În cadrul contestatiei la titlu , se contesta însusi titlul executoriu , dar nu în ce priveste validitatea sa în fond ci numai întelesul , întinderea si aplicarea sa. Potrivit art.399 (3) în cazul în care executarea silita se face în temeiu...

Decizie 599 din 24.06.2005


În cadrul contestaţiei la titlu  , se contestă însuşi titlul executoriu  , dar nu în ce priveşte  validitatea sa în fond  ci numai  înţelesul , întinderea şi aplicarea sa .

Potrivit art.399  (3) în cazul în care  executarea  silită  se face în  temeiul unui titlu executoriu  care nu este emis  de o instanţă judecătorească  se pot invoca  în contestaţia la executare  apărări de fond  împotriva titlului executoriu , dacă legea nu prevede în acest scop  o altă cale de atac

Prin sentinţa civilă nr. 1319/10.03.2005, pronunţată de Judecătoria Slatina, în dosar nr. 629/2005, s-a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC T.C. OLT SA Slatina, în contradictoriu cu intimata Administratia Finanţelor Publice Slatina, ca neîntemeiată.

A respins cererea de precizare la acţiune din 12.01.205, având ca obiect constatare, restituire taxe judiciare de timbru şi plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că somaţia nr. 3702/2004 a fost emisă de către Administraţia Finanţelor Publice Slatina în baza deciziei nr. 4843/2004, şi a anexei, transmise de către Comisia Naţională a Valorilor  Mobiliare pentru începerea procedurii de executare silită .

Prin decizia nr. 4843/2004, Comisia Naţională a Valorilor  Mobiliare, având în vedere faptul că societăţile prezentate în anexă la această decizie nu au trimis până la 22.11.2004 nici o componentă a raportării aferentă anului financiar 2003, a stabilit că pentru societăţile respective se menţine măsura dispusă prin ordonanţa C.N.V.M. nr. 456/2004.

Reţine astfel instanţa că somaţia nr. 3702/2004 şi titlul executoriu nr. 3316/2004 au fost emise de intimata AFP Slatina, având la bază un temei legal.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs SC T.C. OLT SA Slatina, considerând-o netemeinică şi nelegală, întrucât instanţa de fond, la termenul din 10.03.2005 a reţinut cauza pentru soluţionare în loc să acorde un nou termen pentru a se depune înscrisuri doveditoare.

În acest sens, recurenta învederează faptul că este necesar să se administreze probe noi prin care să se dovedească faptul că ordonanţa CNVM nr. 456/2004 a fost atacată cu plângere şi că s-au depus actele solicitate în termen.

De asemenea, recurenta critică sentinţa întrucât instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la excepţia invocată public la 19.01.2005.

Faţă de recursul formulat, CNVM a depus la dosar întâmpinare, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa şi pe fond, respingerea recursului ca inadmisibil.

Administraţia Finanţelor Publice Slatina a depus o întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, întrucât instanţa de fond a reţinut temeinic şi legal că somaţia nr. 3702/2004 şi titlul executoriu nr.3316/2004 au fost emise în baza deciziei nr.4843/2004.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate cât şi în conformitate cu disp. art.3041 cpc, tribunalul urmează să constate că recursul este nefondat.

Aşa cum rezultă din lucrările dosarului de fond, contestatoarea recurentă SC T.C. OLT SA Slatina a formulat contestaţie privind somaţia nr.3702/2004 şi a titlului executoriu nr.3316/2004 emise de Administraţia Finanţelor Publice Slatina.

Din preambulul sentinţei civile  nr. 1319/2005, rezultă că la termenul de soluţionare a cauzei - 10 martie 2005, s-a prezentat un procurist al reclamantei care a depus taxa de timbru ordonată de instanţă şi timbru judiciar, procurist ce nu a solicitat un termen să depună alte acte aşa cum pretinde în cererea de recurs recurenta, din contră, aceasta menţionând că  nu mai are alte cereri de formulat.Ca urmarea acestei situaţii, instanţa a reţinut cauza pentru soluţionare, pronunţându-se pe probatoriile administrate în cauză până la acel moment, neexistând alte cereri din partea contestatoarei sau alte elemente care să impună suplimentarea probatoriilor, aşa cum cere prin cererea de recurs, recurenta.

De altfel, în recursul declarat, recurenta contestatoare învederează  înstanţei faptul că este necesar a fi administrate probe noi prin care aceasta doreşte să dovedească că ordonanţa CNVM nr.456/2004 a fost atacată cu plângere, dar deşi s-a acordat termen de judecată, aceasta nu a depus probele menţionate mai sus pentru a fi analizate de instanţa de control judiciar.

Invocă de asemenea recurenta  faptul că că aceasta ar fi invocat la instanţa de fond excepţia prematurităţii, situaţie ce nu rezultă din lucrările dosarului, la fila 21 dosar aflându-se o întâmpinare din partea DGFP Olt, ce poartă rezoluţia judecatorului  de serviciu, ca fiind din data de 19.01.2005, prin care se solicita scoaterea sa din cauză şi introducerea AFP Olt.

Astfel fiind, motivele de recurs invocate de recurentă nu pot fi încadrate între motivele  prevăzute de legiuitor la art 304 cpc, motive ce pot duce la modificarea sau casarea unei hotărâri, situaţie ce impune în conformitate cu dispoziţiile art.312 cpc. respingerea recursului ca nefondat.

Această soluţie se impune şi în urma analizei hotărârii pronunate la fond potrivit dispoziţiilor art.3041 cpc, motivat şi de faptul că, aşa cum rezultă din conţinutul sentinţei atacate, instanţa de fond a analizat potivit dispoziţiilor  art.399 şi următoarele  cod procedură civilă, actele de executare emise de intimata AFP Slatina, precum şi toate apărările de fond invocate de contestatoare privind emiterea titlului executoriu, constatând netemeinicia susţinerilor formulate atât în cererea introductivă la instanţă cât şi a cererii intitulată „precizare la actiune ”.

Rezultă astfel că AFP Slatina, a emis somaţia nr.3702/2004, având în vedere decizia nr. 4843/2004, transmisă de CNVM în vederea începerii executării recurentei contestatoare pentru suma de 16.934.680 lei.

Titlul executoriu este emis în conformitate cu dispoziţiile ordonanţei nr.456/2004, ordonanţă ce putea fi contestată la CNVM în termen de 30 zile de la data comunicării, această procedură neimpunând suspendarea executării sancţiunii, situaţie prevăzută la art.7 recurenta contestatoare nedovedind aşa cum a precizat în cererea de recurs faptul că susnumita ordonanţă ar fi fost atacată conform normelor speciale stabilite în conţinutul acesteia.