Autorizaţie taxi. Nelegalitatea trasmiterii autorizaţiei taxi între două societăţi comerciale în baza contractului de asociere în participaţiune.

Hotărâre 314/CA/2010 din 06.04.2010


Autorizaţie taxi. Nelegalitatea trasmiterii autorizaţiei taxi între două societăţi comerciale în baza contractului de asociere în participaţiune. Preschimbarea autorizaţiei în temeiul Legii nr.265/2007 apare ca nefondată, câtă vreme reclamanta nu a fost niciodată titulara autorizaţiei taxi a cărei preschimbare o solicită

Prin sentinţa nr. 314/CA/2010, Tribunalul Bihor a respins ca nefondată cererea formulată de reclamanta SC NOGAZO COMIMPEX SRL, în contradictoriu cu pârâţii PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA.

 Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că, autorizaţia taxi a fost eliberată în favoarea SC Star Taxi 2002 SA. Ulterior obţinerii acestei autorizaţii, transportatorul autorizat SC Star Taxi 2002 SA a transmis aceste autorizaţii reclamantei SC Nogazo Comimpex SRL, prevalându-se de contractul de asociere în participaţiune încheiat între cele 2 societăţi.

Conform disp.art.10 din L.38/2003, atât autorizaţia de transport, cât şi autorizaţia taxi sau orice copie conformă, sunt unice şi netransmisibile, iar conform disp.art.42 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor L.38/2003, toate autorizaţiile taxi şi ecusoanele pe care deţinătorii legali ai acestora le-au transferat, sub orice formă, pentru executarea serviciului respectiv, altei persoane juridice sau fizice se reţine şi se retrag de autoritatea de autorizare.

Instanţa a constatat că reclamantei, nedeţinând autorizaţie de transport în regim taxi, nu-i sunt aplicabile prevederile art.IV al.1 al Legii 38/2003, conform cărora, până la data de 31 martie 2008, toţi operatorii de transport în regim taxi, operatorii de transport în regim de închiriere şi taximetriştii independenţi existenţi, deţinători de autorizaţii de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba la autoritatea de autorizare în mod gratuit aceste documente cu autorizaţii de transport în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Faţă de aceste considerente şi ţinând cont şi de disp.art.IV al.6 din L.38/2003, conform cărora autorizaţiile taxi supuse procedurii de preschimbare care vor fi găsite neconforme cu prevederile Legii 38/2003, în ceea ce priveşte atribuirea sau utilizarea lor de către operatorii de transport sau taximetriştii independenţi, se vor retrage şi vor fi atribuite prin procedura de atribuire prevăzută de art.14/2 din L.38/2003, instanţa a constatat că măsura reţinerii autorizaţiei taxi este legală şi temeinică şi, pe cale de consecinţă, a respins capătul de cerere privind anularea actului administrativ prin care s-a dispus reţinerea şi anularea autorizaţiei în discuţie.

Solicitarea reclamantei de preschimbare a acestei autorizaţii în temeiul Legii nr.265/2007 apare ca nefondată, câtă vreme reclamanta nu a fost niciodată titulara autorizaţiei taxi a cărei preschimbare o solicită. Chiar dacă, în conformitate cu disp. art.251-256 C.com., contractul de asociere în participaţiune este recunoscut legal, în cauză, scopul urmărit prin încheierea acestui contract este ilicit, respectiv de transmitere indirectă a autorizaţiei taxi de la SC Star Taxi 2002 SA către societatea reclamantă, aceasta realizându-se cu încălcarea dispoziţiilor art.10 din Legea nr.38/2003. Totodată, instanţa urmează să constate că, în conformitate cu art.IV al.4 din Legea nr.38/2003, „autorizaţiile taxi şi ecusoanele care au fost eliberate pe baza autorizaţiilor de transport până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care sunt valabile la această dată vor fi preschimbate cu noile tipuri de autorizaţii taxi şi ecusoane, în condiţiile în care autovehiculul sau autovehiculele respective au fost deţinute în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003. Noile autorizaţii taxi preiau valabilitatea rămasă disponibilă a autorizaţiilor taxi astfel preschimbate”, iar conform art.IV al.6 din acelaşi act normativ, „dacă se constată neconcordanţă în ceea ce priveşte utilizarea autorizaţiilor taxi, acestea se retrag”.

Hotărârea a rămas definitivă şi irevocabilă prin nerecurare.