Partaj. terenuri ce au facut obiectul legii nr.18/1991.

Decizie 467/R din 20.10.2004


PARTAJ. TERENURI CE AU FACUT OBIECTUL LEGII

NR.18/1991.

Potrivit art.13 alin.2 din Legea nr.18/1991,

moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, sunt

consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe

care o fac comisiei de aplicare a acestei legi.

(Decizia nr.467/R din 20 octombrie 2004, a

Curţii de Apel Piteşti).

Judecătoria Râmnicu Vâlcea, prin încheierea nr.701 din 20 martie

2003, a admis, în parte, în principiu, acţiunea şi cererea de suplimentare

privind succesiunea autoarei I.I. şi a constatat deschise succesiunile autorilor

I.I. şi I.D.I., vocaţia succesorală a părţilor, drepturile acestora, precum şi

compunerea masei succesorale rămase de pe urma fiecărui defunct, potrivit

dispozitivului acestei hotărâri.

Prin aceeaşi încheiere, a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii

acţiunii formulată de pârât şi s-a constatat că reclamantele sunt proprietarele

unei case de locuit cu două camere şi sală, construită din cărămidă şi acoperită

cu ţiglă, cu menţiunea că partea din imobil care exista la decesul autoarei I.I.,

spatele din bârne şi sălile din bârne, au fost incluse la partaj.

In privinţa terenurilor asupra cărora s-a reconstituit dreptul de

proprietate autorului reclamantelor şi pârâtei I.D., terenuri ce au făcut

obiectul titlurilor de proprietate anexate la dosarul cauzei, s-a reţinut că nu

aparţin succesiunii, fiind proprietatea persoanelor evidenţiate în aceste acte.

Această hotărâre a fost apelată, în termen legal, de către

reclamante şi pârâtul I.N., iar Tribunalul Vâlcea, prin decizia civilă nr.860 din

12 septembrie 2003, a admis în parte apelurile, cu consecinţa schimbării în

parte a încheierii, în sensul reţinerii la partaj şi a terenurilor ce au aparţinut

autorului I.D.I., prevăzute în titlurile de proprietate, privitor la care au drept

de moştenire potrivit cotelor succesorale toţi moştenitorii defunctului,

celelalte dispoziţii ale hotărârii fiind menţinute.

Instanţa de apel a constatat că, deşi judecătoria a reţinut corect

starea de fapt, a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor Legii nr.18/1991,

respectiv a art.8 şi 13 din această lege, prin neincluderea la partaj a terenurilor

rămase de pe urma autorului comun I.D.I., în condiţiile în care toţi

moştenitorii au acceptat succesiunea, iar faptul că numai o parte dintre aceştia

au formulat cerere de reconstituire, nu justifică înlăturarea celorlalţi

moştenitori, transmiterea succesiunii având un caracter indivizibil.

Reclamantele au formulat recurs, invocând motivul prevăzut de

art.304 pct.9 Cod procedură civilă, cu motivarea că pârâţii, cu excepţia lui

I.D., nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în baza

Legii nr.18/1991, pentru terenurile în litigiu, astfel că nu au acceptat

succesiunea autorilor cu privire la aceste terenuri.

Curtea de Apel Piteşti, prin decizia civilă nr.467/R din 20

octombrie 2004, a admis recursul, în temeiul art.312 alin.1 şi 3 Cod procedură

civilă, a modificat decizia în sensul că, pe fond, a menţinut încheierea de

admitere în principiu pronunţată de prima instanţă.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut că, potrivit

art.13 alin.2 din Legea nr.18/1991, moştenitorii care nu-şi pot dovedi această

calitate, sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac

comisiei de aplicare a acestei legi.

Din probele administrate în cauză, s-a constatat că cereri de

reconstituire pentru terenurile cuprinse în titlurile de proprietate aflate la

dosar au formulat doar pârâta I.D., în calitate de soţie supravieţuitoare a

autorului I.D.I., şi I.I.I., fiul defunctului şi, în acelaşi timp, tatăl reclamantei

I.C., fostul soţ al reclamantei I.E.

Cele trei titluri de proprietate nu au fost contestate, de aceea

terenurile evidenţiate în aceste acte nu aparţin succesiunii, fiind coproprietatea

persoanelor menţionate în acestea sau moştenitorilor acestora.

Pentru partajarea acestor terenuri între moştenitorii ce au solicitat

reconstituirea dreptului de proprietate, era necesar să se solicite deschiderea

succesiunii defunctului I.I.I., instanţa nefiind investită cu o astfel de cerere.

Faţă de aceste considerente, tribunalul, în mod nelegal, a reţinut la partaj

aceste suprafeţe de teren, precum şi vocaţia succesorală a tuturor

moştenitorilor şi drepturile acestora.

Domenii speta