Art 24 al.3/1 din l 10/2001

Sentinţă civilă 9 din 15.07.2008


Conform înscrierilor de CF, asupra imobilului reprezentând în natură casă şi teren a fost proprietar antecesorul reclamantelor. Reclamantele au depus în copie certificată şi contractele de vânzare cumpărare în baza cărora antecesorul lor şi-a intabulat dreptul de proprietate din care rezultă că acesta a cumpărat şi casa de pe teren.

Conform înscrierilor de CF, în anul 1987 s-a dispus transmiterea imobilului în favoarea CAP-ului cu titlu de comasare şi cooperativizare.

Iniţial, antecesorul reclamantelor a solicitat restabilirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren în baza L 18/1991, cererea sa fiind finalizată favorabil prin hotărâre judecătorească din 1992, menţinută prin Decizia Tribunalului din 1993. Aceeaşi hotărâre însă a fost modificată printr-o Decizie a Tribunalului din 1993. Reclamantele, în urma acestei neconcordanţe, au formulat plângeri penale, sesizări care însă nu au fost soluţionate în mod favorabil acestora.

Având în vedere considerentele de drept dezlegate prin Decizia din 2005 a Curţii de Apel Oradea, situaţia de CF şi disp. art.1. din L 10/2001 potrivit cărora se restituie în natură, în condiţiile L 10/2001, imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6.03.1945 – 22.12.2989, instanţa a analizat cererea în condiţiile L 10/2001. Din declaraţiile date în formă autentică de un număr de 8 persoane  depuse la dosarul Curţii de Apel Oradea rezultă preluarea abuzivă a imobilului casă şi teren de la antecesorul reclamantelor.

Din expertiza întocmită în cauză rezultă că pe teren se află o baracă metalică şi o fosă septică. Expertiza mai concluzionează că baraca metalică înscrisă în CF este o construcţie demontabilă, fiind construită din tablă, iar înscrierea ei în CF s-a făcut contrar L 7/1996 care nu autoriza nici un tip de construcţie fără plan cadastral, fiind înscrisă doar printr-o simplă adeverinţă  eliberată de Primărie.

Potrivit disp. art. 10 al.3 din L 10/2001 „ se restituie în natură terenurile pe care s-au ridicat construcţii neautorizate în condiţiile legii după data de 1.01.1990, precum şi construcţii uşoare sau demontabile”.

Având în vedere considerentele sus menţionate, instanţa în baza art 24 al.3/1 din L 10/2001, a dispus anularea Dispoziţiei emisă de Primar şi restituirea în natură în favoarea reclamantelor a terenului intravilan liber de construcţii.

În ceea ce priveşte casa de locuit şi anexele gospodăreşti existente în anul 1957 pe teren, în prezent demolate, prin lucrarea de expertiză depusă la dosar s-a stabilit valoarea acestor construcţii, însă cum actualele dispoziţii ale L 10/2001 nu mai prevăd măsuri reparatorii prin echivalent sub formă de despăgubiri băneşti, instanţa în baza art. 24 al.1. din L 10/2001, a constatat că se vor propune acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv până la suma rezultată din expertiză. Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv este prevăzut în Titlul VII din L 247/2005, atribuţia de a emite decizii referitoare la acordarea de titluri de despăgubiri revenind „ Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor „.

În consecinţă, pretenţiile faţă de Statul Român prin Ministerul Finanţelor au fost respinse.