Acţiune în constatare; obligarea pârâtei să încheie contract cu societatea reclamantă; daune cominatorii

Sentinţă civilă 903 din 30.08.2005


Acţiune în constatare; obligarea pârâtei să încheie contract de cu societatea reclamantă; daune cominatorii

Sentinţa civilă 903 din 30.08.2005 a Tribunalului Teleorman

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Teleorman la data de 15 iulie 2005, reclamanta SC Baltur Sib SRL Sibiu cu sediul în Sibiu, str. 1 decembrie 1918, nr. 69, judeţul Sibiu, a chemat in judecată pe pârâţii Primăria municipiului Alexandria cu sediul în mun.Alexandria, str.Dunării, nr. 139, judeţul Teleorman şi SC PROLINE SRL, cu sediul în mun. Bucureşti, str.Matei Voievod, nr. 29, sector 2, în vederea constatării că reclamanta este câştigătoarea licitaţiei  nr. 8379 din 3 iunie 2005, organizată de Primăria mun.Alexandria pentru „ alimentarea cu gaze naturale  a centralelor termice CT4, CT7, CT10, CT11, CT Blocuri ANL, CT Blocuri CO1, CO2”; să fie obligată Primăria municipiului Alexandria să încheie contractul de achiziţie publică  cu societatea reclamantă, în calitate de câştigătoare a licitaţiei din 3 iunie 2005, sub sancţiune a unor daune cominatorii de 1.000.000 lei (100 ron)/ zi de întârziere, aplicabile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

A solicitat să se suspende procedura de încheiere a contractului de achiziţie publică cu Societatea Comercială „Proline” SRL, până la soluţionarea definitivă a acţiunii.

Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta arată că la data de 3 iunie 2005, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 60/2001, O.G. nr. 75/2004, H.G. nr. 461/2001 şi O.M.F. 1012 şi 1013/2001, primăria Alexandria organizat o licitaţie publică  deschisă, cu prezentarea ofertei în plic, pentru obiectivul:Alimentarea cu gaze naturale a centralelor termice menţionate mai sus.

Arată că reclamanta s-a înscris la licitaţie, a depus scrisoare de garanţie bancară nr. 41 din 9 mai 2005 şi un colet sigilat conţinând oferta sa şi documentele însoţitoare ale acesteia, în concordanţă cu cerinţele Caietului de sarcini.

La licitaţie au mai participat încă 7 ofertanţi, printre care şi pârâta SC Proline SRL Bucureşti, fiecare şi-a expus oferta financiară.

Criteriul de selecţie agreat l-a constituit oferta cu preţul cel mai scăzut, în conformitate cu dispoziţiile art. 60 lit. b din O.U.G. nr. 6072001 – împrejurare recunoscută de Primărie, prin adresa nr. 9318/2005, arată reclamanta.

Menţionează ca oferta cea  mai scăzută  din punct de vedere financiar a aparţinut reclamantei, aşa cum rezultă din tabloul  privind ofertele financiare  în urma deschiderii plicurilor.

Cu toate acestea i s-a comunicat cu adresa nr. 9181/20.06.2005, că SC Proline SRL Bucureşti a fost declarată câştigătoare, aflând cu această ocazie  că pârâta  precizată a depus, după deschiderea plicurilor ofertele la licitaţie, un înscris numit „facilitate financiară” în care făcea menţiunea că, în urma analizei preţului  rezultat în oferta financiară, aceasta este de acord  să mai acorde o facilitate financiară de 9%, astfel că preţul final al ofertei pârâtei SC Proline SRL Bucureşti era de 5.460.000.000 lei, plus 1.037.000.000 lei ( în total – 6.497.000.000 lei).

Acest preţ, arată reclamanta, era mai mic de cât preţul ofertat de reclamantă, astfel că Primăria Alexandria a declarat câştigătoare a licitaţiei pe SC Proline SRL Bucureşti.

Consideră reclamanta că prin aceasta s-au încălcat  dispoziţiile legale în baza cărora a fost organizată licitaţia.

Pârâta Primăria mun.Alexandria a depus întâmpinare ( fila 26) prin care învederează că la licitaţia din 3 iunie 2005, deschisă pentru obiectivul „ alimentarea cu gaze naturale a  unor centrale termice”, au participat 8 ofertanţi, ai căror reprezentanţi au fost prezenţi în şedinţa de deschidere a ofertelor.

Criteriul de selecţie, în conformitate cu art. 60 lit.”b” din O.U.G. nr. 60/2001, l-a constituit „ preţul cel mai scăzut”, iar în urma deschiderii ofertelor şi analizării tuturor documentelor , s-a constatat că cel mai scăzut  a fost oferit de SC Proline SRL Bucureşti., care a fost  declarată câştigătoare.

Arată că facilitatea financiară care a contribuit  la declararea SC Proline SRL Bucureşti, câştigătoare, a fost anexată  formularului de ofertă, nu a fost depusă ulterior deschiderii ofertelor, această împrejurare fiind recunoscută implicit şi de reclamantă, prin adresa nr. 1173/21.06.2005, prin care contestă rezultatul licitaţiei.

Reprezentantul SC Proline SRL Bucureşti a fost nevoit să anunţe public în şedinţa de existenţă facilităţii financiare.

Precizează că în urma deliberărilor comisia de evaluare a hotărât să atribuie contractul de achiziţie SC Proline SRL Bucureşti,  considerând că în mod justificat nu este vorba de o nouă ofertă şi a făcut parte din  oferta câştigătoarei, iar  existenţa ei nu a fost  sub semnul îndoielii, aşa cum rezultă din conţinutul procesului verbal şi nu au existat întâmpinări în timpul şedinţei cu privire la acest aspect.

Din  examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, având în vedere dispoiziţiile legale incidente cauzei, instanţa reţine următoarele:

La data de 3 iunie 2005, pârâta Primăria mun.Alexandria, a organizat o licitaţie publică deschisă cu prezentarea ofertei in plic pentru obiectul „alimentarea cu gaze naturale  a centralelor termice CT4, CT7, CT10, CT11, CT Blocuri ANL, CT Blocuri CO1, CO2”.

La această licitaţie au participat 8 ofertanţi.

Criteriul de selecţie agreat l-a constituit oferta  cu preţul cel mai scăzut în conformitate cu dispoziţiile art.  60 din O.U.G. nr. 60/2001.

În cazul  aplicării criteriului „ preţul cel mai scăzut”, cerinţele impuse de autoritatea contractantă, prin caietul de sarcini, sunt considerate cerinţele minimale, potrivit art. 62 din O.U.G. nr. 60/2001.

Potrivit art. 44 alin.1 din actul normativ precizat, ofertanţii au dreptul de a depune o singură ofertă, denumită oferta de bază, cu obligaţia ca aceasta să nu se abată de la cerinţele precizate în documentaţia  pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

Prin excepţie de la prevederile alin. 1, ofertanţii au dreptul de a depune în plus şi alte oferte denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este” oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico economic”

Potrivit art. 40(3) – „Propunerea financiară se elaborează în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare în vederea  evaluării financiare”.

Din probatoriile administrate, rezultă că facilitatea financiară există în plicul conţinând oferta SC Proline SRL , iar la verificarea preliminară  comisia nu a sesizat existenţa acestui document, astfel că reprezentantul  acestei societăţi a fost nevoit să anunţe public.

 Facilitatea financiară care a contribuit la declararea SC Proline SRL câştigătoare a fost anexată formularului de ofertă, iar comisia de evaluare, în urma deliberărilor, a hotărât să atribuie contractul de achiziţie publică SC Proline SRL , considerând in mod justificat că nu este vorba de o nouă ofertă.

De altfel, scopul atribuirii contractului de achiziţie îl reprezintă tocmai eficienţa utilizării fondurilor publice şi a criteriilor economice pentru atribuirea unui contract, respectiv gestionarea eficientă şi economică a banului public.

Potrivit art. 92 alin. 1 din O.U.G.  nr. 60/2001, autoritatea contractantă avea obligaţia de a comunica Ministerului Finanţelor Publice , contestaţia.

Însă art. 92 şi nici altă prevedere legală nu stabileşte o sancţiune pentru încălcarea acestei obligaţii, comunicarea punctului de vedere al Ministerului Finanţelor Publice având un caracter informativ .

Faţă de probele administrate, instanţa şi-a putut forma convingerea  cu privire la eficienţa şi eficacitatea contractului având ca obiect alimentarea cu gaze naturale a centralelor termice din Alexandria, SC Proline SRL  Bucureşti.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge ca nefondată acţiunea formulată  de SC Baltur Sib SRL  în contradictoriu cu pârâtele Primăria mun.Alexandria şi SC Proline SRL Bucureşti.