5. Art. iii din oug 136/2006, ce a intrat în vigoare la 1 ian. 2007 a creat posibilitatea legală ca prin derogare de la Legea nr. 154/1998 persoanele care ocupă funcţie de demnitate publică, alese sau numite din administraţia publică centrală şi loca...

Sentinţă civilă 2238 din 05.11.2008


5. Art. III din OUG 136/2006, ce a intrat în vigoare la 1 ian. 2007 a creat posibilitatea legala ca prin derogare de la Legea nr. 154/1998 persoanele care ocupa functie de demnitate publica, alese sau numite din administratia publica centrala si locala sa beneficieze lunar de un spor de dificultate de pâna la 50%, în cazul în care sunt implicati în aplicarea Legii nr. 10/2001 si a Legii nr. 18/1991.

Prin sentinta nr.2238 din 05.11.2008 stata în dosarul nr. 8847/95/2008 al Tribunalului Gorj – Sectia contencios administrativ si fiscal a fost respins actul de sesizare formulat de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Gorj, Directia de Control Financiar Ulterior, împotriva pârâtilor H. D. si altii, parte prejudiciata fiind Primaria municipiului M., judetul Gorj.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca Tribunalul Gorj a fost sesizat prin încheierea nr. S/107/6.06.2008, ca urmare a examinarii raportului privind verificarea contului de executie si a bilantului pe anul bugetar pe anul 2007, la Primaria municipiului M. si s-a stabilit ca:

1. au fost vândute un numar de 22 cabinete medicale în baza O.U.G. 110/2005, fiind diminuate veniturile cu suma de 16.929,50 Euro, echivalentul în lei la 28 martie 2008 fiind de 62.981,24 lei.

Pretul negociat de comisia numita în temeiul art.7 din O.U.G. 110/2005 a fost de 30 Euro/mp. pret maximal, fiind corespunzator localitatilor de rang III, ori în conformitate cu art.3  din Legea nr. 351/2001 municipiul M. este localitate de rangul II si pretul de vânzare maximal era de 40 Euro/mp. Comisia de negociere a acordat o diminuare de 10%  în conformitate cu  prevederile art. 8 al. 2 lit. a pentru spatiile cu o vechime de peste 30 ani, diminuarea considerându-se ca fiind  necuvenit aplicata.

Urmare stabilirii eronate a pretului de vânzare a spatiilor, pentru ratele încasate pâna la 31 dec. 2007, Primaria M. trebuia sa mai încaseze o diferenta de 7299 Euro echivalentul în lei la data încasarii ratelor fiind în suma de  25.059 lei, din care datora bugetului de stat cota de 10%, deci 2506 lei, pentru neîncasarea sumei calculându-se majorari de 0,1% în suma de 5.110 lei, din care 511 lei ce reprezinta cota de 10% se cuvenea bugetului de stat .

Considera cei doi membri ai completului ca s-au încalcat disp. art. 8  al.1 si 2 si 16 din OUG 110/2005, aprobata prin Legea nr.236/2006, raspunderea revenind comisiei stabilite în baza art.7 din OUG 110/2005. formata din: Popescu Ion – consilier local în calitate de presedinte, Sfichi Mariana – din partea DSP Gorj în calitate  de vicepresedinte, Tomescu Petre – consilier local secretar al comisiei si Puscu Lidia din partea DGFPG Gorj si Gheorghe Daniela din partea Colegiului Medicilor Gorj .

Astfel, prin OUG 110/2005, modificata de Legea nr. 236/2006 s-au aprobat art. 7 al.1 lit. c si e privind pretul si procedura de vânzare si în art. 8  s-au stabilit preturi maximale diferentiate pe ranguri de localitati conform Legii 351/2001, municipiul Motru fiind  de rangul II si pretul maximal de 40 Euro/mp.

Preturile maximale se diminueaza de comisie cu câte 10% daca sunt îndeplinite dispozitiile  art. 8 al. 2 din Legea nr.  236/2006, cladirea fiind mai veche de 30 ani iar spatiul sa fie situat într-o localitate cu deficit de medici.

În speta, eronat comisia a procedat la vânzarea prin negociere a spatiilor cu pretul de 30 Euro/mp. deci producându-se un prejudiciu de 16.929,53 Euro, rezultat din diferenta dintre contravaloarea suprafetelor vândute de 54.279,2 Euro si valoarea de 37.347,34 Euro ce a fost stabilita de comisie prin negociere.

Persoanele mai sus nominalizate ca responsabile  de producerea prejudiciului au încalcat dispozitiile pct. 8 al. 7  din Legea nr. 236/2006.

Al treilea membru al completului si-a exprimat un punct de vedere diferit, în sensul ca negocierea comisiei, chiar daca a avut în vedere un pret maximal inferior, corespunzator unei localitati de gradul III (30 Euro/mp.) nu încalca termenii art. 8  din OUG 110/2005 fiind sub nivelul stabilit pentru localitatile de rangul II .

Prejudiciul trebuie sa fie cert, ori în speta nu se poate stabili cu certitudine ca întindere, ca dimensiune, atâta timp cât pretul de 30 Euro respecta impunerea legii privind pretul maximal de 40 Euro.

2. Din verificarea modului de efectuare a cheltuielilor de personal s-a constatat acordarea nelegala a sporului de dificultate în procent de 50% din indemnizatie, cu încalcarea artr. II din Legea nr. 263/2006 privind aprobarea OUG 209/2005 prin prelungirea în mod nejustificat a aplicabilitatii dispozitiilor nr. 1791 si 1792 din 31.07.2006 a Primarului municipiului M. prin dispozitiile nr. 2656 si 2657 din 12.07.2007.

Prin acordarea acestui spor în perioada iulie – decembrie 2007 s-au platit necuvenit membrilor comisiei drepturi salariale în suma de 32.222 lei, respectiv un venit net în suma de 23.764 lei la care se adauga obligatiile angajatorului în suma de 8.458 lei, daunele civile calculate pâna la data controlului fiind  de 899 lei.

Raspunzatori pentru aceste plati nelegale sunt H. D. – primar, ce a emis dispozitiile 2656 si 2657 din 12.07.2007 prin care s-a prelungit perioada de aplicare a sporului de dificultate de la 1.07.2007 pâna la 31 dec. 2007 si a aprobat statele de plata în baza carora s-au efectuat platile cu încalcarea prevederilor prezentate anterior; P. D. – secretar, ce a vizat pentru legalitate dispozitiile emise de primar si T. A. – director economic care a vizat pentru control financiar preventiv propriu documentele de plata, respectiv statele de plata, fara a verifica legalitatea acordarii sporului .

Luând în examinare actul de sesizare al Curtii de Conturi, tribunalul retine urmatoarele;

Prin O.U.G. nr. 110/2005 în vigoare la momentul încheierii contractelor de vânzare cumparare de catre Primaria M. a celor 22 spatii medicale, la art.8 s-a prevazut ca pretul de vânzare se stabileste diferentiat, pe categorii de localitati conform Legii nr. 351/2001. Acest ultim act normativ include municipiul M. în localitate de rang II, pretul maximal fiind de 40 Euro/mp., ce poate fi redus cu 10% în conditiile impuse de art. 8 al. 2: cladirea este mai veche de 8 ani si spatiul este situat într-o localitate cu deficit de medici.

În speta dedusa judecatii, comisia înfiintata în temeiul art.7 din OUG 110/2005 a vândut prin negociere directa aceste  spatii medicale cu pretul de 30 Euro /mp., din procesele verbale atasate contractelor de vânzare – cumparare rezultând ca acesta este stabilit  conform Legii nr. 351/2001.

Sustinerea Curtii de Conturi în sensul ca prin neaplicarea pretului maximal de 40 Euro/mp. s-a produs un prejudiciu Primariei municipiului M. nu are nici un temei legal.

Astfel, prin decizia 871 din 9 oct. 2007 a Curtii Constitutionale a fost  admisa  exceptia de neconstitutionalitate invocata de Consiliul local al comunei Bontida, judetul Cluj în dosarul nr. 9847/117/2006 al Tribunalului Cluj, constatându-se ca dispozitiile O.U.G. nr. 110/2005 cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 236/2006 sunt neconstitutionale, decizia fiind definitiva si general obligatorie.

Din lecturarea acestei decizii rezulta ca a retinut Curtea ca se instituie obligatia autoritatilor locale de a întocmi o lista completa a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale,  de a scoate la vânzare toate bunurile în cauza, încalcându-se în mod vadit dreptul unitatilor administrativ teritoriale în sensul de a opta sau nu pentru vânzarea acestora.

De asemenea, s-a constatat ca O.U.G. nr. 110/2005 modificata prin Legea nr. 236/2006 reglementeaza un transfer silit de proprietate, care nu respecta prevederile referitoare la expropriere, consacrate de art. 44 al. 1 si 3 din Constitutie si art. 1 din primul Protocol la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Analizând disp. art. 8 si 14 din O.U.G. nr. 110/2005 care stabilesc pretul maximal de vânzare a spatiului medical în mod diferentiat, pe categorii de localitati, iar în privinta terenului aferent  a unui pret fix de 1 Euro /mp. (în limita a 250 mp.), Curtea constata ca preturile astfel determinate nu tin seama de valoarea de piata a bunurilor. Disproportia vadita între cele doua valori conduce la calificarea pretului ca fiind neserios, astfel încât exigentele impuse de normele constitutionale si internationale mentionate nu sunt îndeplinite .

Având în vedere ca disp. art. 1, 4, 5, 8 si 14 din OUG 110/2005, aprobata cu  modificari si completari prin Legea nr.236/2006 constituie însasi substanta reglementarii criticate, Curtea constata ca actul normativ în ansamblul sau este neconstitutional impunându-se admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Prin urmare, având în vedere efectul obligatoriu al deciziilor pronuntate de Curtea Constitutionala, se va retine ca în speta dedusa judecatii nu se putea impune un pret maximal Primariei municipiului M. si pe cale de consecinta, nici nu se poate retine ca exista un prejudiciu calculat din diferenta dintre contravaloarea suprafetelor vândute de 54.279,2 Euro (1.356,98 mp. x 40 Euro/mp.) si valoarea stabilita de comisie prin negociere de 37.347,30 Euro, în acest ultim caz pretul de negociere fiind  de 30 Euro/mp.

Chiar si în conditiile  în care nu s-ar fi pronuntat decizia nr. 871/2007 de catre Curtea Constitutionala este cert ca Primaria municipiului M. avea obligatia sa respecte pretul maximal corespunzator categoriei de localitate – 40 Euro/mp., neexistând însa impusa prin lege o obligatie de vânzare la un pret minimal, doar ipotetic în aceasta ultima situatie nerespectarea pretului minim putând conduce la existenta unui prejudiciu.

Pe de alta parte, faptul ca în cauza vânzarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, s-a facut prin negociere la pretul de 30 Euro/mp. cu o reducere de 10 % nu încalca în nici un fel dispozitiile OUG 110/2005 cu privire la modalitatea de înstrainare ( atât în privinta debitului cât si a majorarilor de întârziere, majorarii aferente cotei de 10 % cuvenita bugetului de stat din ratele încasate pâna la 31.12.2007 ) .

Cu aceasta motivare întrucât prin modalitatea în care Primaria M. a vândut cele 22 cabinete medicale, nu s-a produs nici un prejudiciu bugetului local si nici bugetului de stat, acest capat de cerere din sesizarea Curtii  de Conturi va  fi respins ca nefondat.

În ceea ce priveste acordarea sporului de dificultate, în conformitate cu Legea nr. 236/2006 si a OUG 136/2006 se au în vedere urmatoarele considerente ;

Prin dispozitiile nr.1791 din 31.07.2006 si 1792 din 31.07.2006 emise de Primarul municipiului M. s-a stabilit componenta comisiei locale pentru restabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor M., componenta fiind din reprezentantii fostilor proprietari deposedati sau a mostenitorilor acestora si din ceilalti functionari publici, precum si primarul în calitate de presedinte al comisiei.

Prin dispozitia nr. 2657 din 12.07.2007 emisa de primar, s-a stabilit indemnizatia pe care reprezentantii fostilor proprietari deposedati sau mostenitorilor acestora o primesc, fiind nominalizate patru persoane (fila 268), iar prin dispozitia nr. 2656 din 12.07.2007, având în vedere OUG 136/2006 si Ordinul Prefectului, primarul H. D. a nominalizat persoanele care vor primi un spor  de 50% din salariul de încadrare pe perioada 1.07.2007 – 31 decembrie 2007 (primar, viceprimar, secretar si alti 5 membri).

Actul de sesizare al Curtii de Conturi în ceea ce priveste sporul de dificultate vizeaza plata nelegala a acestuia în perioada iulie – decembrie 2007, cu motivarea ca dispozitiile 1791 si 1792 din 31.07.2006  emise de primar au fost prelungite nejustificat de catre primar prin dispozitiile 2656 si 2657 /12.07.2007, încalcându-se art. II din Legea nr. 263/2006 pentru aprobarea OUG 209/2005.

În mod eronat însa Curtea de Conturi a interpretat dispozitiile citate, întrucât acest act normativ da posibilitatea primarului sa nominalizeze persoanele carora li se pot acorda aceste  sporuri, având în vedere Ordinului prefectului prin care au fost  numite în Comisia  de aplicare  a Legii nr. 18/1991.

Ordinul prefectului exista în cauza fiind reprezentat de cel cu nr. 216 din 8.09.2005, dispozitiile din 2007, facând doar nominalizarea persoanelor ca si beneficiare a sporului de dificultate .

Pe de alta parte, în ceea ce priveste acordarea sporului de dificultate primarului si viceprimarului, tribunalul are în vedere ca prin actul de sesizare s-a trecut ca plata nelegala perioada iulie – decembrie 2007. Însa, art. III din OUG 136/2006, ce a intrat în vigoare la 1 ian. 2007 a creat posibilitatea legala ca prin derogare de la Legea nr. 154/1998 persoanele care ocupa functie de demnitate publica, alese sau numite din administratia publica centrala si locala sa beneficieze lunar de un spor de dificultate de pâna la 50%, în cazul în care sunt implicati în aplicarea Legii nr. 10/2001 si a Legii nr. 18/1991, anterior existând  temei legal pentru plata  acestui spor doar salariatilor institutiilor publice implicate în aplicarea Legii nr.18/1991, dar si reprezentantilor fostilor proprietari deposedati sau mostenitorilor acestora, cu aceeasi conditie de a face parte din  Comisia de aplicare a Legii nr., 18/1991, în acest sens fiind  dispozitiile Legii nr. 263/2006 ce a aprobat OUG 209/2005.

Fata de actele normative expuse, se retine ca exista posibilitatea legala a primarului de a nominaliza persoanele si cuantumul sporului de dificultate, evident  prin raportare la Ordinul prefectului ce în cauza  a fost întocmai respectat.

Întocmit, azi 21.01.2009, judecator Cristina Celea; tehnoredactat grefier Firuta Socu