Divorţ

Sentinţă civilă 3527 din 29.11.2011


Dosar nr. 3489/317/2011 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 3527/2011

Şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE IM

Grefier AI

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile de divorţ cu copii minori formulate de reclamanta I.M., cu domiciliul procedural ales în comuna P., judeţul G.,  la familia P., împotriva pârâtului I.J.J., cu domiciliul în comuna P., sat B., judeţul G. şi în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei  P., cu sediul în comuna P., judeţul G..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamanta, personal şi asistată de avocat NM,  pârâtul, personal şi asistat de avocat PI, martorii P. Ion şi P. P, fiind lipsă reprezentantul autorităţii tutelare.

Procedura  de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că s-au depus la dosar prin serviciul registratură, referatul de anchetă socială întocmit la domicilile părţilor.

Părţile arată că nu mai insistă în ascultarea martorilor întrucât s-au înţeles cu privire la divorţ.

S-a luat o declaraţie comună părţilor care arată că sunt de acord ca minorii să fie încredinţaţi spre creştere şi educare mamei, să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere calculată în raport de veniturile realizate pe ultimele 6 luni, fiind de acord şi cu un program de vizitare,  în sensul ca pârâtul să-i poată lua pe minori la domiciliul său primul şi al treilea sfârşit de săptămână, începând de vineri ora 16,00 şi până duminică ora 16,00, urmând ca la sfârşitul programului să-i aducă la domiciliul mamei, declaraţia fiind semnată şi ataşată la dosar.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat NM, pentru reclamantă, solicită admiterea acţiunii, desfacerea căsătoriei prin acord, fără motivarea hotărârii, să revină reclamanta la numele de „P.”, să se stabilească domiciliul minorilor la domiciliul reclamantei,iar pârâtul să fie obligat la pensie de întreţinere raportat la veniturile realizate, să fie stabilit un program de vizitare aşa cum s-au înţeles părţile.

Avocat PI, pentru pârât arată că achiesează la concluziile apărătorului reclamantei. 

 I N S T A N Ţ A

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.09.2011 sub nr. 3489/317/2011 şi precizată ulterior, reclamanta I.M. l-a chemat în judecată pe pârâtul I.J.J., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună ca domiciliul minorilor  să se stabilească la domiciliul său, să fie obligat pârâtul la pensie de întreţinere în favoarea ambilor minori raportat la veniturile pe care le realizează.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că din căsătoria sa cu pârâtul au rezultat minorii IMAM, născută la data de 12.10.1009, şi IAC, născut la data de 12.02.2006.

Prin comportament violent fizic şi verbal al pârâtului, reclamanta a fost alungată fiind alungată de la domiciliu. Fiind nevoită ca, împreună cu minorii, să plece la părinţii săi, dată de la care minorii au rămas numai sub îngrijirea sa

A mai arătat că pârâtul este angajat la SC VP SRL Tg.Jiu

În dovedirea acţiunii a depus la dosar în copie certificatul de căsătorie şi certificatele de naştere ale celor doi copii.

La data de 03.10.2011 a fost înregistrată pe rol instanţei sub nr. …./317/2011 cererea formulată de reclamantul I.J.J. prin care a chemat-o în judecată pe pârâta I.M., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 06.10.1006 la serviciul de stare civilă al Primăriei P., să-i fie încredinţată reclamantei minora IMAM, iar minorul IAC să-i fie încredinţat tatălui, pârâta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, acela de „P.”, să i se permită să aibă legătură cu minora sau cu ambii minori, după următorul program : în fiecare zi de duminică  a fiecărei săptămâni între orele 9,99-18,00, precum şi jumătate din fiecare vacanţă şcolară sau sărbători legale şi să fie obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată.

În susţinerea cererii a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de 06.10.1996, din căsătorie rezultând minorii IMAM, născută la data de 12.10.1998 şi IAC, născut la data de 12.02.2006  stabilindu-ţi domiciliul comuna în comuna P., sat B., la părinţii săi, până în data de 22.08.2011 când pârâta fără nici un motiv, a părăsit domiciliul comun şi a plecat  la părinţii săi.

A mai precizat reclamantul că în toată perioada căsătoriei,. pârâta a părăsit de mai multe ori domiciliul conjugal. când singură. când împreună cu cei doi minori, relatând pârâtul că la circa 3 ani de zile de la încheierea căsătoriei, pârâta şi-a schimbat radical atitudinea şi  comportamentul, devenind irascibilă, indiferentă şi distantă, astfel încât n-a mai existat afecţiune, relaţiile de căsătorie fiind grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei fiind vădit imposibilă.

A mai arătat că minorul este legat afectiv mai mult de tată decât de mama pârâtă, cât şi de bunicii paterni, aceştia din urmă fiind persoanele cu care a locuit şi care s-au îngrijit de minor, putând să-i asigure condiţii optime pentru o creştere şi educaţie corespunzătoare.

Cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile articolului 112 Cod procedură civilă, articolului 373-401 Cod civil.

A depus la dosar în copie certificatele de naştere ale minorilor şi certificatul de căsătorie.

În şedinţa publică din 18.10.2011 s-a dispus conexarea dosarului cu nr. …/317/2011 la dosarul cu nr. …/317/2011.

Reclamanta/pârâtă a formulat întâmpinare/cerere reconvenţională (f.18)  prin care a arătat că nu este de acord cu desfacerea căsătoriei întrucât  s-a căsătorit cu pârâtul din dorinţa de a-şi întemeia o familie bazată pe afecţiune, respect şi ajutor reciproc, să dea naştere la copii pe care să-i crească împreună şi să le asigure toate condiţiile necesare unei bune  dezvoltări fizice şi psihice, în viaţa acestora să fie echilibru, pârâtul de-a lungul timpului dovedind contrariul, nu a  reuşit sau nu a făcut eforturi pentru a avea un comportament potrivit de soţ şi de tată, jignind-o şi ameninţând-o în permanenţă, ultima dată părăsind domiciliul conjugal datorită ameninţărilor şi loviturilor aplicate de acesta.

 În prezent, a mai precizat reclamanta/pârâtă, pârâtul/reclamant întreţine diverse relaţii extraconjugale, exprimându-şi dorinţa de a fi liber şi propunându-i să-i ofere o sumă bănească pentru lua minorul, minora fiind neglijată.

Sub aspect reconvenţional a solicitat ca în situaţia în care se va pronunţa divorţul, să se dispună ca ambilor minori să li se stabilească domiciliul la locuinţa sa, să fie obligat pârâtul/reclamant la pensie de întreţinere şi să se stabilească un program de vizitare asupra căruia să cadă de acord.

 Acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile articolului 115-18 Cod procedură civilă.

În dovedirea cererii a solicitat încuviinţarea probei cu martorii P. I şi P. P, probă încuviinţată de instanţă.

 Reclamantul/pârât a timbrat acţiunea cu taxă judiciară de timbru în sumă de 39 lei şi timbru judiciar în sumă de 0.15 lei (f.23) şi a solicitat încuviinţarea probei cu doi martori pe care să-i depună cu listă.

În şedinţa publică din 29.11.2011, părţile au arătat că nu mai in sistă în ascultarea martorilor, instanţa revenind asupra acestei probe.

La cererea instanţei s-au depus la dosar adresa privind veniturile realizate de pârâtul/reclamant (f.7, 12-13) şi referatele de anchetă socială întocmite la domiciliile părţilor (f.29-32).

În Camera de Consiliu din 08.11.2011 a fost ascultată minora IM, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosar( fila 23. Acţiunea a fost legal timbrată  conform Leg. 146 /1997.

Instanţa, având în vedere acordul părţilor şi constatând îndeplinite dispoziţiile art.374  din Codul civil, va admite acţiunea şi cererea reconvenţională astfel cum au fost precizate  şi va desface căsătoria încheiată între părţi la data de 06.10.1996 şi înregistrată sub nr. 13 în registrul de stare civilă al Comunei P. prin acordul părţilor.

Cum între părţi nu a intervenit nici o învoială cu privire la numele pe care reclamanta îl va purta în viitor, va dispune ca reclamanta să revină la numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de P.  şi va autoriza efectuarea cuvenitelor menţiuni în actele de stare civilă.

Va încredinţa  reclamantei spre creştere şi educare minorii IAC şi IMAM.

Va stabili domiciliul minorilor la mama reclamantă..

Potrivit art.499 C.civ., tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională iar în caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.

Va obliga pârâtul la plata unei pensii lunare în cuantum de 100 lei în favoarea fiecărui minor, începând cu data de 16.09.2011 şi până la majoratul minorilor.

Va stabili ca pârâtul să aibă legături personale cu minorii, la domiciliul acestuia, în primul şi al treilea sfârşit de săptămână  din fiecare lună astfel, începând de vineri ora 16,00 şi până duminică ora 18,00, urmând ca la sfârşitul programului să-i aducă în domiciliul reclamantei

. PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea de divorţ cu copii minori astfel cum a fost precizată de pârâtul/reclamant I.J.J.,  cu domiciliul în comuna P., sat B., judeţul G.,  împotriva reclamante/pârâtei I.M., cu domiciliul în comuna P., judeţul G. şi în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei  P., cu sediul în comuna P., judeţul G..

Admite cererea reconvenţională astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta/pârâtă I.M. împotriva pârâtului I.J.J..

Desface căsătoria încheiată între părţi la data de 06.10.1996 şi înregistrată sub nr. 13 în registrul de stare civilă al Comunei P. prin acordul părţilor.

Dispune reluarea de către reclamantă a numelui purtat anterior, acela de „P.” şi autorizează efectuarea cuvenitelor menţiuni în actele de stare civilă.

Încredinţează  reclamantei spre creştere şi educare minorii IAC şi IMAM

Obligă pârâtul la plata unei pensii lunare în cuantum de 100 lei în favoarea fiecărui minor, începând cu data de 16.09.2011, şi până la majoratul minorilor.

Stabileşte ca pârâtul să aibă legături personale cu minorii, la domiciliul acestuia, în primul şi al treilea sfârşit de săptămână  din fiecare lună astfel, începând de vineri ora 16,00 şi până duminică ora 18,00,  urmând ca la sfârşitul programului să-i aducă în domiciliul reclamantei

Stabileşte domiciliul minorilor la mama reclamantă.

Definitivă şi irevocabilă cu privire la divorţ.

Pronunţată în şedinţa publică azi 29.11.2011

Preşedinte,

IM

Grefier,

AI

Red IM.

Teh.LV

5 ex / 21.12.2011

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile având ca obiect divorţ fără copii minori, formulată de reclamanta Pasăre Silvia, în comuna Bustuchin, sat Seciuri, judeţul G. şi cu domiciliul procedural în comuna Roşia de Amaradia, judeţul G., împotriva pârâtului Pasăre Dumitru, domiciliat în comuna Bustuchin, sat Seciuri, judeţul G..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta şi martorul Pasăre Liviu lipsă fiind pârâtul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefier care învederează lipsa pârâtului la acest termen de judecată.

Sub prestare de jurământ este ascultat martorul, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Reclamanta depune la dosar certificatul de căsătorie în original şi copia sentinţei civile nr. 2266/2011 şi arată că nu mai are alte probe de administrat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamanta solicită admiterea acţiunii, desfacerea căsătoriei şi revenirea sa la numele purtat anterior căsătoriei.

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Cărbuneşti în data de 10.10.2011 sub nr. 3782/317/ 2011, reclamanta Pasăre Silvia l-a chemat în judecată pe pârâtul Pasăre Liviu, solicitând instanţei ca în urma probelor pe care le va administra  şi a sentinţei pe care o va pronunţa, să fie desfăcută căsătoria încheiată între părţi la data de 25.12.1009 şi înregistrată în registrul stării civile la nr.23 din data de 25.12.1995 la Primăria comunei Bustuchin, judeţul G., să revină la numele avut anterior căsătoriei, acel de „Sandu” şi să se facă aplicarea dispoziţiilor articolului 274 Cod procedură civilă.

În motivarea acţiunii, reclamanta arată că s-a căsătorit cu pârâtul la data menţionată în ideea întemeierii unui cămin bazat pe bună înţelegere, pe respect reciproc, pe ajutor moral şi material, iar din căsătorie au rezultat minorii Pasăre Dumitru Laurenţiu, născut la data de 09.03.1993 şi Pasăre Aurelia Lăcrămioara, născută la data de 02.03.1992, în prezent majori.

A arătat reclamanta că încă de la începutul căsătoriei între cei doi soţi au intervenit neînţelegeri datorate lipsei de contribuţie a pârâtului la susţinerea sarcinilor comune ale căsniciei, care consuma excesiv băuturi alcoolice, devenea violent verbal şi fizic, astfel încât în anul 2010 a fost stropită de acesta cu benzină cu intenţia de a o incendia.

Mai precizează reclamanta că deşi a încercat de nenumărate ori, de dragul copiilor să redevină o familie în adevăratul sens al cuvântului, nu s-a mai putut, astfel încât părţile s-au despărţit în fapt din luna septembrie-octombrie, reclamanta plecând să locuiască în comuna Roşia de Amaradia., dată de la care nu au mai fost reluate relaţiile de căsătorie.

Acţiunea a  fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 37-38, art.40, art 274 Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată (f.4).

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar  în copie cartea de identitate,.certificatul de naştere, copia şi originalul certificatului de căsătorie, sentinţa civilă nr. 2266/2011 şi a solicitat încuviinţarea probatoriului cu martorul Pasăre Liviu, probă încuviinţată de instanţă.

Deşi legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare.

A fost ascultat martorul, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei (f 14).

Analizând probele administrate în cauză,  instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 25.12.1995, căsătoria fiind înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei Bustuchin sub nr.23, iar din căsătorie au rezultat doi copii, în prezent majori.

 Din declaraţia martorului audiat în cauză, instanţa constată că relaţiile dintre soţi sunt în prezent grav vătămate, întrucât nu se mai bazează pe prietenie şi afecţiune reciprocă, pe sprijin moral şi material, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, din vina soţului pârât care este o persoană geloasă, fără a avea motive  şi care consumă în exces băuturi alcoolice, devenind violent.

Potrivit disp. art.373 lit.b) C.civ. divorţul poate avea loc atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

De asemenea, potrivit disp. art.379 C.civ., divorţul se poate pronunţa dacă instanţa stabileşte culpa unuia dintre soţi în destrămarea căsătoriei.

Cum reclamanta a făcut dovada cererii de chemare în judecată, întrucât din probele administrate a rezultat  că tocmai din  cauza comportamentului pârâtului nu mai este posibilă continuarea căsătoriei, instanţa va admite cererea şi va desface căsătoria încheiată între părţi între părţi la data de 28.12.1995 şi înregistrată sub nr. 23 în registrul de stare civilă al Primăriei Comunie Bustuchin din culpa pârâtului.

Având în vedere că între părţi nu a intervenit nici o înţelegere cu privire la numele pe care pârâta îl va purta după desfacerea căsătoriei, instanţa, în temeiul art.383 alin.1 C.civ.  va dispune reluarea de către pârâta a numelui avut anterior căsătoriei, acela de ,,Sandu’’

.PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea acţiunii civilă având ca obiect divorţ fără copii minori, formulată de reclamanta Pasăre Silvia, în comuna Bustuchin, sat Seciuri, judeţul G. şi cu domiciliul procedural în comuna Roşia de Amaradia, judeţul G., împotriva pârâtului Pasăre Dumitru, domiciliat în comuna Bustuchin, sat Seciuri, judeţul G.

Desface căsătoria încheiată între părţi între părţi la data de 28.12.1995 şi înregistrată sub nr. 23 în registrul de stare civilă al Primăriei Comunie Bustuchin din culpa pârâtului.

 Dispune reluarea de către reclamantă a numelui avut anterior căsătoriei, acela de "Sandu".

 Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţa publică, azi, 29.11.2011

Preşedinte,

Ioana Mălăescu

Grefier,

Lidia Vucea

Red/tehnored/I.M./L.V. 4ex/13.12.2011

Preşedinte,

Ioana Mălăescu

Grefier,

Aurel Ionescu

I.M. 21 Decembrie 2011