Contestatie la executare

Sentinţă civilă 10857 din 19.10.2011


Contestatie la executare

Data publicare portal: 09.12.2011

Prin sentinta civila nr. 10857/19.10.2011 Judecatoria Slatina a respins contestatia la executare formulată împotriva BEJ M.C.I., ca fiind promovată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

A admis în parte contestatia la executare formulată de contestatoarea R.N.P.-RDSO, în contradictoriu cu intimata SC C SRL P..

A dispus îndreptarea procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare emis în dosarul de executare nr.1015/O/2011 la data de 29.07.2011 de BEJ M.C.I., în sensul că onorariul executorului judecătoresc se reduce de la 5457 lei, la 1000 lei, iar onorariul avocatial se va reduce de la 6500 lei, la 500 lei, rezultând un total de 1614 lei cheltuieli de executare.

 A dispus îndreptarea în acelaşi sens şi a actelor de executare efectuate în baza procesului verbal mentionat.

A obligat intimata la plata către contestatoare a sumei de 0,3 lei-cheltuieli de judecată.

A dispus restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 194 lei, către contestatoare la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, de către Primaria. S., Directia  Economica.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca prin cererea înregistrată la data de 22.08.2011 sub nr.9654/311/2011 contestatoarea RNP-RDSO, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimaţii SC C SRL P şi BEJ M.C.I., să se dispună anularea procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare emis în dosarul de executare nr.1015/0/2011 din 29.07.2011 emis de BEJ M.C.I. şi pe cale de consecinţă anularea actelor de executare efectuate în baza acestui proces verbal.

In motivare contestatoarea a arătat că în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr. 57/2011, rămasă irevocabilă, pronunţată de T.Olt. contestatoarea a fost somată să achite suma de 77309 lei compusă din debit în cuantum de 65238 lei şi cheltuieli de executare în cuantum de 12071 lei din care: 14 lei taxe judiciare de timbru, 100 lei timbre poştale, 5457 lei onorariu executor judecătoresc şi 6500 lei onorariu avocat.

S-a arătat că întinderea cheltuielilor de executare este exagerată după cum urmează: suma de 100 lei timbru poştal nu se justifică pentru înaintarea unui număr de trei adrese la institutiile bancare; suma de 6500 lei onorariu avocaţial nu se justifică pentru redactarea unei simple cereri adresate executorului judecătoresc iar suma de 5457 lei onorariul executorului judecătoresc este de asemenea nejustificată raportat la actele îndeplinite de către executor care s-au limitat la întocmirea dosarului de executare şi emiterea a trei adrese de înfiinţare a popririi către instituţiile bancare la care debitoare are conturi deschise.

S-a solicitat reducerea celor două onorarii corespunzător muncii prestate de avocat şi de executor.

In drept, s-au invocat dispoz. art.399, 400, 404 şi art. 274 C.p.civ.

In dovedire s-a solicitat administrarea probei cu înscrisurile existente în dosarul de executare.

Contestaţia a fost legal timbrată.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare.

La termenul din data de 07.09.2011 instanţa din oficiu a pus în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ M.C.I., pe care a admis-o pentru considerentele reţinute în încheierea de şedinţă din acea dată, sens în care urmează a se respinge contestaţia formulată împotriva acestui intimat, ca fiind promovată în contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă.

Intimata SC C SRL P a invocat prin apărător la acelaşi termen excepţia lipsei de interes a contestatoarei întemeiată pe faptul finalizării executării.

Instanţa după punerea în discuţia contradictorie a părţilor a respins excepţia ca neîntemeiată, pentru considerentele reţinute în încheierea de şedinţă.

In cursul cercetării judecătoreşti s-a emis adresă către BEJ M.C.I. solicitându-i-se acestuia notă explicativă privind suma de 100 lei reprezentând c/val. timbre poştale, sens în care a fost înaintat înscrisul solicitat.

De asemenea, din dispoziţia instanţei a fost ataşat în copie dosarul de executare.

Analizând contestaţia formulată prin prisma probatoriului administrat instanţa retine următoarele:

În baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr. 57/2011, rămasă irevocabilă, pronunţată de T.O. în dosar nr. 986/109/2010, s-a constituit dosarul de executare nr.1015/O/2011 al BEJ M.C.I., în cadrul căruia contestatoarea RNP-RDSO a fost somată să achite către creditoarea SC C SRL P suma de 77309 lei, compusă din debit în cuantum de 65238 lei şi cheltuieli de executare în cuantum de 12071 lei.

Din conţinutul procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare emis la 29.07.2011 se constată că acestea se compun din: 14 lei taxe judiciare de timbru, 100 lei timbre poştale, 5457 lei onorariu executor judecătoresc şi 6500 lei onorariu avocat.

In cuprinsul acestui înscris se face menţiunea că respectivele cheltuieli pot fi modificate în funcţie de întinderea procedurii de executare, ce implică alte cheltuieli efectuate în scopul finalizării efectuării.

Din dosarul de executare se constată că după emiterea somaţiei executorul a procedat la înfiinţarea popririi nr. 1015/0/2011, sens în care a emis la data de 03.08.2011 adrese către următoarele instituţii bancare: Bancpost, BCR, BRD-GSG, CEC Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania şi către T.O.

La data de 08.08.2011 s-a făcut plata sumei de 77309 lei, potrivit înscrisului emis de Raiffeisen Bank SA, astfel că suma a fost achitată.

Referitor la sumele înscrise de executor în procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare instanta retine următoarele:

Suma de 5457 lei onorariu executor judecătoresc este nejustificat de mare, raportat la activitatea desfăşurată de executor în dosarul nr. 1015/0/2011, în cadrul căruia s-a solicitat încuviintarea executării silite, s-a întocmit proces verbal de stabilire cheltuieli de executare, s-au emis somatie şi adrese de înfiinţare poprire, debitul fiind recuperat la foarte scurt timp din momentul emiterii adreselor de înfiinţare poprire, fără a fi necesare alte demersuri.

In drept, potrivit dispoziţiilor pct. 5 ale Legii nr. 151 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, “ La articolul unic, după textul unic al ordonanţei se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: La articolul 37, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

«(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, cu excepţia cazului în care creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a executat-o de bunăvoie. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat să îşi îndeplinească obligaţia, a executat-o de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul executorului judecătoresc şi, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporţional cu activitatea depusă de aceştia.” (subl.n.)

In dosarul de executare onorariul a fost stabilit la suma de 5450 lei pentru executorul judecătoresc, la nivelul maximal prevăzut de lege, care însă nu se justifică faţă de actele întocmite în cadrul executării.

Prin urmare, faţă de situaţia de fapt prezentată şi de temeiul juridic invocat, instanţa va reduce onorariul executorului judecătoresc de la 5457 lei, la 1000 lei.

In privinţa onorariului avocaţial în cuantum de 6500 lei instanţa îl constată nejustificat, deoarece observând dosarul de executare instanţa constată că activitatea desfăşurată de către avocat s-a rezumat la formularea cererii de executare silită.

In drept, art.274 alin.(3) C.pr.civ.  statueaza ca judecatorii au dreptul sa micsoreze onorariile avocatilor, potrivit cu cele prevazute in tabloul onorariilor minimale, ori de cate ori vor constata motivat ca sunt nepotrivit de mari  fata de valoarea pricinii sau fata de  munca indeplinita de avocat. Aceste dispozitii sunt aplicabile si executarii silite, etapă a procesului civil.

In cauza, analizând conditiile pe care onorariul avocatului trebuie sa le indeplineasca pentru a fi incuviintat de instanta (sa fie necesar, real si rezonabil), instanta constata ca onorariul de 6500 lei este justificat numai in parte, respectiv in limita sumei de 500 lei, ce se va mentine în cadrul procesului verbal de cheltuieli de executare.

Astfel, se retine de catre instanta ca suma de 6500 lei solicitata de creditoare desi indeplineste cerinta de a fi reala (dovedita), aceasta  nu este una rezonabila sub aspectul întinderii, raportat la volumul de muncă depus de către avocat în cadrul procedurii executionale şi de natura necontencioasă a activităţii.

Nu se poate sustine că onorariul de 6500 lei vizează şi activitatea avocatului în cadrul contestatiei la executare, deoarece acesta a fost perceput la 14.06.2011, anterior promovării contestatiei la executare, pe de o parte, iar pe de altă parte -  onorariul a fost perceput de un alt avocat decât cel ce a reprezentat intimata creditoare în cauza de faţă.

Prin pronunţarea unei solutii de reducere a onorariului avocatial instanta nu intervine în raportul dintre avocat şi clientul său, ci stabileşte numai în ce măsură debitorul poate fi obligat a suporta onorariul avocatial stabilit de cei doi, deoarece in sarcina acestuia nu se poate stabili onorariul avocatial, decat in masura in care corespunde cerintelor prev. de art.274 al.3 C.pr.civ si celor privind necesitatea, caracterul real si rezonabil al acestuia.

In privinţa cheltuielilor poştale instanta constată că prin nota explicativă formulată executorul a justificat necesitatrea acestora.

Potrivit dispoz. art. 404 al.1 C.p.civ., dacă admite contestatia la executare, instanta, după caz, anulează actul de executare contestat sau dispune îndreptarea acestuia.

In speţă, se va admite în parte contestatia la executare formulată împotriva intimatei SC C SRL P, deoarece nu se va dispune anularea actelor de executare contestate, ci îndreptarea acestora în sensul celor de mai sus.

In concret, se va dispune îndreptarea procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare emis în dosarul de executare nr.1015/O/2011 la data de 29.07.2011 de BEJ M.C.I., în sensul că onorariul executorului judecătoresc se reduce de la 5457 lei, la 1000 lei, iar onorariul avocatial se va reduce de la 6500 lei, la 500 lei, rezultând un total de 1614 lei cheltuieli de executare.

De asemenea, consecinţă firească, se va dispune îndreptarea în acelaşi sens şi a actelor de executare efectuate în baza procesului verbal mentionat.

Cum intimata se află în culpă procesuală, va fi obligată în baza art.274 C.p.civ la plata cheltuielilor de judecată către contestatoare în sumă de 0,3 lei reprezentând timbru judiciar.

In temeiul dispoz. art. 23 al.1 lit.e) din Legea nr.146/1997 se va dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 194 lei, achitată în cauză către contestatoare, la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, de către Primaria  S, Directia Economica.