Plângere împotriva Ordonanţei Parchetului

Sentinţă penală 1465 din 21.07.2010


DOSAR NR. .............................

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA  SECTORULUI .............................

SENTINŢA PENALĂ NR. ............................

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA DATA DE: .........................

INSTANTA CONSTITUITĂ DIN:

PRESEDINTE – ....................................

GREFIER – ............................................

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror .........................................

 Pe rol pronunţarea asupra plângerii prev. de art. 2781 C.p.p., formulată de petenta ........................................ în contradictoriu cu intimatul ......................................

 Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de ............................................ susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la data de azi, ..............................................., când a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de ................................., sub numărul ......................., petenta .................................. a solicitat desfiinţarea soluţiilor pronunţate şi continuarea cercetărilor faţă de intimatul ...............................................

În cursul judecăţii a fost ataşat la dosarul cauzei si dosarul nr. .................................. al Parchetului de pe lângă Judecătoria ...............................................................

Faţă de ansamblul probelor administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de ................................ petenta ................................................. a formulat plângere împotriva intimatului .................................... pentru faptul că acesta din urmă în aceiaşi zi a încercat să întreţină relaţii sexuale cu ea împotriva voinţei sale.

Prin ordonanţa din data de ............................... a Parchetului de pe lângă Judecătoria .................................. a fost scos de sub urmărire penală intimatul ..........................................  sub aspectul săv. faptei prev. de art. 180 alin. 2 C. pen. şi i-a fost aplicată o sancţiune administrativă în cuantum de .................................... lei.

Prin ordonanţa nr. 649/II-2/2010 din data de ................................... a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria ...................................... a fost respinsă plângerea petentei împotriva soluţiei procurorului de caz.

Analizând plângerile depuse de către petentă pe parcursul cercetărilor efectuate şi actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că soluţia dispusă în cauză nu este legală şi temeinică, iar cercetările efectuate până la acest moment nu sunt complete.

Astfel, procurorul de caz a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptei faţă de intimatul ......................................  din art. 20 C. pen. rap. la art. 197 alin. 1 C. pen. în art. 180 alin. 2 C. pen. fără a administra toate probele ce rezultă din situaţia de fapt existentă la acea zi.

Pentru stabilirea corectă a situaţiei de fapt instanţa consideră că este foarte important să se verifice susţinerile petentei .......................................... cum că ar fi ieşit din studio îmbrăcată doar cu sutien şi chiloţi strigând după ajutor, prin reaudierea sub acest aspect a martorului ....................................... martor care a declarat că a văzut un bărbat care brusca a persoană de sex feminin trăgând-o de picior pe scări fără a face referire însă la modul cum era îmbrăcată acea femeie, eventual dacă era dezbrăcată, femeie pe care ulterior au văzut-o în studio când s-au dus să bată la uşă şi care le-a făcut semne pentru a chema poliţia, lucru pe care martorul împreună cu martorul ................ l-au şi făcut.

De asemenea în contradicţie cu procurorul de caz instanţa consideră că este necesară şi identificarea celor două persoane de sex .......................care le-au făcut semne celor doi martori menţionaţi mai sus şi audierea acestora cu privire la ceea ce au văzut în acea zi şi mai ales cum şi dacă era îmbrăcată petenta, pentru a se verifica din nou susţinerile acesteia cum că ar fi ieşit din studio îmbrăcată doar cu sutien şi chiloţi strigând după ajutor.

De altfel cu privire la acestea două persoane procurorul de caz face menţiunea în Ordonanţa din .................................................... că este posibilă identificarea acestora însă după aprecierea sa nu este utilă şi audierea acestora.

Instanţa mai reţine de asemenea din raportul de expertiză medico-legală nr. ......................... din data de ..................................... că leziunile traumatice prezentate de petentă s-au putut produce la data de .............................................. prin lovire cu şi de un corp dur, leziuni despre care instanţa apreciază că ele nu au fost clar stabilite, respectiv care au fost urmare a tragerii pe scări a petentei şi care ar fi putut avea o altă natură. Spre exemplu urmele existente la foto ................  şi .................... de la filele ...............şi ...........................d.u.p. şi consemnate şi raportul medico-legal menţionat mai sus ar putea avea o altă cauză decât cea a căderii pe scară, mai ales că ele sunt pe interiorul braţului.

Astfel instanţa consideră că este foarte important să se efectueze o completare la actul medico – legal existent ................................... în care să se precizeze, în măsura în care este posibil fireşte, natura fiecăreia dintre leziunile pe care le-a prezentat petenta, leziuni care sunt consemnate în raportul de expertiză medico-legală nr. ................................ din data de ..........................., respectiv dacă pot fi leziuni specifice unei fapte de .............................................. (este de notorietate în lumea medicală că autorii unor astfel de infracţiuni lasă uneori urme specifice unor astfel de fapte în anumite zone ale corpului persoanei agresate).

De asemenea instanţa consideră că este importantă reaudierea intimatului sub aspectele menţionate mai sus, la dosar existând şi un număr de telefon mobil unde acesta ar putea fi contactat (fila .................... d.u.p.).

Instanţa consideră că situaţia de fapt nu a fost complet clarificată din probele administrate, rămânând aspecte ce ar putea fi lămurite abia după administrarea probelor mai sus menţionate, respectiv de ce ar fi ieşit din acel studio petenta dezbrăcată să strige după ajutor (evident dacă acest lucru va reieşi din probele ce se vor administra) şi de ce ar fi rugat aceasta martorii să cheme poliţia pentru a o scăpa de intimat şi dacă urmele pe care aceasta le prezenta în acea zi au avut ca şi cauză căderea pe scări ca urmare a tragerii de către intimat de picior sau unele ar putea avea o altă cauză ce s-ar corobora cu susţinerile petentei şi cu cele ale martorilor ce au fost audiaţi sau care vor trebui să fie audiaţi.

După efectuarea cercetărilor dispuse prin prezenta sentinţă penală se poate pronunţa din nou o soluţie în cauză, fără însă a se putea specula la acest moment cu privire la rezultatul cercetărilor ce vor fi întreprinse.

Evident că dacă din cercetări vor mai rezulta şi alte probe ce ar putea fi administrate organele de urmărire penală sunt obligate să o facă potrivit art. 202 C.p.p.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

 ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea petentei ..........................,  cu domiciliul ales la sediul Cabinetului de Avocat „.......................... situat în ........................ nr. ................ sector ............................, în contradictoriu cu intimatul ............................. domiciliat în ..................... str. .............................. nr. ................, bl. ................,sector ....................., citat şi în ............................. ............................, sector ......................... şi în ...................... ................................. nr. ................, bl. .........................., sc....................... et. ......................., ap. ................., sector ........................

În baza art. 2781 alin. 8 lit. b) C.p.p. desfiinţează Ordonanţa nr. ................................. din data de ................................... şi Ordonanţa nr. ........................... din data de .............................. emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria ............................................. şi trimite cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria ................................. în vederea redeschiderii urmăririi penale faţă de intimatul ............................................

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi petentă şi de la comunicare pentru intimat.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ...........

PREŞEDINTE GREFIER

2