Excepţie nelegalitate act administrativ

Sentinţă comercială 4 din 05.01.2011


Dosar nr. XXXX/40/2010    excepţie nelegalitate act administrativ

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Şedinţa publică din 5 ianuarie 2011

Instanţa constituită din:

S E N T I N Ţ A  nr. 4

Pe rol soluţionarea excepţiei de nelegalitate privind pe reclamantul B. G. în contradictoriu cu pârâţii Primăria municipiului Botoşani prin primar, Consiliul Local al municipiului Botoşani şi SC X. SRL Botoşani.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită, după care:

Instanţa, văzând că nu mai sunt alte cereri sau probe de administrat, lasă dosarul în pronunţare.

După deliberare,

T R I B U N A L U L,

Asupra excepţiei de nelegalitate de faţă,

Prin Încheierea din 20.04.2010, Judecătoria Botoşani a sesizat instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Botoşani cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate a H.C.L. Botoşani nr. 324/2007, suspendând soluţionarea plângerii contravenţionale formulată de petentul B. G. .

Această sesizare a avut loc la cererea petentului care a criticat dispoziţiile din această hotărâre, prin care s-a conferit calitatea de agent constatator Poliţiei Comunitare – fapt care contravine disp. art. 117 din O.U.G. nr. 195/2002 şi art. 216 din H.G. nr. 1391/2006 – dispoziţii care prevăd expres că imobilizarea unui vehicul se dispune şi se efectuează doar de către Poliţia Rutieră.

Investită cu soluţionarea excepţiei, conform art. 4 din Legea nr. 554/2004, instanţa constată următoarele:

Instanţa va analiza motivele de nelegalitate pentru care instanţa de fond a sesizat Tribunalul Botoşani, întrucât, conform art. 4 din Legea nr. 554/2004, condiţiile de admisibilitate a sesizării sunt analizate de instanţa investită cu soluţionarea fondului litigiului, iar motivul pentru care aceasta a investit instanţa de contencios administrativ nu poate fi extins şi la alte aspecte care nu au fost puse în discuţie şi nici nu au făcut obiectul sesizării formulate de Judecătoria Botoşani prin încheiere.

Aşa fiind, instanţa se va pronunţa punctual în baza motivelor prevăzute limitativ prin această încheiere, constatând că:

Petentul şi-a întemeiat solicitarea pe disp. art. 4 din Legea nr. 554/2004, apreciind că dispoziţiile H.C.L. nr. 324/2007 – prin care s-a conferit calitatea de agent constatator Poliţiei Comunitare contravine disp. art. 117 din O.U.G. nr. 195/2002 şi art. 216 din H.G. nr. 1391/2006 – dispoziţii care prevăd expres că imobilizarea unui vehicul se dispune şi se efectuează doar de către Poliţia Rutieră.

Consiliul Local al municipiului Botoşani a depus întâmpinare la dosar prin care a solicitat respingerea excepţiei de nelegalitate, întrucât H.C.L. nr.  324/2007:

- nu reglementează circulaţia pe drumurile publice, ci stabileşte cadrul legal de desfăşurare a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat din municipiul Botoşani;

- nu stabileşte sancţiuni complementare, ci măsuri tehnico-administrative;

- a fost adoptată cu respectarea art. 128 din O.U.G. nr. 195/2002 care stabileşte atribuţii în sarcina autorităţilor publice locale, inclusiv stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule;

- respectă disp. art. 64 din O.U.G. nr. 195/2002 referitoare la faptul că poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă, noţiune definită prin art. 23 punct 6 din aceeaşi ordonanţă;

- a fost adoptată şi în baza H.G. 147/1992, care nu a fost abrogată până în prezent;

- respectă disp. art. 2 aliniat 2 din O.G. nr. 2/2001.

SC X. SRL Botoşani, legal citată, nu a depus întâmpinare la dosar.

Primăria municipiului Botoşani prin primar, prin întâmpinarea depusă la dosar a invocat lipsa calităţii sale procesuale pasive.

În ce priveşte calitatea părţilor, instanţa constată că există raport juridic doar în raport cu emitentul actului, motiv pentru care va admite excepţia privind lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtelor SC X. SRL Botoşani şi Primăria municipiului Botoşani prin primar.

Faţă de excepţia de nelegalitate invocată, instanţa constată următoarele:

În ceea ce priveşte obiectul excepţiei de nelegalitate, instanţa apreciază că şi actele cu caracter normativ pot fi suspuse analizei instanţei în temeiul art. 4 din Legea nr. 554/2004 – fapt clarificat prin practica judiciară constantă a instanţelor de contencios administrativ.

De asemenea, termenul de „act administrativ unilateral” nu se confundă cu cel de act administrativ individual, întrucât primul termen se raportează la criteriul autorului manifestării de voinţă pe care o exprimă actul administrativ, iar cel de al doilea – la criteriul întinderii efectelor juridice în sfera beneficiarilor.

Potrivit art. 2 aliniat 2 din O.G. nr. 2/2001, prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale se pot stabili şi sancţiona contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale guvernului.

În speţă, domeniile în care autorităţile locale pot adopta hotărâri trebuie să rezulte din dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2002 care constituie cadrul normativ general de reglementare a circulaţiei pe drumurile publice. În ce priveşte prevederile H.G. nr. 147/1992 – instanţa constată că aceasta a fost abrogată implicit prin adoptarea ordonanţei anterior menţionate, conform art. 64 din Legea nr. 24/2000.

Totodată, trebuie respectate disp. art. 77 aliniat 1 din Legea nr. 24/2000, potrivit cărora reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior.

Astfel, deşi potrivit art. 128 lit. d din ordonanţă, autorităţile locale pot stabili reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere – aceste dispoziţii trebuie interpretate în concordanţă cu disp. art. 117 aliniat 4 care prevede că procedura de imobilizare a vehiculelor se stabileşte prin regulament.

Deşi termenul stabilit prin H.C.L. nr.  324/2007 este cel de blocare şi nu de imobilizare, semnificaţia acestuia este similară, întrucât blocarea unui autoturism nu reprezintă decât o imobilizare a acestuia.

Ori, prin art. 117 din O.U.G. nr. 195/2002, sunt enumerate expres faptele pentru care se poate dispune de către poliţistul rutier imobilizarea unui vehicul – fapte printre care nu se regăseşte şi parcarea nelegală – motiv pentru care instanţa constată că H.C.L. nr.  324/2007, prin dispoziţiile art. 22 punct 3, şi-a depăşit limita competenţei legale – prin faptul că a conferit calitatea de agent constatator şi altor autorităţi în afara Poliţiei Rutiere, respectiv Poliţiei Comunitare, care a întocmit dispoziţia de ridicare ce constituie obiectul plângerii contravenţionale aflată pe rolul Judecătoriei Botoşani.

Dispoziţiile art. 117 aliniat 4 din ordonanţă trebuie aşadar completate cu dispoziţiile din Regulamentul de aplicare a acesteia, adoptat prin H.G. nr. 1391/2006, respectiv cu disp. art. 216 care reglementează modalitatea de imobilizare a vehiculului, neputându-se extinde această măsură la alte situaţii neprevăzute prin O.U.G. nr. 195/2002, printr-o hotărâre a consiliului local.

Se reţine, totodată, că imobilizarea vehiculului constituie o sancţiune complementară, care poate fi aplicată numai în urma constatării săvârşirii unei contravenţii de către poliţistul rutier – în mod nelegal H.C.L. nr.  324/2007 prevăzând şi alţi agenţi constatatori.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 4 din Legea nr. 554/2004, instanţa admite excepţia de nelegalitate a disp. art. 22 punct 3 din H.C.L. Botoşani nr.  324/2007 şi, în consecinţă, constată că aceasta contravine prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 şi H.G. nr. 1391/2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia privind lipsa calităţii procesuale pasive a Primăriei municipiului Botoşani prin primar cu sediul în Botoşani, X, jud. Botoşani şi a SC X. SRL Botoşani cu sediul în Manoleşti Deal, jud. Botoşani.

Admite sesizarea privind pe reclamantul B. G. , domiciliat în Botoşani, str. X, nr. Y, sc. Z, ap. T, jud. Botoşani, şi în consecinţă:

Constată că disp. art. 22 punct 3 din H.C.L. nr.  324/2007 adoptată de Consiliul Local al municipiului Botoşani contravine disp. art. 117 din O.U.G. nr.  195/2002 şi art. 216 din H.G. nr. 1391/2006.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 5.01.2011.

PREŞEDINTE,    GREFIER,

3