Contestație la executare. Excepția lipsei calității procesuale pasive a scpej. Anularea în parte a titlului executoriu reprezentat de sentinţa instanţei de fond şi trimiterea cauzei la Tribunal-Secţia Civilă pentru soluţionarea cererii de chemare în garan

Hotărâre 6506 din 12.04.2016


Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr 9867/07.12.2015, pronunţată în dosarul nr 12095/299/2009, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr 12095/299/2009, a fost admisă cererea formulată reclamanţii OP şi alţii, formulată în contradictoriu cu pârâta AS din SNP P. SA şi chemata în garanţie SNP P. SA (O.), a fost obligată pârâta să comunice reclamanţilor înscrisurile solicitate, să comunice reclamanţilor şi intervenienţilor drepturile ce li se cuvin, ca urmare a contribuţiilor individuale directe, precum şi ca urmare a profiturilor realizate de Asociaţie, ca urmare a investiţiilor realizate, sub sancţiunea de daune cominatorii de 1000 lei pe zi de întârziere.

Prin decizia  civilă nr 815 A/17.06.2014 a Tribunalului Bucureşti-Secţia a III-a Civilă a fost anulat ca netimbrat apelul formulat de apelanta pârâtă A. S.  din SNP P. SA şi respins apelul formulat de apelanta chemata în garanţie SC O. P. SA.

Prin Decizia civilă nr 129/02.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a III-a Civilă şi Pentru Cauze cu Minori şi de Familie (f 88-94) a fost anulat ca netimbrat recursul formulat de recurenta pârâtă AS din SNP P.  SA, admis apelul formulat de chemata în garanţie SC O. P. SA împotriva sentinţei civile nr 18829/19.10.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucucreşti, anulată în parte sentinţa instanţei de fond şi trimisă cauza la Tribunal-Secţia Civilă pentru soluţionarea cererii de chemare în garanţie în condiţiile prevăzute de art 297 Cpc.

Prin cererea formulată la data de 29.06.2015, intimatul SP a solicitat executarea silită împotriva debitoarei contestatoare AS din SNP P. SA (f 72), solicitând punerea în executare a sentinţei civile nr 18829/19.10.2012, formându-se dosarul execuţional nr 572/2015.

La data de 29.06.2015  a fost încuviinţată  executarea silită a obligaţiei de a face împotriva contestatoarei (f 65), la aceeaşi dată fiind emisă şi încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare (f 68), precum şi somaţia de executare (f 99).

Sub aspectul excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a SCPEJ, instanţa reţine următoarele:

Din interpretarea disp art 622 NCPC coroborat cu art 712 NCPC, rezulta ca parti in cadrul contestatiei la executare pot fi creditorul  (titlularul dreptului supus executarii), debitorul (cel obligat prin titlu sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva), precum si persoana vatamata prin declansarea executarii silite. Asadar, calitate procesuala activa sau pasiva in cadrul raporturilor de drept executional au, in primul rand,  persoanele care au fost parti in raporturile juridice fundamentale care au generat drepturile si obligatiile ce se executa. Or, Biroul Executorului Judecatoresc nu este nici titularul vreunui drept asupra imobilului, nici al  unei obligatii fata de parti, ci doar organul investit cu autoritatea de a pune in executare hotararea judecatoreasca, astfel incat nefiind nici debitor, nici creditor in raport cu acestea, instanta apreciaza ca acesta nu are calitate procesuala pasiva in cauza, motiv pentru care va admite exceptia si va respinge contestatia în contradictoriu cu acesta, ca fiind  formulata impotriva unei persoane fara calitate.

Sub aspectul temeiniciei contestaţiei la executare se reţine că, potrivit art. 712 NCPC., împotriva executarii silite însesi, precum si împotriva oricarui act de executare, se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. 

Contestatoarea a invocat ca motiv de anulare a actelor de executare faptul că sentinţa nr. 18829/19.10.2012 nu este titlu executoriu „total”, cauza fiind trimisă spre rejudecare Tribunalului Bucureşti pentru a fi soluţionată cererea de chemare în garanţie, iar punerea în executare a unui astfel de titlu inform ar conduce la prejudicierea sa.

Sub acest aspect, instanta retine următoarele:

Potrivit art 632 alin 1 NCPC, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, iar conform alin 2 constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

În speţă, sentinţa pusă în executare a rămas irevocabilă în privinţa debitoarei contestatoare la data anulării ca netimbrat a recursului formulat de aceasta (02.02.2015); faptul că a fost trimisă spre rejudecare cererea de chemare în garanţie nu prezintă relevanţă sub aspectul demarării executării silite împotriva contestatoarei AS din SNP P. întrucât cererea de chemare în garanţie nu a fost formulată de către aceasta, ci de către intervenientul RA (potrivit menţiunilor din Decizia nr 129/02.02.2015, obligaţiile pârâtei AS  din SNP P.  fiind stabilite prin sentinţa nr 18829/19.10.2012, irevocabilă prin anularea ca netimbrată a căilor de atac formulate de către aceasta din urmă. Totodată, se reţine că sentinţa pusă în executare a fost anulată în parte, numai sub aspectul soluţionării cererii de chemare în garanţie, celelalte dispoziţii ale sale putând fi puse în executare, art 500 Cpc la care face referire contestatoarea prevăzând că hotărârea casată nu are nicio putere. Astfel, în cazul casării parţiale, textul nu se aplică decât în ceea ce priveşte partea din hotărâre care a fost casată, deoarece cealaltă parte a hotărârii a trecut definitiv în autoritatea lucrului judecat.

Pentru toate aceste considerente, instanta va respinge contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu intimatul SP,  ca neîntemeiată.