Acţiune în pretenţii. Lipsă calitate procesuală activă.

Sentinţă comercială 260 din 16.02.2009


Acţiune în pretenţii. Lipsă calitate procesuală activă.

Calitatea procesuală activă presupune identitatea între reclamant şi titularul dreptului dedus judecăţii.Reclamanta nefiind titularul dreptului la despăgubire nu are calitate procesuală în acţiunea întemeiată pe răspunderea contractuală pentru neexecutarea în termen rezonabil contractual a obligaţiei de plată a despăgubirii.( sent. Nr. 260 din 16 febr. 2009).

Prin cererea înregistrată sub nr. 3504/90/2008 reclamanta  SC O. SRL Drăgăşani a chemat în judecată  pe pârâta B, A. SA, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa în cauză să o oblige pe pârâtă la plata sumei de 370.000 lei daune interese .

În motivarea cererii reclamanta  arată că între SC R. L. SA şi B. A. SA a intervenit contractul de asigurare facultativă seria AVA nr. 01240056/30 martie 2006 pentru autovehiculul IVECO TRAKKER AD 260 T44, utilizatorul vehiculului  fiind reclamanta în temeiul contractului  de leasing  CLF-80240/30 ianuarie 2006.

În urma unui eveniment rutier din 1 martie 2006  autovehiculul a fost avariat, fiind distrusă macaraua. În consecinţă, s-a întocmit dosarul de daune nr. AVA/VL/0154/08 din 4 martie 2008 la Sucursala Vâlcea a societăţii pârâte.

Deşi s-au depus la dosarul de daune toate înscrisurile solicitate, nici până la  momentul înregistrării acţiunii nu s-au achitat despăgubirile cuvenite.

În aceste condiţii, potrivit dispoziţiilor art. 1082 C.civil, pârâta datorează despăgubiri pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor contractuale, respectiv pentru depăşirea termenului rezonabil de soluţionare a dosarului de daune, termen care în opinia reclamantei ar fi de circa 15 zile de la depunerea singurului act solicitat respectiv oferta  de preţ pentru reparare a Hidraulica Braşov.

Daunele sunt compuse din contravaloarea ratelor de leasing achitate pe perioada aprilie – septembrie 2008 şi cheltuielile de închiriere a unui alt vehicul pe aceeaşi perioadă precum şi  beneficiul nerealizat.

Pârâta prin întâmpinare a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei care este terţ faţă de contractul de asigurare, beneficiarul asigurării fiind SC B. SA. De asemenea, a invocat excepţia lipsei de interes întrucât vehiculul  avariat nu este proprietatea reclamantei ci a asiguratului  SC R. L. şi ca atare prejudiciul s-a produs în patrimoniul  proprietarului şi nu al utilizatorului.

Răspunzând excepţiei lipsei calităţii procesuale, reclamanta arată că  potrivit art. 9.12 din contractul de leasing dacă utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată decurgând din contractul de leasing, dreptul de despăgubire rezultat din  contractul de asigurare aparţine de drept utilizatorului, acesta urmând a fi validat în mod obligatoriu de către proprietar.

Din probele administrate tribunalul constată că excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei este întemeiată.

Prin contractul de leasing financiar nr.CLF 80240/30 ianuarie 2006 SC R. L. SA în calitate de proprietar a transmis folosinţa unui autovehicul IVECO TRAKKER către utilizatorul SC B. C. SRL Borşa,judeţul Maramureş (fila 125). Vehiculul respectiv a fost asigurat prin contractul de asigurare facultativă nr. 0240056/30 martie 2006 (fila 38).

În acest contract figurează ca părţi asiguratul SC R. L. SA, asiguratorul B. A. SA, beneficiarul B.  SA precum şi utilizatorul SC B C SRL Borşa în calitate de contractant.

Prin actul adiţional nr.4 din 19 aprilie  2007 la contractul de leasing calitatea de utilizator este preluată de reclamanta SC O. SRL.

La data de 23 mai 2007 prin actul adiţional nr.1 la contractul de asigurare (fila 39) este menţionată calitatea de utilizator a reclamantei.

La data de 1 martie 2008 autovehiculul este avariat într-un accident. Consecutiv accidentului se întocmeşte dosarul de daună însă despăgubirea în sumă de 172.200 lei este achitată doar la data de 5 noiembrie 2008 (fila 57).

Reclamanta susţine că pârâta nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător  obligaţiile contractuale şi prin întârzierea plăţii i-a produs prejudiciul menţionat în acţiune.

Faţă de aceste considerente de fapt tribunalul constată că prin contractul de asigurare pârâta nu-şi asumă nicio obligaţie faţă de reclamantă. Singura obligaţie asumată de către pârâtă este aceea de a plăti despăgubirea către beneficiar, respectiv către B-SA. De menţionat că în principiu despăgubirea trebuia plătită proprietarului SC R. L. SA însă cum proprietarul avea angajamente financiare faţă de  B.-SA a convenit ca banca să fie beneficiarul asigurării.

Prin adresa de la fila 94 dosar B-SA înştiinţează pârâta că proprietarul nu mai înregistrează angajamente  către bancă astfel încât solicitările privind acordul de despăgubiri vor fi adresate direct proprietarului.

Prin adresa nr. 121144 din 30 iulie 2008 proprietarul SC R. L. SA împuterniceşte  pe reprezentantul reclamantei să participe la întocmirea dosarului de daune şi să încaseze despăgubirea (fila 78 dosar).

Această împuternicire atestă faptul că SC R. L. SA în calitate de proprietar  al bunului avariat era îndreptăţit să încaseze despăgubirea  şi în acelaşi timp atestă faptul că reclamanta nu avea calitatea contractuală de a trata în nume propriu  cu pârâta ci numai în calitate de mandatar al proprietarului asigurat.

Prin natura ei  şi prin termenii folosiţi împuternicirea respectivă întruneşte trăsăturile  caracteristice ale mandatului.

Pe de altă parte aceeaşi împuternicire reprezintă o recunoaştere a reclamantei că avea nevoie de mandatul  proprietarului pentru a încasa despăgubirea.

Calitatea procesuală activă presupune identitatea între reclamant şi titularul dreptului dedus judecăţii.

Reclamanta nefiind titularul dreptului la despăgubire nu are calitate procesuală în acţiunea întemeiată pe răspunderea contractuală pentru neexecutarea în termen rezonabil contractual a obligaţiei de plată a despăgubirii.

Este adevărat că reclamanta a suferit un prejudiciu prin lipsa de folosinţă a vehiculului până la repararea acestuia.

Însă trebuie observat că dreptul de folosinţă, care astfel a fost afectat, a fost dobândit  de reclamantă în temeiul contractului de leasing şi ca atare  nu pârâta ci proprietarul era dator în schimbul redevenţei plătite să asigure folosinţa bunului inclusiv prin exercitarea acţiunilor în răspundere contractuală  împotriva pârâtei-asigurător.

Reclamanta nu are acţiune în răspundere contractuală împotriva pârâtei pentru că  aşa cum s-a arătat mai sus prin  contractul de asigurare facultativă pârâta nu-şi asumă nicio obligaţie faţă de reclamantă.

Faţă de aceste considerente  de fapt tribunalul urmează să respingă cererea pentru lipsa calităţii procesuale active a reclamantei.