Contencios administrativ. Anulare act administrativ – Contestaţie împotriva Deciziei de acordare a indemnizaţiei pentru creşeterea copilului. Modalitatea legală de calcul a indemnizaţiei

Sentinţă civilă 150 din 05.03.2020


Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamant GA şi pe pârât AJPIS, având ca obiect anulare act administrativ decizie AJPIS IAŞI.

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la data de 16.05.2019 pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. -/99/2019, reclamanta GA a solicitat în contradictoriu cu pârâta AJPIS anularea deciziei nr. 1543408436418/28.11.2018 emisă de pârâtă, obligarea la restituirea diferenţelor de plată, acordarea dobânzii legale la suma ce urmează a fi restituită, precum şi obligarea în solidar cu instituţia AJPIS a angajatului, emitent al deciziei.

In motivarea cererii, reclamanta  a arătat că exercită o profesie liberală, respectiv cea de avocat, iar,la data de 04.07.2018,  a născut un copil şi a intrat în concediu de creştere copil pentru o perioadă de doi ani, că, pentru a beneficia de indemnizaţie de creştere copil, a depus la AJPIS Iaşi o cerere , însoţită de un dosar cu înscrisuri pentru acordarea acesteia, că, în urma depunerii cererii, i s-a emis decizia nr. 1543408436418/28.11.2018 potrivit căreia  urma să primească o indemnizaţie lunară de 3749 lei/lună şi fiind nemulţumită de cuantumul acesteia, a atacat decizia în termenul legal de 30 zile, că, în urma contestaţiei , i s-a eliberat aceeaşi decizie prin care a fost modificat cuantumul indemnizaţiei de la 3.749 lei la 4.085 lei, că, la data de 04.06.2018, a intrat în concediu de maternitate, iar timp de 126 zile, începând cu data de 04.06.2018, a primit lunar două indemnizaţii, una de la Baroul Iaşi şi alta de CAS Iaşi, sume ce i-au fost acordate până la data de 30.09.2018, iar, la data de 08.10.2018, i-a fost emisă decizie de suspendare din profesie şi i-a fost acordată indemnizaţia de creştere copil pentru o perioadă de doi ani, că nemulţumirea sa constă în faptul că, contrar dispoziţiilor legale , cei de la AJPIS Iaşi înţeleg să facă propriile  calcule după propriile reguli în vederea stabilirii indemnizaţiei lunare.

De asemenea, reclamanta mai arată că trebuia să i se calculeze media venitului net din ultimele 12 luni, anterioare naşterii copilului, că a născut la data de 04.07.2018 şi, prin urmare, cele 12 luni sunt anterioare acestei date, respectiv iulie 2018-august 2017, că în anul 2017, a avut un venit brut de 39.484 lei, venitul net fiind de 33.168 lei ca urmare a scăderii cotei de impozitare, venitul net lunar fiind de 2.764 lei, că, în anul 2018, a avut un venit brut de 45.050 lei, venitul net fiind de 40.545 lei după scăderea cotei de impozitare, venitul net lunar fiind de 6.757 lei, că, la venitul net din anul 2018 , se va aduna indemnizaţia primită pentru concediul de maternitate  pentru lunile iunie şi iulie rezultând un venit net de 56.005 lei pe anul 2018, că veniturile pe ultimele 12 luni anterioare datei naşterii vor fi 5 luni x 2764 lei din anul 2017 şi 7 luni x 6757 lei din anul 2018 la care se adaugă şi suma primită cu titlu de indemnizaţie concediu de maternitate pentru lunile iunie şi iulie ( 15.460 lei), rezultând un venit mediu lunar  de 69.824 lei ce va fi împărţit la 12 luni, rezultând un venit mediu lunar de 5.819 lei, la care se va plica procentul de 85% , rezultând un venit de 4.946 lei, că aceasta reprezenta suma pe care trebuia să o primească, lunar, cu titlu de indemnizaţie, că formula de calcul aplicată de pârâtă nu respectă prevederile OUG nr. 111/2010.

În drept, reclamanta a invocat prevederile OUG nr. 111/2010 şi ale Legii nr. 554/2004.

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 50 lei ( conform chitantei nr. 0006654/29.05.2019 – fila 25).

In dovedirea cererii, reclamanta  a depus la dosar inscrisuri.

Intimata a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiate.

In motivare, intimata a arătat că, faţă de prevederile OUG nr. 111/2010, au fost luate în calcul veniturile obţinute de reclamantă, conform adeverinţei eliberate de AJFP Iaşi pentru anul 2017 venit net realizat/12 luni = 2.764 lei x5 luni, conform adeverinţei eliberate pentru anul 2018 de AJFP Iaşi – venit net realizat /10 luni = 4055 lei x 7 luni (împărţirea venitului la 10 luni are în vedere anul în care s-au relizat veniturile până la data la care reclamanta s-a suspendat din profesia ce îi aducea venituri -08.10.2018)  conform adeverinţei eliberate de Casa de asigurări de sănătate- venit net realizat în luna iunie şi iulie 2018 – 4928 lei şi 5.432 lei şi, conform adeverinţei eliberate de Filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor din România – venit realizat în luna iunie şi iulie 2018 – 2550 lei+2550 lei, că veniturile obţinute din activităţi independente sunt realizate de reclamantă până la data suspendării activităţii, respectiv 08.10.2018 ceea ce determină ca venitul net realizat să se împartă la 10 luni, respectiv până la data suspendării activităţii, că modalitatea de calcul a stabilirii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului este stabilită de prevederile Ordinului nr. 1474/2011, anexa 1 lit. C) pct. 2, că după data prezentării adeverinţei AJFP Iaşi pentru anul 2018, s-a dispus modificarea cuantumului de la 3.749 lei la 4.085 lei înturcât la stabilirea iniţială a cuantumului indemnizaţiei venitul estimat a fost împărţit la 12 luni.

In dovedire, intimata a depus la dosar inscrisuri.

Reclamanta  a depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care a arătat că venitul realizat în anul 2018 se va împărţi la numărul de luni în care a activat , respectiv 7 şi nu la 10, cifră ce reprezintă luna în care a fost suspendată din profesie.

La termenul de judecată din data de 25.02.2020, reclamanta a arătat că înţelege să renunţe la judecarea capătului de cerere referitor la obligarea în solidar cu pârâta a angajatului AJPIS, emitentul deciziei, renunţare de care instanţa a luat act conform încheierii de la acea dată.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin decizia nr. 1543408436418/28.11.2018 emisă de AJPIS (fila 10),  a fost aprobată acordarea dreptului de indemnizaţie creştere copil în cuantum de 4.085 lei pentru reclamanta din prezenta cauză.

Împotriva acestei decizii, reclamanta a formulat contestație invocând faptul că venitul net realizat în perioada august 2017-iulie 2018 a fost de 69.824  lei, iar media veniturilor ar fi de 5.819 lei, contestând astfel cuantumul indemnizaţiei stabilite.

Conform art. 2 alin.1 şi 2 din OUG nr. 111/2010,  persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară, iar cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Conform art. 2 alin.5 lit. c) din OUG nr. 111/2010, cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: (...) c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;(..)

Potrivit art. 13 alin. 3 şi 4 din acelaşi act normativ, la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită, precum şi veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6), iar baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului stabilită potrivit alin. (3) se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului împărţită la 12.

Prin aplicarea prevederilor legale anterior menţionate şi având în vedere înscrisurile depuse la dosar de către reclamanta, instanţa reţine că, în perioada august 2017-iulie 2018 (copilul reclamantei fiind născut la data de xx.2018 – fila 85), reclamanta  a realizat venituri din profesii liberale în anul 2017 în cuantum net de 33.167 lei (39.485 lei -6.318 lei -impozitul pe venit- conform adeverinţei pe anul 2017 – fila 91), venit ce se împarte la 12 luni, rezultând un venit mediu lunar net de 2.764 lei, respectiv un venit total pentru august -decembrie 2017 de 13.820 lei, venituri din profesii liberale în anul 2018 în cuantum net de 40.545 lei ( 45.050 lei - 4505 lei -impozitul pe venit- conform adeverinţei pe anul 2018 – fila 92), venit ce se împarte la 10 luni ( în octombrie 2018 fiind suspendată din profesie – fila 88), rezultând un venit mediu lunar net de 4.055 lei, respectiv un venit total pentru perioada ianuarie 2018 – iulie 2018 de 28.385 lei şi venituri din indemnizaţii ( concediu maternitate şi medicale) pentru lunile iunie 2018-iulie 2018 ( lunile ce se iau în calcul la stabilirea indemnizaţiei) în cuantum net de 15.460 lei ( conform adeverinţelor aflate la filele 93-94).

În raport de elementele anterior menţionate, rezultă un venit total pentru cele 12 luni anterioare naşterii copilului de 57.665 lei, un venit mediu de 4.805 lei şi un cuantum al indemnizaţiei de 4.085 lei. În acest sens, instanţa reţine că a fost calculat corect atât venitul net realizat de către reclamantă, cât şi cuantumul indemnizaţiei stabilite de către pârâtă, conform fişei şi deciziei depuse la dosar – filele 10 şi 42.

Nu pot fi reţinute argumentele reclamantei conform cărora veniturile realizate din profesiile liberale ar trebui împărţite la 7 întrucât declaraţia sa de venituri a fost efectuată pentru cele 10 luni în care reclamanta a realizat venituri din profesii liberale, astfel cum rezultă şi din adeverinţa emisă de AJFP Iaşi – fila 92 şi nici adăugarea sumelor realizate în perioada iunie 2018 – septembrie cu titlu de indemnizaţii întrucât la calculul veniturilor se iau în considerare veniturile lunare, iar pentru anul 2018, în cele 7 luni luate în calcul la stabilirea indemnizaţiei, separat de veniturile din profesii liberale ce au un alt mod de calcul, au fost luate în considerare doar lunile iunie şi iulie 2018 în care reclamanta a primit indemnizaţii în cuantum cert, înscrisurile depuse la dosar şi pe care instanţa le-a menţionat anterior.

Față de toate considerentele expuse, instanța urmează să respingă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta  GA.

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamanta GA în contradictoriu cu pârâta AJPIS, ca neîntemeiată.