nr. 4168/19.01.2021 din cadrul aparatului de specialitate al ...ului (fila 187 , vol I).

Potrivit dispozițiilor art.133 alin 1 din Codul administrativ : " (1) consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea ...ului " iar potrivit alineatului 2 al aceluiași articol: "  (2) consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea: (a) ...ului; (b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;( c) ...ului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2)"

 Potrivit dispozițiilor art.134 alin 1 din Codul administrativ, convocarea şedinţelor consiliului local se realizează: " (a) prin dispoziţie a ...ului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c); b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b)."

 În cauza de față convocarea consilierilor locali în sedința extraordinară din data de 21.01.2021, s-a realizat, contrar susținerilor pârâtului, prin Dispoziţia nr 71/2021 emisă de ... Municipiului Tg. Mureș, cu respectarea dispozițiilor mai sus arătate, iar semnarea de către cei trei consilieri a a referatului de aprobare s-a făcut în exercitarea atribuțiilor conferite de prerogativele funcției publice pe care o ocupă, precum și de dreptul la inițiativă reglementat de dispozițiile art. 211 coroborate cu art. 136 alin 1 din Codul administrativ.

În ceea ce privește actele preparatorii, tribunalul reține că potrivit dispozițiilor art. 136 alin 8 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ aprobat prin OUG.nr.57/2019 " (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare motivare, semnat de iniţiator; b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al ...ului; c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; d) alte documente prevăzute de legislaţia specială."

În speță, astfel cum am mai arătat, proiectul de hotărâre inițiat de cei trei consilieri locali este însoțit de referatul de aprobare nr. 3995/18.01.202 și de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort nr. 4168/19.01.2021 din cadrul aparatului de specialitate al ...ului, atfel încât criticile reclamanților care vizează legalitatea actului administrativ atacat sub aspectul întrunirii condițiilor de formă necesare nașterii valabile a acestuia sunt nefondate.

În schimb, tribunalul reține că este întemeiată critica reclamanților care vizează adoptarea de către pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureș a ..., cu nerespectarea unor dispoziții legale a căror încălcare afectează valabilitatea actului administrativ, pentru considerentele care vor fi prezentate în cele ce urmează.

Potrivit actului constitutiv al societății reclamante Compania ... Tg. Mureş, Municipiul Târgu Mureș, pârâtul Consiliul Local Târgu Mureș are calitatea de acţionar majoritar al companiei arătate, reprezentând 81, 73% din capitalul social al societăţii , având un drept de vot de 51% în Adunarea Generală a societăţii comerciale. Alături de Consiliul local al Municipiului Tg. Mureș mai sunt acţionari ai societăţii şi Municipiul Sighișoara prin Consiliul local Sighișoara, Municipiul Reghin prin Consiliul local Reghin, Orașul Luduș prin Consiliul Local Luduș, Municipiul Târnăveni prin Consiliul Local Târnăveni, Orașul Iernut prin Consiliul Local Iernut, Județul Mureș prin Consiliul judeţean Mureș, Orașul Cristuru Secuiesc prin Consiliul local Cristuru Secuiesc.

În scopul gestionării eficiente a serviciilor de utilități publice și în vederea accesării unor fonduri europene pentru infrasfructură de apa și canal, prin HG 855/ 2008 s-a impus constituirea unor asociații de dezvoltare intercomunitară și astfel a fost constituită și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ..., asociaţie la care a aderat și Municipiul Târgu Mureș prin Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ... constituită potrivit celor mai sus arătate, gestioneaza administrarea sistemelor de utilitate publică în baza unui contract de delegare de gestiune încheiat cu Compania Aquasev SA .

În continuare tribunalul reține că potrivit dispozițiilor art. 3 pct. 2 lit "a " si "b"  din OUG nr. 109/2011, indicate de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureș în preambului ... " Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: ...2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b ( respectiv la companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul) a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora; b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență" .

Dispozițiile  art. 64 ^1 alin 3 din OUG nr. 109/2011, prevăd faptul că  :  (3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. 

Potrivit dispozițiilor art. 27 din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006:  " (1) Regulile de guvernanță corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător și operatorilor regionali prevăzuți la art. 2 lit. h).  (2) În sensul dispozițiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăți sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuțiile de autoritate publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, așa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înființare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale."

Așadar, potrivit dispozițiilor art. 27 alin 3 din Legea nr. 225/2016, în speță atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ..., în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale, iar potrivit art. 3 pct. 2 lit "b"  din OUG nr. 109/2011, aceasta are competanta să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau de supraveghere, după caz.

În mod similar, în conformitate cu dispozițiile art. 64 ^1 alin 3 din OUG nr. 109/2011, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al Companiei ... convocarea de către acționari, inclusiv acționarul - stat, a adunării generale a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, cu o durată a  mandatului de 4 luni, se face prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ..., în calitate de autoritatea publică tutelară, care va putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Deși dispozițiile legale mai sus arătate sunt indicate în cuprinsul preambulului ..., hotărârea adoptată de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg Mureș nu respectă dispozițiile textului legal în discuție, în sensul în care prerogativa convocării adunării generale ordinare a acționarilor Companiei ... pentru desemnarea unui consiliu de administrație provizoriu, nu aparține nici pârâtului și nici celorlalți acționari, în condițiile în care gestiunea serviciului de utilități publice se face de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ..., care are potrivit legii calitatea de autoritate tutelară.

De asemenea, actul administrativ în discuție este în mod greșit fundamentat pe dispozițiile art. 29 alin (1) și ale art. 32 alin (1) din OUG nr. 109/2011. Potrivit art. 29 alin (1)  din OUG nr. 109/2011 " (1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor" iar potrivit  art. 32 alin 1 din OUG nr. 109/2011 "(1) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație sau directoratul convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. În cazul în care cererea este realizată de un acționar care deține mai mult de 10% din capitalul social al întreprinderii publice, aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie."

După cum se poate observa, dispozițiile legale precitate își găsesc aplicabilitatea în situația în care alegerea organelor de conducere se face prin metoda votului cumulativ, ceea ce nu este cazul în speța de față, în care convocarea adunării generale a acționarilor Companiei ... s-a făcut în scopul desemnării unui consiliul de administrație provizoriu, incidente fiind astfel dispozițiile art. 64 ^1 alin 3 din OUG nr. 109/2011 și nu cele ale art. 32 alin (1) din OUG nr. 109/2011.

În condițiile mai sus arătate, sunt nelegale atât art. 1,2 și 3 din ... privind convocarea de către pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureș a adunării generale a acționarilor Companiei ..., având pe ordinea de zi alegerea membrilor unui consiliu de administrație provizoriu, cât și art. 4 privind mandatarea unui reprezentant pentru aprobarea documentelor referitoare la ordinea de zi a ședinței ordinare astfel convocate.

Dispozițiile art. 1 din HCL nr. 39 adoptată de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureș la data de 23.02.2021, reiau conținutul art. 4 din ..., a cărui nelegalitate a fost reținută de către tribunal potrivit celor mai sus arătate, astfel încât apreciem că nu mai este necesară o reiterare a acestora.

În plus, tribunalul mai reține faptul că anterior adoptării la data de 23.02.2021 a hotărârii mai sus arătate, prin Sentința civilă nr. 112 pronunțată în dosarul nr. ... la data de 18.02.2021, Tribunalul Mureș-Secția contencios administrativ și fiscal a dispus suspendarea efectelor ... până la pronunțarea soluției din orezentul dosar, în condițiile art. 14 alin (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

În continuare se reține că potrivit dispozițiilor art. 14 alin (5) din Legea nr. 554/2004 " (5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept, în acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă."

În cauză, deși pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureș, avea cunoștință la data 23.02.2021 despre suspendarea prin hotărâre judecătorească a efectelor ..., inclusiv a celor referitoare la convocarea sedințelor ordinare a adunării generale a acționarilor Companiei ... pentru data de 26.02.2021, respectiv pentru data de 01.03.2021, acesta, în disprețul normei legale mai sus arătate, a procedat la adoptarea ..., în care a preluat o parte din prevederile actului administrativ ale cărui efecte erau suspendate.

Împrejurarea că Sentinţa civila nr. 112/18.02.2021 nu era definitivă la data adoptării ..., este nerelevanta, deoarece ea este executorie de drept, iar recursul declarat împotriva acesteia nu suspendă executarea sentinței, după cum rezultă din prevederile art. 14 alin.4 din Legea nr.554/2004, potrivit cărora „ Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.”

 Pentru considerentele de fapt și de drept mai sus expuse, reținând că Hotărârea nr. 2/21.01.2021 şi Hotărârea nr. 39/23.02.2021 au fost adoptate cu încălcarea dispozițiilor legale, tribunalul va admite acțiunea formulată de reclamanţii Compania ... Tg. Mureş şi ... contr...ctoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş și va anula actele administrative arătate.

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, în temeiul dispozițiilor art. 453 Cod proc civ, va obliga pârâtul, în calitate de parte care a pierdut procesul, la plata către reclamanți, a sumei de 100 lei, constând în taxa de timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Tg. Mureş.

Admite acţiunea formulată de reclamanţii Compania ... cu sediul în …, str. .. nr…, jud. .. CIF RO…şi ... domiciliul în …, str….nr… jud… contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local .. cu sediul în …

  Anulează Hotărârea nr. 2/21.01.2021 şi Hotărârea nr. 39/23.02.2021 adoptate de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş .

 Respinge acţiunea formulată de reclamanţii Compania şi ... în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Tg. Mureş cu sediul …, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Obligă pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş la plata către reclamanţi a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se depune la Tribunalul Mureş – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal.

 Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 03.06.2021

PREŞEDINTE

GREFIER