Fara titlu

Sentinţă penală 133 din 18.01.2010


DOSAR NR. .........................

JUDECATORIA SECTORULUI ..............................

SENTINŢA PENALĂ NR.

SEDINTA PUBLICA DE LA ..................................

INSTANTA COMPUSA DIN

PRESEDINTE : ..........................................

GREFIER : .............................................

Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror ...................................

Pe rol soluţionarea cauzei penale de fata privind pe inculpata .................................., trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infr. prev. de art. 215 al.1,2 şi 3 C.pen. şi art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.,  şi ................................., trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infr. prev. de art.26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2 şi 3 C.pen. şi art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.

Dezbaterile au avut loc la termenul din data de .................................. fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, când

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ............................. nr..........................., înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. ....................................... s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatei ................................................ pentru săvârşirea infracţiunilor de înţelăciune şi uz de fals, prevăzute de art. 215 al.1,2 şi 3 C.pen. şi art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen., şi a inculpatei ................................., pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2 şi 3 C.pen. şi art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, la data de 06.06.2006 învinuita ............................... administrator al .................................., a completat pe numele învinuitei ......................................... o adeverinţă de venit, ce atesta calitatea acesteia de angajat în funcţia de vânzător la societatea administrată, calitate ce nu corespundea adevărului, act pe care l-a semnat atât în calitate de reprezentant al societăţii, cât şi în calitate de director economic, sub numele contabilei societăţii.  S-a mai reţinut că, ulterior, la data de ......................, învinuita .......................... a depus la ..................................... adeverinţa de venit, cunoscând că datele atestate prin aceasta nu corespund adevărului, precum şi cererea pentru acordarea unui credit pentru nevoi pesonale în valoare de ...........................lei pentru o perioadă de ..................... ani, la data de ............................ semnând convenţia de credit nr. ......................., şi primind totodată suma cu care a fost creditată.

În cursul urmăririi penale, prin adresa nr. .............................. (f......................... d.u.p.), partea vătămată ...................................... s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de .................................. lei.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu a fost stabilită pe baza următorului material probator: înscrisurile înaintate de partea vătămată ............................................: convenţia de credit, planul de rambusare, contractul de deschidere cont, declaraţie angajator, cerere de credit, adeverinţă de venit, carte de identitate (f................................................... d.u.p.), raport de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. ........................... din .......................... (f....................... d.u.p.),  declaraţiile învinuitei ........................ (f...................... ................ d.u.p.), declaraţiile învinuitei .................... (f..................... d.u.p.).

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiate inculpatele, declaraţiile acestora fiind consemnate la filele ..................................... din dosar, şi au fost ataşate la dosar fişele de cazier ale acestora (f...................). Totodată, au fost administrate probe în circumstanţiere constând în caracterizările depuse la filele ...................... din dosar.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În cursul anului .........................., inculpata ......................... a cunoscut-o pe inculpata ................., administrator al .............................., având ca obiect de activitate - comerţul cu produse alimentare şi nealimentare, cu sediul în jud. ................ str. ..................... nr. ......................... ....................... Întrucât inculpata ....................................., care nu avea nici o sursă de venit, a acumulat datorii în valoare de ...............................lei la magazinul societăţii menţionate, înculpata ................................... i-a propus acesteia să contracteze un împrumut de la o instituţie bancară, cu ajutorul căreia să achite suma datorată.

În acest scop, la data de ..........................., inculpata ............................... a completat pe numele inculpatei .................................... o adeverinţă de venit, ce atesta, în mod neadevărat, calitatea acesteia de angajat în funcţia de vânzător al societăţii comerciale mai sus menţionate. Inculpata ............................... a semnat respectiva adeverinţa atât în calitate de reprezentant al societăţii, cât şi în calitate de director economic, sub numele contabilei societăţii.

Ulterior, la data de ..........................., inculpata ........................... s-a prezentat la sediul ............................., depunând o cerere pentru acordarea unui credit pentru nevoi personale, atasând acesteia adeverinţa de venit completată de inculpata .................................. La data de ............................, inculpata ............................. a semnat convenţia de credit nr. ........................, primind un credit de ......................lei pe o perioadă de .......................ani.

Această situaţie de fapt rezută din coroborarea declaraţiilor de recunoaştere ale celor două inculpate (f..............................) cu înscrisurile depuse la dosar de partea vătămată .............................., respectiv cererea de credit a inculpatei ................................. (f.............................. d.u.p.), contractul de credit semnat de aceasta (f......................................... d.u.p.), şi adeverinţa de venit ataşată la fila ....................... d.u.p.

Totodată, din declaraţiile ambelor inculpate (f...........................) rezultă că din banii contractaţi cu titlu de credit, inculpata ............................. a păstrat suma de ................... lei, restul banilor fiind păstraţi de inculpata ......................................, care s-a angajat să achite ratele lunare datorate băncii, până la momentul în care inculpata .................................. s-ar fi angajat şi ar fi avut astfel resursele financiare necesare pentru a suporta ratele aferente creditului contractat.

Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. .................. (f.................... d.u.p.) atestă faptul că adeverinţa de venit din data de ................. (f........................... d.u.p.), utilizată la contractarea creditului, a fost executată în întregime de inculpata Toma Mariea.

I. În drept, fapta inculpatei ........................... care, în data de ......................................., a indus în eroare pe reprezentanţii părţii civile .............................................., prin prezentarea unei adeverinţe de venit ce atesta calitatea  neadevărată a acesteia de angajat al ..................................................., în scopul de a obţine un credit pentru nevoi personale în valoare de .............................. lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune în variantă calificată, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 C.pen.

Fapta inculpatei ................................ care, în ..................................., a utilizat adeverinţa de venit completată de inculpata ........................., care atesta în mod neadevărat calitatea sa de angajat al acestei societăţi în vederea contractării unui credit de la partea civilă ...................................... întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 C.pen.

II. Fapta inculpatei ................................... care, în cursul anului ..............................., a ajutat-o pe inculpata ....................................... să contracteze un credit de la partea civilă .................................., prin inducerera acesteia în eroare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la înşelăciune în variantă calificată, prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2 şi 3 C.pen.

Complicitatea inculpatei la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune s-a realizat pe de-o parte prin fabricarea adeverinţei de venit ce a servit la contractarea creditului de către inculpata ..............................., şi pe de altă parte, prin ajutorul efectiv acordat la completarea cererii de credit a aceleiaşi inculpate. Actele de complicitate au fost astfel atât anterioare cât şi concomitente săvârşirii infracţiunii, şi au fost săvârţite cu intenţie directă, inculpata prevăzând rezultatul faptei sale, respectiv inducerea în eroare a părţii civile, şi urmărind producerea lui, pentru obţinerea unui credit.

Fapta inculpatei ......................... care, în data de ..............................., a executat înscrisul fals constând în adeverinţa de venit ce atesta calitatea  neadevărată a inculpatei ................ de angajat al ............................, în vederea contractării unui credit de la partea civilă ......................................., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen.

Pentru individualizarea pedepselor aplicate, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 C.pen., raportate la fiecare faptă şi fiecare inculpată.

Cu privire la inculpata ……………………………., instanţa va avea în vedere circumstanţele personale ale inculpatei precum şi cele ale săvârşirii infracţiunii, respectiv faptul că aceasta are trei copii minori de îngrijirea şi educarea cărora se ocupă, că nu avea nici o sursă de venit pentru întreţinerea acestora, precum şi faptul că a contractat creditul ca urmare a datoriei către cealaltă inculpată, care a convins-o să-I remită în întregime suma de bani ce urma s-o obţină de la bancă, asumându-şi plata ratelor. Acest din urmă aspect constituie, în opinia instanţa, o circumstanţa ce are caracter atenuant, motiv pentru care va fi reţinută ca atare, în baza art. 74 alin. 2 C.pen. În consecinţă, instanţa va coborî pedepsele pentru fiecare dintre cele două infracţiuni comise sub minimul prevăzut de lege, respectiv câte un an închisoare pentru înşelăciune, şi o lună închisoare pentru uz de fals, aceste cuantumuri fiind suficiente pentru a asigura scopul educativ, preventiv şi represiv al pedepsei.

Aplicând dispoziţiile de la concursul de infracţiuni, instanţa va contopi cele două pedepse, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de un an închisoare.

Raportat la inculpata ……………………………, instanţa va reţine că, deşi actele sale de participaţie la săvârşirea infracţiunii au avut natura unor acte de complicitate, iniţiativa comiterii acestora i-a aparţinut, iar banii contractaţi cu titlu de credit i-au revenit aproape în totalitate acesteia.

Instanţa va reţine faptul că inculpata a avut intenţia de a plăti ratele de credit, evitând astfel păgubirea părţii civile, fapt probat de achitarea efectivă de către inculpată a primelor rate (astfel cum rezultă din planul de rambursare depus departea civiă la f………………….. d.u.p.). De asemenea, va avea în vedere faptul că inculpata nu are antecedente penale, astfel cum rezută din fişa de cazier aflată la fila …………………….. din dosar, şi că a avut o conduită bună înainte de săvârşirea faptei, fiind pe deplin integrată în societate şi deţinând funcţia de administrator la .......................................... În raport de aceste aspecte, va reţine incidenţa art. 74 alin. 1 lit. a C.pen., şi va coborî pedepsele pentru fiecare dintre cele două infracţiuni comise sub minimul prevăzut de lege, aplicând un an şase luni închisoare pentru complicitate la înşelăciune, şi o lună închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, aceste cuantumuri fiind suficiente pentru a asigura scopul educativ, preventiv şi represiv al pedepsei.

Şi în acest caz instanţa va contopi cele …………………… pedepse aplicate, faptele fiind concurente, inculpata având de executat pedeapsa cea mai grea de ……………. an şi ………………………….luni închisoare.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptelor săvârşite, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatelor duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală, respectiv dreptul a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dar nu şi dreptul de a alege precum şi existenţa unei nedemnităţi privind dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C. pen., motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei în condiţiile şi pe durata stabilite de art.71 cod penal.

Ca modalitate de executare a pedepsei, instanţa constată că nu se impune încarcerarea inculpatelor faţă de circumstanţele sale personale, fiind îndeplinite condiţiile prev. de art.81 şi urm. C.pen. cu privire la suspendarea condiţionată a executării pedepsei, aceasta fiind suficientă pentru a asigura într-un mod optim reintegrarea în societate a inculpatelor, cu impulsul de a nu mai comite infracţiuni, în caz contrar urmând să execute alăturat şi această pedeapsă. Va fi suspendată în acest sens executarea pedepsei, pe un termen de încercare de .............................. ani, respectiv .............. ani şi ............................ luni.

Datorita incompatibilitatii dintre suspendarea conditionata a executarii pedepsei si natura pedepsei accesorii, ca sanctiune aplicata pe langa pedeapsa cu inchisoarea, in temeiul art. 71 alin. 5 C.pen., executarea pedepsei accesorii aplicate se suspenda de asemenea.

Inculpatelor le va fi atrasă atenţia asupra dispoziţiilor 83 C. pen., privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate, în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

 Sub aspectul laturii civile, instanta constată că partea vatamată - in conformitate cu art. 14 C.pen. - s-a constituit parte civilă în procesul penal, solicitand obligarea inculpatelor la plata sumei de ............................ lei către aceasta reprezentând daune materiale.

In cauză s-a facut dovada existenţei unor fapte ilicite, constând în infracţiunile de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, săvârşite de cele două inculpate, precum şi a vinovăţiei acestora la comiterea respectivelor fapte. Prejudiciul material direct suferit de partea civilă s-a concretizat în suma de bani pe care inculpatele au obţinut-o de la aceasta în mod fraudulos şi pe care nu au mai putut să o returneze, legătura de cauzalitate fiind implicită.

Prejudiciul material suferit de partea civilă constă în diferenţa dintre suma totală datorată de inculpata ............................... şi ratele achitate de inculpata .................................., în numele acesteia, respectiv suma de ............................. lei.

Reţinând că, în cauză sunt intrunite conditiile prevazute de art. 998-999 C.civ. pentru a opera raspunderea civila delictuala a celor două inculpate, respectiv fapta ilicita, prejudiciul, legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu, si vinovatia, instanţa va admite acţiunea civilă şi va obliga cele două inculpate la plata sumei de ....................... lei. Având în vedere dispoziţiile art. 1003 C.civ., cele două inculpate vor răspunde în solidar pentru repararea prejudiciului produs.

În baza art.348 C.p.p. instanţa va anula înscrisul falsificat de inculpata ................................... respectiv adeverinţa de venit nr.................................... emisă pe numele inculpatei .............................................

În baza art. 191 alin. 2 C.p.p., instanţa va obliga inculpatele la plata cheltuielilor judiciare către stat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂ?TE:

I. În baza art. 215 al.1,2 şi 3 C.pen. cu aplicarea art.74 al.2 C.pen. şi a art.76 lit.c C.pen. condamnă pe inculpata ........................ (fostă .......................), fiica lui .....................şi .............................., născută la data de .............................., în ........................ domiciliată în ......................., str. ..........................., nr. ...................., bl. .........................., sc. ....................., et. .........................., ap. .............., sector ......................, fără forme legale, în ............................ Intr. ................................, nr. ................, jud. ........................, cetăţean român, ......................, căsătorită, ......................., fără ocupaţie, ............................. nr. ......................... fără antecedente penale, ..........................., la ............................... an închisoare pentru  înşelăciune.

În baza  art.291 C.pen. cu aplicarea art.74 al.2 C.pen. şi a art.76 lit.e C.pen. condamnă pe inculpata ..................................... la ................. închisoare, pentru uz de fals.

Conform art.34 lit.b C.pen. rap. la art.33 lit.a C.pen. contopeşte pedepsele mai sus menţionate, inculpata urmând să execute pedeapsa cea mai grea de .................................închisoare.

În temeiul art.71 C.pen. interzice inculpatei pe durata executării pedepsei drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi b C.pen.

În temeiul art. 81 C.pen. suspendă condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de ............................... conform art.82 C.pen.

În temeiul 71 al.5 C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe un termen de încercare de .........................................

Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 83 C.pen., referitoare la revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni înăuntrul termenului de încercare.

II. În baza art.26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2 şi 3 C.pen. cu aplicarea art.74 lit.a C.pen. şi a art.76 lit.c C.pen. condamnă pe inculpata .........................., fiica lui .................................................... şi ............................., născută la data de .................................., în comuna ........................., jud. ..........................., domicliată în oraşul ............................., str. ............................., nr ..........................., jud. .............................. cetăţean român, ........................, căsătorită, ................................., ............................ fără antecedente penale, .........................,  la .................an şi ..................... luni închisoare pentru complicitate la înşelăciune.

În baza  art.290 C.pen. cu aplicarea art.74 lit.a C.pen. şi a art.76 lit.e C.pen. condamnă pe inculpata ................................ la o lună închisoare, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Conform art.34 lit.b C.pen. rap. la art.33 lit.a C.pen. contopeşte pedepsele mai sus menţionate, inculpata urmând să execute pedeapsa cea mai grea de ................ an şi ..............................luni închisoare.

În temeiul art.71 C.pen. interzice inculpatei pe durata executării pedepsei drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi b C.pen.

În temeiul art. 81 C.pen. suspendă condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de ............... ani şi .......................luni conform art.82 C.pen.

În temeiul 71 al.5 C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe un termen de încercare de ............... ani şi ..........................luni.

Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 83 C.pen., referitoare la revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni înăuntrul termenului de încercare.

În temeiul art.14 C.p.p. rap. la art.346 C.p.p. şi la art.998-999 C.civ. admite acţiunea părţii civile ....................................... şi obligă inculpatele în solidar la plata sumei de ................................................. lei daune materiale către aceasta.

În baza art.348 C.p.p. anulează înscrisul falsificat respectiv adeverinţa de venit nr...................................... pe numele inculpatei ...........................................................

În baza art.191 al.2 C.pen. obligă inculpata ........................................ la plata sumei de ................................ de lei cheltuieli judiciare către stat şi inculpata .....................................la plata sumei de ................................ lei cheltuieli judiciare faţă de stat din care onorariul apărătorului din oficiu .................................. în cuantum de ................................ de lei, va fi avansat din fondurile Ministerului de Justiţie.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru inculpate şi de la comunicare pentru partea civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ........................................

PREŞEDINTEGREFIER