Contestaţie la tabel preliminar de creanţe.

Sentinţă civilă 702/SIND din 16.05.2018


Şedinţa publică din data de 16 mai 2018

Completul constituit din:

JUDECĂTOR SINDIC : A C O

GREFIER : E L I

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra contestaţiei împotriva tabelului preliminar al debitoarei SC A MOBILA&A SRL, prin lichidator judiciar CII GA, formulată de contestatoarea SC C SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 17 aprilie 2018 în sensul celor consemnate prin încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 2 mai 2018, pentru data de 9 mai 2018 şi apoi pentru data de 16 mai 2018.

JUDECĂTORUL SINDIC

Constată următoarele:

La data de 26.10.2016, creditoarea SC C SRL a formulat contestaţie la tabelul suplimentar al creanţelor debitoarei SC A M & A SRL-în faliment, întocmit de către lichidatorul judiciar CII GA, prin care s-a solicitat rectificarea acestui tabel, şi în consecinţă:

- a) în principal, înscrierea în tabelul suplimentar de creanţe cu suma de 260.431,40 lei, reprezentând contravaloarea facturilor de chirii şi utilităţi, emise după data deschiderii procedurii generale a insolvenţei debitoarei şi până la intervenirea rezilierii raportului de locaţiune la data de 20.06.2014 şi pierderea garanţiei de către locatar;

- b) în secundar, să se constate că a intervenit compensarea creanţei curente deţinute de SC C SRL, în valoare de 260.431,40 lei cu cea a debitoarei, faţă de creditoare, în valoare de 43.699,49 lei, cu consecinţa înscrierii creditoarei în tabelul suplimentar de creanţe cu suma de 216.731,91 lei.

c) în subsidiar, dacă se respinge cererea de compensare a creanţelor reciproce, solicită înscrierea în tabelul suplimentar de creanţe cu suma de 260.431,40 lei, sumă formată din:

- 54.089,08 lei, contravaloarea facturilor de chirii şi utilităţi, emise după data deschiderii procedurii generale a insolvenţei debitoarei şi până la intervenirea rezilierii contractului de închiriere nr. 461/18.07.2011, aşa cum a fost novat prin contractul de novaţie nr. 506/31.12.2011;

- 206.342,32 lei penalităţi de întârziere de 0,5% pe zi, calculate până la data deschiderii procedurii generale de faliment.

În motivarea contestaţiei s-a arătat în esenţă faptul că această creanţă solicitată este certă, lichidă şi exigibilă, că lichidatorul judiciar a respins înscrierea acesteia în tabelul suplimentar, motivat de faptul că creditoarea nu a indicat un calcul din care să rezulte chiria solicitată, aferentă suprafeţei ocupate de debitoare.

A arătat contestatoarea că lichidatorul judiciar a avut la dispoziţie toate înscrisurile relevante în dovedirea creanţei suplimentare invocate, fiind detaliat inclusiv modul de calcul al chiriei.

A mai menţionat creditoarea contestatoare că lichidatorul judiciar nu a notificat-o cu privire la neînscrierea creanţei suplimentare în tabel. (filele 1-9, dosar nr. 1744/62/2014/a11)

Contestaţia a fost legal timbrată. (fila 10, dosar nr. 1744/62/2014/a11)

Prin sentinţa civilă nr. 505/SIND din data de 11.04.2017, pronunţată în dosarul nr. 1744/62/2014/a11, Tribunalul Braşov a admis excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată de lichidatorul judiciar CII GA, prin reprezentant convenţional, şi în consecinţă, a respins contestaţia formulată de creditoarea SC C SRL, împotriva tabelului suplimentar de creanţe al debitoarei SC A M & A SRL-în faliment, întocmit de către lichidatorul judiciar CII GA, ca tardiv introdusă.

Prin Decizia civilă nr. 1720/Ap./20.10.2017, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, s-a admis apelul declarat de creditoarea SC C SRL împotriva sentinţei civile susmenţionate, pe care a desfiinţat-o şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Braşov sub nr. 1744/62/2014/a11*.

La data de 26.02.2018 creditoarea SC C SRL a formulat precizare a contestaţiei, prin care a arătat că punctele a şi b ale cererii au rămas fără obiect, sens în care renunţă expres la acestea.

Ca urmare, a solicitat contestatoarea rectificarea tabelului suplimentar de creanţe ale debitoarei şi înscrierea în acest tabel cu suma de 260.431,40 lei, sumă formată din:

- 54.089,08 lei, contravaloarea facturilor de chirii şi utilităţi, emise după data deschiderii procedurii generale a insolvenţei debitoarei şi până la intervenirea rezilierii contractului de închiriere nr. 461/18.07.2011, aşa cum a fost novat prin contractul de novaţie nr. 506/31.12.2011;

- 206.342,32 lei penalităţi de întârziere de 0,5% pe zi, calculate până la data deschiderii procedurii generale de faliment.

Raportat la cererile ce fac obiectul cauzei, în condiţiile soluţionării definitive a dosarului nr. 1744/62/2014/a12 şi a menţinerii hotărârii judecătorului sindic, solicită contestatoarea a se reţine cu putere de lucru judecat aspectele referitoare la starea de fapt şi la obligativitatea achitării de către debitoare a contravalorii chiriei şi a utilităţilor aferente suprafeţei efectiv folosite. (filele 14-17, dosar nr. 1744/62/2014/a11*)

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 900/SIND/04.07.2017, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 1744/62/2014/a12, s-au reţinut cu putere de lucru judecat, următoarele aspecte:

Contestatoarea SC C SRL, în calitate de locator, a închiriat debitoarei SC A M & A SRL, în calitate de locatar, un spaţiu comercial în suprafaţă de 2500 mp, conform contractului nr. 461/18.07.2011, novat prin contractul de novaţie nr. 506/31.12.2011, precum şi a actelor adiţionale, suprafaţă ulterior diminuată de locator la 885 mp., fără să fi intervenit o modificare în acest sens a contractului de închiriere, aşa cum rezultă din considerentele sentinţei civile nr. 699/04.10.2016, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul nr. 3250/62/2016, rămasă definitivă prin respingerea apelului.

S-a mai reţinut în sentinţa susmenţionată faptul că oferta trimisă pe mail la data de 24.02.2014 privind restrângerea spaţiului închiriat debitoarei nu produce efecte juridice şi că creditoarea locator nu şi-a îndeplinit obligaţia de a pune la dispoziţia debitoarei întreg spaţiul închiriat, de 2500 mp.

Ca urmare, a concluzionat instanţa că nu poate opera rezilierea contractului de închiriere.

În aceste condiţii, judecătorul sindic a reţinut următoarele:

- contractul de închiriere dintre părţi produce efecte juridice până la data de 18.07.2016, dată la care contractul a încetat prin ajungere la termen;

- debitoarea locatar a folosit efectiv, în perioada  01.08.2014-18.07.2016, doar suprafaţa de 885 mp. din suprafaţa totală ce i-a fost închiriată;

- deoarece la data de 15.04.2014 s-a deschis procedura generală a insolvenței împotriva debitoarei, sumele de bani datorate de debitoare cu titlu de chirie şi servicii conexe, pentru perioada 01.08.2014-18.07.2016, neachitate de debitoare, reprezintă creanţe curente, ce se impun a fi plătite de debitoare conform dispoziţiilor art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006.

A mai reţinut judecătorul sindic şi faptul că nu are relevanţă în cauză faptul că creditoarea nu a pus la dispoziţie întregul spaţiu închiriat; debitoarea are obligaţia contractuală de a achita chiria şi serviciile conexe pentru suprafaţa efectiv folosită, de 885 mp, din totalul suprafeţei închiriate, de 2500 mp.

În consecinţă, instanţa a admis contestaţia formulată de creditoarea SC C S.R.L., împotriva măsurii lichidatorului judiciar CII GA de respingere la plată a facturii nr. PSI0036857  din data de 06.03.2017, aferente chiriei şi serviciilor previzionate pentru perioada 01.08.2014-18.07.2016, şi a dispus ca debitoarea SC A M & A SRL, prin lichidator judiciar CII GA, să achite creditoarei SC C S.R.L., suma ce rezultă din  factura nr. PSI0036857  din data de 06.03.2017, emisă de creditoare.

Faţă de cele expuse anterior, instanţa constată că, contractul de închiriere şi-a produs efectele până la data de 18.07.2016, că debitoarea a folosit efectiv doar 885 mp. din suprafaţa totală închiriată şi că debitoarea a fost obligată prin sentinţa civilă susmenţionată, lămurită prin Încheierea din Camera de consiliu din data de 19.12.2017, să achite creditoarei SC C S.R.L., suma ce rezultă din  factura nr. PSI0036857  din data de 06.03.2017, emisă de creditoare, în cuantum de 611.108,36 lei, această sumă reprezentând creanţă curentă aferentă perioadei 01.08.2014-18.07.2016.

Prin prezenta contestaţie, creditoarea a solicitat înscrierea sa în tabelul suplimentar de creanţe al debitoarei SC A M & A SRL, cu o creanţă suplimentară de 260.431,40 lei, perioada pentru care se datorează această sumă, în opinia contestatoarei, fiind aprilie 2014 (data deschiderii procedurii generale a insolvenţei) – iunie 2014 (în iulie 2014 fiind deschisă procedura simplificată de faliment).

Potrivit art. 3 pct. 18 din Legea nr. 85/2006, „tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidator în urma verificării acestora.”

Având în vedere prevederile legale susmenţionate şi reţinerile cu putere de judecat din cuprinsul sentinţa civilă nr. 900/SIND/04.07.2017, instanţa constată că creditoarea SC C SRL deţine o creanţă suplimentară faţă de debitoare în cuantum de 54.089,08 lei, reprezentând contravaloarea facturilor de chirii şi utilităţi, emise după data deschiderii procedurii generale a insolvenţei debitoarei şi până la încetarea efectelor contractului de închiriere nr. 461/18.07.2011 (iunie 2016), ce trebuie înscrisă de lichidatorul judiciar în tabelul definitiv consolidat.

În ceea ce priveşte suma de 206.342,32 lei, solicitată de creditoare cu titlu de penalităţi de întârziere de 0,5% pe zi, calculate după data deschiderii procedurii generale a insolvenţei debitoarei şi până la data deschiderii procedurii generale de faliment, instanţa constată că aceasta nu poate fi înscrisă în tabelul suplimentar de creanţe al debitoarei.

Astfel, potrivit art. 41 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, „Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute ulterior datei deschiderii atât a procedurii simplificate, cât şi a celei generale, în cazul în care niciun plan de reorganizare nu este confirmat.”

În cauza de faţă, planul de reorganizare propus de debitoare, prin administrator special, nu a fost confirmat de judecătorul sindic, motiv pentru care sunt incidente dispoziţiile susmenţionate.

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa va admite în parte contestaţia precizată, formulată de creditoarea SC C SRL, împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei SC A M & A SRL-în faliment, întocmit de lichidatorul judiciar CII GA, şi în consecinţă:

- va dispune înscrierea creditoarei SC C SRL în tabelul definitiv consolidat de creanţe al debitoarei SC A M & A SRL-în faliment, şi cu suma de 54.089,08 lei, reprezentând contravaloare chirie şi utilităţi, aferente perioadei aprilie-iulie 2014;

- va respinge restul pretenţiilor contestatoarei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte contestaţia precizată, formulată de creditoarea SC C SRL, cu sediul ales la SCA „Păcuraru, Iliescu, Măzăreanu şi Asociaţii”, în Bucureşti, Intrarea Difuzorului nr.2, sector 1, împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei SC A M & A SRL-în faliment, întocmit de lichidatorul judiciar CII GA, şi în consecinţă:

Dispune înscrierea creditoarei SC C SRL în tabelul definitiv consolidat de creanţe al debitoarei SC A M & A SRL-în faliment, şi cu suma de 54.089,08 lei, reprezentând contravaloare chirie şi utilităţi, aferente perioadei aprilie-iulie 2014.

Respinge restul pretenţiilor contestatoarei.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Braşov, sub sancţiunea nulităţii.

Pronunţată azi, 16.05.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 A C OE L I