Legea nr. 10/2001. Calitatea de unitate deţinătoare în situaţia cererii de retrocedare a imobilelor preluate abuziv şi strămutate pe un alt teren.

Sentinţă civilă 1403 din 22.10.2008


Legea nr. 10/2001. Calitatea de unitate deţinătoare în situaţia cererii de retrocedare a imobilelor preluate abuziv şi strămutate pe un alt teren.

Secţia civilă  -  Sentinţa civilă nr.1403/22.10.2008

Prin contestaţia  înregistrată  pe rolul acestei instanţe sub nr. 3161/107/2006 contestatoarea P. M. D. M. V. a chemat în judecată intimatele Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA  şi Direcţia Silvică Y. prin director  ing. M. M. solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti  prin care:

-să se constate că pe imobilul  înscris în CF 4383 C..  nr. top. 6681/1/2/1 în suprafaţă de 2,1904 ha pădure, proprietatea bunicilor petentei pe linie paternă a fost construită o casă de locuit şi o  bisericuţă de cult ortodox, construite din material lemnos şi neevidenţiate în cartea funciară;

-să se constate că imobilul sus – menţionat a trecut în proprietatea Statului Român  fără titlu valabil;

-să se constate că imobilul teren împădurit şi construcţii, având  destinaţia de locuinţă şi cult religios ortodox, potrivit cu afectaţiunea  sa, constituie un tot unitar

şi face obiectul restituirii în baza L.10/2001.

-să se dispună anularea deciziei nr. 7994/9.10.2006 emisă de directorul  intimatei Direcţia Silvică Y. şi obligarea acestuia  la emiterea unei decizii de restituire în natură a casei de vacanţă ce a aparţinut  bunicilor contestatoarei aflată în patrimoniul  şi folosinţa  Direcţiei Silvice Y.– ca sediu de brigadă silvică – precum şi a terenului cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 2,1904 ha;

-să fie obligaţi intimaţii la plata cheltuielilor de judecată în măsura în care se opun admiterii prezentei contestaţii.

În motivarea contestaţiei, s-a susţinut că imobilul în litigiu a aparţinut  bunicilor  contestatoarei def. P. I. şi P. M. M. (născută H.), fiind compus  din teren împădurit, casă de locuit şi bisericuţă de lemn.

După 6 martie 1945, imobilul a fost preluat abuziv de Statul Român, fără nici un titlu, bunicii contestatoarei  figurând  şi în  prezent ca proprietari tabulari.

Cu ocazia  construirii  lacului de acumulare pentru hidrocentrala  de pe râul S., atât  casa  cât şi  bisericuţa  au fost demontate  şi reconstruite pe alte amplasamente aflate în folosinţa organelor silvice.

Bisericuţa  de lemn s-a aflat o perioadă în folosinţa  IFET S. ca magazie de materiale, ulterior fiind cedată unui aşezământ  monahal ortodox în patrimoniu căreia se află  şi în prezent.

În ce priveşte casa de locuit, a fost  remontată în Z. P., aflându-se în folosinţa  Ocolului Silvic S. ca sediu de brigadă  silvică, deci în patrimoniul Direcţiei Silvice Y..

Întrucât aspectele  sus menţionate rezultă din comunicările făcute  de către Primăria  Ş. şi Hidroelectrica SA – Sucursala  Hidrocentrale S., motivele  ce au stat la baza  deciziei 7994/2006 atacată  cu prezenta  contestaţie, nu pot fi reţinute, intimata  Direcţia Silvică Y. susţinând  nefondat că nu s-a făcut dovada  că în masa  succesorală a antecesorilor petentei  s-ar fi aflat casa de locuit sau de vânătoare.

În aceste condiţii, având în vedere  că deşi s-au aflat în extravilanul localităţii, supraedificatele  au avut destinaţie locativă, de divertisment şi de cult religios, regimul juridic  al acestora, ca şi al terenului pe care sunt  amplasate, este  reglementată de Legea 10/2001 şi nu de legile fondului funciar, impunându-se  restituirea în natură, în starea lor actuală.

În drept, au fost invocate dispoziţiile L.10/2001 şi ale  L.247/2005.

În probaţiune, s-au depus în copie  decizia atacată, acte de stare civilă, extras funciar 4383 C. (filele 4-21).

Intimaţii au depus întâmpinare (f. 36 – 37) prin care  au solicitat respingerea  contestaţiei întrucât imobilul  în litigiu nu face obiectul  L.10/2001, conform art. 8 din  acelaşi act normativ, neintrând  sub incidenţa  acestuia terenurile situate  în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive sau  la data notificării.

Cum imobilul  solicitat reprezintă teren cu  vegetaţie  forestieră, conform  menţiunilor  din C.F. 4383 C., nr. top. 6681/1/2/1, nu intră sub incidenţa

L.10/2001.

Pe de altă parte, cu actele depuse  contestatoarea nu a făcut dovada  că în  masa succesorală a def. I.P. ar fi cuprins  vreun imobil  casă de vânătoare situat în zona O. Ş., acest aspect  nerezultând  nici din înscrierile din cartea  funciară.

Faţă de apărările invocate prin întâmpinare,  reclamanta şi-a completat  motivele (f.40 -41), susţinând  că imobilul nu se încadrează în dispoziţiile art. 8 din L.10/2001, acesta  referindu-se  la terenuri cu destinaţie  de exploataţie agricolă sau forestieră care nu au edificate pe ele construcţii cu destinaţie de locuinţă ci doar  construcţii necesare  desfăşurării lucrărilor de exploatare, ori, în speţă, construcţiile  au avut  destinaţie  de locuinţă şi cult religios iar terenul n-a fost destinat exploatării agricole sau forestiere, reprezentând  un domeniu proprietate privată.

De altfel,  în imediata vecinătate a imobilului existau  alte proprietăţi de acelaşi gen şi scop, aparţinând altor persoane fizice – M. S.,  S. I. etc. - constituind o veritabilă zonă rezidenţială, toate fiind  strămutate cu ocazia  construirii lacului de  acumulare.

În ce priveşte existenţa  construcţiilor pe terenul  proprietatea bunicilor contestatoarei, a fost un fapt de notorietate în zonă, fiind cunoscut  atât  de autorităţile  locale  cât şi de localnicii din zonă, existenţa  edificatelor  fiind  confirmată şi de celelalte entităţi notificate, respectiv  Primăria Ş. şi Sucursala Hidrocentrale  S.

În completarea probaţiunii, contestatoarea a depus  adresa nr. 758/1.02.2002 emisă de Hidroelectrica SA  - Sucursala Hidrocentrale S., Dispoziţia  nr. 191/2004 emisă de Primarul comunei Ş., întâmpinarea depusă de  acesta într-un alt litigiu dintre părţi, în dosar 1223/20.05.2004 (filele 42-44) şi acte provenite  de la Ocolul Silvic S din 1959 (fila 55), Sfatul Popular  al Regiunii H. (f.56) Direcţia Silvică Y.(f.57) şi Sfatul Popular al Raionului S. (f.70).

În cauză s-a dispus  efectuarea unei expertize  tehnice în construcţii şi a unei  expertize topografice pentru identificarea construcţiilor preluate  abuziv şi a terenului pe care  se află în prezent  (filele 138 – 146,  150 – 156).

Examinând  actele şi lucrările  dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

Potrivit înscrierilor  din CF 4383 C., imobilul cu nr. top.  6681/1/2/1 – pădure în „Giurgiu” în suprafaţă de 2,1904 ha a constituit proprietatea tabulară a def. I.P.  şi soţia P. M. din 1943 (f.7), a căror  moştenitoare legală  este contestatoarea  în calitate de nepoată de fiu, conform  actelor de stare civilă şi a certificatelor de moştenitor depuse la dosar (filele 9-20).

Conform deciziei nr. 1373/1959 emisă de Sfatul Popular al Regiunii H. (fila 56), imobilul proprietatea  antecesorilor contestatoarei , a devenit  proprietate de stat prin efectul  Hotărârii nr. 19/15.06.1945 şi Hotărârea nr. 343/6.05.1946 a Comitetului Comunal de reformă agrară S., hotărâri confirmate  de Comisia  de plasă  pentru reforma agrară prin Hotărârea  nr. 6/1946.

Întrucât  acelaşi imobil din eroare a fost cuprins  şi în tabelul anexă la HCM nr. 606 şi 667/1959 deşi deveniseră proprietate de stat  prin efectul hotărârilor  sus –menţionate prin decizia 1373/1959 s-a dispus  transferarea  din folosinţa  I.G.O. S. în folosinţa  M.A.S. – Departamentul  Silviculturii pentru Ocolul Silvic S. (filele 55, 56).

Conform adresei nr. 758/1.02.2002 emisă de  Hidroelectrica S.A. – Sucursala  Hidrocentrale S. (fila 42), în baza documentaţiei de  expropriere – HCM 990/1972, terenul  necesar lacului  de acumulare O. a fost preluat prin transfer de la Ocolul Silvic S. şi Ocolul Silvic B., între  terenurile preluate  regăsindu-se  şi cel înscris  în CF  4383 C., nr. top. 6681/1/2/1 în suprafaţă de 2,1904 ha, aspect  confirmat şi prin adresa nr. 3626/22.09.2008 a Ocolului Silvic S. (f. 159) şi actele  depuse  la filele 160 – 162.

Potrivit aceleiaşi  adrese nr. 758/2002, la momentul  începerii lucrărilor în zona lacului de  acumulare, pe terenul  proprietatea def. P. I. se afla o construcţie preluată de I.F.E.T. S. şi strămutată în zona  L. P., împrejurare confirmată şi de  Primăria Ş. (filele 43, 44) şi de concluziile  celor două rapoarte de  expertiză efectuate  în cauză, coroborate cu  adresele nr. 5892/7.11.2006 (f. 57) şi 3626/22.09.2008 (f. 159) emise de Ocolul Silvic S. şi actele  emise  la momentul  demolării şi strămutării (f.163 – 167).

În temeiul L.10/2001, contestatoarea  a adresat notificări atât  Primăriei Ş. cât şi  către HIDROCONSTRUCŢIA SA – Sucursala  Hidrocentrale S. şi intimaţii din prezenta  cauză, solicitând  restituirea în natură a imobilului teren  şi construcţie din CF 4383 C. preluate  abuziv de la antecesorii săi.

Prin  adresa  nr. 758/1.02.2002 (f.48) răspunzând  notificării  contestatoarei, Hidroconstrucţia S.A. i - a  comunicat faptul că terenul  solicitat  se află  sub lacul de acumulare O. astfel  că, potrivit  dispoziţiilor  art. 36 al. 2 din L.10/2001, este îndreptăţită la despăgubiri, urmând a se adresa  Prefecturii Judeţului Y., iar în ce priveşte  construcţia, nu este  deţinută de entitatea notificată, fiind strămutată  în zona  L. P.

La rândul său, Primarul Comunei  Ş.  prin dispoziţia nr. 191/2004 (fila 49) a a respins notificarea  pentru restituirea terenului întrucât regimul juridic al acestuia este reglementat  de Legea 169/1997 şi L.1/2000, conform  cererii adresate  de contestatoare Comisiei Locale de fond funciar aceasta beneficiind  de măsuri reparatorii în baza  acestor legi iar în ce priveşte construcţiile  existente pe teren, notificarea a fost direcţionată spre Direcţia Silvică Y, ca unitate deţinătoare.

Prin decizia  nr. 7994/9.10.2006 (f.4), atacată cu prezenta contestaţie, a fost respinsă cererea de restituire în natură a imobilului înscris în CF  4383 C. întrucât  terenul nu intră sub incidenţa L.10/2001 ci a legilor  fondului funciar iar construcţia  casă de vânătoare  nu este evidenţiată în cartea funciară  ca fiind proprietatea antecesorilor  notificatoarei, nefăcând parte  din masa succesorală rămasă după aceştia.

Faţă de împrejurarea că regimul juridic al terenului este reglementat de legile fondului funciar, decizia a  fost comunicată Comisiei  Locale Ş. de aplicare  a L.18/1991 şi a L.1/2000, în temeiul  art. V din L.247/2005.

Analizând  decizia atacată prin prisma  criticilor  aduse de contestatoare în raport  de dispoziţiile legale incidente, Tribunalul reţine următoarele:

Terenul înscris  în CF 4383 C., nr. top.  6681/1/2/1 – pădure în suprafaţă de 2,1904 ha a trecut în proprietatea statului în baza hotărârilor Comitetului Comunal de reformă agrară S., aşa cum s-a reţinut anterior,  fiind  ulterior  preluat de Hidroelectrica  SA prin transfer de la Ocolul Silvic S. în vederea  realizării lacului de acumulare O.,  astfel că  intimaţii  nu aveau calitate  de unitate deţinătoare la momentul notificării, conform dispoziţiilor art. 21 din L.10/2001.

Pe de altă parte, conform  art. 8 alin. 1 din L.10/2001, nu intră sub incidenţa  acestei legi terenurile situate  în extravilanul localităţilor la data  preluării abuzive sau la data notificării precum şi cele  al căror  regim juridic  este reglementat  prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările  şi completările  ulterioare şi prin L.1/2000 pentru reconstituirea  dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere solicitate potrivit  prevederilor L.18/1991 şi ale  L.169/1997 cu modificările şi completările ulterioare.

Cum terenul în litigiu s-a aflat în extravilan atât  la momentul preluării abuzive  cât şi la momentul  notificării,  fiind solicitat de către contestatoare în baza legilor  fondului  funciar şi reconstituit  în baza L.1/2000 de către  Comisia Locală de fond funciar Ş. în anexa  53 poziţia 406 – conform  actului depus  la fila 44 din dosar, acesta nu intră în sfera  de aplicare a L.10/2001, aspect  de altfel  stabilit  şi prin dispoziţiile art. 191/2004  emisă de Primarul comunei Ş. (f.43).

Faptul că pe terenul înscris  în CF 4383 C.  s-au edificat  o construcţie cu destinaţie  de casă de vacanţă  sau de divertisment cum a susţinut  contestatoarea în plângere – şi un locaş de cult, nu schimbă categoria  de folosinţă şi nici regimul  juridic  aplicabil  terenului, în speţă  fiind vorba de  o suprafaţă de 2,1904 ha pădure în care s-a edificat  o cabană de vânătoare şi o bisericuţă, ambele  din material lemnos.

De asemenea, împrejurarea că în prezent  intimata Direcţia Silvică Y. este unitatea deţinătoare a construcţiei strămutate  de pe terenul înscris  în CF 4383 Cugir fostă proprietate a antecesorilor contestatoarei, nu instituie  în sarcina  acesteia nici o  obligaţie  de restituire a vreunui  teren în compensarea suprafeţei de 2,1904 ha  preluată abuziv, câtă vreme , aşa cum  s-a reţinut  anterior, nu intimata  este deţinătoarea actuală a terenului şi oricum, acesta  nu face obiectul L.10/2001, sub acest  aspect, decizia contestată fiind legală şi temeinică.

În ce priveşte construcţia strămutată, aceasta se află în prezent  pe imobilul înscris în CF 1 C., nr.  top. 6711/10, proprietatea Statului Român, Ministerul de Domenii şi Agricultură în cotă de 1/1 părţi de la localizare conform concluziilor  raportului de expertiză topografică efectuat în cauză de expert T. N. (f. 138 – 145), aflându-se  în folosinţa intimatelor, ca sediul de brigadă silvică.

Având în vedere că edificatul  a fost preluat  abuziv  de către  Statul Român, contestatoarea are calitate  de persoană îndreptăţită la restituirea  în condiţiile L.10/2001.

În ce priveşte  modalitatea  de restituire, instanţa  apreciază  că nu este

posibilă restituirea în natură  datorită faptului că edificatul a fost strămutat  pe un alt amplasament, decât  cel  proprietatea  antecesorilor contestatoarei, în urma  reconstruirii, rezultând  o construcţie nouă pe fundaţie de beton, cu instalaţii electrice, apă, sanitare, telefon şi finisaje interioare conform  concluziilor raportului de expertiză  în construcţii (f. 151) – situaţie  în care, având în vedere şi poziţia  procesuală a intimatelor exprimată prin concluzii scrise depuse la dosar, urmează a  anula  în parte decizia atacată, obligând  intimatele  la acordarea  de despăgubiri în condiţiile legii speciale , conform  art..1 al. 2 şi 3  din L.10/2001.

În temeiul  art. 274 Cod pr. civilă, intimatele vor fi obligate  la plata în favoarea contestatoarei a sumei de 3368 lei cu titlu  de cheltuieli  de judecată, reprezentând  onorariu avocat, onorariu experţi  şi cheltuieli  de transport.