Personalul silvic.Instanţa competentă în cazul modificării unilaterale a contractului individual de muncă.

Decizie 1414 din 02.12.2004


Tribunalul Buzău, în complet specializat pentru soluţionarea conflictelor de muncă şi asigurări sociale, prin sentinţa civilă nr.457/2004 a admis excepţia de necompetenţă materială invocată de intimata Regia Naţională a Pădurilor “ROMSILVA” declinându-şi competenţa în favoarea Curţii de Apel Ploieşti, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ.

In cauză, obiectul contestaţiei îl constituie decizia nr.559/2004 prin care intimata a decis încetarea delegării în funcţia de director producţie a contestatorului înainte de organizarea concursului pentru ocuparea acestei funcţii, contrar deciziei nr.688/2003 prin care  numirea în funcţie era valabilă până la ocuparea acestuia prin concurs.

Soluţia instanţei de fond a fost menţinută ca urmare a respingerii recursului contestatorului prin decizia civilă nr.1414/2004.

S-a stabilit de către instanţa de control judiciar că potrivit art.1 alin.3 din OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, acest corp profesional este alcătuit din persoanele cu pregătire silvică şi care îşi exercită activitatea  în domeniul silviculturii, în cadrul unităţilor nominalizate prin art.2 din acelaşi statut, în rândul cărora se numără şi unitatea la care funcţionează contestatorul.

Art.58 din Statut stabileşte că membrilor corpului silvic le sunt aplicabile prevederile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, în măsura în care statutul personalului silvic nu prevede altfel.

Cu privire la modul de soluţionare a situaţiilor litigioase statutul personalului silvic  nu conţine dispoziţii derogatorii, caz în care contestatorul trebuie să urmeze calea prevăzută de Legea 188/1999 şi anume aceea a contenciosului administrativ.

Cum actul contestat a fost emis de un organ central al autorităţii administrative competenţa soluţionării cauzei în primă instanţă revine secţiei comerciale şi de contencios administrativ a Curţii de Apel Ploieşti conf.art.3 pct.1 c.pr.civ.