Natura contestaţiei privind lămurirea înţelesului, întinderii şi aplicării titlului executoriu

Decizie 721 din 02.12.2009


Contestatorul M.V. a formulat în contradictoriu cu intimata SC OH SA. Busteni contestatie privind lamurirea întelesului, întinderii si aplicarii titlului executoriu, respectiv sentinta civila nr. 110/5 februarie 2001 a Judecatoriei Sinaia în sensul de a se mentiona expres ca pârâta este obligata sa-i vânda locuinta de serviciu si terenul aferent în baza Legii nr. 85/1992 la un pret determinat conform Decretului lege nr. 61/1990, printr-un raport de expertiza, pret practicat la nivelul anului 2001, cand titlul a fost pus in executare silita.

În motivarea contestatiei s-a aratat ca prin sentinta civila sus mentionata intimata a fost obligata la încheierea contractului de vânzare-cumparare asupra spatiului locativ detinut de catre contestator cu titlu de locuinta de serviciu; intimata refuza categoric sa execute aceasta hotarâre invocând ca în cuprinsul sentintei nu se mentioneaza si obligatia de având e terenul aferent locuintei si nici nu se mentioneaza faptul ca evaluarea trebuie sa se faca în baza Decretului lege nr. 61/1990.

În  drept contestatia a fost întemeiata pe disp. art.401 alin. 11 C.pr.civ  si în dovedirea acesteia s-au depus la dosar înscrisuri (f.7-63) .

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a invocat sub un prim aspect exceptia tardivitatii formularii cererii în raport de disp. art. 401 si 405 c.pr.civ., iar pe fond a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata în parte si în parte ca inadmisibila.

În cuprinsul întâmpinarii s-a aratat ca dispozitivul titlului executoriu este foarte clar  si se refera exclusiv la locuinta ce face obiectul contractului si nu la terenul aferent asa încât nu se poate extinde dispozitivul titlului.

În dovedirea sustinerilor sale intimatul a depus la dosar înscrisuri.

Prin sentinta civila nr 834/25.06.2009, Judecatoria Sinaia a respins ca neintemeiata exceptia tardivitatii formularii contestatiei si a admis contestatia, in sensul ca pretul vanzarii va fi determinat la nivelul anului 2001, conform Decretului Lege nr 61/1990 prin raport de expertiza intocmit de catre evaluator autorizat, precum si in sensul ca intimata este obligata sa vanda contesttorului si terenul aferent locuintei, conform art 10 alin 3 din L nr 85/2002.

Pentru a pronunta aceasta solutie, s-au avut in vedere urmatoarele:

Exceptia invocata de catre intimata, respectiv tardivitatea formularii prezentei cereri este neîntemeiata si va fi respinsa ca atare întrucât potrivit art. 401 alin. 11 Cod procedura civila contestatia privind lamurirea întelesului întinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricând înauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita; prezenta contestatie este introdusa înauntrul acestui termen.

Cat priveste solicitarea intimatei de a respinge cererea in parte ca inadmisibila in ce priveste includerea terenului aferent locuintei in dispozitivul titlului - se apreciaza aceasta ca fiind o aparare de fond si se va examina ca atare , din moment ce nu exista temei legal pentru a fi calificata juridic drept exceptie. 

Pe fondul cauzei se retine ca prin Sentinta civila nr. 110/5 februarie 2001 a Judecatoriei Sinaia definitiva si irevocabila prin respingerea apelului si respingerea recursului,investita cu formula executorie - a fost admisa actiunea civila formulata de catre reclamantul M.V. împotriva pârâtei SC OH SABusteni si a fost obligata pârâta sa încheie cu reclamantul contract de vânzare-cumparare pentru locuinta detinuta în baza contractului de închiriere nr. 25/4 ianuarie 1995 situata în orasul Busteni, str. Telecabinei nr. 9, jud. Prahova, sub sanctiunea platii în caz de neexecutare, de daune cominatorii în cuantum de 200.000 lei rol/zi de întârziere pâna la executarea obligatiei. Potrivit art.1 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 republicata locuintele construite din fondurile statului pot fi cumparate de titularii contractelor de închiriere cu plata integrala sau în rate a pretului , în conditiile Decretului lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si ale prezentei legi. Potrivit art. 10 alin. 1 din aceeasi lege, în cazul în care într-o cladire sunt mai multe locuinte si spatii cu alta destinatie, odata cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobândeste si dreptul de proprietate pe cote parti de constructii si instalatii , precum si asupra dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun; potrivit alin. 3 dreptul de proprietate prevazut la alin. 1 se dobândeste si asupra terenului aferent cladirii asa cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau prin fisele tehnice de masuratori ale terenului aferent cladirii.

Prin Sentinta - titlul executoriu nr. 110/2001 - nu s-a stabilit si pretul vânzarii cumpararii, având în vedere ca acest lucru nu a fost solicitat de nici una dintre parti, desfasurarea procesului civil fiind reglementata si de principiul disponibilitatii, ceea ce a dus la imposibilitatea materializarii operatiunii juridice a vânzarii cumpararii într-un contract, datorita lipsei acordului partilor cu privire la cuantumul pretului.

Pretul vânzarii-cumpararii nu poate fi decât acela pe care locuinta îl avea in anul 1998 când reclamantul si-a manifestat vointa de a cumpara locuinta, vointa ce a întâmpinat refuzul nejustificat al societatii pârâte de a o vinde ; cu toate acestea , in cererea de fata contestatorul a solicitat ca pretul sa fie cel practicat la nivelul anului 2001 , cand titlul executoriu a fost pus in executare silita , urmand asadar sa se faca aplicarea in cauza a principiului disponibilitatii.

Astfel, majorarea pretului locuintei ca efect al procesului inflationist - între momentul manifestarii vointei reclamantului de a cumpara locuinta si data când pârâta a evaluat imobilul - nu poate fi suportat de reclamant care, de buna credinta fiind, si-a îndeplinit obligatiile ce-i reveneau potrivit Legii nr. 85/1992, chiar prin formularea cererii de cumparare.

Se retine asadar ca în sarcina societatii pârâte exista o obligatie de a face care îsi are izvorul atât în lege (Legea nr. 85/1992) cât si printr-o hotarâre judecatoreasca, care întareste obligatia legala de a vinde - iar potrivit art. 1073 Cod civil se constata dreptul creditorului la îndeplinirea exacta a obligatiei asumata de debitor, indiferent de izvorul ei.

Impotriva sentintei civile nr 526/310/2009, parata SC OH SA Busteni a formulat apel, prin care a solicitat admiterea apelului, desfiintarea integrala a sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond pentru a se pronunta pe obiectul cererii, respectiv pe contestatia la titlu, si nu pe alte cereri, asa cum s-a procedat; in subsidiar a solicitat admiterea apelului, desfiintarea integrala a sentintei si pe fond respeingerea contestatiei la titlu.

In motivarea apelului se arata ca dispozitivul titlului ce trebuia lamurit ( sentinta nr 110/2000) este clar si se refera la locuinta ce facea obiectul contractului de inchiriere nr 25/1995, raspunzand exact la obiectul cererii formulate, respectiv numai la spatiul locativ. Se arata ca sentinta nr 834/2009 cuprinde motive straine de natura pricinii dedusa judecatii, deoarece intr-o cauza ce a vizat lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii titlului executoriu, avand ca obiect obligatia de a face, instanta solutioneaza si motiveaza cereri cu obiect: stabilire pret locuinta, obtinere teren in baza L nr 85/1992, ceea ce este inadmisibil si imposibil in cadrul procesual reglementat de art 401 alin 1 pct 1 indice 1 c pr civ.

Prin sentinta ce constituie titlul, a carui lamurire s-a solicitat, instanta s-a pronuntat strict asupra obiectului cererii pe care a solutionat-o, respectiv cererea numitului Maghiran Vasile prin care a solicitat ca societatea sa-i vanda spatiul locativ ce face obiectul contractului de inchiriere, iar prevederea expresa din dispozitivul sentintei nr 110/2001 este urmatoarea:" obliga parata sa incheie cu reclamantul contract de vanzare-cumparare pentru locuinta detinuta in baza contrcatului de inchiriere nr 25/04.01.1995, situata in Busteni, str Telecabinei, nr 9". Se poate observa ca dispozitivul titlului este foarte clar si ca se refera la locuinta ce face obiectul contractului.

Prin actiunea solutionata, contestatorul tinde sa obtina mai mult decat a cerut in actiunea initiala si anume terenul aferent locuintei.

Legal citat, intimatul reclamant a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului. Se arata ca, prin sentinta civila nr 110/05.02.2001, a fost admisa cererea intimatului formulata impotriva apelantei parate, iar parata a fost obligata la incheierea contractului de vanzare-cumparare asupra spatiului locativ detinut cu titlu de locuinta de serviciu si a terenului aferent, cerere formuloata in baza L nr 85/1992 si a Decretului -Lege nr 61/1990. de la aceasta data si pana in prezent intre parti au existat numeroase litigii, iar apelanta refuza categoric sa execute hotararea mentionata anetrior, pentru motivul ca in dispozitivul acesteia nu se mentioneaza ca se instraineaza locuinta de serviciu in baza L nr 85/1992 si ca evaluarea trebuie sa se faca in baza Decretului-Lege nr 61/1990.

Desi de la ramanerea irevocabila a sentintei civile nr 110/2001 pronuntata in dosarul nr 1194/2000 al Judecatoriei Sinaia, intimatul a aratat ca a solicitat executorului judecatoresc sa procedeze la executarea silita, acesta sustine ca nu reiese daca parata ar fi avut obligatia sa-i vanda locuinta si terenul aferent, in conditiile rpevazute de legislatia mentionata anterior, motiv pentru care titlul executoriu nu a putut fi pus in executare.

Primindu-se dosarul la Tribunalul Prahova, cauza a fost înregistrata sub nr. 526/310/2009.

Examinând sentinta apelata prin prisma criticilor formulate, în raport cu actele si lucrarile dosarului, precum si dispozitiile legale ce au incidenta în solutionarea prezentei cauze, tribunalul constata ca apelul este fondat, pentru considerentele ce se vor expune în continuare.

Prin sentinta civila nr 110/05.02.2001 pronuntata de Judecatoria Sinaia in dosar nr 1194/2000, a fost admisa actiunea formulata de reclamantul Maghiran Vasile impotriva paratei SC OH SA Busteni, iar drept consecinta parata a fost obligata sa incheie cu reclamantul contract de vanzare-cumparare pentru locuinta detinuta in baza contractului de inchiriere nr 25/04.01.1995, situata in orasul Busteni, str Telecabinei, nr 9, jud Prahova, sub sanctiunea platii, in caz de neexecutare, de daune cominatorii in cuantum de 200000 lei/zi de intarziere, pana la executarea obligatiei.

Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se subsumeaza dispozitivului hotararii judecatoresti ce constituie titlu executoriu, in sensul ca aceasta poate privi numai capetele de cerere solutionate de catre instanta, investita cu cererea reclamantului.

Pe calea contestatiei la titlu nu se poate adauga la titlul executoriu, in sensul de a se completa dispozitivul hotararii si nici nu se pot solutiona cereri asupra carora instanta a omis sa se pronunte, chiar daca a fost investita cu solutionarea acestora.

De asemenea, pe calea contestatiei la titlu nu poate fi extins obiectul judecatii, acesta fiind obiectul asupra caruia instanta ce a pronuntat titlul executoriu a statuat.

In principiu, nimic nu impiedica persoana indreptatita de a formula o noua actiune, in ipoteza in care considera ca dispozitivul hotararii ce constituie titlu executoriu este insuficient, din punctul de vedere al intinderii scopului urmarit prin actiunea initiala.

Numai atunci cand interpretarea ce se poate da dispozitivului hotararii este discutabila, pentru motivul ca acest dispozitiv este neclar, limitele sale nu sunt stabilite ori in punerea sa in executare apar dificultati ce pot fi remediate printr-o explicitare a dispozitivului, atunci este deschisa calea contestatiei la titlu.

Tribunalul retine insa ca, desi titlul executoriu se refera la obligarea paratei sa incheie cu reclamantul contract de vanzare-cumparare pentru locuinta detinuta in baza contractului de inchiriere nr 25/04.01.1995, situata in orasul Busteni, str Telecabinei, nr 9, jud Prahova, stabilindu-se deci in sarcina paratei obligatia de a face avand un obiect determinat, prin sentinta civila apelata se extinde acest obiect si asupra terenului aferent locuintei, apreciindu-se ca obligatia instrainarii si a terenului aferent ar decurge din lege-art 10 alin 3 din L nr 85/1992.

Acest rationament este eronat si oricum excede contestatiei la titlu. Astfel, aprecierea privind dobandirea  dreptului de proprietate asupra terenului aferent cladirii in temeiul art 10 alin 3 din L nr 85/1992 se justifica numai in conditiile in care intimatul reclamant ar fi dobandit dreptul de proprietate asupra locuintei; or, obligarea la incheierea contractului de vanzare-cumparare, cum s-a stabilit prin titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr 110/05.02.2001 pronuntata de Judecatoria Sinaia in dosar nr 1194/2000 nu echivaleaza cu dobandirea dreptului de proprietate asupra locuintei, ci reprezinta numai o obligatie de a face stabilita in sarcina paratei.

Excede insa contestatiei la titlu interpretarea dispozitiilor art 10 alin 3 din L nr 85/2002, deoarece titlul executoriu nu face nicio referire la terenul aferent locuintei, pentru simplul motiv ca judecata in dosarul nr 1194/2000 al Judecatoriei Sinaia nu a purtat si asupra terenului aferent locuintei. De asemenea, instanta nu era obligata sa se pronunte din oficiu asupra soartei terenului aferent locuintei, iar exceptiile de la principiul disponibilitatii nu pot fi prevazute decat expres, prevederile art 10 alin 3 din L nr 85/2002  neconstituind o astfel de exceptie.

Este neintemeiata contestatia si in ce priveste stabilirea pretului vanzarii, caci prin modalitatea stabilirii acestui pret instanta de fond a adaugat la titlul executoriu.

Fata de considerentele mai sus aratate, tribunalul va admite apelul declarat de apelanta SC OH SA împotriva sentintei civile nr.834 din data de 25 iunie 2009 pronuntata de Judecatoria Sinaia, iar in temeiul art 296 c pr civ, va schimba in totalitate sentinta civila nr.834/25.06.2009 a Judecatoriei Sinaia si, pe fond, va respinge cererea, ca neintemeiata.

In temeiul art 274 c pr civ, va obliga  intimatul la plata catre apelanta a sumei de 15 lei, cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru.