Plângere împotriva Încheierii judecătorului delegat la Penitenciar

Sentinţă penală 805 din 15.04.2010


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI ……………….

DOSAR NR. ..................................

SENTINŢA PENALĂ .................................

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE ...................................

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE:  .................................

GREFIER: ......................................................

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului ..................................... este reprezentat de procuror .....................................

Pe rol soluţionare contestaţiei împotriva încheierii judecătorului delegat formulată de petentul condamnat .......................................................

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul personal şi asistat de apărător din oficiu, av. ............................, în substituie pentru av. ..........................................., cu delegaţie la dosar, şi martorii .................................... şi ....................., lipsind martorul ..................................

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează depunerea la dosar a hotărârii de sancţionare din data de .............................. şi imposibilitatea de aducere a martorului ..................................., după care:

Nefiind cereri prealabile de formulat, instanţa procedează la audierea separată sub prestare de jurământ a martorilor prezenţi, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei după semnare.

La întrebarea instanţei, reprezentantul Ministerului Public arată faptul că nu mai insistă în audierea martorului ......................................., apărătorul petentului fiind de acord cu renunţarea la audierea acestui martor.

Având în vedere declaraţiile celor trei martori audiaţi, instanţa apreciază că nu se mai impune audierea martorului .............................................

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, arătând faptul că cercetarea disciplinară a fost corect efectuată, cu obligarea petentului la plata cheltuielilor judiciare.

Avocatul petentului solicită admiterea contestaţiilor formulate de acesta. Arată faptul că martorii audiaţi au confirmat susţinerile acestuia în sensul că nu a fost implicat în exercitarea de violenţe şi ameninţări asupra altor persoane private de libertate. Solicită, de asemenea, menţinerea petentului în regimul semideschis de executare a pedepsei, arătând că acesta a participat la activităţile de reintegrare socială.

Petentul, personal, arată faptul că nu se face vinovat de cele reţinute în sarcina sa şi că nu este suportat de organele din penitenciar pentru că face parte din grupul „cocalarilor”.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin contestaţia înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ............................ sub nr. ........................, petentul condamnat ................................. a atacat încheierea nr. ................................ pronunţată de Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul ......................................., fără a preciza motivele contestaţiei sale.

O dată cu contestaţia petentului a fost înaintat instanţei dosarul nr. .......................... al Judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul ............................ în care s-a dat încheierea nr. ....................................... prin care s-a respins plângerea petentului împotriva hotărârii de sancţiune nr. ............................ a Comisiei de disciplină din Penitenciarul .................................. Prin aceeaşi încheiere s-a respins şi plângerea condamnatului ......................... împotriva hotărârii de sancţiune nr. ......................................., încheierea Judecătorului delegat fiind contestată şi de acest petent.

Prin contestaţia înregistrată pe rol la data de ......................................... sub nr. ..................... petentul condamnat ............................................ a atacat încheierea nr. .................... a Judecătorului delegat la Penitenciarul ...................................... prin care s-a dispus schimbarea din semideschis în închis a regimului de executare a pedepsei închisorii. O dată cu contestaţia petentului a fost înaintat instanţei dosarul nr. .............................. al Judecătorului delegat.

În şedinţa publică din ................................................ instanţa a dispus conexarea dosarului nr. ................................... la dosarul nr. ...................................... ( în care are calitate de petent şi condamnatul ...............................), apreciind că între cele două cauze există o strânsă legătură, anume incidentul din data de ............................... (agresarea altor deţinuţi)  în urma căruia cei doi condamnaţi au fost sancţionaţi disciplinar, faptele fiind reţinute ca temei al schimbării regimului pentru condamnatul ............................................

La aceeaşi dată, petentul condamnat ........................................ a arătat că înţelege să-şi retragă contestaţia, declaraţia acestuia în acest sens fiind consemnată la dosar.

Prin sentinţa penală nr. .............................. a Judecătoriei Sectorului ............................................s-a luat act de retragerea contestaţiei formulate de petentul condamnat ................................ şi s-a dispus disjungerea contestaţiilor formulate de petentul ....................., fiind format dosarul nr. .............................

În dosarul nou format, la termenul din data de 15.04.2010, s-a procedat la audierea martorilor ................... şi .................................., instanţa apreciind că nu se mai impune audierea martorului ..................................

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

1. Cu privire la încheierea nr. ........................................ a Judecătorului delegat

Prin această încheiere Judecătorul delegat a respins contestaţia formulată de petentul ............................ împotriva hotărârii nr. .................................... a Comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului ....................................... prin care se procedase la sancţionarea petentului pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 63 lit. a, b, f, n şi p din HG nr. .......................... Prin hotărârea menţionată s-a reţinut că la data de ............................... un număr de ............................persoane private de libertate au sesizat faptul că deţinuţii ...................................şi .................................................... au format un grup organizat şi prin ameninţări, acte de presiune şi violenţe i-au deposedat de mai multe bunuri.

Judecătorul delegat a apreciat că situaţia de fapt este dovedită de cele consemnate în rapoartele de incident, în referatele întocmite, rapoartele către directorul penitenciarului, toate acte cu caracter oficial, necontrazise de declaraţiile petenţilor ............................. şi ......................................., iar sancţiunea disciplinară constând în suspendarea dreptului de a primi sau cumpăra bunuri altele decât cele necesare pentru igiena individuală pentru o perioadă de două luni a fost corect individualizată.

Procedând la verificarea încheierii Judecătorului delegat, instanţa constată că aceasta s-a bazat doar pe actele întocmite de agenţii supraveghetori, care însă nu au constatat personal săvârşirea abaterilor disciplinare, ignorând necesitatea administrării unui probatoriu suplimentar.

Se poate remarca, în plus, faptul că prin hotărârea Comisiei de disciplină nu s-a stabilit săvârşirea unor abateri disciplinare, ci doar faptul că astfel de abateri au fost reclamate de alte persoane private de libertate.

Deşi se face referire la reclamaţiile depuse de alte persoane private de libertate, aceste persoane nu au fost audiate în cadrul procedurii disciplinare, iar reclamaţiile lor nu au fost consemnate în scris, realitatea acestora neputând fi astfel verificată de instanţă. Mai mult, după solicitările adresate de instanţă, din cele ............................. persoane care ar fi depus aceste reclamaţii au putut fi indicate doar un număr de ........................, iar trei dintre acestea audiate de instanţă au negat depunerea oricărei sesizări împotriva petentului ................................ sau a celorlalte persoane indicate în hotărârea de sancţionare.

Având în vedere specificul mediului penitenciar, duşmăniile existente între unele persoane private de libertate, instanţa apreciază că simpla reclamaţie a unor deţinuţi, fără efectuarea unor acte efective de cercetare, nu poate justifica sancţionarea unei alte persoane private de libertate.

Faţă de cele arătate, constatând că actele efectuate în faza de cercetare disciplinară nu confirmă săvârşirea de către petent a abaterilor reţinute în sarcina sa, iar probele administrate în faţa instanţei infirmă acuzaţiile aduse petentului, instanţa urmează să admită plângerea formulată de petent împotriva încheierii nr. ..................................... a Judecătorului delegat pe care urmează să o desfiinţeze. Rejudecând plângerea petentului .........................., instanţa va dispune anularea Hotărârii nr. .............................. a Comisiei de disciplină.

2. Cu privire la încheierea nr. .............................. a Judecătorului delegat

Prin încheierea menţionată a fost admisă sesizarea Comisiei de individualizare a regimului de executare a pedepsei închisorii şi s-a dispus schimbarea regimului de executare a pedepsei de ................ ani şi ....................... luni închisoare aplicată petentului ................................................................ din regimul semideschis în regimul închis.

Pentru a hotărî astfel, Judecătorul delegat a avut în vedere faptul că de la ultima analiză a situaţiei petentului acesta a fost sancţionat disciplinar prin hotărârile nr. ................................, nr. .................................. şi nr. ................................... ale Comisiei de disciplină, abaterile reţinute în sarcina sa făcându-l incompatibil cu regimul semideschis de executare a pedepsei închisorii.

Procedând la verificarea legalităţii şi temeiniciei încheierii Judecătorului delegat, instanţa constată faptul că potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 275/2006 „schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai sever se poate dispune dacă persoana condamnată a comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă, care o fac incompatibilă cu regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate, şi dacă, prin conduita sa, afectează grav convieţuirea normală în penitenciar sau siguranţa acestuia”.

Se constată că prin hotărârea nr. .................................... petentul a fost sancţionat disciplinar pentru săvârşirea abaterilor prevăzute de art. 62 lit. h, art. 63 lit. b şi l din HG nr. 1897/2006, reţinându-se faptul că la data de ................................., în jurul orelor 14,30, împreună cu alţi ..........................colegi, a ieşit pe holul secţiei de deţinere cu bagajele personale, refuzând să mai intre în camera de deţinere. Plângerea formulată de petent împotriva acestei hotărâri a fost respinsă de Judecătorul delegat, încheierea pronunţată nefiind contestată.

Prin hotărârea nr. .................................., petentul a fost sancţionat disciplinar pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prev. de art. 62 lit. a, h şi j şi art. 63 lit. b, l şi p din HG nr. 1897/2006, reţinându-se faptul că la data de ...................................., în jurul orelor ........................................., împreună cu alţi deţinuţi, a blocat cu bagajele personale holul secţiei şi activităţile în desfăşurare, refuzând ordinul privind repartizarea pe camere şi ameninţând că dacă nu vor fi mutaţi pe o altă secţie de deţinere se vor înapoia în camera nr. ....................... unde „vor tăia deţinuţii”. Această hotărârea de sancţionare nu a fost contestată de petent.

Având în vedere cele reţinute la punctul 1 al prezentei hotărâri, instanţa nu va mai lua în considerare abaterile disciplinare reţinute în sarcina petentului prin hotărârea nr. ......................................................

Însă, şi în lipsa abaterilor reţinute prin această hotărâre, instanţa apreciază că petentul a dat dovadă de un comportament neconform normelor de conduită în penitenciar, tulburând grav, de două ori în cursul aceleiaşi zile, convieţuirea normală şi demonstrând un grad de pericol ridicat prin ameninţările proferate la adresa altor persoane private de libertate.

Pentru aprecierea caracterului serios al acestor ameninţări, instanţa are în vedere şi faptul că petentul a fost sancţionat la data de ..................................... pentru ameninţarea cu un cuţit a altor persoane private de libertate. Deşi această ultimă abatere disciplinară nu a fost luată în considerare la efectuarea propunerii de schimbare a regimului, fiind săvârşită înainte de perioada de referinţă, instanţa nu poate face abstracţie de existenţa sa şi de faptul că la 20 de zile distanţă, confruntat cu o situaţie conflictuală, petentul a proferat iar ameninţări legate de „tăierea” altor deţinuţi.

Faţă de cele arătate, instanţa apreciază dovedită incompatibilitatea petentului cu regimul semideschis de executare a pedepsei închisorii dată de necesitatea de a se realiza un control mai strict al comportamentului său, control ce poate fi realizat doar prin includerea sa în regimul închis de executare a pedepselor.

În consecinţă, instanţa va respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de petent împotriva încheierii nr. ..................................... a Judecătorului delegat şi va dispune menţinerea regimului închis de executare a pedepsei închisorii.

Având în vedere că plângerea formulată de petent a fost admisă în parte, instanţa va dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare doar pentru acea parte din plângere care a fost respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 74 alin. 6-8 din Legea nr. 275/2006 admite plângerea formulată de petentul condamnat ....................., fiul lui ....................... şi .........................., născut la data de ........................, împotriva încheierii nr. ................................ a Judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul ............................................... (dosar nr. ..............................).

Desfiinţează încheierea judecătorului delegat şi, rejudecând, admite contestaţia formulată de petent împotriva hotărârii nr. ...................................... a Comisiei de disciplină pe care o anulează.

În baza art. 26 alin. 8-10 din Legea nr. 275/2006 respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de petent împotriva încheierii nr. ................................... a Judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul .......................................... (dosar nr. ................................................

Menţine regimul închis de executare a pedepsei închisorii aplicate petentului.

În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen. obligă petentul la sumei de .................................. de lei, cu titlu de cheltuieli parţiale avansate de stat, onorariul apărătorului din oficiu, av. ..................................., în cuantum de ........................... de lei, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ......................................................

PREŞEDINTE GREFIER

4