Cont exec

Sentinţă civilă 2626 din 23.09.2011


Dosar nr. 1411/317/2011 Cod operator 3924

-contestaţie la executare-

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 2626/2011

Şedinţa publică de la 23.09.2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.L.M.

Grefier A. P.

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect  contestaţie la executare formulată de contestatorul C. S. cu domiciliul în T., str.I., nr.44, ap.16, judeţul T. în contradictoriu cu intimaţii, Biroul Executorului Judecătoresc D. Gh. cu sediul în Tg-Cărbuneşti, str.T., nr.47, judeţul G. şi Consiliul Local  al comunei  B., cu sediul în comuna B., judeţul G.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat  contestatorul, lipsă  fiind intimatul Biroul Executorului Judecătoresc D. Gh. şi intimatul  Consiliul Local  al comunei  B., jud. Gorj,  reprezentat de Consilier juridic O. E.  E.

Procedura  de citare  legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, contestatorul a depus la dosar note de  şedinţă,  în copie : sentinţa  nr…. pronunţată la data de  28 septembrie  2007  de T. G. în dosarul nr…./95/2006(Număr în format  vechi …/C/2006), după care 

Interpelate părţile arată că nu mai au alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul părţilor în dezbateri pe  fond.

 Contestatorul  a solicitat admiterea contestaţiei la executare, anularea formelor de executare silită, întrucât a intervenit prescripţia, mai puţin cu privire la debitul în cuantum de 800 lei, cu acordarea de cheltuieli de  judecată.

Consilier juridic O. E.  E. pentru intimatul Consiliul Local  al comunei  B., judeţul G.  a solicitat respingerea contestaţiei şi menţinerea titlului executoriu.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

 I  N S T  A  N  Ţ  A

Deliberând  asupra cauzei  civile de faţă , constată:

  Prin acţiunea înregistrată la această instanţă la data de 11.04.2011 contestatorul  C. S. a formulat în contradictoriu cu intimaţii Biroul Executorului Judecătoresc D.Gh. şi Consiliul Local  al comunei  B., judeţul G.j, contestaţie împotriva executării silite pornite de  executorul  judecătoresc  D. Gh., solicitând să se dispună  admiterea contestaţiei, anularea tuturor formelor de executare silită, exonerarea sa  de la plata cheltuielilor  de executare silită, pentru  executare nelegală conform art. 387  C.proc. civ, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei la executare a arătat că  în fapt, subzistă excepţia prematurităţii întrucât executorul  judecătoresc a pornit o executare silită pentru recuperarea  unor  cheltuieli de judecată, dar cu nerespectarea prevederilor art.372 indice 1, al.1 şi 2 C.proc. civilă, art.387 C.proc.civ potrivit cărora obligaţia stabilită prin hotărârea  unei instanţe sau printr-un titlu se  aduce la îndeplinire de bună voie, iar în cazul  în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta  se  duce la îndeplinire  prin  executare  silită, potrivit dispoziţiilor prezentate , iar  executarea poate începe numai după  ce  se va comunica debitorului o somaţie şi dacă  în termenul arătat  în somaţie debitorul  nu-şi execută de bună voie  obligaţia, executorul judecătoresc  va proces  de îndată la  executarea silită;

A mai arătat contestatorul că în cazul  de faţă, nici creditorul  şi nici executorul judecătoresc nu au emis această somaţie, executorul  judecătoresc i-a trimis doar o înştiinţare prin care i-a arătat  că în cadrul dosarului  de  executare silită, deja s-a  dispus  poprirea  asupra pensiei  sale până la  acoperirea integrală a cheltuielilor de judecată la care a fost obligat , plus cheltuielile  de  executare silită şi onorariul  pentru executarea  silită.Mai mult, odată cu înştiinţarea a primit şi copie după contractul de  executare silită şi copie  după  un proces verbal  întocmit fără ca el să fi fost chemat  la întocmirea  acestuia.

Consideră că creditorul i-a cerut să suporte cheltuielile de executare silită  şi a  şi dispus  executarea  sa  înainte  de  a verifica dacă este  caz de  executare  silită.Pentru aceste motive consideră că prezenta contestaţie  este pe deplin  întemeiată şi solicită admiterea aşa  cum  a fost formulată.

În drept şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile  art.399 -404 C. procedură civilă  coroborate cu art.371 ind.1  şi art.387 C.proc.civilă. 

Deşi în acţiunea introductivă contestatorul a arătat că înţelege să ataşeze mai multe înscrisuri , acestea nu au fost ataşate.

Cererea a fost corespunzător timbrată, fiind ataşate chitanţele  nr.11228/17.06.2011, nr.11237/17.06.2011, nr.12538/08.07.2011, nr.12548/08.07.2011.

 Contestatorul  a depus la dosar în repetate rânduri note de şedinţă,  prin  nota de şedinţă depusă prin serviciul registratură al instanţei din data de 19.05.2011, a precizat cererea , solicitând suspendarea executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii.La nota de şedinţă depusă la termenul de judecată din data de 17.06.2011, contestatorul a ataşat două bilete combustibil, în copie:somaţia de plată din data de 14.03.2011 din dosarul de executare nr.6/E/2011cartea sa de identitate, cupon de pensie pentru luna mai 2011, program de recuperare, în original declaraţie autentificată sub nr.682/16.06.2011 de BNP T. E. din T. şi cerere de scutire de la plata cauţiunii conform OG nr.51/2008(cerere ce a rămas fără obiect prin plata cauţiunii de către contestator).

La termenul de judecată din data de 08.07.2011, contestatorul a depus la dosar din nou „Note de şedinţă”, chitanţa nr. 546014/1 reprezentând recipisă de consemnare cauţiune, în copie: sentinţa civilă nr. …/11.10.2005 a Tribunalului G.-Secţia Civilă, decizia nr. …/1/2006 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, sentinţa nr…./28.09.2007 pronunţată de Tribunalul G.-Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, cererea de executare datată 15.02.2011, somaţia de plată din data de 14.03.2011 şi procesul verbal de situaţie datat 14.03.2011 şi două bonuri combustibil, iar la termenul de judecată din data de 09.09.2011 contestatorul a depus notă de şedinţă.

Consilierul juridic  O.E. pentru intimatul Consiliul Local al  com.B. a depus la dosar, la termenul de judecată din data de 02.09.2011 delegaţie de reprezentare, iar la termenul de judecată din data de 09.09.2011 a depus  întâmpinare, în care a solicitat respingerea contestaţiei la executare formulată deoarece este nelegală şi netemeinică, motivând că, contestatorul a avut cunoştinţă de titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătoreşti, s-a impus să se recurgă la executarea silită în vederea recuperării sumelor avansate din bugetul local şi că au fost respectate în cadrul procedurii executării silite dispoziţiile art.269 alin.1, art.374 alin.12 , art.3722-3731 alin.1 şi 9 C.pr. civ. A ataşat în copie: sentinţa  civilă nr…../11.10.2005 pronunţată  de  Tribunalul G.-Secţia Civilă , sentinţa civilă  nr…./28.09.2007 pronunţată  de  Tribunalul G.-Secţia Comercială şi Contencios Administrativ şi certificatul de grefă al Tribunalului G. cu soluţia din dosarul …/95/2006.

La termenul de judecată din data de 09.09.2011, instanţa s-a pronunţat asupra cererii de suspendare a executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, cu motivarea din  încheierea de şedinţă.

La solicitarea instanţei Biroul Executorului Judecătoresc D. Gh. a depus în copie dosarul de executare cu nr. …/E/2011.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că între părţi au  existat litigii civile, C. S., C. M. formulând cerere în baza Legii 10/2001 în contradictoriu cu Consiliul Local B., Primăria comunei B., ce a format obiectul dosarului …/2004 al Tribunalului G.-Secţia Civilă, în care prin sent. civ. nr…./11.10.2005 s-a respins cererea, precum şi cererea de intervenţie în interesul reclamantului formulată de Serviciul de Asistenţă pentru Drepturile Omului-SADU Biroul Permanent T., soluţie ce a fost  menţinută prin decizia nr…../8.02.2006 pronunţată de Curte de Apel C., şi decizia nr…./21.02.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, prin această ultimă decizie fiind obligat contestatorul C. S.să primească  de la Primăria comunei B. suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

De asemenea , prin sentinţa nr…./28.09.2007 pronunţată de Tribunalul G.-Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul …/95/2006(nr. format vechi …/C/2006), au fost respinse excepţiile invocate de Consiliul Local B. privind excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi a inadmisibilităţii cererii, a fost admisă acţiunea formulată de contestatorul  reclamant C. S., dispunându-se anularea parţială a hotărârii Consiliului Local B. nr.37/22.08.1999, cu privire la poziţia nr.192 pct.b din anexă privind suprafaţa de teren aferent casei de locuit de 946 mp, suprafaţă ce face parte din suprafaţa totală de 6078 m.p., respingându-se şi cererea de intervenţie a S. cu sediul în T..

Această soluţie nu a mai fost menţinută în căile de atac, ci prin decizia civilă nr…./24.06.2008 pronunţată de Curtea de Apel Craiova-Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a fost admis recursul Consiliului Local al comunei B., respins recursul formulat de C. S. şi modificată sent. civ. nr.2735/28.09.2007, în sensul că a fost respinsă acţiunea reclamantului şi cererea de intervenţie în interesul reclamantului, fiind obligat reclamantul recurent C. S. a 1000 lei cheltuieli de judecată către Consiliul Local Bustuchin.

Ulterior, prin decizia nr…./02.12.2008 pronunţată de Curtea de pel Craiova-Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul …/54/2008 a fost respinsă cererea de revizuire formulată de contestatorul C. S. împotriva deciziei nr…./24.06.2004, rămasă irevocabilă prin decizia nr…./06.10.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a respins recursul ca inadmisibil, iar prin decizia nr…./19.01.2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a dispus admiterea cererii formulate de Consiliul Local B. în temeiul art.2812 alin.1 C.pr. civ, fiind completat dispozitivul deciziei nr…. din 06.10.2009, în sensul că obligă pe contestatorul C. S.la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei, reprezentând onorariu apărător către Consiliul Local al comunei B..

 Dosarul de executare nr…./E/2011, având ca obiect recuperare creanţelor din cele două hotărâri judecătoreşti, cea de-a treia hotărâre fiind de completare, s-a format la cererea Consiliului Local al comunei B., cerere înregistrată  la Biroul Executorului Judecătoresc D. Gh., în data de 15.02.2011. 

Cu privire la critica contestatorului  C.S. cum că executorul judecătoresc a pornit o executare pentru recuperarea unor cheltuieli de judecată cu nerespectarea prevederilor art.3711  alin.1 şi 2 C.pr. civ, invocând excepţia prematurităţii , instanţa va analiza în cele ce urmează această critică dar nu ca şi excepţie, constatând că motivele invocate de contestator în cadrul contestaţiei la formele de executare sunt reprezentate de nerespectarea şi a acestor prevederi.

Într-adevăr, în data de 14.03.2011, după întocmirea procesului verbal de situaţie în dosarul de executare nr...E/2011, executorul judecătoresc a emis somaţia de plată către contestatorul C. S., prin care îi punea în vedere ca în termen de 15 zile de la primire să achite creditorului Consiliul Local al comunei B. suma de 2800 lei şi 760,8 lei cheltuieli de executare, făcându-i-se cunoscut că în caz contrar se va proceda la scoaterea la vânzare a imobilului proprietatea contestatorului, situat în extravilanul comunei B., compus din 3706 mp, situat în tarlaua 145, parcla 2, având categoria de folosinţă arabil

Astfel, potrivit art.387  alin.1  C.pr. civ.,  în afară de  cazurile în care  legea prevede astfel,  executarea poate  începe numai după ce  se  va comunica debitorului  o somaţie.În principiu, nici o executare silită nu poate fi declanşată decât după înştiinţarea debitorului, în caz contrar, actele de executare  efectuate  putând fi anulate în cadrul  unei contestaţii  la executare.

Dacă  debitorul  nu îşi execută  de bunăvoie  obligaţia  în termenul arătat în somaţie, atunci executorul  judecătoresc  este obligat  să procedeze de îndată la executarea  silită.

Executarea, în afară  de cauzele  în care legea  prevede  altfel,  poate începe numai după  ce se va comunica debitorului o somaţie care va cuprinde, printre altele, arătarea  titlului  executoriu anexat, sub sancţiunea anulării  actului de executare.  În conformitate cu dispoziţiile  art.392 Cod  procedură civilă, în toate cazurile  în care formalitatea  somaţiei  este prevăzută  de lege, nerespectarea  acesteia atrage  sancţiunea  nulităţii. Această  nulitate însă este relativă, nefiind dovedită în cauză de faţă vătămarea debitorului, mai ales că de la data soluţionării litigiilor creditorul a lăsat o perioadă relativ mare de timp până a sesizat executorul judecătoresc cu cererea sa de  executare silită, iar critica contestatorului nu se va reţine, astfel că nu se va putea dispune pe acest considerent nici anularea cheltuielilor de executare, cu consecinţa exonerării contestatorului de aceste cheltuieli.

Cu privire la prescripţia dreptului de a cere executarea silită, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.405 C.pr. civ, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de trei ani, termen care curge de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită, în cauza de faţă data de la care au rămas definitive şi irevocabile hotărârile judecătoreşti arătate.

Art.405 2 C.pr. civ, prevede că se întrerupe cursul prescripţiei pe data depunerii cererii de executare, însoţită de titlu executoriu.

Verificând data la care creditorul Consiliul Local al comunei B. a sesizat executorul judecătoresc cu cererea sa de executare silită şi momentul rămânerii definitive şi irevocabile al hotărârilor judecătoreşti instanţa constată că nu s-a împlinit termenul de prescripţie de trei ani prevăzut de dispoziţiile arătate anterior.

Se reţine că sent. civ. nr…./11.10.2005 pronunţată de Tribunalul G.–Secşia Civilă a rămas definitivă prin decizia nr…./8.02.2006 pronunţată de Curte de Apel Craiova, şi irevocabilă prin decizia nr…./21.02.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia Civilă şi de Proprietate Intelectuală.

Se reţine de asemenea, că sentinţa nr…./28.09.2007 pronunţată de Tribunalul G.-Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul …/95/2006(nr. format vechi …/C/2006), a rămas definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr…./24.06.2008 pronunţată de Curtea de Apel Craiova-Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, iar prin decizia nr…. a fost pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de  19.01.2010 în temeiul art.2812 alin.1 C.pr. civ, fiind completat dispozitivul deciziei nr…. din 06.10.2009,(pronunţată la o cerere de revizuire a deciziei civile nr…./24.06.2008 a Curţii de Apel Craiova).

Or, între momentul rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârilor judecătoreşti arătate mai sus şi data sesizării executorului judecătoresc, respectiv data de 15.02.2011, nu s-a împlinit termenul de prescripţie, urmând ca instanţa să constate că cererea contestatorului Cu. S. nu este întemeiată şi în consecinţă să respingă contestaţia la executare.

Respingând contestaţia la executare, instanţa nu poate acorda cheltuieli de judecată acestuia , fiind în culpă procesuală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE  LEGII

H O  T Ă  R  Â Ş  T  E

Respinge contestaţia  la executare formulată de contestatorul C S. cu domiciliul în T., str. I., nr.44, ap.16, judeţul T. în contradictoriu cu intimaţii, Biroul Executorului Judecătoresc D. Gh. cu sediul în Tg-Cărbuneşti,str.T, nr.47, judeţul G. şi Consiliul Local  al comunei  B., cu sediul în comuna B., judeţul G.j.

Respinge cererea contestatorului de acordarea  cheltuielilor de judecată.

Cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţa publică din 23.09.2011.

 

Preşedinte, Grefier,

C. L. M. A. P

Red CLM.tehnoredact.D.A

5 ex/12.10.2011