Anularea titlului executoriu şi a tuturor formelor de executare. Tardivitatea formulării contestaţiei la titlu. Imposibilitatea utilizării apărărilor de fond în cadrul contestaţiei la un titlu care nu e emis de o instanţă judecătorească.

Decizie 1105/R din 02.10.2008


Prin Sentinţa civilă nr.2137/02.04.2008, pronunţată în dosarul nr. 456/288/2008, Judecătoria Rm.Vâlcea a admis excepţia tardivităţii contestaţiei la titlu –act de adjudecare – invocată de intimata C.A.R.M. şi a respins ca tardiv formulată contestaţia la titlu, contestaţia la executarea şi a dispus suspendarea executării silite, până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei formulată de contestatorii N.G. şi S.V.

În considerentele hotărârii, instanţa de fond a reţinut că actul de adjudecare emis la 20.11.2007 nu mai poate fi contestat, câtă vreme contestatorii nu au formulat acţiune în anulare cu respectarea termenului de 15 zile prev. de art.401 Cod proc.civ., actul producând efectele specifice şi fiind intabulat la O.C.P.I.

Împotriva sentinţei au declarat recurs contestatorii, care au susţinut că greşit s-a admis excepţia tardivităţii contestaţiei, câtă vreme actul de adjudecare a fost comunicat la 17.01.2008.

Cu privire la fondul cauzei, criticile contestatorilor vizează exclusiv activitatea executorului judecătoresc şi susţinerile expertului, ignorând faptul că instanţa de recurs este chemată numai la aplicarea corectă a legii, în baza unei situaţii de fapt stabilită de instanţa de fond.

În speţă, contestatorii au invocat implicit faptul că activitatea executorului judecătoresc este ilicită, câtă vreme a dispus o nouă evaluare a imobilului, având în vedere perioada care a trecut de la efectuarea expertizei 18.01.2006 şi scoaterea acestuia la licitaţie –august 2007.

Critica formulată sub aspectul soluţiei pe excepţie asupra contestaţiei la titlu este nefondată, instanţa reţinând nu data comunicării actului de adjudecare, ci faptul că recurenţii nu au formulat acţiune în anulare, cu respectarea termenului de 15 zile, acesta fiind intabulat la O.C.P.I.

Posibilitatea utilizării apărărilor de fond în cadrul contestaţiei la titlu care nu este emis de o instanţă, este condiţionată de inexistenţa unor mijloace procedurale speciale pentru realizarea dreptului, în cadrul cărora acestea să poată fi invocate.

Legea a pus la dispoziţia contestatorilor o cale specială de atac –acţiunea în anulare în materia titlului executoriu care nu provine de la organul de jurisdicţie –în cadrul contestaţiei la executare neputând fi invocate apărări de fond.

Pentru aceste considerente, prin Decizia civilă nr.1105/R din 2 octombrie 2008, Tribunalul Vâlcea a respins ca nefondat recursul contestatorilor .