Fara titlu

Sentinţă civilă 6012 din 28.10.2005


DOSAR NR. ...........

DOSAR NR. UNIC ..............

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

SENTINŢA CIVILĂ NR. ............

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE .............

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: ...............................

GREFIER:.......................................

Pe rol se află pronunţarea cauzei civile privind pe reclamanţii ............. cu domiciliul în

..............................., ................. cu domiciliul în ........................................  şi ..............................  cu

domiciliul ............................. în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN

PRIMARUL GENERAL cu sediul în ............................... având ca obiect constatarea dobândirii

dreptului de proprietate prin uzucapiune.

Dezbaterile şi cuvântul asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de ............., fiind

consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la termenul de astăzi.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus la data de .............

reclamanţii ........................ şi ..................... au chemat în judecată pe pârâta Municipiul Bucureşti prin

Primar General solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să constate dobândirea

dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de ...... mp, teren cumpărat de

defunctul soţ al reclamantei .................. - numitul ..................... - în anul ........., la .............. în ................

..........................., de la numita ...................... printr-o chitanţă de vânzare cumpărare - act sub semnătură

privată, proprietară conform actului de proprietate nr. ...........................

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că de la data cumpărării au exercitat asupra terenului

în cauză o posesie utilă, efectivă şi materială până la momentul exproprierii, au edificat în ............ o

construcţie cu destinaţia locuinţă compusă din camere, hol şi un garaj, terenul fiind expropriat prin HG

.................., iar clădirea demolată.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 481 C.civ, Declaraţia Universală a Drepturilor

Omului, Constituţia din 1965, Decretul 223/1974, legea 213/1998, art. 954 şi următoarele din Cciv.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, sens în care a

anexat la cererea de chemare în judecată copii certificate pentru conformitate cu originalul ale

următoarelor acte: decizia nr. .......... septembrie 1........., contract de vânzare cumpărare, proces verbal de

predare-primire, adresa nr...............

Acţiunea a fost scutită de plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar, în baza art.15 lit. r din

Legea nr.146/1997.

Pârâta nu a depus întâmpinare.

La termenul din data de ........., instanţa a respins excepţia necompetenţei materiale invocată de

către pârâtă, iar în baza art.167 alin.1 C. Pr. Civ, aceasta a încuviinţat pentru reclamantă proba cu

înscrisuri, proba testimonială cu 2 martori, interogatoriul pârâtei şi proba cu expertiză

tehnică în construcţii, considerându-le legale, verosimile, pertinente şi concludente soluţionării

cauzei.

La data de ........ s-a depus la dosarul cauzei raportul de expertiză tehnică imobiliară nr. ............,

iar în şedinţa publică de la ........... au fost audiaţi sub prestare de jurământ martorii propuşi de

reclamantă - ................. şi ..............., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

La solicitarea instanţei SCAVL Berceni SA a depus la dosar adresa nr. ..............., Consiliul Local

sector 4 Bucureşti - Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a depus la dosar adresa nr. .............,

Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Evidenţa Imobiliară şi Cadastrală Serviciul Evidenţa

Proprietăţii a depus la dosar adresa nr. ..................., Consiliul General al Municipiului Bucureşti -

Administraţia Fondului Imobiliar a depus la dosar adresa nr. .................

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată următoarele:

Printr-un înscris sub semnătură privată, în anul ........., autorul reclamanţilor - ................. - a

dobândit proprietatea unui teren în suprafaţă de ........ în .................................., pe care a edificat cu bună

credinţă o construcţie.

În urma decesului numitului ................... din .........., potrivit certificatului de moştenitor nr. .....

din data de .............., moştenitorii acestuia sunt ....................... - în calitate de soţie supravieţuitoare,

.................................................

Din cele arătate de către reclamanţi prin cererea de chemare în judecată, precum şi de către

martori audiaţi, terenul a fost, prin HG 556/1990, expropriat pentru cauze de utilitate publică, iar

construcţia demolată.

Din coroborarea înscrisurilor privind achitarea taxelor şi impozitelor de către autorul

reclamanţilor, cu declaraţia martorilor audiaţi în cauză rezultă că acesta a exercitat asupra terenului care

a fost descris prin raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit în cauză o posesie continuă,

netulburată şi publică începând din ........ şi până în ......... când a avut loc exproprierea.

Pe terenul mai sus menţionat, autorul reclamanţilor a edificat o construcţie cu bună credinţă

formată dintr-o casă compusă din 3 camere, hol şi garaj, construcţie ce a fost demolată cu prilejul

exproprierii, potrivit celor arătate în acţiune precum şi celor declarate de martorii audiaţi. 

Art. 1847 C.civ. stabileşte ca "pentru a prescrie se cere o posesiune continua, neîntrerupta,

netulburata, publica si sub nume de proprietar."

Uzucapiunea sau prescripţia achizitiva este acel mod de dobândire a proprietăţii sau a altor

drepturi reale, prin posesia neîntrerupta asupra unui imobil pe perioada si in condiţiile prevăzute de

lege. Condiţiile impuse de lege pentru a opera uzucapiunea de 30 de ani sunt posesia utila a bunurilor si

exercitarea posesiei neîntrerupt timp de 30 de ani.

nstanţa retine că în sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobândire a

proprietăţii unui bun imobil ca efect al exercitării unei posesiuni utile asupra acelui bun într-un interval

de timp determinat de lege.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani aşa cum

este reglementat în art.1890 C.civ. e necesar să fie îndeplinite cumulativ două condiţii: posesia propriu-

zisă să fie utilă, adică neviciată si să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani, indiferent dacă

posesorul este de bună credinţă sau de rea credinţă.

In acest sens, art.1846 alin.1 C.civ. prevede că orice prescripţie este fondata pe faptul posesiunii,

iar conform art.1847 C.civ. ca să se poată prescrie se cere o posesiune continuă, neîntreruptă,

netulburată, publică si sub nume de proprietar.

Aşadar, ceea ce trebuie să dovedească reclamantele care invocă în favoarea lor efectele

uzucapiunii de 30 de ani este că stăpânirea pe care a exercitat-o pe toată durata termenului respectiv a

fost o adevărată posesie, respectiv că reunea cele două elemente constitutive ( animus si corpus) si toate

calităţile cerute pentru ca posesia să fie utilă.

Astfel, din declaraţiile martorilor audiaţi, reiese că autorul reclamanţilor a exercitata supra

terenului în cauză o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată şi publică până în anul 1988, când a fost

expropriat. După această dată, autorul reclamanţilor nu a mai exercitat posesia asupra acestui teren,

având în vedere că acesta a trecut în proprietatea publică a statului. Astfel, din anul 1988 nu suntem in

prezenta unei posesii propriu-zise, reclamanţii stăpânind terenul cu titlu de detenţie precară.

Art. 1853 alin. 1 Cod civil prevede ca "actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume

precar, adică in calitate de locatari, depozitari, uzufructuari etc., sau asupra unui lucru comun, in puterea

destinaţiei legale a aceluia, nu constituie o posesiune sub nume de proprietar." Se reţine că sintagma

"sub nume de proprietar" desemnează elementul subiectiv al posesiei, fiind mai mult decât o calitate a

acesteia, fiind chiar un element constitutiv. Absenţa acestui element nu înseamnă doar un viciu al

posesiei, ci chiar absenţa acesteia.

Fata de probele administrate, instanţa apreciază că nu sunt întrunite in cauza prevederile art.

1853 şi 1890 C.civil, considerente pentru care va respinge cererea având ca obiect constatarea dobândirii

dreptului de proprietate asupra terenului prin uzucapiune.

În baza art. 274 Cpc şi a principiului disponibilităţii, instanţa va lua act ca reclamantele nu au 

solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamanţii .................. cu domiciliul în ............................... .

........................ cu domiciliul în ....................................  şi ........................... cu domiciliul ................ .

în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMARUL GENERAL cu sediul în

..........................................., ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ..............

PREŞEDINTE GREFIER

1