Contestaţia la executare şi cererea reconvenţională pentru despăgubiri

Sentinţă civilă 662 din 04.04.2013


România

Judecătoria Ineu, Judeţul Arad  Operator 2826

Dosar nr.

SENTINŢA CIVILĂ NR.662/2013

 Şedinţa publică din 4 aprilie 2013

Preşedinte :

Grefier :

S-a luat în pronunţare cauza civilă privind contestaţia la executare formulata de contestatoarea  SC,, …,, SA,  împotriva intimaţilor P N-P şi Biroul Executor Judecătoresc „…”, pentru suspendarea executării silite, anulare forme de executare silită, lămurirea titlului executoriu şi cererea reconvenţională formulată de intimatul P N P, pentru despăgubiri.

La apelul nominal  nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din 28 martie 2013 când s-a amânat pronunţarea hotărârii pentru data de 04 aprilie 2013 în vederea depunerii de concluzii scrise.

J U D E C A T A,

Asupra cauzei civile de faţă, constată că prin contestaţia la executare înregistrată la aceasta instanţă la data de 11.12.2012, legal timbrată, contestatoarea S.C. … S.A. - în insolvenţă, In insolvency, En procédure collective - cu sediul în …, înregistrat la ORC cu nr. …, CUI …, prin reprezentant C T, administrator special, a solicitat în contradictoriu cu intimatul P N P  domiciliat în …, şi Biroul Executor Judecătoresc „… ”, cu sediul în …, suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, respectiv anularea tuturor formelor de executare silita în dosar execuţional nr. … al Biroului Executor Judecătoresc „…”, lămurirea înţelesului dispozitivului Sentinţei civile nr. .. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. ….

Cu cheltuieli de judecată.

În fapt, contestatoarea arată că, prin somaţia emisă la data de 14.11.2012 în dosarul execuţional nr…. pe rolul BEJ …, comunicată contestatoarei la data de 23.11.2012, în temeiul art. 387, art. 580 ind. 2 şi urm. Cod procedură civilă, art. 261 şi urm. Codul muncii, Contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramura textilă,  a fost somată ca în termen de 10 zile de la primirea somaţiei să se conformeze dispoziţiilor titlului executoriu,  mai precis Sentinţa civilă nr…. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. … şi să înscrie în cartea de muncă a creditorului P N P  sporurile aferente funcţiei de „ operator tratarea apelor tehnologice” grupa a II-a, pentru perioada 01.01.1991 -10.12.2008 sub sancţiunea obligării la daune cominatorii.

De asemenea, ca în termen de 1 zi de la primirea somaţiei să plătească creditorului P N P  suma totală de 4.112,30 lei ce reprezintă 500 lei pretenţii ( cheltuieli de judecată conform sentinţei civile nr…. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr….) şi suma de 3.612,30 cheltuieli de executare conform procesului verbal privind cheltuielile de executare încheiat în data de 14.11.2012 de BEJ ….

Mai arată că, prin sentinţa civilă nr…. pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr…. având ca obiect drepturi băneşti, acţiunea formulată de intimatul P N P a fost respinsă, în considerentele hotărârii menţionându-se că pentru valorificarea drepturilor obţinute prin sentinţa civilă nr…. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr…. este nevoie de lămurirea înţelesului dispozitivului acesteia, în sensul indicării de către instanţa care a pronunţat hotărârea a procentului sporului pe care contestatoarea a fost obligată să-l înscrie în carnetul de muncă al intimatului.

Contestatoarea mai arată că până la lămurirea dispozitivului sentinţei civile nr…. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr…., în sensul precizării procentului sporului, obligaţia sa de a înscrie  în cartea de muncă a intimatului a sporurilor aferente funcţiei de operator tratarea apelor tehnologice grupa a II-a nu poate fi executată nici de bunăvoie şi nici prin executare silită.

Contestatoarea consideră că pentru valorificarea drepturilor obţinute prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr…. este nevoie de lămurirea înţelesului dispozitivului acestora, în sensul indicării de către instanţa care a pronunţat hotărârea a procentului sporului pe care a fost obligată să-l înscrie în carnetul de muncă al intimatului.

În consecinţă, până la lămurirea dispozitivului Sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr…., în sensul precizării procentului sporului, obligaţia contestatoarei de a înscrie în cartea de munca a intimatului a sporurilor aferente funcţiei de ,,operator tratarea apelor tehnologice,, grupa a II-a nu poate fi executată nici de bunăvoie şi nici prin executare silită.

De altfel, prin adresa nr. … a comunicat BEJ … motivele pentru care consideră că executarea silită este netemeinică şi nelegală, solicitând astfel anularea tuturor formelor de executare silită în dosarul execuţional nr. … ca fiind netemeinice şi nelegale.

Cu privire la admisibilitatea contestaţiei la titlu, contestatoarea arată că în speţă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 281 ind. 1 cod procedura civilă pentru lămurirea înţelesului sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr…..

În acest sens, mai arată că, prin Sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr…., în temeiul prevederilor Decretului nr. 92/1976, ale Ordinului nr. 50/1990 şi ale Ordinului nr. 136/1976, contestatoarea a fost obligată să înscrie în carnetul de muncă al intimatului, în perioada 01.01.1991 – 10.12.2008, funcţia de operator tratarea apelor tehnologice grupa a II-a şi sporurile aferente acestei funcţii.

Cu toate că a învederat Judecătoriei Ineu în dosar nr. … că intimatul nu a fost încadrat niciodată în grupa a II-a de muncă în perioada 1991 - 2008 şi nu a beneficiat de plata vreunui spor aferent grupei a II-a de muncă, instanţa a reţinut în considerentele Sentinţei civile nr…. că intimatul este îndreptăţit să solicite contestatoarei înscrierea în carnetul de muncă a funcţiei de fochist grupa a II-a şi  respectiv a sporurilor aferente pentru perioada 01.01.1991 – 10.12.2008, întrucât ,,intimatul fost încadrat în categoria profesională de fochist, exercitând în fapt activitatea,, iar contestatoarea  “avea abilitatea şi totodată obligaţia de efectuare a acestei încadrări şi menţiuni în carnetul de muncă."

Mai arată că, şi prin Sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …, în temeiul prevederilor Decretului nr. 92/1976, ale Ordinului nr. 50/1990 şi ale Ordinului nr. 136/1976,  a fost obligată să înscrie în carnetul de muncă al intimatului, funcţia de operator tratarea apelor tehnologice grupa a II-a şi sporurile aferente acestei funcţii.

Prin urmare, consideră că dispozitivul hotărâri judecătoreşti, respectiv al Sentinţei civile nr… pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. … este echivoc şi nu indică procentul sporului pe care contestatoarea a fost obligată a-l înscrie în carnetul de muncă al intimatului.

Intimatul nu a fost niciodată încadrat în grupa a II-a de muncă, acesta obţinând o hotărâre judecătorească prin care i s-a recunoscut grupa a II-a de muncă, astfel că acesta nu a beneficiat niciodată de sporuri aferente acestei grupe.

Contestatoarea mai arată că, potrivit celor menţionate în considerentele Sentinţei civile nr. …, a fost obligată la eliberarea adeverinţei pentru funcţia de operator tratarea apelor tehnologice grupa a II-a şi sporurile aferente acestei funcţii, în temeiul Ordinului nr. 50/1990, iar cum Ordinul nr. 50/1990 a fost abrogat de Legea nr. 19/2000 consideră ca pentru perioada 01.01.1991 – 10.12.2008 este necesară lămurirea dispozitivului Sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. ….

În drept, contestaţia la executare s-a întemeiat pe prevederile art.399 şi următoarele cod procedura civilă.

Intimatul P N P, prin întâmpinarea şi cererea reconvenţională, depusă la fila 91-98 dosar, a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei la executare, invocând pe cale de excepţie tardivitatea formulării petitului privind lămurirea înţelesului dispozitivului Sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. … raportat la prevederile art.401 alin.11 Cod procedură civilă, şi obligarea contestatoarei la plata unor despăgubiri cu titlu de daune  materiale şi morale.

Pe fondul cauzei, cu privire la petitul privind anularea tuturor formelor de executare silită în dosarul execuţional nr…., arată că şi aceste susţineri sunt neîntemeiate, susţinerile contestatorului privind lipsa indicării procentului sporului în titlul executoriu nu reprezintă un motiv care să atragă anularea formelor de executare.

Cu privire la petitul ce ţine de contestaţia privind lămurirea înţelesului titlului executoriu, intimatul arată că dacă contestatorul ar fi fost de bună credinţă şi ar fi fost interesat să ducă la îndeplinire într-adevăr acest titlu executoriu, ar fi făcut acest demers din primul moment în care intimatul s-a adresat personal cu cerere către acesta, în vederea punerii în executare a hotărârii judecătoreşti pe cale amiabilă, în condiţiile în care aşa cum susţine contestatoarea nu este lămurită asupra procentului aferent sporului pentru munca în condiţii deosebite care i s-a cuvenit pentru desfăşurarea activităţii într-un loc de muncă de această categorie -grupa a II a.

Ori, în nici o circumstanţă contestatorul nu s-a adresat intimatului, nici în scris nici verbal, să facă demersuri în vederea indicării procentului aferent sporului pentru această funcţie, iar pe de altă parte că  nici intimatul nu a considerat niciodată că s-ar impune formularea unei cereri sau contestaţii pentru lămurirea titlului executoriu întrucât din corelarea obligaţiei stabilite prin hotărârea judecătorească cu cea a prevederilor legale în materia muncii, care au caracter de obligativitate a fi cunoscute de către contestator, în calitatea sa de angajator, se poate foarte uşor identifica procentul aferent sporului pentru condiţii deosebite de muncă (denumit şi spor de toxicitate) care este reglementat expres ca fiind un spor cu caracter permanent ce constituie bază de calcul la determinarea pensiei şi având un cuantum de 10% din salariul de încadrare.

Mai arată că, în ceea ce priveşte susţinerea contestatorului că dispozitivul titlului executoriu este echivoc şi nu indică procentul sporului aferent grupei a II a de muncă, intimatul consideră că aceasta se află în eroare, contestatorul a fost parte în acest litigiu, ocazie cu care nu a invocate, în nici un moment, la judecata pe fondul cauzei necesitatea indicării exprese a acestui procent şi mai mult nu a considerat necesar nici să lămurească acest aspect fie prin promovarea unei căi de atac, pe care de altfel nici nu a exercitat-o, în ce priveşte Sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. … - titlul executoriu rămânând irevocabil prin nerecurare, ceea ce duce la concluzia că de la acel moment contestatorul a cunoscut că avea această obligaţie legală a acordării sporului dar nu i s-a conformat.

Mai mult, chiar contestatorul este cel care prin prezenta contestaţie reiterează considerentele sentinţei civile prin care instanţa de fond a reţinut că acesta avea abilitatea şi totodată obligaţia de efectuare a acestei încadrări şi menţiuni în cartea de muncă.

Prin cererea reconvenţională depusă la filele 91-98 dosar, scutită de plata taxei judiciare de timbru, intimatul a solicitat în contradictoriu cu contestatoarea S.C. ,,…,, S.A obligarea contestatorului la plata unor despăgubiri cu titlu de daune morale în cuantum de 10.000 lei. Prin completarea cererii reconvenţionale de la fila 139-141 dosar, reclamantul reconvenţional solicită acordarea daunelor materiale  în sumă de 11.360 lei actualizată cu indicele de inflaţiei corespunzătoare unui număr de 1136 zile de la data rămânerii irevocabile a sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …, până la data introducerii contestaţiei la executare.

În susţinerea cererii reconvenţionale intimatul arată că, în conformitate cu dispoziţiile Decretului nr.92/1976, art.6 din Ordinul nr.50/1990 al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, prevederile generale ale Contractelor colective de muncă la nivel naţional şi de ramura - textilă potrivit cărora contractul colectiv de munca la nivel naţional cuprinde drepturile şi obligaţiile patronilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă, unul din drepturile generale ale salariaţilor fiind sporul pentru condiţii deosebite de muncă stabilite prin norme legale care produc efecte pentru toţi salariaţii încadraţi în unităţile din ţara, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman sau străin/mixt) în cazul contractelor colective de muncă la nivel naţional.

Intimatul mai arată că, după acordarea unui drept de către o instanţă de judecată, angajatorul este obligat la a face toate demersurile din oficiu, ca o obligaţie legală, fără a fi necesară o hotărâre judecătorească de lămurire sau îndrumare sau care să stabilească cu titlu de obligaţie pentru angajator procedurile de urmat pas cu pas pentru aceste obligaţii.

Întrucât contestatorul nu a avut niciodată intenţia de a îndeplini benevol nici unul din aceste demersuri, prin toată atitudinea de tergiversare pe care a manifestat-o pe parcursul a 3 ani de zile, au produs şi produc în continuare un prejudiciu atât intimatului ci şi bugetului de stat, astfel că a solicitat şi plata unor despăgubiri cu titlu de daune - interese, pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, rezultând din valorificarea daunelor cominatorii în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere (acordate prin titlul executoriu) calculate de la rămânerea irevocabilă a titlului executoriu până la data executării efective a obligaţiilor şi finalizarea procedurii de executare silită, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective , precum şi daune materiale şi plata unor despăgubiri constând în diferenţa dintre pensia pe care intimatul a obţinut-o şi cea la care ar fi fost îndreptăţit dacă contestatorul şi-ar fi îndeplinit la timp obligaţia de punere în executare a hotărârii judecătoreşti, începând cu data rămânerii irevocabile a titlului executoriu şi până la acordarea de către Casa Judeţeană de Pensii Arad a pensiei recalculate, cuantificarea despăgubirilor urmând a se face după obţinerea Deciziei de recalculare a pensiei iar plata despăgubirilor de către contestator a se realiza în cadrul procedurii de executare silită.

 Referitor la daunele morale pretinse prin cererea reconvenţională, intimatul arată că această sumă reprezintă  o compensare pentru trauma morală şi psihică de a nu putea intra în drepturi, cauzată de abuzul contestatorului mai precis prin refuzul constant de a pune în executare hotărârea judecătorească prin care i s-a recunoscut dreptul legal, al eliberării adeverinţelor necesare, şi în pasivitatea contestatoarei la demersurile la care era obligată.

Intimatul indică astfel prevederile art.998 şi 999 din Codul civil, aplicabile în speţă deoarece, printr-un comportament abuziv şi ilegal, contestatorul a nesocotit dispoziţiile cuprinse în două hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi măsura imperativă şi inderogabilă din dispozitiv, care ordonă (“obligă intimata”) ca de la data rămânerii irevocabile a hotărârii aceasta să fie pusă în executare, obligaţie nesocotită de contestator în condiţiile deja arătate.

Astfel, prin comportamentul contestatorului a fost afectat dreptul intimatului de a beneficia de o pensie corectă, decentă corespunzătoare anilor de muncă lucraţi.

Sub aspect moral, intimatul consideră că i-a fost afectată demnitatea şi i-au fost desconsiderate toate demersurile, este suferind de boli cronice, care i s-au agravat pe parcursul acestor ani din cauza consumului nervos cauzat de către contestatoare prin atitudinea acesteia de tergiversare a îndeplinirii obligaţiei stabilite prin titlurile executorii.

În drept s-au indicat prevederile art.399-404 c.pr.civilă, art.580 ind.1 c.pr.civilă, prevederile art.119 c.pr.civilă.

Prin întâmpinarea la cererea reconvenţională, depusă de contestatoare la filele 129-138 dosar, contestatoarea a solicitat respingerea cererii, invocând excepţia de tardivitate, respectiv excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silita a Sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. ….

În acest sens, contestatoarea arată că ţinând cont de obiectul celor doua dosare în care s-au pronunţat titlurile executorii - obligaţie de a face, completare carnet de munca, şi temeiul de drept al acţiunilor - Decretul nr. 92/1976, instanţa care a pronunţat titlurile executorii avea competenţa să soluţioneze numai plângerea împotriva refuzului societăţii de a înscrie în carnetul de munca date rezultând din acte.

Faţă de petitul privind obligarea contestatoarei la daune materiale si morale, contestatoarea a  invocat  excepţia necompetentei materiale a Judecătoriei Ineu .

Pe fond, contestatoarea a solicitat respingerea ca neîntemeiată ca cererii reconvenţionale,  deoarece referitor la cererea de acordare a daunelor, consideră că nu sunt aplicabile prevederile art. 404 alin. 2 teza 1 Cod procedura civila prevede , text ce se referă la pagube cauzate prin întârzierea executării datorate introducerii contestaţiei la executare.

În acest sens, mai arată că pentru acordarea despăgubirilor instanţa de judecată trebuie să stabilească întâi dacă există o pagubă şi dacă există o legătură de cauzalitate între paguba produsă şi introducerea contestaţiei la executare. Doar dacă aceste condiţii există, instanţa va putea proceda la a stabili o despăgubire în limita prejudiciului cauzat.

Cu privire la daunele cominatorii, având în vedere că pe baza adeverinţelor emise de contestatoare drepturile de pensie ale intimatului au fost recalculate cu luarea în considerare a grupei a II-a de munca pe perioada 01.01.1991 – 10.12.2008, astfel că , contestatoarea şi-a îndeplinit obligaţia iar finalitatea urmărită de intimat a fost atinsă, consideră că daunele cominatorii nu sunt aplicabile.

Referitor la solicitarea daunelor materiale sub forma despăgubirii constând în diferenţa de pensie fără precizarea vreunui temei legal, sunt de asemenea neîntemeiate.

În ce priveşte petitul privind daunele morale solicitate de intimat, întemeiate pe răspunderea delictuală, conform jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru acordarea de despăgubiri trebuie stabilită culpa şi trebuie dovedite daunele morale suferite, astfel că sub acest aspect, solicită respingerea cererii privind acordarea daunelor morale întrucât nu a fost probat nici prejudiciul in conformitate cu prevederile art. 1537 Cod civil şi nici legătură de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta.

Cu privire la petitul 2 din cererea reconvenţională, privind aplicarea amenzii prevăzute de art. 404 alin. 2 teza 2 Cod procedura civilă, solicită respingerea acestuia ca neîntemeiat, în speţă neexistând reaua-credinţă în exercitarea contestaţiei la executare, condiţie cerută de textul de lege pentru aplicarea amenzii, prin formularea contestaţiei la titlu urmărindu-se lămurirea dispozitivului titlurilor executorii, astfel încât acestea să poată fi puse în executare întocmai.

Referitor la  petitul 3 din cererea reconvenţională, privind aplicarea amenzii civile în favoarea statului consideră de asemenea că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aplicarea acesteia, deoarece după primirea somaţiei emise în dosarul execuţional nr. …. de BEJ …, a comunicat executorului adresa nr…. prin care a arătat că pentru valorificarea drepturilor din titlurile executorii este necesară lămurirea dispozitivului hotărâri judecătoreşti în sensul indicării procentului sporului pe care contestatoarea a fost obligată să-l înscrie în carnetul de munca al intimatului, iar ulterior, urmare a faptului că nu a primit răspuns nici de la executorul judecătoresc şi nici de la intimat, a formulat contestaţie la executare prin care a cerut şi lămurirea dispozitivului titlului executoriu.

Cu privire la restul pretenţiilor pretinse pe calea cererii reconvenţionale, contestatoarea arată că acestea exced dispozitivului hotărârii judecătoreşti ce constituie titlu executoriu,  pe calea contestaţiei la executare  hotărârea  judecătorească neputând fi anulată, modificată sau completată, astfel cum prevede Codul de procedura civilă şi cum a statuat atât doctrina cât şi jurisprudenţa.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar: somaţia emisă la data de 14.11.2012 fila 7, copie sentinţa civilă  nr…. fila 8-14, proces verbal fila 15, copii acte dosar execuţional filele 16-29, cerere de executare silită fila 36, copie sentinţa civilă nr…. fila 37-40, împuternicire avocaţială fişa 41, copie carnet de muncă  intimat fila 42-50, decizie pensie fila 51, plângere fila 54, cerere de încuviinţare a executării silite fila 56, dovadă comunicare fila 57, cerere BEJ … fila 61-62, proces verbal cheltuieli de executare fila 64, somaţie fila 65, copii dosar execuţional fila 67-81, chitanţă taxă judiciară de timbru fila 87, note de şedinţă fila 88-89, împuternicire avocaţială fila 90, întâmpinare şi cerere reconvenţională fila 91-98, adeverinţa nr.170/2012 fila 99, cereri intimat filele 103, plângere fila 105, decizie pensie fila 107, cerere fila 108-115, copie carnet de muncă fila 116-123, completare la cererea reconvenţională fila 128-138, note de şedinţă fila 139,141 scrisoare medicală fila 143, întâmpinare la completarea cererii reconvenţionale fila 145-146, întâmpinare fila 149-159, adeverinţă fila 160, încheiere  din 17.01.2013, fila 161, cerere de amânare fila 165-166, adeverinţă medicală fila 167, împuternicire fila 169, scrisoare medicală fila 171, bonuri fiscale fila 172-173, declaraţie martor R G fila 174-175, chitanţe file 176-177, concluzii scrise fila 179-180.

Examinând contestaţia la executare şi cererea reconvenţională formulată de intimat, prin prisma considerentelor de fapt şi de drept invocate, precum şi a excepţiilor ce au fost unite cu fondul cauzei, din ansamblul probelor administrate, instanţa reţine în fapt următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …, a fost admisă plângerea formulată de intimatul P N P în contradictoriu cu contestatoarea SC ,,…,, SA Ineu, s-a dispus obligarea contestatoarei să înscrie în carnetul de muncă al petentului în perioada 01.01.1991-10.12.2008, funcţia de operator tratarea apelor tehnologice grupa a-II-a si sporurile aferente acestei functii, la rămânerea irevocabilă a hotărîrii, sub sancţiunea obligării la daune cominatorii în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere.

Hotărârea a rămas irevocabilă prin nerecurare.

La data de 26.10.2012, intimatul creditor a depus cerere privind executarea silită a titlului executorii, la BEJ …, iar prin Încheierea nr…. pronunţată în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu, fila 59 dosar, a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu.

La data de 14.11.2012, în conformitate cu prev.art.387 c.pr.civ. a fost emisă somaţie, fila 7 dosar, prin care i s-a solicitat contestatoarei ca în termen de 10 zile de la primirea somaţiei, să se conformeze dispoziţiilor titlului executoriu  mai precis Sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …, şi să înscrie în cartea de muncă a creditorului în perioada 01.01.1991-10.12.2008, funcţia de operator tratarea apelor tehnologice grupa a-II-a si sporurile aferente acestei functii, la rămânerea irevocabilă a hotărîrii, sub sancţiunea obligării la daune cominatorii în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, iar în termen de 1 zi de la primirea somaţiei să plătească creditorului  suma de 4.112,30 lei ce reprezintă 500 lei pretenţii şi 3.612,30 lei cheltuieli de executare.

Urmare acestei somaţii, contestatoarea, prin adresa nr…. din 27.11.2012, fila 18-19 dosar, a comunicat BEJ Boşneac Lavinia Maria, că suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată conform sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. … a fost achitată creditorului cu dispoziţiile de plată nr…., …, … şi …, iar pentru valorificarea drepturilor intimatului potrivit hotărâri judecătoreşti este nevoie de lămurirea întinderii şi aplicării titlului executoriu, având în vedere că în sarcina contestatoarei s-a instituit obligaţia de a înscrie în carnetul de muncă beneficiul grupei a-II-a  de muncă şi sporurile aferente, fără individualizarea acestora.

Astfel, pe calea contestaţiei la executare, contestatoarea a solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, anularea tuturor formelor de executare silită în dosar execuţional nr. … al Biroului Executor Judecătoresc BEJ …, respectiv lămurirea înţelesului dispozitivului Sentinţei civile nr. .. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …, cererea de suspendare a executării silite nu a mai fost susţinută în cursul judecăţii.

Intimatul, prin cererea reconvenţională, a solicitat obligarea contestatoarei la despăgubiri cu titlu de daune interese de 10 lei pe zi, daune interese materiale constând în diferenţa dintre pensia pe care intimatul a obţinut-o şi cea la care ar fi fost îndreptăţit dacă contestatoarea debitoare şi-ar fi îndeplinit la timp obligaţia de punere în executare a hotărârii judecătoreşti  precum şi obligarea acesteia la daune morale în suma de 10.000 lei, constatarea caracterului abuziv al contestaţiei la executare şi obligarea contestatoarei debitoare la plata amenzii prevăzute la art. 404 alin. 2 teza 2 c.pr.civ., plata unei amenzi civile în temeiul art. 580 ind. 3 c.pr.civ., în cuantum de 50 lei pentru titlul executoriu, precizarea de către instanţa de judecată în mod expres a obligaţiilor ce revin contestatoarei debitoare în sensul înscrierii în cartea de muncă a intimatului creditor a sporului cuvenit pentru activităţi în condiţii deosebite de muncă aferent funcţiei de operator tratarea apelor tehnologice grupa a-II-a în procent de 10% aplicabil salariului de încadrare, calculul sporului pentru determinarea bazei de calcul a contribuţiilor către bugetul consolidat, depunerea la autorităţile de resort a declaraţiilor rectificative, emiterea unei adeverinţe cu privire la vechimea de munca în grupa a II-a şi sporul acordat, respectiv plata efectivă a sporului ce i se cuvenea intimatului, actualizată cu indicele de inflaţie până la data achitării efective.

Potrivit prevederilor art.399 c.pr.civilă, Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 281^1, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

De asemenea, la art.404 alin.1 c.pr.civilă, se arată ,,dacă admite contestaţia la executare, instanţa, după caz, anulează actul de executare contestat sau dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării înseşi, anularea ori lămurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.

La alin.2 din aceleaşi text, se arată de asemenea că,,  În cazul respingerii contestaţiei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestaţia a fost exercitată cu rea-credinţă, el va fi obligat şi la plata unei amenzi de la 50 lei la 700 lei.,,

De asemenea, la art.405 c.pr.civilă ,,Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Faţă de excepţia prescrierii dreptului de a cere executarea silită a sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …, după cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, intimatul a solicitat executarea silită în sensul înscrierii în cartea de muncă a creditorului în perioada 01.01.1991-10.12.2008, funcţia de operator tratarea apelor tehnologice grupa a-II-a şi sporurile aferente acestei functii, la rămânerea irevocabilă a hotărîrii, sub sancţiunea obligării la daune cominatorii în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere.Contestatoarea a procedat la înscrierea în carnetul de muncă al intimatului a menţiunii privind desfăşurarea activităţii ce se încadrează în grupa a II a de muncă, dar fără calcularea  plata drepturilor băneşti ca urmare a acestei înscrieri.

Cum înscrierea acestui spor şi colateral, plata contribuţiei la bugetul de asigurări sociale, constituie creanţe bugetare, pentru care potrivit codului de procedură fiscală prevede un termen de prescripţie de 5 ani, astfel că luând în calcul ca dată la care acesta a luat naştere, respectiv data la care sentinţa civilă nr…. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. … a rămas irevocabilă prin nerecurare, excepţia prescrierii dreptului de a cerere executarea silită a acestui titlu executorii apare ca neîntemeiată, urmând a o respinge.

Asupra excepţiilor invocate de intimat şi contestatoare, respectiv a  necompetenţei materiale a instanţei cu privire la petitul 1 din cererea reconvenţională, petit faţă de care a solicitat şi disjungerea şi judecarea separată a contestaţiei la executare, respectiv a excepţiilor privind prescrierea dreptul de a cerere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …, a lipsei de interes în formularea cererii intimatului.

 Cu privire la excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, instanţa are în vedere prevederile art.399 c.pr.civilă, prevederile art.401 c.pr.civilă, prin care se reglementează momentul de la care începe să curgă termenul de 15 zile în care se va formula contestaţia la executare, motiv pentru care va respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

Instanţa are în vedere că pretenţiile intimatului derivă din titlul executoriu ce face obiectul executării silite, executare care face obiectul prezentei contestaţii la executare sub aspectul lămuririi întinderii şi lămuririi titlului executoriu, având deci caracter accesoriu în raport de acesta, iar pe de altă parte, că sunt aplicabile prevederile art.404 alin.2, art.580 ind.3 c.pr.civilă, instanţa urmează să respingă excepţia lipsei de interes, cererea privind disjungerea capătului de cerere privind despăgubirile şi excepţia necompetentei materiale a instanţei.

Contestatoarea a procedat la înscrierea în carnetul de muncă al intimatului a menţiunii privind desfăşurarea activităţii ce se încadrează în grupa a II-a de muncă, dar fără calcularea şi plata drepturilor băneşti cuvenite acestei grupe de muncă.

Calculul acestui spor de către contestatoare nu a fost posibil în condiţiile în care cuantumul numeric al acestuia nu se regăseşte în considerentele şi dispozitivul hotărâri judecătoreşti, aşa cum în mod corect se apără acesta, chiar dacă acest spor ( ca şi cuantum) era, sau cel puţin ar fi trebuit să fie cunoscut de contestatoare în calitate de angajator, respectiv pentru perioada 01.01.1991-10.12.2008 până la momentul intrării în vigoare a legislaţiei privind contractele colective de muncă coroborate cu legislaţia muncii, conform prevederilor Legii nr. 10/1972 - Codul Muncii, şi ale Decretului-Lege nr.35/1990, iar începând cu anul 1993, au devenit incidente prevederile legislative în materia Contractelor colective de muncă la nivel naţional, ce vine să completeze legislaţia generală în materie de muncă - codul muncii, referitor la drepturile privind încadrarea în grupă şi sporul aferent pentru desfăşurarea activităţii în condiţii deosebite de muncă, care a fost în continuare reglementată atât sub aspectul dreptului de a beneficia de încadrare şi obţinerii unui spor aferent cât şi sub aspectul procentului aplicabil salariului de încadrare.

Instanţa găseşte astfel întemeiate pretenţiile contestatoarei precum şi ale intimatului cu privire la lămurirea întinderii şi aplicării titlului executoriu, privind cuantumul sporului.

Cu privire la obligarea contestatoarei la despăgubiri cu titlu de daune interese de 10 lei pe zi, daune interese materiale constând în diferenţa dintre pensia pe care intimatul a obţinut-o şi cea la care ar fi fost îndreptăţit dacă contestatoarea debitoare şi-ar fi îndeplinit la timp obligaţia de punere în executare a hotărârii judecătoreşti, aceste pretenţii apar ca neîntemeiate, neexistând temei care să susţine aceste pretenţii. 

În ceea ce priveşte stabilirea obligaţiilor ce revin contestatoarei debitoare în sensul înscrierii în cartea de muncă a intimatului creditor a sporului cuvenit pentru activităţi în condiţii deosebite de muncă aferent funcţiei de operator tratarea apelor tehnologice grupa a-II-a, aceste pretenţii nu se încadrează în prevederile legale ale textului de lege ce reglementează contestaţia la executare, pe calea contestaţiei la executare neputând fi completat ori modificat titlul executoriu.

Pentru aceleaşi raţiuni apar ca neîntemeiate şi pretenţiile intimatului privind calculul sporului pentru determinarea bazei de calcul a contribuţiilor către bugetul consolidat, depunerea la autorităţile de resort a declaraţiilor rectificative, emiterea unei adeverinţe cu privire la vechimea de muncă în grupa a II-a şi sporul acordat, respectiv plata efectivă a sporului ce i se cuvenea intimatului, actualizată cu indicele de inflaţie până la data achitării efective, pretenţii ce apar ca prematur formulate, întrucât  obiectul prezentei contestaţii la executare îl constituie lămurirea tocmai a acestui cuantum.

Deşi intimatul a formulat pretenţii şi sub forma solicitării unor daune morale, cuantificate la suma de 10.000 lei, respectiv ca urmare a conduitei contestatoarei ce a determinat afectarea psihică şi morală a intimatului, care nu a putut pune în executare hotărârea judecătorească, în condiţiile mai sus expuse, pretenţiile intimatului sunt de asemenea neîntemeiate, urmând a fi respinse.

Potrivit prevederilor art. 580 ind. 3 alin.1 c.pr.civ.,, Dacă obligaţia de a face nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile. Instanţa sesizată de creditor poate obliga pe debitor, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părţilor, să plătească, în favoarea statului, o amendă civilă de la 20 lei la 50 lei, stabilită pe zi de întârziere până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu,,.

Din aceste dispoziţii legale, rezultă că amenda civilă prevăzută la art. 580 ind. 3 alin.1 c.pr.civ., constituie o măsură de constrângere a debitorului unei obligaţii de a face proprii, şi care nu ar putea fi altfel executată, care refuză aducerea acesteia la îndeplinire.

Ori, în cazul de faţă, aplicarea unei amenzi civile apare ca prematură, urmând a fi respinsă, deoarece în sarcina debitoarei contestatoare subzistă doar obligaţia înscrierii sporului aferent funcţiei de fochist grupa a II a, obligaţie ce face obiectul prezentei contestaţii la executare.

Prin urmare, pentru cele expuse, văzând în drept dispoziţiile art.399 şi următoarele, prevederile art. 404 alin. 2 teza 2 c.pr.civ., art.580 ind.3 c.pr.civ., precum şi prevederile 1349, art.1359 c.civil, urmează să admită în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C. … S.A. şi în parte cererea reconvenţională formulată de intimat, în sensul că lămureşte înţelesul dispozitivului Sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …, în sensul că prin ,,sporurile aferente funcţiei de operator tratarea apelor tehnologice grupa a-II-a, se înţelege un procent de 10 % aplicabil salariului de încadrare al intimatului creditor, în perioada 01.01.1991-10.12.2008, sub sancţiunea obligării la daune cominatorii cauzate de întârzierea executării în cuantum de 10 lei pe zi întârziere, de la rămânerea irevocabilă a prezentei.

Instanţa urmează să respingă restul pretenţiilor ca neîntemeiate.

Văzând că s-au solicitat şi cheltuieli de judecată, cererile părţilor fiind admise doar în parte, potrivit prev.art.274, 276 c.pr.civ., urmează a obliga intimatul la 51 lei cheltuieli de judecată parţiale către contestatoare, şi urmează a obliga contestatoarea la 625 lei cheltuieli de judecată  parţiale către intimat.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Â Ş T E

Respinge  excepţiile tardivităţii introducerii contestaţiei la executare, lipsei de interes a intimatului, de necompetenţă materială a Judecătoriei Ineu, excepţia tardivităţii  executării silite.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C. … S.A. - în insolvenţă, In insolvency, En procédure collective - cu sediul în …, înregistrat la ORC cu nr. …, CUI …, în contradictoriu cu intimaţii P N P  domiciliat în …, şi Biroul Executor Judecătoresc „…”, cu sediul în …, pentru suspendarea executării silite, anularea tuturor formelor de executare silită în dosar execuţional nr. … al Biroului Executor Judecătoresc „…”, lămurirea înţelesului dispozitivului Sentinţei civile nr. …. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. ….

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de intimatul P N P  domiciliat în …, în contradictoriu cu contestatoarea S.C. … S.A. - în insolvenţă, In insolvency, En procédure collective - cu sediul în …, înregistrat la ORC cu nr. …, CUI…, pentru daune interese materiale, daune morale, aplicare amendă judiciară, aplicare amendă  civilă, lămurire dispozitiv şi în consecinţă :

- lămureşte înţelesul dispozitivului Sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …, în sensul că prin ,,sporurile aferente funcţiei de operator tratarea apelor tehnologice grupa a-II-a, se înţelege un procent de 10 % aplicabil salariului de încadrare al intimatului creditor, în perioada 01.01.1991-10.12.2008, sub sancţiunea obligării la daune cominatorii cauzate de întârzierea executării în cuantum de 10 lei pe zi întârziere, de la rămânerea irevocabilă a prezentei

Respinge restul pretenţiilor.

Obligă intimatul la plata sumei de 51 lei cheltuieli de judecată  parţiale către contestatoare.

Obligă contestatoarea la plata sumei de 625 lei cheltuieli de judecată  parţiale către intimat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 4 aprilie 2013.

Preşedinte, Grefier,

Red.

Tehnored.

5 ex/