Salarizare

Sentinţă civilă 103/D din 19.01.2009


Asupra cauzei civile de fa constat? urm?toarele :

Prin cererea de chemare în judecat? înregistrat? pe rolul Tribunalului Bac?u sub nr. 1527/110/2008 din 12.03.2008, reclaman?ii A.M., B.B., ?.a., consilieri de proba?iune, au solicitat obligarea pârâ?ilor Ministerul Justi?iei, Curtea de Apel Bac?u, Tribunalul Bac?u si  Statul Român prin Ministerul Finan?elor Publice, la plata drepturilor b?ne?ti reprezentând spor de  lucru la calculator de 15% din salariul de baz? brut pe perioada decembrie 2004 ?i în continuare, pân? la data plii efective a acestora.

Au solicitat de asemenea ca aceste drepturi s? fie actualizate cu indicele de infla?ie pân? la data plii efective a acestora.

Totodat? au solicitat acordarea a 3 zile concediu de odihna anual în plus, începând cu data introducerii ac?iunii precum ?i cu trei ani înaintea acestei date precum ?i efectuarea men?iunilor corespunz?toare în carnetele de munc?.

În motivarea cererii reclamantele au ar?tat c? de?i lucreaz? pe calculator aproape 8 ore zilnic nu au primit aceste drepturi, de care beneficiaz? al?i salaria?i din alte domenii (sanitar, industria chimic?), precum ?i salaria?i din cadrul I.C.C.J. ?i Ministerul Justi?iei.

În ceea ce prive?te zilele în plus la concediul de odihn?, au ar?tat c? ?i acestea trebuie acordate, deoarece lucreaz? în condi?ii grele, periculoase ?i potrivit art.142 Codul muncii sunt îndrepti?i la acest spor de zile.

Au solicitat judecarea cauzei în lips?.

Prin încheierea din 14.11.2008 s-a dispus disjungerea cauzei in ce le priveste pe reclamantele P.A. si P.M. si formarea unui dosar separat .

Prin întâmpinare Ministerul Justi?iei a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive – raportat la dispozi?iile art. 1 din HG nr. 85/2005, exceptia prescriptiei extinctive a dreptului la actiune – avand in vedere data introducerii ac?iunii, iar pe fond,  a solicitat respingerea ac?iunii, ca neîntemeiat?, pentru urm?toarele considerente:

Art. 10 alin 2  din Legea nr. 327/2006 prevede c? „ Personalul din serviciile de probatiune care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite, grele sau vatamatoare beneficiaza de un spor de 15% din salariu de baza, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii”.

In urma expertizarii locurilor de munca pentru stabilirea existentei conditiilor de munca grele, vatamatoare sau periculoase, ce s-a efectuat la instantele pe langa care functioneaza, reclamantii au beneficiat de acest  spor, si le este acordat in continuare.

Prin urmare, parata a aratat ca acest spor poate fi acordat doar o singura data si nu de mai multe ori.

În ceea ce prive?te durata concediului de odihn?, aceasta fiind strict reglementat?, prin legea special?, Legea 327/2006, aceste dispozi?ii sunt de strict? aplicabilitate.

Instan?a având în vedere  dispozi?iile art. 137  C.pr. civ.  analizeaz? cu prioritate  excep?iile invocate, fa de care re?ine urm?toarele:

Din dispozi?iile art. 5 alin. 4  din Legea 327/2006 rezult? cu certitudine c? Ministerul Justi?iei are calitatea de angajator al personalului din  Serviciul de  proba?iune ?i în consecin urmeaz? s? se resping? excep?ia lipsei calitii procesuale  pasive a Ministerului Justi?iei.

Ac?iunea reclaman?ilor a fost înregistrat? pe rolul Tribunalului Bac?u pe data de 12.03.2008 iar prin aceast? ac?iune se  solicit? plata sporului la calculator, respectiv 15% din salariul  de baz? brut, pe perioada Decembrie 2004 ?i în continuare.

Îns? potrivit  dispozi?iilor art. 283 alin. 1 lit. c cererile în vederea  solu?ion?rii  unui conflict de munc?  pot fi formulate în termen de 3 ani de  la data na?terii  dreptului la ac?iune în situa?ia în care  obiectul conflictului individual de munc?  const? în plata unor drepturi salariale neacordate.

 Fa de cele re?inute mai sus instan?a urmeaz? s? admit? excep?ia  prescrip?iei  extinctive ?i în consecin  s? resping?  ac?iunea  reclaman?ilor  formulat? pentru perioada decembrie 2004 - 12.03.2005 ca fiind prescris dreptul la ac?iune.

Examinând ac?iunea  pe fond astfel cum a fost formulat?, având în vedere sus?inerile reclaman?ilor ?i ap?r?rile Ministerului Justi?iei, constat? c? cererile reclaman?ilor sunt nefondate pentru urm?toarele considerente:

Reclaman?ii, consilieri de proba?iune in cadrul Serviciului de Proba?iune de pe langa Tribunalul Bac?u, pretind un spor de 15% din salariul de baz?, începând cu decembrie 2004 ?i în continuare pe viitor sus?inând c? acest spor li se cuvine dat? fiind calitatea profesional? ?i având în vedere dispozi?iile cuprinse în Legea 327/2006.

Natura obliga?iilor profesionale ?i felul muncii, sus?in reclaman?ii atrage un risc sporit, care este recunoscut de c?tre legiuitor în art. 10 alin 2  din Legea nr. 327/2006  privind salarizarea ?i celelalte drepturi ale personalului din serviciile de proba?iune.

Preten?iile reclaman?ilor sunt nefondate deoarece  art. 10 alin 2  din Legea nr. 327/2006 prevede c? „ Personalul din serviciile de proba?iune care îsi desfasoara activitatea in conditii deosebite, grele sau vatamatoare beneficiaz? de un spor de 15% din salariu de baza, propor?ional cu timpul efectiv lucrat in aceste condi?ii”.

Din interpretarea textului de lege de mai sus rezult? c? sporul de 15% se asigur? o singur? dat? pentru condi?ii care pot fi deosebite, grele, v?t?m?toare sau periculoase, cu respectarea procedurii prev?zute de alin.3 al. art.10 din Legea nr. 327/2006, ?i în realitate se constat? c? reclaman?ii beneficiaz? de  acest spor.

În ceea ce prive?te cel de-al doilea cap?t de cerere, art.15 din Legea 327/2006, prevede ca personalul din serviciile de proba?iune beneficiaz? anual de un concediu de odihn? pl?tit de 30 zile lucr?toare”.

Legea special?, are prioritate în cauza de fa de dispozi?iile invocate de reclaman?i din Codul muncii, potrivit art. 1 alin 2 si 295 din acela?i cod.

Durata concediului de odihn? de care beneficiaz? reclaman?ii în prezent, este a?a cum s-a ar?tat mai sus reglementat? prin legea special?, respectiv Legea 327/2006, care are prioritate cu aplicabilitate fa de dispozi?iile Codului muncii.

Practic, instan?a constat? c? reclaman?ii solicit? implicit desfiin?area unor norme juridice instituite prin legea special? ?i instituirea acestora cu norme cuprinse în alte acte normative, ceea ce s-a constatat prin Decizia 821/2008 a Cur?ii Constitu?ionale se încalc? principiul separa?iei puterilor în stat, consacrat în art.1 alin.4 din Constitu?ia României.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul dispozi?iilor Legea 327/2006, instan?a va respinge ac?iunea ca fiind nefondat?.