Contestaţia la executare. Emiterea actelor executare pentru suma stabilită cu titlu de daune cominatorii.

Decizie 91/RCOM din 22.09.2008


Contestatia la executare. Emiterea actelor executare pentru suma stabilita cu titlu de daune cominatorii.

Daunele cominatorii nu pot fi stabilite de executorul judecatoresc. Având un caracter provizoriu, cuantumul daunelor se reduce la limita prejudiciului încercat de creditor prin neexecutare, limita care este stabilita prin hotarâre judecatoreasca  si nu printr-un act de executare întocmit de executorul judecatoresc.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Decizia civila nr.91/RCOM din 22.09.2008.

Prin cererea înregistrata pe rolul judecatoriei, contestatorul Primarul Municipiului Piatra Neamt în contradictoriu cu intimatii C.C. si C.M., formuleaza contestatie împotriva executarii silite pornita în ds. de executare silita al B.E.J. B. I., prin care s-a pus în executare sentinta civila nr. 42/CA/02.03.2007 pronuntata de Tribunalul Neamt – Sectia Comerciala si Contencios Administrativ în dosar nr. 531/103/2007, sentinta ramasa definitiva si irevocabila.

Prin aceasta sentinta civila Primarul Municipiului Piatra Neamt, contestator în prezenta cauza, a fost obligat sa elibereze celor doi intimati, certificatul de urbanism si autorizatia de construire conform prevederilor Lg. nr. 50/1991, republicata, pentru imobilul din Piatra Neamt.  De asemenea, prin aceeasi sentinta se stipuleaza aplicarea unei sanctiuni sub forma amenzii de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, de la data ramânerii irevocabile a sentintei civile nr. 42/CA/2007, pâna la îndeplinirea obligatiei din respectiva sentinta.

Analizând actele dosarului de executare silita al Biroului Executorului judecatoresc ce au fost depuse în copie legalizata la dosarul cauzei la cererea instantei, instanta de fond a concluzionat faptul ca actiunea având ca obiect contestatie împotriva formelor de executare silita nu este întemeiata.

Retinând ca executorul judecatoresc si intimatii au respectat prevederile legale referitoare la executarea silita, prima instanta a respins contestatia asa cum s-a aratat.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs contestatorul.

A motivat recurentul ca prin somatia emisa de executorul judecatoresc în dosarul de executare nr.129/EX  a fost somat sa se conformeze titlului executoriu prin care a fost obligat sa achite intimatilor cu titlu de daune cominatorii câte 100 lei pe zi de întârziere începând cu 2.05.2007 pâna la îndeplinirea obligatiei de a elibera certificatul de urbanism si autorizatia de construire în conformitate cu dispozitiile Legii nr.5071991, ca neîndeplinirea obligatiei de executa sentinta civila nr.42/CA/2007 nu se datoreaza culpei contestatorului ci este culpa intimatilor, ca acestia au fost invitati la sediul institutiei pentru depunerea documentelor si eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire potrivit Legii nr.50/1991, dar ca intimatii nu si-au îndeplinit obligatiile privind depunerea documentatiei.

A mai aratat recurentul ca daunele cominatorii nu reprezinta o creanta certa si lichida pentru a putea fi executate silit, ca institutia daunelor este o creatie a jurisprudentei conceputa ca un mijloc de constrângere a debitorului la executarea obligatiei de face sau a nu face, iar cuantumul fiind provizoriu trebuie convertit la valoarea exacta a prejudiciului suferit de creditor.

A mai aratat recurentul ca se impune si întoarcerea executarii în temeiul art.4041 Cod procedura civila, prin restabilirea situatiei anterioare în situatia în care se va proceda la executarea silita a dosarului de executare.

A solicitat recurentul admiterea recursului, casarea hotarârii si anularea actelor de executare întocmite în dosarul nr.129/2007.

Recursul a fost apreciat întemeiat pentru urmatoarele considerente:

Prin sentinta civila nr.42/CA din 2.03.2007 a Tribunalului Neamt s-a admis actiunea formulata de C.C. si C. M. si a fost obligat Municipiul Piatra Neamt - prin primar sa elibereze reclamantilor certificat de urbanism si autorizatie de construire în conformitate cu dispozitiile Legii nr.50/1991 pentru imobilul situat în Piatra Neamt, si a fost obligat pârâtul la plata sumei de 100 lei pe zi de întârziere de la data ramânerii irevocabile a hotarârii pâna la îndeplinirea obligatiei.

Urmare cererii creditorilor C. C. si C. M., executorul judecatoresc a întocmit dosarul de executare 129/2007 în care s-au emis somatii de executare, procese verbale de stabilire a sumelor de executare si adrese de înfiintare a popririi.

Prin procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare(fila 14 dosar executare) executorul judecatoresc a stabilit cuantumul obligatiei de plata a debitorului, în care a inclus si suma de 9900 lei cu titlu de daune cominatorii.

În raport de calitatea pârâtului obligat prin sentinta civila nr.42/CA72007, obligatia de a face stabilita prin aceasta sentinta este o obligatie intuitu persoane

care implica o activitate personala din partea debitorului, activitate avuta în vedere de creditor la nasterea raportului juridic obligational.

Or, din interpretarea dispozitiilor art.1075 Cod civil si din natura obligatiei stabilita în sarcina debitorului Municipiul Piatra Neamt rezulta ca executarea în natura, pe cale silita a obligatiei de a face stabilita de instanta de contencios administrativ, nu poate avea loc.

În cauza nu poate avea loc nici încheierea unor acte de executare pentru obligatia stabilita cu titlu de daune cominatorii.

Astfel, desi în sentinta civila nr.42/CA/2007 s-a stabilit în sarcina debitorului obligatia sub sanctiunea platii daunelor cominatorii de 100 lei pe zi de întârziere în executare, aceasta creanta nu are caracter lichid cert si lichid astfel încât sa poata fi pusa în executare.

Daunele cominatorii nu pot fi stabilite de executorul judecatoresc (asa cum s-a procedat în dosarul de executare nr.129/2007) acestea având un caracter provizoriu, cuantumul lor reducându-se la limita prejudiciului încercat de creditor prin neexecutare, limita care este stabilita prin hotarâre judecatoreasca  si nu printr-un act de executare întocmit de executorul judecatoresc.

Cum executorul judecatoresc a întocmit actele de executare în dosarul nr.129/2007 cu încalcarea dispozitiilor prevazute de lege privind executarea obligatiilor si în lipsa unei hotarâri judecatoresti care sa transforme, dupa regulile dreptului comun privitoare la raspunderea civila, daunele cominatorii în daune compensatorii, actele de executare sunt nelegale, considerente pentru care acestea vor fi anulate.

Fata de cele retinute instanta a admis recursul si a modificat sentinta recurata.