Dispoziţia Primarului de acordare a unor sporuri în condiţii vătămătoare este nelegală. Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, nu beneficiaza de premii, de alte sporuri.

Sentinţă comercială 666/CA din 05.11.2009


Prin sentinţa nr.  666/CA/5.11.2009 a fost admisă  acţiunea  formulată  de  reclamantul Prefectul  Judeţului  Iaşi în  contradictoriu cu  pârâtul Primarul Comunei  Gropniţa , judeţul Iaşi şi s-a dispus anularea  dispoziţiei  nr.  1751/27.10.2008  emisă  de  către  pârât în ce priveşte art. 1 pct. 1 şi 2 din dispoziţie .

S-a reţinut că prin dispoziţia nr. 1751/27.10.2008  emisă de pârât  s-a stabilit acordarea începând cu data de 1.10.2008 a sporului lunar pentru condiţii vătămătoare în procent de 10 % din salariul de bază pentru primarul şi viceprimarul comunei Gropniţa ( art. 1 pct. 1 şi 2 ) , dar şi pentru secretarul comunei, consilieri şi referenţi , reclamantul contestând acordarea sporului doar în cazul primarului şi viceprimarului .

Instanţa a constatat că potrivit art. 57 al. 5 din Legea 215/2001 pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.

De asemenea , potrivit art. 3 al. 5 din OG 10/2008 persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiază de premii, de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.

Raportat la dispoziţiile legale menţionate instanţa a reţinut că actul atacat a fost emis cu încălcarea acestora , legiuitorul stabilind o indemnizaţia  lunară  ca unică formă  de  remunerare  a  funcţiilor  de  primar  şi  viceprimar  , motiv pentru care acţiune a fost admisă , în sensul anulării dispoziţiei emise  de pârât  în ce priveşte acordarea sporului lunar pentru condiţii vătămătoare primarului şi viceprimarului.