Anularea contractelor de ipotecă

Sentinţă comercială 142 din 20.01.2011


Dosar nr.  xx/40/2010 acţiune în anulare

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Şedinţa publică din  20 ianuarie 2011

Instanţa constituită din:

 S E N T I N Ţ A  NR. 142

Pe rol, judecarea acţiunilor reunite formulate de  reclamanţii P. V. şi P. R., ambii cu domiciliul în municipiul Botoşani, str. X nr. Y, sc. Z, ap. T, judeţul Botoşani, şi H. D.şi H. E. D., ambii cu domiciliul în municipiul Botoşani, str. X nr. Y, sc. Z, etaj T, ap. U, judeţul Botoşani, reclamantul H. D.– prin procurator C. F. în contradictoriu cu pârâta S.C. XY S.A. BOTOŞANI, X nr. Y,  judeţul Botoşani.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică,  se prezintă av. S. F., pentru reclamanţi, lipsă reprezentantul pârâtei.

Procedura legal îndeplinită.

S–a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa pune în discuţie excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.

Reprezentanta reclamanţilor, av. S. F., consideră că termenul de prescripţie începe să curgă cel mai târziu la momentul expirării termenului de 18 luni, calculat de la data încheierii actului, contractele de ipotecă au fost încheiate la data de 19.07.2007, termenul de 18 luni a expirat la data de 19.01.2009, iar acţiunea a fost înregistrată la data de 14.10.2010, în termenul de prescripţie, întrucât acesta s-ar împlini la data de 19.01.2012. Totodată, învederează instanţei că se află în termenul de prescripţie de la data când a aflat că sunt insolvabili.

La a doua strigare  se prezintă procurator C. F., pentru reclamantul H. D.şi consilier juridic L. A., pentru pârâtă.

Procuratorul C. F. depune la dosar înscrisuri : copii după Contractele de ipotecă nr. 3628/19.07.2007, respectiv nr. 3627/19.07.2007.

Consilier juridic L. A., pentru pârâtă, solicită admiterea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, întrucât au trecut 3 ani, în termenul general de prescripţie, ipotecile fiind înscrisuri autentice, reclamanţii în anul 2007 au luat cunoştinţă de cauza de nulitate, astfel că, în speţă, contractele de ipotecă au fost încheiate la data de 19.07.2007, termenul de 18 luni a expirat la data de 19.01.2009, iar acţiunea a fost înregistrată la data de 14.10.2010, fiind formulată cu depăşirea termenului de prescripţie care, conform legii, a început să curgă cel mai târziu la data de 19.01.2009.

Instanţa rămâne în pronunţare pe excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.

T R I B U N A L U L,

Asupra acţiunilor de faţă;

Prin cererea comună înregistrată sub nr. 6769/40/14.10.2010 la Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal a acestui tribunal, reclamanţii P. V. şi P. R., soţi, respectiv reclamanţii H. E. D.şi H. D., soţi, au chemat în judecată pe pârâta S.C. XY S.A. BOTOŞANI, pentru a se dispune anularea contractelor de ipotecă autentificate sub nr. 3628/19.07.2007, respectiv nr. 3627/19.07.2007, accesorii contractului de facilitate de credit la termen nr. 6883/19.07.2007 încheiat de aceeaşi pârâtă cu S.C. Z S.R.L. Botoşani, societate aflată în stare de insolvenţă.

În motivarea cererilor reclamanţii au arătat că nu au exprimat un consimţământ valabil la încheierea contractului de ipotecă pe care-l atacă, pentru că prin manevre dolosive utilizate de pârâtă, respectiv prin dol prin reticenţă, li s-a ascuns adevărul despre destinaţia garanţiei, de a fi accesorie contractului de facilitate de credit la termen nr. 6883/19.07.2007 al cărei beneficiar era S.C. Z S.R.L. Botoşani, ei crezând că garantează pentru gestiunile pe care le aveau ca gestionari angajaţi ai acestei societăţi.

În plus, relevă reclamanţii, li s-a ascuns şi situaţia financiară reală a societăţii şi incapacitatea ei vădită de a plăti datoriile deja existente şi de a rambursa creditul primit.

În asemenea sens, au mai susţinut că pârâta nu a respectat normele de creditare şi de prudenţă bancară în relaţia cu societatea împrumutată.

În dovedire, reclamanţii au depus la dosar contractele bancare de ipotecă despre care au făcut vorbire în acţiune, precum şi o solicitare comună de a li se elibera copii de pe acestea.

Reclamanţii au formulat cereri (soţ – soţie) de acordare ajutor public judiciar, în baza O.U.G. nr. 51/2008, care au fost admise prin încheierea dată în Camera de Consiliu la 15.12.2010, sub forma scutirii de la plata taxelor judiciare de timbru aferente acţiunii.

XY S.A. a depus întâmpinare, în care a invocat în primul rând excepţia tardivităţii (exprimarea intimatei), sens în care a susţinut că cererea reclamanţilor a fost depusă cu depăşirea termenului de prescripţie prevăzut de art. 9 al. 2 din Decretul nr. 167/1958.

Asupra fondului cauzei pârâta a susţinut că a încheiat contractele de ipotecă  ce sunt atacate de reclamanţi cu respectarea condiţiilor de publicitate prevăzute de lege, aceştia exprimând un consimţământ valabil, neviciat.

A dezvoltat, în sensul că reclamanţii nu au dovedit existenţa dolului pe care l-au invocat, în contextul dispoziţiei art. 960 al. 2 Cod civil.

Reclamanţii au replicat, în sensul că art. 9 al. 2 din Decretul nr. 167/1958 prevede ca început a cursului prescripţiei momentul expirării a 18 luni de la data încheierii actului atacat, care în speţă este ziua de 19.01.2009, încât termenul de prescripţie a dreptului la acţiune nu s-a împlinit.

Au susţinut că apărările pârâtei nu sunt întemeiate.

Analizând în primul rând excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, în respectarea art. 137 al. 1 Cod procedură civilă, tribunalul va reţine că aceasta este întemeiată, încât o va admite ca atare, cu consecinţa respingerii ca inadmisibilă a acţiunilor reclamanţilor.

Astfel, pentru motivul de anulare invocat de reclamanţi, ce se înscrie la ipoteza prevăzută de art. 9 al. 2 din Decretul nr. 167/1958, prescripţia începe să curgă de la data când cel îndreptăţit a cunoscut cauza anulării, dar nu mai târziu de 18 luni de la încheierea actului.

Legea prevede, deci, o modalitate subiectivă de determinare a momentului respectiv, legată de cunoaşterea efectivă a cauzei de anulare şi, pentru situaţia în care o asemenea cunoaştere nu s-a produs înlăuntrul unui termen de 18 luni de la încheierea actului, o modalitate obiectivă de indicare a acestui termen limită.

În speţă, nu este incidentă modalitatea obiectivă de calcul, pentru că nu se poate reţine că reclamanţii nu au cunoscut nicio clipă, în interiorul duratei de 18 luni, despre împrejurarea că pârâta i-a indus în eroare, ascunzând că destinaţia ipotecii a fost de garantare a facilităţii de credit nr. 6883/19.07.2007 acordată în beneficiul S.C. Z S.R.L. Botoşani.

Tribunalul reţine că reclamanţii au avut posibilitate reală de a cunoaşte despre asemenea manopere viclene pe care l-ar fi exercitat pârâta, ceea ce echivalează cu cunoaşterea însăşi a acestora, câtă vreme s-a consemnat în cuprinsul contractelor de ipotecă faptul că garanţia se referă la sumele acordate prin facilitatea de credit nr. 6883/19.07.2007.

 Aşadar, motivul pretinsei nulităţi, respectiv natura dolosivă a eventualei conduite a pârâtei, au putut fi cunoscute chiar la momentul încheierii contractelor de ipotecă, la 19.07.2007, când „după citirea actului al cărui conţinut le este cunoscut şi exprimă voinţa lor”reclamanţii l-au semnat.

De la acea dată, în realitate, a început să curgă termenul de prescripţie.

În consecinţă, termenul general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, s-a împlinit la 19.07.2010, încât la data de 08.10.2010, a introducerii cererilor reunite, prescripţia dreptului la acţiune era împlinită.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.

  Respinge, ca inadmisibile, acţiunile reunite ale reclamanţilor P. V. şi P. R., ambii cu domiciliul în municipiul Botoşani, str. X nr. Y, sc. Z, ap. T, judeţul Botoşani, şi H. D.şi H. E. D., ambii cu domiciliul în municipiul Botoşani, str. X nr. Y, sc. Z, etaj T, ap. U, judeţul Botoşani, reclamantul H. D.– prin procurator C. F. în contradictoriu cu pârâta S.C. XY S.A. BOTOŞANI, X nr. Y,  judeţul Botoşani.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 20 ianuarie 2011.

4