Somaţie de plată

Sentinţă comercială 169 din 16.11.2011


Dosar nr. 30476/212/2010 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 169/2011

Şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE NMP

Grefier ER

Pe rol fiind judecarea cererii pentru emiterea somaţiei de plată formulată de reclamanta - creditoare S.C. V R SA, cu sediul în B, Piaţa Charles de Gaulle, nr.15, sector 1 şi sediul ales în C, str. G nr.82 -84 ,  judeţul C (la av. FO) , împotriva pârâtului debitor ZV  , domiciliat în com. S ,sat  B, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, reclamanta creditoare , solicitând judecarea cauzei în lipsă.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, constatându-se cauza în stare de judecată s-a reţinut dosarul în pronunţare.

INSTANŢA:

Prin cererea adresată la data de 04.08.2010 Judecătoriei C., creditoarea SC V R SA  a solicitat ca  în contradictoriu cu debitorul ZV să se dispună emiterea  unei ordonanţe, cuprinzând somaţia de plată emiterea  unei ordonanţe, cuprinzând somaţia de plată  pentru suma de 1102,81lei, reprezentând preţ al serviciilor de telefonie mobilă prestate  debitorului, penalităţi convenţionale în cuantum de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere , de la data scadenţei facturilor şi până la data  achitării efective a debitului , contravaloarea dobânzilor comerciale aferente debitului neachitat , de la data scadenţei fiecărei facturi  şi până la data  plăţii integrale , 1269,88 lei  reprezentând taxă de rezilierea contractului înainte de termen  şi suma de 98,80 lei cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii s-a arătat că, între părţi a fost încheiat contractul  de prestări servicii la 24.12.2008, în contul căruia au fost emise facturile fiscale anexate prezentei cereri.

În temeiul  contractului  indicat  a prestat servicii de telefonie mobilă, în contul cărora au fost emise facturile fiscale anexate prezentei cereri, în valoare de  1102,81 lei, sumă rămasă neachitată până în prezent, deşi scadenţa stabilită convenţional de părţi prin contractul încheiat  şi reluată de fiecare  factură  a fost depăşită, iar preţul serviciilor  însuşit.

S-a apreciat  că înţelegerea  părţilor  de prestare a serviciilor  de telefonie mobilă şi facturile emise în contul acestor servicii, facturi acceptate  la plată, coroborat  cu achitarea serviciilor  de telefonie mobilă în perioada  cuprinsă  între data  încheierii  contractului de telefonie mobilă (24.12.2008 ) şi până la data de  16.01.2009  (data  scadenţei  primei facturi neachitate), dovedesc  caracterul  cert, lichid  şi exigibil al creanţelor, precum şi însuşirea  înscrisurilor  ce le constată (contractul  facturilor fiscale).

Atât  preţul  serviciilor, cât şi scadenţa  au fost însuşite  de către debitor prin semnarea  contractului  şi prin faptul  acceptării  facturilor emise.

Taxa de reziliere a fost  facturată , fiind emisă factura seria VDF nr. 40298190/02.04.2009, rezilierea operând fără intervenţia instanţei, la data de 02.04.2009.

În drept au fost invocate dispoziţiile O.G.nr.5/2001 –modificată, O.G. nr.9/2000, art.969 Cod civil; art.1066  şi urm. Cod civil; art.379; art.274 Cod procedură civil.

În temeiul art.242 alin.2 Cod procedură civilă a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Cererea a fost timbrată cu 39 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

În dovedirea cererii a depus la dosar: împuternicire avocaţială,  contract pentru serviciile  V prestate de V R SA pentru persoane fizice încheiat la data de 24.12.2008, anexa la contract factura  nr. VDF 34722071/02.01.009 , factura nr. VDF36667010 din data  de 02.02.2009, factura nr. VDF 40298190 /02.04.2009, notificare şi confirmare de primire 

Prin  sentinţa civilă nr. 21269 din  27.09.2011, Judecătoria C  şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tg – C, dosarul primind termen de judecată la data de  07.02.2011, dată la care s-a dispus repetarea procedurii  de citare cu debitorul.

Prin încheierea din data de 22.03.2011, Judecătoria Tg – C a  suspendat judecarea cauzei de faţă, având ca obiect somaţia de plată.

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa de fond a  reţinut prevederile art. 155 indice 1 C pr civilă, în sensul că, reclamanta creditoare nu a indicat domiciliul  real şi actual al debitorului ZV, desi a fost citată cu menţiunea aceasta.

Împotriva încheierii din 22.03.2011 a declarat recurs  reclamanta creditoare SC V R SA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor de recurs s-a susţinut în esenţă că ,măsura dispusă de instanţă este nelegală , în raport de faptul că , aceasta nu are culpă în ceea ce priveşte obţinerea datelor despre domiciliul părţii de la Direcţia Publică Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, care nu comunică astfel de relaţii , în conformitate cu Legea 677/2001 decât instanţei , ceea ce s-a şi întâmplat de altfel .

Prin decizia civilă nr. 221/03.10.2011 ,pronunţată de Tribunalul G , a fost admis recursul declarat de recurenta creditoare , fiind casată încheierea de suspendare  din data de 22.03.2011 , cauza fiind trimisă instanţei de fond în vederea continuării judecăţii.

 Cauza a fost  înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.10.2011, fiind citate părţile.

Din verificările efectuate de instanţă rezultă că domiciliul actual al pârâtului debitor , este cel indicat în cererea de chemare în judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului ,instanţa reţine următaoarele:

Între părţi a fost încheiat contractul pentru serviciile V prestate de V R S.A. pentru persoane fizice , seria POS nr. 9337364/24.12.2008  şi anexa , în baza căruia reclamanta creditoare a prestat servicii de telefonie mobilă.

Conform contractului încheiat de părţi şi a facturilor nr.  VDF 34722071/02.01.2009 , nr. VDF 36667010/02.02.2009 şi nr. VDF 40298190/02.04.2009, contravaloarea serviciilor prestate în baza contractului şi neachitate de către pârâtul debitor  este de 1102,81  de lei, pârâtul având obligaţia de a plăti penalităţi pentru fiecare zi de întârziere de 0,5 %.

Potrivit art.1 din OG nr.5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani asumate prin contract, constatat printr-un înscris.

Instanţa contată  că în cauză sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de O.G. nr.5/2001 în ce priveşte preţul serviciilor de telefonie mobilă neachitat şi penalităţile de întârziere  în cuantum de 242,78 lei ,facturate şi necontestate de pârâtul debitor, urmând ca, în baza art.6 din OG 5/2001, să admită în parte cererea şi să someze debitorul /pârât să plătească reclamantei/creditoare suma de 1102,81  lei, reprezentând preţ servicii telefonie mobilă şi suma de 242,78 lei penalităţi de întârziere.

Se reţine că penalităţile pretinse de reclamantă în continuare ,până la data îndeplinirii obligaţiei de plată, nu au caracterul unei creanţe certe, lichide şi exigibile în sensul prevăzut de art.1 din O.G. nr5.5/2001, urmând a fi respins acest capăt de cerere.

Instanţa  va respinge capetele de cerere privind dobânda  comercială  şi taxa de reziliere, întrucât în convenţia părţilor nu s-a prevăzut dobânda solicitată, fiind prevăzute penalităţile de întârziere, acordate în cauză, iar taxa de reziliere a fost prevăzută în convenţia părţilor pentru situaţia în care clientul solicită încetarea contractului înainte de perioada minimă şi a beneficiat de o promoţie, nefiind dovedite îndeplinirea acestor condiţii în cauză, sarcină ce revenea reclamantei în baza art. 1169 cod procedură civilă.

În baza art. 274 Cod procedură civilă, reţinându-se culpa procesuală a pârâtului/debitor, acesta va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată făcute de către reclamanta/ creditoare, în sumă de 39,30 lei, reprezentând taxa de timbru şi timbru judiciar, conform dovezilor de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Admite  în parte emiterea somaţiei de plată formulată de reclamanta - creditoare S.C. V R SA, cu sediul în B, Piaţa Charles de Gaulle, nr.15, sector 1 şi sediul ales în C, str. G nr.82 -84, judeţul C (la av. FO), împotriva pârâtului debitor ZV  , domiciliat în com. S ,sat B, judeţul G.

Somează debitorul pârât să plătească reclamantei creditoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei somaţii, suma de 1102,81  lei, reprezentând preţ servicii telefonie mobilă şi suma de 242,78  lei penalităţi de întârziere.

Respinge cererea privind plata penalităţilor în continuare, a contravalorii dobânzilor şi a taxei de reziliere.

 Obligă debitorul pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 39,3 lei către reclamanta creditoare .

Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.11.2011.

Presedinte.

Grefier.

Red. tehn. N.M.P./4ex/

 15 Decembrie 2011