Divort cu copii

Sentinţă civilă 1811 din 05.06.2012


Dosar nr. 933/317/2012 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă Nr. 1811/2012

Şedinţa publică de la 05 Iunie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE: S.P

Grefier: V.L.

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile având ca obiect divorţ cu copii minori, formulată de reclamantul H.C., cu domiciliul în …, împotriva pârâtei H.M., cu domiciliul în …., citată prin afişare la sediul instanţei şi prin publicitate, în contradictoriu cu autoritatea tutelară din cadrul Consiliului Local A. cu sediul în comuna A., judeţul G..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul şi martorii H.D. şi E.E., lipsă fiind pârâta şi reprezentantul autorităţii tutelare.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefier care a învederat instanţei lipsa pârâtei la acest termen de judecată.

Reclamantul a depus la dosar dovada citării pârâtei prin publicitate.

În Camera de Consiliu a fost ascultat minorul H.D.C.E., declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosar după citire şi semnare.

Sub prestare de jurământ religios au fost  ascultaţi martorii, declaraţiile fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa a constatat terminată cercetarea judecătorească şi a acordat cuvântul pe fond.

Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii, desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a pârâtei, să revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de „C”, să se stabilească locuinţa minorului la domiciliul său şi să fie obligată pârâta la plata unei pensii de întreţinere în funcţie de venitul minim pe economie, fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei …. în data de 13.02.2012 sub nr. 933/317/2012, reclamantul H.C. a chemat în judecată pe pârâta H.M., solicitând instanţei ca în urma probelor pe care le va administra  şi a sentinţei pe care o va pronunţa, să  dispună desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtei, să se stabilească locuinţa minorului la domiciliul său, să revină pârâta la numele purtat anterior încheierii căsătoriei şi să fie  obligată la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului corespunzător veniturilor pe care le realizează.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că pârâta a părăsit domiciliul comun din comuna A. în repetate rânduri, plecând în Spania fără acordul său, că ultima dată când a revenit la domiciliu a constatat că este însărcinată, motiv pentru care a părăsit din nou domiciliul conjugal. 

În dovedirea acţiunii, reclamatul a depus la dosar: certificatul de căsătorie în copie şi

original, certificatul de naştere al minorului în copie, taxa de timbru şi timbru judiciar.

Acţiunea a  fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.38, alin.1, at’rt.40 şi 42 Codul familiei. 

Cererea a fost legal timbrată (f. 16, 19).

Deşi legal citată, pârâta nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare.

Au fost ascultaţi martorii propuşi de reclamant, declaraţiile fiind ataşate la dosar (f. 26,29).

În Camera de Consiliu a fost ascultat minorul, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosar. ( 30).

La solicitarea instanţei, autoritatea tutelară din cadrul Consiliului Local A. a depus la dosar referatul de anchetă socială (f. 19).

Analizând probele administrate în cauză,  instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 05.04.2002,  căsătoria fiind înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei A. sub nr….., iar din căsătorie a rezultat minorul H.C. D.E, născut la data de …...

 Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, instanţa reţine că relaţiile dintre soţi sunt în prezent grav vătămate, întrucât nu se mai bazează pe afecţiune reciprocă, pe sprijin moral şi material, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă din vina pârâtei care a părăsit domiciliul conjugal în urmă cu aproximativ 1 an de zile.

Din aceleaşi probe rezultă că şi în perioada când era acasă, pârâta nu se ocupa de treburile gospodăreşti şi a părăsit domiciliul conjugal în repetate rânduri, lăsând minorul în grija vecinilor, fără a relata unde pleacă.

Potrivit disp. art.373 lit.b) C.civ. divorţul poate avea loc atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Din  probele administrate în cauză, rezultă că relaţiile de căsătorie s-au deteriorat în aşa fel încât căsătoria nu mai poate continua din vina exclusivă a pârâtei.

Prin urmare, instanţa va dispune desfacerea căsătoria încheiată între părţi la data de 05.04.2002 şi înregistrată sub numărul ….. în registrul de stare civilă al Consiliului Local A., judeţul G..

Conform dispoziţiilor art.503 Cod civil, care defineşte modul de exercitare a autorităţii părinteşti, părinţii exercită împreună şi în mod egal autoritatea părintească.

Potrivit art. 507 Cod civil, exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte are loc numai dacă unul dintre părinţi este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicţie, decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau dacă, din orice motiv, se află în neputinţă de a-şi exprima voinţa,ceea ce nu este în cauza de faţă.

În legătură cu acest aspect, instanţa va dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti  să se facă de ambii părinţi şi va stabili locuinţa minorului la reclamant, reţinând că interesul superior al minorului impune ca acesta să locuiască împreună cu tatăl său.

Această realitate reiese din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, din ancheta socială efectuată de autoritatea tutelară din cadrul Consiliului Local A., judeţul G., în acest sens fiind şi opţiunea minorului.

Potrivit art.499 C.civ., tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională, iar în caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.

De asemenea, conform dispoziţiilor art.529 alin.2 C.civ.,,când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru doi sau mai mulţi copii”.

Cum minorul va locui cu reclamantul, va fi obligată  pârâta să plătească reclamantului în favoarea minorului o pensie de întreţinere lunară în cuantum de 150 lei, în raport de salariul minim net lunar pe economie, începând cu data de 13.03.2012 până la majorat, sau alte dispoziţii ale instanţei.

Având în vedere că între părţi nu a intervenit nici o înţelegere cu privire la numele pe care pârâta îl va purta după desfacerea căsătoriei, instanţa, în temeiul art.383 alin.1 C.civ., va dispune revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, respectiv „F” şi va autoriza efectuarea cuvenitelor menţiuni în actele de stare civilă.

În baza art.274 Cod procedură civilă se va lua act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă având ca obiect divorţ cu copii minori, formulată de reclamantul H.C., cu domiciliul în ….., împotriva pârâtei H.M., cu domiciliul în …..., citată prin afişare la sediul instanţei şi prin publicitate, în contradictoriu cu autoritatea tutelară din cadrul Consiliului Local A. cu sediul în comuna A., judeţul G..

Desface căsătoria încheiată între părţi la data de 05.04.2002 şi înregistrată sub numărul …… în registrul de stare civilă al Consiliului Local A. din vina exclusivă a pârâtei.

Dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la minor să se facă de ambii părinţi şi stabileşte locuinţa minorului H.C.D.E, născut la data de ….., la tatăl reclamant.

Obligă pârâta să plătească reclamantului în favoarea minorului o pensie de întreţinere

lunară în cuantum de 150 lei începând cu data de 13.03.2012 până la majorat sau alte  dispoziţii ale instanţei.

Dispune revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, respectiv „F” şi  autorizează efectuarea cuvenitelor menţiuni în actele de stare civilă.

Ia act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică din 05.06.2012.

Preşedinte,

P.S.Grefier,

L.V.

Red/tehnored/I.M./L.V. 6ex/ 11.06.2012

Domenii speta