Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2017 din 25.02.2011


Contestaţie la executare. Executare silită simultană sau succesivă

Data publicare portal: 08.07.2011

Deliberând asupra cererii de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la data de 16.12.2010, sub nr. 13646/311/2010, contestatorul  BM în contradictoriu cu intimata SC TC IFN SA a formulat contestaţie la executare, solicitând anularea somaţiei emise de Biej TA în dosarul de executare nr. 364/11592/311/2009, comunicată la data de 30.11.2010.

În motivarea cererii, contestatorul  a arătat că prin somaţia menţionată i s-a pus în vedere să achite în termen de 15 zile suma de 12 477,49 lei, reprezentând debit şi deferenţa cheltuieli de executare având în vedere faptul că s-a solicitat executarea debitului către creditoarea SC TC IFN SA. Totodată a arătat că aceasta este o nouă formă de executare, întrucât în urmă cu câteva luni s-a înfiinţat poprirea pe veniturile sale, astfel încât apreciază contestatorul că nu se mai putea emite o nouă somaţie pentru acelaşi debit.

În drept, cererea nu a fost întemeiată.

În dovedirea cererii, contestatorul  a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosar somaţia nr. 364/11592/311/2009 din data de 26.11.2010 şi dovada comunicării acesteia (f. 5-6).

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 194 lei , conform art. 2 alin. 2 din Legea nr. 146/1997 şi s-au aplicat timbre judiciare în valoare de  0,3 lei, conform art. 3 din OG 32/1995.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată şi excepţia tardivităţii contestaţiei la executare motivat de faptul că executarea silită a fost începută la data de 10.02.2010, iar contestaţia a fost introdusă la data de 16.12.2010, fiind depăşit termenul de 15 zile prevăzut de art. 401 cod procedură civilă. Pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, arătând că deşi contestatorul avea obligaţia de a achita ratele conform graficului anexat la contractul de credit încheiat, acesta nu şi-a respectat obligaţiile şi, deşi a fost notificat de intimată să îşi achite obligaţiile contractuale acesta nu a înţeles să achite debitul restant, fiind pornită împotriva acestuia executarea silită prin poprire. Ulterior a fost pornită şi executarea silită imobiliară împotriva contestatorului, în conformitate cu dispoziţiile codului de procedură civilă, având în vedere că suma care se reţine prin poprire este foarte mică.

În dovedirea celor susţinute a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosar notificările emise către contestator (f.13-22-32)  situaţia contului debitorului la data de 06.01.2011 (f.34-36), încheierea nr. 64/2010 de încuviinţare a începerii executării silite a contractului de credit nr. 18919N/07.08.2007 şi contractul de credit (f37-46).

Din dispoziţia instanţei a fost ataşat la dosar dosarul de executare nr. 364/11592/311/2009 al Bej TR.

În şedinţa publică din data de 18.02.2011 instanţa a respinsă excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, având în vedere că pe de o parte contestatorului nu i se pusese în vedere să achite taxa judiciară de timbru aferentă cererii de chemare în judecată, iar ulterior stabilirii acestei obligaţii acesta a depus la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru. Totodată a respins şi excepţia tardivităţii contestaţiei la executare având în vedere că se solicită anularea somaţiei privind începerea executării silite imobiliare din data de 26.11.2010, comunicată la data de 30.11.2010, astfel cum rezultă din dovada comunicării ataşată de contestator, raportat la care contestaţia apare ca fiind formulată în termenul prevăzut de art. 401 cod procedură civilă.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea nr. 64/07.01.2010 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 11592/311/2009 a fost admisă cererea creditoarei SC TC IFN SA şi a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit de nevoi personale nr. 18919N/07.08.2007, privind pe debitorul BM, împotriva căruia a fost pornită executarea silită prin poprire, comunicată debitorului la data de 14.04.2010 pentru suma totală de 14103,86 lei din care 12496,78 lei reprezentând debit restant şi suma de 1607,08 lei cheltuieli de executare, terţ poprit fiind SC A SA.

Prin somaţia emisă la data de 26.11.2010 şi comunicată debitorului la data de 30.11.2010, executorul judecătoresc a început executarea silită imobiliară împotriva debitorului pentru suma totală de 12477,49 lei din care 10876,78 lei reprezentând diferenţă debit şi suma de 1600,71 lei diferenţă cheltuieli de executare, potrivit procesului verbal de c cheltuieli ataşat.

Potrivit dispoziţiilor art.372 cod procedură civilă executarea silită se poate efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori a unui alt înscris care, potrivit legii constituie titlu executoriu, iar potrivit art. 387 cod procedură civilă executarea poate începe numai după ce se va comunica debitorului o somaţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 3711 cod procedură civilă  executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.

În cazul popririi, art. 453 cod procedură civilă prevede că poprirea se înfiinţează la cererea creditorului, de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit, iar art. 454 dispune că poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată.

Instanţa constată că în prezenta cauză aceste condiţii sunt respectate, respectiv există titlu executoriu valabil, contratul de credit de nevoi personale nr. 18919N/07.08.2007, privind pe debitorul BM, în temeiul căruia au fost emise adresele de înfiinţare a popririi asupra conturilor debitorului, fiind comunicată şi debitorului înfiinţarea popririi.

Totodată executorul judecătoresc, în temeiul aceluiaşi titlu executoriu, a efectuat demersuri pentru a afla dacă debitorul deţine bunuri urmăribile în vederea finalizării executării silite, fiind pornită executarea silită imobiliară prin emiterea somaţiei nr. 364/11592/311/2009 comunicată debitorului la data de 30.11.2011.

Motivul invocat de contestator potrivit căreia executarea silită este nulă, întrucât executorul judecătoresc a procedat la executarea silită atât prin poprire, cât şi prin executare silită imobiliară, este neîntemeiat, având în vedere dispoziţia expresă din art. 3711  - executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare,  executorul judecătoresc procedând corect în sensul că a emis o nouă somaţie către debitor pentru începerea executării silite imobiliare.

 Faţă de aceste considerente şi reţinând lipsa altor motive privind anularea executării silite, instanţa apreciază contestaţia ca nefiind întemeiată şi urmează să o respingă.

 

Hotărârea a fot atacată cu  recurs, care se află în curs de soluţionare.

ÎNTOCMIT,

Judecător FLORENTINA STANA