Anulare act administrativ şi obligaţia de a face

Sentinţă civilă 248 din 15.04.2021


Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2021:003.000248

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa nr. 248/2021

Şedinţa publică din data de 15 Aprilie 2021

Completul compus din:

Preşedinte :

Grefier :

Pe rol judecarea acţiunii în contencios  administrativ şi fiscal formulată de reclamantul ..., domiciliat în .. sat. .., nr.... jud... în contradictoriu cu pârâtul ...., cu sediul în ..., având ca obiect anulare act administrativ şi obligaţia de a face.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 23 martie 2021, când s-a amânat pronunţarea pentru data de 06 aprilie 2021, apoi pentru data de azi, încheieri ce fac parte din prezenta hotărâre.

INSTANŢA,

Deliberând cu privire la cauza de față constată:

Prin cererea formulată şi înregistrată la Tribunalul Mureş în data de 08 ianuarie 2021 reclamantul ... în contradictoriu cu pârâta Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Mureş a solicitat anularea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 12013/09.12.2020 și drept consecintă obligarea pârâtei la emiterea unui alt certificat, în sensul încadrării  în grad de handicap grav, cu asistent personal, arătând că prin certificatul de încadrare în grad de handicap nr.12013/09. 12.2020, cu o valabilitate do 12 luni, inclusiv luna decembrie 2021, s-a dispus încadrarea în grad accentuat de handicap, fără acordarea asistentului personal.

Avându-se în vedere afecţiunile cu care a fost diagnosticat, astfel cum rezultă din actele medicale anexate, respectiv diabet zaharat tip 2, hipertensiune asociat cu amputaţie şi alte boli, consideră că trebuia să fie încadrat în gradul de handicap grav cu asistent personal.

A mai arătat că din înscrisurile existente la dosarul de evaluare, rezultă evident faptul că este o persoană care nu sc poate îngriji singură. În acest sens, a solicitat a se reţine existenţa unui handicap dc tip grav cu asistent personal, fiind grav afectată starea sa de sănătate.

Reclamantul a mai precizat că prin neîncadrarea în gradul de handicap, au fost încălcate prevederile legale din Ordinul nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale, pe baza cărora sc stabilește încadrarea în grad de handicap, neacordândui-se drepturile care i se cuvin.

În concluzie, având în vedere motivele în fapt mai sus menţionate, a arătat că se impune admiterea acțiunii, astfel cum a fost formulată.

În drept reclamantul a indicat art. 87, alin. 5 din Legea nr. 446/2006, Ordinul nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi nefondată.

Sub un prim aspect, a învederat instanței că pentru anularea unui act administrativ se impune ca reclamantul să indice în concret dispoziţiile legate pretins încălcate de natură a-i vătăma un drept subiectiv sau un interes legitim.

Sub un al doilea aspect, în privința legalității certificatului nr. 12013/09.12.2020, s-a solicitat a se observa că, în mod legal Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș a stabilit încadrarea reclamantului în gradul de handicap accentuat, întrucât acesta nu se mai încadrează în criteriile medico-psihosociale de acordare a gradului de handicap GRAV cu asistent personal prevăzute în Ordinul Ministrului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse (MMFEȘ) şi al Ministrului Sănătății Publice (MSP) nr.7621199212007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Pârâta a mai precizat că dosarul medical este analizat de către Serviciul de evaluare complexă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, urmată de evaluarea complexă a persoanei în cauză, iar domeniile obligatorii în care se desfășoară evaluarea sunt: 1.evaluarea socială făcută asistenți sociali; 2. evaluarea medicală realizată medici de specialitate; 3. evaluarea psihologică realizată de psihologi; 4. evaluarea vocațională sau a abilităților profesionale realizată de psihopedagogi, instructori de educație ori pedagogi de recuperare; 5. evaluarea nivelului de educație, a abilităților și a nivelului de integrare socială realizată de asemenea de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenți sociali.

În continuare pârâta a arătat că reclamantul ... a fost diagnosticat cu arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare (AOMI) în anul 2016, în urma căruia i-a fost amputat antepiciorul drept. Ulterior în anul 2018, i-a fost amputată coapsa dreaptă. Certificatul nr. 7091/06.07.2018, prin care reclamantul a fost încadrat în gradul de handicap grav cu asistent personal, a avut o valabilitate de 12 luni. După această perioadă, Comisia de evaluare era obligată să reevalueze condițiile privind încadrarea reclamantului într-un grad de handicap, iar cu ocazia reevaluării trebuia să respecte criteriile medicale, psihologice, etc., care sunt în vigoare și sunt stabilite prin forța imperativă a legii.

S-a mai arătat instanței, că din cuprinsul raportului de evaluare complexă nr. 35059/C9.12.2020 și din adresa nr.2411/SECPAH/22.01.2021, întocmite de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, din cadrul DGASPC Mureș, precum și din adresa nr.2411 CEPAH/22.C1.2021, emisă de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș, reiese că pacientul este diagnosticat din 01.12.2012 cu diabet zaharat tip 2 în tratament cu insulină, având gangrenă haluce drept și flegmon la piciorul drept, în urma căruia în data de 15.01.2020 i-a fost amputat gamba dreaptă. În prezent acuză dureri în membrul  fantomă, are dificultăți la deplasare și la realizarea transferului. Pacientul se poate alimenta dacă este servit, își poate realiza igiena zilnică dacă se asigură condițiile, se poate îmbrăca cu ajutor minim, este orientat temporo•spațial, este continent.

Încadrarea reclamantului în gradul de handicap accentuat s-a efectuat raportat la prevederile cuprinse în Anexa la Ordinul nr. 762/1992/2007 MMEFȘ șl MSP, Capitolul 7, Secț.III "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor motorii (a staticii și mobilității,  locomoţiei sau/și gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap, pct.l. Amputaţii" potrivit cărora persoanele cu amputație coapsă se încadrează la gradul de handicap accentuat.

S-a mai învederat instanței că, la baza stabilirii încadrării în grad și tip de handicap a persoanei evaluate, potrivit art. 87 alin, (1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stă raportul de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă, iar nu percepția proprie a persoanei asupra evaluărilor medicale.

Prin prisma celor mai sus arătate, este evident că pârâta nu a avut posibilitatea legală de a încadra reclamantul în gradul de handicap grav cu asistent personal, respectând prevederile legate menționate, cu atât mai mult cu cât membrii comisiei de evaluare răspund administrativ, civil și penal pentru eliberarea de certificate de încadrare, fără respectarea criteriilor stabilite de lege și prevăzute în Regulamentul de funcționare a comisiei.

În contextul considerentelor expuse, s-a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța în cauză să se dispună respingerea cererii formulate de reclamantul ..., ca neîntemeiată și nefondată.

În drept a arătat că înțelege să se prevaleze de dispozițiile art.85 și art.87 alin.(l), alin.(ll) și alin. (5) din Legea nr.448/2006, ale HGR nr. 430/2008, precum și ale Ordinului MMFEȘ și al MSP nr.762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările șt completările ulterioare.

Analizând pe fond cererea reclamantului, în raport de actele dosarului și de prevederile legale incidente, instanţa constată următoarele:

Prin Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.12013/09.12.2020 emis de pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, reclamantul a fost încadrat în grad de handicap accentuat, în baza raportului de evaluare complexă nr. 35059/C9.12.2020, întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și criteriile medicopsihosociale aprobate prin Ordinul 762/31.08.2007 al MMFES

Reclamantul a formulat prezenta contestaţie care vizează încadrarea făcută de pârâtă, apreciind reclamantul că trebuia încadrat în gradul  de handicap grav, cu drept la însoţitor.

Cu privire la solicitarea reclamantului, instanța reține faptul că potrivit prevederilor art. 85 alin. 10 din Legea nr. 448/2006, „Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii”.

În acelaşi sens, potrivit dispoziţiilor art. 46 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, aprobate prin HG nr. 268/2007: „(1) Evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularitățile de dezvoltare, integrare şi incluziune sociala a acestora. Procesul presupune colectarea de informații cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei şi intervenției.(2) Evaluarea este subordonata principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit căruia orice decizie sau măsură este luată numai în interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordările întemeiate pe milă si pe percepția persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate”.

Faţă de aceste dispoziţii rezultă că stabilirea gradului de handicap şi a drepturilor care decurg din aceasta nu se face doar în baza diagnosticului medical, ci se iau în considerare o serie de factori, referitori la gradul de autonomie personală, posibilităţile de integrare şi incluziune socială. Scopul acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006 este, conform art. 1 din lege, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap.

Criteriile medicopsihosociale au fost stabilite prin Ordinul nr. 762/1992 din 31.08.2007, iar la capitolul 7, pct. III referindu-se la evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor motorii în vederea încadrării în grad de handicap, se arată care sunt criteriile medico-legale avute în vedere pentru evaluarea persoanelor cu afectarea mobilităţii locomoției sau/și a gestualității,  în vederea încadrării în grad de handicap.

Astfel, la cap.7 din Ord.762/1992/2007, secţiunea  III,  pct. 1 privind evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii, se arată că în situația imposibilității realizării ortostatismului prin deficienţă locomotorie gravă se înțelege lipsa prin amputație a ambelor coapse, protezate sau neprotezate, lipsa prin dezarticulație a unui membru pelvin asociat cu anchiloza sau plegia membrului pelvin opus, lipsa prin dezarticulație sau prin amputație a unui membru pelvin cu amputația, dezarticulația sau plegie de membru toracal sau amputația bilaterală a membrelor pelvine de la nivelul gambelor priotezate ineficient sau neprotezate..

Analizând coroborat actele medicale depuse de reclamant care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare complexă nr. 35059/C9.12.2020, instanța reține că reclamantul este diagnosticat din 01.12.2012 cu diabet zaharat tip 2 în tratament cu insulină, având gangrenă haluce drept și flegmon la piciorul drept, în urma căruia în luna octombrie a anului 2020 i-a fost amputată gamba dreaptă. De asemenea se mai reține că reclamantul acuză dureri în membrul  fantomă, are dificultăți la deplasare și la realizarea transferului. 

Din  ancheta socială înregistrată sub nr. 22570 din 25.11.2020, ale cărei constatări nu au fost contestate de către reclamant, rezultă că acesta se descurcă la activitățile uzuale legate de hrănire şi igiena corporală, însă are nevoie de ajutor pentru realizarea activităților care cer finețe cum ar fi îmbrăcat/dezbrăcat şi mobilizare şi se deplasează cu scaunul rulant, caracteristici care corespund descrierilor făcute de legiuitor criteriilor de încadrare în gradul de handicap accentuat și nicidecum în cel grav.

Nemulţumirea reclamantului vizează faptul că acesta nu a fost încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal. Cu privire la aceasta, tribunalul arată că la cap. 7, secţiunea III, pct. 1 din Ordinul 762/1992/2007, posibilitatea asistării persoanei încadrate în grad de handicap grav este prevăzută doar în situaţiile în care consecinţele afecţiunilor medicale sunt grave sau foarte grave şi doar atunci când datorită acestor afecţiuni persoana în cauză şi-a pierdut total capacitatea de autoservire, autoîngrijire şi autogospodărire şi necesită sprijin permanent. Or, din ancheta socială depusă la dosarul cauzei, rezultă că deşi reclamantul are nevoie de ajutor în susţinerea unor activităţi, acesta nu este dependent în totalitate de prezenţa unei alte persoane. Pe de altă parte, se reține că încadrarea sa anterioară în grad de gandicap grav cu asistent personal s-a făcut, potrivit dispozițiilor legale mai sus arătate, pentru o perioadă limitată de timp, în vederea adaptării la proteze.

Ca atare, instanţa constată că actul  atacat, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 12013/09.12.2020 a fost emis în mod legal şi temeinic, cu respectarea dispoziţiilor menţionate şi că nu există motive pentru anularea acestuia.

Pentru motivele mai sus expuse, instanţa va respinge cererea, ca neîntemeiată.

În temeiul dispozițiilor art. 9 Cod proc civ, instanța va lua act de faptul că pârâta nu a solicitat obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ..., domiciliat în ... sat.... nr... jud... în contradictoriu cu pârâta Comisia ... cu sediul în ...

Ia act de faptul că pârâta nu a solicitat obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs n termen de 15 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se depune la Tribunalul Mureş.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 15.04.2021. 

Preşedinte, Grefier,