Sentinta civila nr.1253

Sentinţă civilă 1253 din 27.06.2006


Dosar nr. 13079/301/2005

(Nr.vechi 10267/2005) ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A V-A CIVILA

SENTINTA CIVILA NR.1253

SEDINTA PUBLICA DE LA 27.06.2006

Tribunalul constituit din:

PRESEDINTE:  LAURA PLESA

JUDECATOR: SANDA PAUN

JUDECATOR ADELA COSMINA BODEA

 GREFIER:  GEORGETA PUCHETE

Pe rolul Tribunalului se afla solutionarea recursului civil declarat de  recurenta-contestatoare SC J INFO TOURS SRL împotriva sentintei civile nr. 2293/09.03.2006 pronuntata de Judecatoria Sector 3 Bucuresti în dosarul nr. 13079/301/2005 (nr.vechi 10267/2005) în contradictoriu cu intimata-pârâta Sotir Carmen Iulia si tertul poprit Volksbank SA, având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns recurenta-contestatoare, prin aparator, cu împuternicirea avocatiala fara numar (fila 11 dosar) si intimata-pârâta personal, lipsa fiind tertul poprit.

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei ca la data de 22.06.2006, prin serviciul Registratura, intimata-pârâta Sotir Carmen Iulia a  depus la dosar întâmpinare.

Recurenta-contestatoare, prin aparator si intimata-pârâta personal declara ca nu mai au cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat si exceptii de invocat, Tribunalul constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Recurenta-contestatoare, prin aparator, solicita admiterea recursului si modificarea sentintei pronuntate în dosarul nr.13079/301/2005, sa admita exceptia prescrierii dreptului de a cere executarea silita, iar în subsidiar, constatarea încetarii executarii silite a titlului executoriu prin stingerea obligatiilor societatii si anularea formelor de executare efectuate în dosarul de executare nr.205/2005 ca nelegale si întoarcerea executarii, fara cheltuieli de judecata.

Intimata-pârâta personal solicita respingerea recursului si mentinerea sentintei civile nr.2293 a Judecatoriei sectorului 3 Bucuresti ca fiind legala si temeinica, mentinerea actelor de executare, fara cheltuieli de judecata.

T R I B U N A L U L

Prin sentinta civila]2293/09.03.2006 pronuntata de Judecatoria sectorului 3 s-a respins ca neintemeiata contestatia la executare formulata de contestatoarea SC J INFO TOURS SRL împotriva intimatelor creditoare SOTIR CARMEN IULIAS si tert poprit VOLKSBANK SA .

In motivare, prima instanta a retinut ca prin încheierea din data de 02.06.2005 a  Judecatoriei sectorului 3 pronuntata în dosarul nr.1851/ ES /2005, a fost încuviintata cererea de executare silita formulata de creditoarea Sotir Carmen împotriva debitoarei SC J INFO TOURS SRL , pentru creanta reprezentând drepturile salariale cuvenite de la data de 01.06.2003 si pâna la data de 31.01.2005 , suma ce avea sa se actualizeze de executorul judecatoresc, în baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 43/2002 a TB  ( fila 48 din dosarul  9150/2005 al JS2 ). Prin cererea de încuviintare a executarii silite, executorul judecatoresc a solicitat încuviintarea pentru creanta de 85.573.121 lei\, reprezentând diferenta dintre drepturile salariale cuvenite pentru perioada 01.06 2003 – 31.01.2005, actualizate potrivit ratei inflatiei ( 94.591.973 ) si suma anulata de instanta (9.018.852), potrivit sentintei civile nr. 632/2004 a Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti, în baza tabelului cu actualizarea sumei depus la dosarul de executare .

La data de 21.07.2005 contestatoarea si-a precizat cererea aratând ca, în temeiul art.371/5 C.p.c. , formele de executare silita efectuate de BEJ Cristian Milos sunt nelegale întrucât s-a realizat obligatia prevazuta în titlul executoriu. Dupa cum reiese din procesul verbal din data de 18.02.2003 între creditoare si debitoare, aceasta  si-a  realizat obligatia prevazuta în sentinta civila nr. 43/16.01.2003 a Tribunalului Bucuresti , respectiv a oferit creditoarei spre reîncadrare, în aceeasi functie avuta anterior desfacerii contractului de munca, postul liber si disponibil la acea data din localitatea Alba – Iulia .

Instanta nu poate primi aceasta sustinere a contestatoarei. Prin titlul executoriu reprezentat de  sentinta civila nr. 43/2002 a Tribunalului Bucuresti, a fost obligata contestatoarea la reintegrarea intimatei Sotir Carmen în functia avuta anterior desfacerii contractului  de munca, adica în functia  de agent turism categoria 1, ce implica si postul pe care acesta l-a ocupat anterior desfacerii contractului de munca, respectiv postul din Bucuresti. Astfel oferta pe care contestatoarea a facut-o intimatei  pentru postul liber din Alba Iulia apare ca un abuz al contestatoarei prin nerespectarea titlului executoriu. Ca la data ofertarii nu mai exista în nomenclatorul privind clasificarea ocupatiilor din Romania si de asemenea, în organigrama debitoarei, functia de agent turism categoria 1 ci doar functia de agent turism, nu înlatura obligatia contestatoarei de a-i oferi intimatei aceasta functie însa în postul detinut anterior. De asemenea, pentru debitoare exista obligatia de a acorda drepturile salariale cuvenite pâna la data reincadrarii efective  în functia si postul detinute anterior. Faptul ca debitoarea si-a îndeplinit obligatia de plata a drepturilor  salariale ale intimatei pentru perioada 20.05. 2001 – 31.05- 2003 ( perioada pentru care a fost încuviintata executarea silita în dosarul 102/2003 al BEJ Milos Cristian ) nu poate fi considerata ca o îndeplinire  a obligatiei stabilite prin titlul executoriu atâta timp cât contestatoarea nu a reîncadrat-o pe intimata în postul si functia detinute anterior, pe acelasi salariu si în aceeasi localitate .

In ceea ce priveste modul eronat de calcul al drepturilor salariale efectuat de executorul judecatoresc, instanta retine ca potrivit raportului de  expertiza efectuat în cauza de expertul Greceanu Virginia, executorul judecatoresc a calculat în mod  corect sumele cuvenite intimatei , potrivit  tabelului întocmit de acesta privind  actualizarea sumei si statelor de plata depuse la dosarul de executare , acte  necontestate de catre contestatoare .

Fata de motivele mai sus aratate, constatând ca nu sunt  îndeplinite cond. prev. de art. 371//5 lit. a C.p.c. privind  încetarea executarii silite si, de asemenea, în dosarul de executare nu au fost efectuate acte de executare cu încalcarea dispozitiilor  legale iar modul de calcul al sumei cuvenite intimatei a fost efectuat în mod  corect, instanta arespins  contestatia la executare ca neântemeiata .

Prin cererea înregistrata  la Judecatoria sectorului 3 în 06.04.2006, contestatoarea a  declarat recurs  în temeiul art. 304 pct.9 Cod  procedura civila .

In motivare, a aratat ca în mod gresit instanta de fond a aplicat dispozitiile art. 4052  alin. 3 Cod procedura civila, respingând exceptia prescrierii dreptului de a cere executarea silita, urmare constatarii perimarii, în conditiile în care executarea silita a fost pornita în baza titlului executoriu sentinta civila nr. 43/16.01.2002 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III –a Civila în  dosarul nr. 7105/2001, la  cererea  creditoarei Sotir Carmen Iulia  .

Prin procesul verbal din 03.10.2003, încheiat cu executorul judecatoresc la sediul SC J INFO TOURS  SRL, s-a mentionat ca la data de 18.02.2003, societatea debitoare, în executarea titlului executoriu, a oferit creditoarei pentru reîncadrare postul liber din localitatea Alba Iulia, în aceeasi functie pe  care a avut-o  anterior desfacerii contractului de munca, post refuzat de acesta, conform procesului verbal încheiat la 18.02.2003  .

In conformitate cu cele mentionate în  procesul-verbal din 03.10.2003 de executorul judecatoresc, contestatoarea a transmis  punctul sau de  vedere Biroului Executorului Judecatoresc cu adresa  nr. 1105/10.10.2003, cu mentiunea ca drepturile salariale pe  perioada 26.05.2001 – 31.05.2003, cuvenite creditoarei, au fost achitate, fapt  recunoscut de aceasta, sub semnatura .

Având în vedere ca de la data de 03.10.2003, în dosarul de executare nr. 102 /2003 nu s-a  mai facut  nici un fel de act de urmarire, instanta  trebuia  sa constate ca executarea titlului executoriu – sentinta civila nr. 43 -16.01.2003, pronuntata de  tribunalul Bucuresti – Sectia a IIIa Civila, este perimata, situatie  în care deveneau incidente dispozitiile art. 4052 alin 3 Cod  procedura civila potrivit cu care prescriptia nu este întrerupta, daca cererea  de  executare s-a  perimat .

In raport de acestea, dreptul de a cere executarea silita al intimatei Sotir s-a prescris, termenul de prescriptie de 3 ani împlinindu-se la  16.01.2005 .

Hotarârea instantei este nelegala si nettemeinica , fiind data si cu aplicarea gresita a  art. 3715 Cod procedura civila, potrivit cu care executarea silita înceteaza  daca s-a  realizat obligatia prevazuta în titlul executoriu .

Astfel, în mod gresit instanta de fond a considerat ca obligatia prevazuta în titlul executoriu, sentinta civila nr. 43/16.01.2003  nu a fost realizata, desi conform procesului -ver bal încheiat la 18.02.2003, între creditoarea Sotir Carmen si debitoarea SC J INFO TOURS  SRL, aceasta din urma i-a oferit creditoarei spre reîncadrare, în aceeasi functie avuta anterior desfacerii contractului de munca, postul liber si disponibil din localitatea Alba – Iulia  .

Motivarea instantei de fond ca nu are nici o relevanta ca functia de agent turism categoria I nu mai exista în  nomenclatorul privind clasificarea ocupatiilor din România , ci doar functia de agent turism , este nelegala si încalca dispozitiile art. 1 si 3 din Ordinul nr. 270 din 12.06.2002 al Ministerului Muncii si Solidaritatii si HG 656/06.10.1997, potrivit cu care nomenclatorul privind clasificarea ocupatiilor  din Romania este  obligatoriu pentru toti agentii economici, indiferent de  forma de proprietate .

Ca atare, în mod  gresit instanta de fond a considerat ca societatea nu si-a îndeplinit obligatia privind reîncadrartea intimatei, în conditiile în care, desi i-a oferit la 18.02.2003, functia  de  agent turism categoria I, functie care în prezent nu mai exista, ci doar functia de agent turism, aceasta a  refuzat reâncadrarea nejustificat si neântemeiat .

De asemenea, faptul ca societatea i-a oferit intimatei postul într-un alt loc de munca, într-o alta localitate, în conditiile în care postul din Bucuresti ( pe  care era încadrata intimata anterior desfacerii contractului de munca în functia de agent turism )a fost desfiintat, nemaiexistând în organigrama societatii, în mod nelegal a fost considerat  de instanta de fond ca o neindeplinire a  obligatiei stabilite prin titlul executoriu .

Oferirea postului  într-o alta localitat , unde intimata urma sa fie încadrata în aceeasi functie, este în concordanta cu dispozitiile art. 46 alin. 3 din Codul Muncii si înlâtura orice culpa din sarcina societatii în respectarea dispozitiilor  instantei si executarea obligatiei prevazuta în titlul executoriu .

Recursul urmeaza a fi respins  ca nefondat, pentru urmatoarele considerente :

Asupra exceptiei prescriptiei dreptului de a  cere executarea silita a creantei din titlul executoriu – sentinta civila nr. 43/16.01. 2002 -, Tribunalul retine urmatoarele : pentru executarea silita a obligatiei de reintegrare, creditoarea a format dosarul nr. 102/2003. In contestatia sa, debitoarea obligatiei de reintegrare si de plata a drepturilor salariale  invoca perimarea acestei executari. Perimarea executarii silite a obligatiei de a face nu determina perimarea executarii obligatiei de a plati sumele de bani.. Angajatorul obligat la reîncadrare este în continuare dator la plata drepturilor salariale pâna nu îsi îndeplineste aceasta obligatie, de bunavoie sau silit. Creditorului acestor obligatii nu i se impune efectuarea demersurilor  în vederea executarii silite a obligatiei de reintegrare pentru a putea beneficia de drepturile salariale pâna la  îndeplinirea acestei obligatii.

Astfel, în legatuira cu prescriptia dreptului de a cere executarea silita a obligatiei de  plata, urmeaza a verifica actele de executare silita a acestei obligatii de plata, iar nu a obligatiei de  reintegrare .

Cu privire la cauza de încetare a  obligatiei de  plata pentru motivul împlinirii termenului care s-a stabilit pentru plata, si anume: data reintegrarii în functia avuta anterior desfacerii contractului de munca, Tribunalul retine urmatoarele: in instanta civila, sesizata cu solutionarea contestatiei la executare, indeplinirea repunerii pertilor in situatia anterioara concedierii poate fi retinuta numai in conditiile in care angajatorul si-a indeplinit obligatia de reintegrare cu incheierea unui contract de munca ce contine aceleasi elemente cu ale celui anterior ( la alin. 2 al art. 17 din Codul Muncii fiind enumerat expres, ca element obliagtoriu al acestui act, locul de munca). Avand in vedere ca angajatorul a oferit un post in alta localitate, identitatea situatiei salariatului la momentul concedierii cu cea de la momentul ofertei de reangajare nu poate fi retinuta. Disp. art. 46 alin. 3 din Codul muncii, care reglementeaza detasarea au in vedere incheierea unui contract de munca pentru un loc de munca initial ( in Bucuresti, in situatia de fata) si emiterea unei dispozitii de detasare ulterioare. Imprejurarea ca postul in care a fost incadrata anterior contestatoarea nu mai exista ( potrivit nomenclatorului privind clasificarea ocupatiilor in Romania ) nu inlatura obligatia de a o incadra pe fosta salariata in postul echivalent. Imprejurarea ca postul echivalent din Bucuresti a fost desfiintat, de asemenea, nu inlatura aceasta obligatie, urmand ca fostul salariat sa fie reincadrat in acest post cu consecintele ce decurg din desfiintarea postului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul  formulat de recurenta SC J’INFO TOURS SRL, cu sediul în Bucuresti str.Jules Michelet nr.1 sector 1 împotriva sentintei civile nr.2293/09.03.2006 pronuntata de Judecatoria sectorului 3 Bucuresti în dosarul nr.13079/301/2005 (nr.vechi 10267/2005) în contradictoriu cu intimate SOTIR CARMEN IULIA, cu domiciliul în Bucuresti Bd.Chisinau nr.14 bl.A4 sc.A et.4 apt.17 sector 2 si tertul poprit VOLKSBANK SA, cu sediul în Bucuresti str.Coltei nr.8 sector 3 si Bucuresti str.Mihai Bravu nr.171 sector 2 ,ca nefondat.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi 27.06.2006.

PRESEDINTE JUDECATOR  JUDECATOR GREFIER

Laura Plesa  Sanda Paun  Adela Cosmina Bodea Georgeta Puchete

Red.L.P.

2 ex./21.06.2006 

dact.V.B.