Servitute de trecere. Stingerea dreptului de servitute. Condiţii

Decizie 113/R din 28.02.2006


Dreptul de servitute de trecere sau a locului înfundat, reglementate de art. 616-619 Cod pr. civilă, ca orice drept de servitute este un drept perpetuu, fiindcă se menţine atât timp cât există cele două imobile şi situaţia care a determinat constituirea lui, caracterul perpetuu fiind de natura acestui drept şi nu  de esenţa lui.

În contextul în care în urma unui proces care a avut loc între părţi pârâtul a fost obligat să respecte dreptul de servitute de trecere al reclamantului asupra terenului asupra terenului în litigiu, iar condiţiile avute în vedere la instituirea acestei servituţi  nu s-au schimbat cererea de constatare a stingerii dreptului de servitute şi de radiere a acestui drept din cartea funciară este nefondată.

Prin sentinţa civilă nr.477 din 8 martie 2005 a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, s-a respins acţiunea reclamantului C.D. împotriva pârâtului J.L. pentru rectificarea cărţii funciare în sensul radierii servituţii de trecere din C.F. 9/A Filiaş sub nr.top 554/2/1, 583/2/1/1, 585/2/1, 583/1/1/1 şi a servituţii notate în C.F. 1047 Filiaş, iar reclamantul a fost obligat să plătească pârâtului suma de 4.000.000 lei cheltuieli de judecată.

Prin decizia civilă nr.140 din 26 octombrie 2005 a Tribunalului Harghita, s-a respins apelul formulat de apelantul C.D. împotriva sentinţei civile nr.477/8.03.2005 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc în dosarul nr.2695/2004.

Apelantul a fost obligat să achite intimatului J.L. suma de 2.000.000 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen legal reclamantul C.D., solicitând admiterea recursului, casarea hotărârilor recurate şi trimiterea cauzei la instanţa de fond, Judecătoria Odorheiu Secuiesc, pentru rejudecarea fondului, cu cheltuieli de judecată.

În drept s-au invocat dispoziţiile art.312 alin.1, 2, 5 Cod procedură civilă, art.304 pct.9, 10 Cod procedură civilă.

În subsidiar s-a solicitat admiterea recursului - art.312 alin.1-3 Cod procedură civilă ; modificarea hotărârilor recurate în baza art.304 pct.9, 10 Cod procedură civilă ; desfiinţarea hotărârilor recurate, reţinerea cauzei pentru rejudecarea fondului de către Curtea de Apel Tg.Mureş, administrarea de noi probe şi în fond admiterea acţiunii.

Pârâtul intimat în faţa instanţei a cerut respingerea recursului ca nefondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor  de recurs invocate, instanţa a constatat  că recursul declarat este nefondat, din următoarele considerente :

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Odorheiu Secuiesc la data de 7 decembrie 2004, reclamantul C.D., în contradictoriu cu pârâtul J.L. a solicitat a se dispune rectificarea cărţii funciare nr.9/A Filiaş, în sensul radierii dreptului de servitute de trecere al pârâtului asupra parcelei aservite, proprietatea reclamantului, identificată sub nr.top 554/2/1, 583/2/1/1, 585/2/1, 583/1/1/1 din CF nr.9/A Filiaş, ca fiind stins ; radierea inclusiv a servituţii notate în cartea funciară a fondului dominant, cea cu nr.1047 Filiaş, cu cheltuieli de judecată.

Corespunde adevărului faptul că dreptul de servitute de trecere a cărei stingere şi radiere se solicită a fost înscris în CF nr.9/A Filiaş sub C 1, astfel cum acesta a fost înfiinţat în favoarea fondului dominant aflat în CF 1047 Filiaş, în baza documentaţiei schiţă de identificare şi dezmembrare întocmită de expertul B.J. vizată de C.J.C.G.C. Harghita, la data de 17.09.2001 sub nr.2721, documentaţie aflată în dosarul de carte funciară.

Întabularea servituţii s-a făcut cu 2 ani înaintea dobândirii dreptului de proprietate de către reclamant, deci acesta a dobândit proprietatea asupra imobilului cu sarcini.

Într-adevăr, servitutea de trecere sau a locului înfundat, reglementat de art.616-619 Cod civil, ca orice drept de servitute, este un drept perpetuu, fiindcă se menţine atât timp cât există cele două imobile şi situaţia care a determinat constituirea lui .

Aceasta înseamnă că se poate stinge, poate înceta când se schimbă situaţia care a determinat constituirea ei, deoarece caracterul perpetuu al servituţii este de natura acestui drept şi nicidecum de esenţa lui.

Însă între părţi a avut loc un proces, care s-a finalizat prin sentinţa civilă nr.625 din 24 martie 2005a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, rămasă definitivă prin decizia civilă nr.5 din 12 ianuarie 2006 a Tribunalului Harghita, prin care s-a admis în parte acţiunea reclamantului J.L. în contradictoriu cu pârâtul C.D., s-a respins cererea de chemare în garanţie formulată de H.P. şi S.C. Agro-Nuova SRL Miercurea Ciuc şi în consecinţă pârâtul a fost obligat să respecte dreptul de servitute de trecere a reclamantului asupra parcelei cu nr.top 554/2/1 ; 583/2/1/1 ; 585/2/1 ; 583/1/1/1 din CF nr.9/A Filiaş, să elibereze drumul de acces spre parcela reclamantului, să permită racordarea parcelei reclamantului la curent electric, apă şi gaz, cu cheltuieli de judecată.

În esenţă s-a reţinut în considerentele acestor hotărâri că pârâtul a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului în baza actului de adjudecare nr.241/E/20.02.2003, schiţa de identificare a imobilului menţionând servitutea, care a fost înscrisă şi în CF, astfel că susţinerile pârâtului că a cumpărat terenul grevat ilegal de servitute nu pot fi primite.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a stabilit că singurul drum de acces este servitutea de trecere ; că a fost prezentă, la solicitarea pârâtului, şi reprezentanta Primăriei Cristuru Secuiesac, care a arătat că urmează să se construiască un drum, pârâtul având posibilitatea să solicite încetarea servituţii de trecere dacă se schimbă condiţiile avute în vedere la instituirea ei.

Aceasta este de fapt o acţiune confesorie prin care s-a stabilit că reclamantul J.L. este titularul unui drept real dezmembrământ al dreptului de proprietate - servitute asupra bunului altuia şi pârâtul C.D. a fost obligat să-i permită exercitarea lui deplină şi netulburată, întrucât nu s-au schimbat condiţiile avute în vedere la instituirea ei.

În această situaţie, instanţele în mod corect au respins petitele privind radierea şi stingerea servituţii de trecere, întrucât nu s-a modificat situaţia care a determinat constituirea ei.

Prin urmare, în mod întemeiat s-a respins şi petitul privind rectificarea cărţilor funciare, întrucât nu s-a dovedit că actul în temeiul căruia s-a făcut întabularea nu a fost valabil, că dreptul a fost greşit calificat ori că nu sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris, potrivit art.34 din Decretul-Lege nr.115/1938 (art.36 din Legea 7/1996).

Aşa fiind, în baza art.312 Cod procedură civilă, a fost respinsă ca nefondat recursul declarat de reclamantul C.D.