Rejudecare după extrădare

Sentinţă penală 1167 din 04.06.2010


DOSAR NR. ..........................

 ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI ..................................

 SENTINŢA PENALĂ NR. ..........................

 ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE : ..............................

 INSTANŢA  CONSTITUITĂ DIN:

 PREŞEDINTE – .......................................

 GREFIER – ..............................................

 Ministerul Public a fost reprezentat de procuror .............................

 Pe rol soluţionarea cererii formulată de petentul ................................, având ca obiect rejudecarea după extrădare, conform art. 522/1 C.p.p.

 La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul, personal şi asistat de apărător din oficiu ............................... conform delegaţiei avocaţiale depusă la dosar.

 Procedura legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei faptul că s-a depus la dosar copia sentinţei penale nr. ........................................

 La întrebarea instanţei, petentul, personal, arată că a declarat apel împotriva sentinţei penale nr. .........................., pronunţată de Judecătoria Sector ....................... în dosarul nr. ............................., prin care a fost condamnat la pedeapsa de ............................... ani închisoare, iar prezenta cerere de rejudecare vizează sentinţa penală pron. în dosarul nr. .................................................

 Faţă de menţiunile petentului şi de înscrisurile existente în dosarul nr. ................................. în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. ................................., instanţa pune în discuţie inadmisibilitatea prezentei cereri, având în vedere că petentul a declarat şi apel peste termen.

 Reprezentanta Ministerului Public solicită respingerea ca inadmisibilă a cererii formulată de către petent.

 Apărătorul din oficiu al petentului, lasă la aprecierea instanţei modalitatea de soluţionare a cererii petentului.

 

I N S T A N Ţ A,

Deliberând constată următoarele:

La data de ............................. petentul ................................ a formulat cerere de rejudecare în lipsă având în vedere că a fost judecat şi condamnat în lipsă în dosarul nr. .....................................

Cu privire la inadmisibilitatea pusă în discuţie din oficiu la acest termen de judecată instanţa reţine că prin s. pen. nr. ............................... petentul a fost condamnat în lipsă la pedeapsa de ...................ani închisoare, sentinţă penală rămânând definitivă la data de ..................... prin neapelare.

Ulterior aducerii în ţară petentul a formulat la data de ....................................... apel peste termen, apel ce a format obiectul dosarului nr. ................. al TB Secţia ........................... Penală, apel ce a fost respins pe fond prin decizia penală nr. ........................ a TB Secţia .............................. Penală, după ce s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 365 alin. 1 C.p.p. la termenul din data de ...........................................

Petentul a declarat recurs împotriva deciziei penale mai sus menţionate, acesta fiind respins ca nefondat prin decizia penală nr. .............................. a CAB Secţia .............................. Penală.

Potrivit art. 5221 alin. (1) C. proc. pen., în cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată de către instanţa care a judecat în primă instanţă, la cererea condamnatului.

Instanţa constată că cererea de rejudecare a cauzei formulată de condamnat nu este admisibilă, întrucât acesta nu a fost condamnat în lipsă, condiţie cerută de art. 5221 C. proc. pen. pentru a se dispune rejudecarea cauzei, aceasta în condiţiile în care petentul a declarat deja apel peste termen, apel ce a fost soluţionat pe fond, apel în care petentul a propus probe şi s-a procedat la o nouă cercetare judecătorească.

În interpretarea corectă a condiţiei existenţei „unei persoane judecate şi condamnate în lipsă", cuprinsă în art. 5221 C. proc. pen., trebuie avute în vedere şi prevederile art. 365 alin. (1) C. proc. pen. referitoare la apelul peste termen, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 356/2006, apel care poate fi declarat de partea care a lipsit atât la toate termenele de judecată, cât şi la pronunţare (a se vedea Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. .......................................).

Pentru a fi respectată voinţa legiuitorului, interpretarea corectă din punct de vedere gramatical şi sistematic a sintagmei amintite nu poate fi decât aceea ce include în sfera de aplicare exclusiv pe inculpaţii condamnaţi ce au lipsit pe întreaga durată a procedurii de judecată până la rămânerea definitivă a hotărârii (atât la judecata şi pronunţarea în primă instanţă, cât şi la judecata în apel şi recurs, în măsura în care au fost exercitate în cauză aceste căi ordinare de atac) (a se vedea Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. ................ din ............... mai .................................).

Instanţa consideră că nu se pot formula de aceiaşi persoană două cereri simultan sau succesiv, cum este cazul de faţă, respectiv apel peste termen şi rejudecare potrivit art. 5221 C. proc. pen., în condiţiile în care apelul peste termen a fost soluţionat pe fond, o nouă judecată potrivit art. 5221 C. proc. pen. neputând duce la administrarea aceloraşi probe ca în fazele anterioare de judecată.

De asemenea instanţa mai constată că aceiaşi opinie a fost menţionată şi în încheierea de şedinţă din data de ................ din dosarul nr. ....................... de către Tribunalul Bucureşti Secţia .................................... Penală.

Faţă de cele menţionate anterior instanţa va respinge ca inadmisibilă cererea de rejudecare în caz de extrădare formulată de petentul condamnat ..................................... având în vedere că o soluţie pe fond de respingere ar fi presupus mai întâi îndeplinirea condiţiilor pentru rejudecare, soluţie ce ar fi putut fi pronunţată printr-o nouă sentinţă potrivit disp. art. 405 – 408 C.p.p.

În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen., obligă petentul condamnat la plata sumei de ............... lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a petentului condamnat se va vira din fondul MJLC către Baroul Bucureşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

 Respinge, ca inadmisibilă, cererea de rejudecare în caz de extrădare formulată de petentul condamnat .........................., fiul lui ................... şi ........................ născut la data de ............................, în prezent deţinut în Penitenciarul .............................

În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen., obligă petentul condamnat la plata sumei de ........................ lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a petentului condamnat se va vira din fondul MJLC către Baroul Bucureşti.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru petentul condamnat.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ....................................

PREŞEDINTE, GREFIER,

1